Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1951
  • 14 Temmuz ı 9 5 ıı Cumartesi BAjyanrı:Ali Naci KARACAN Adres:Nuruoamaniye Türbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:425 Poıta Kutum 4 9 2 TELEFON 19614 FİYATI 10 Kurue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1951
  • M a j f MİLLİYET 14 TEMMUZ 1951 Bövm KISASI.Şeyhülislâm buyurmuş ki!Tass ajansının bir bültenine göTe Maverayı Kafkas müsliimarilarının reisi şeyhülislâm!Ahuna Ali Zade ajansın Baku muhabirine aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Yerinde bir karar Millî Eğitim Bakanı harice çıkacak gençlerin durumlariyle daha yakından alâkadar olacak Ankara,13 T.H.A)Millî Eğitim Bakanlığı üniversiteli gençlerin seyahatleri hakkında memleket ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Bursada serbest koza piyasası sona eriyor Bursa,13 T.H.A)Dün borsada muamele gören koza miktarı 10 bin kilo kadardır.Bu günden itibaren koza satışları artık sona ermekte olduğun dan pazartesi günü ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Devlet Havayollarının mübıvaa ettiği teknik âletler yola çıktı Ankara İ3 T.H.A.Devlet Havayolları çeşitli teknik ihtiyaçlarını mahallinde temin etmek üzere Amerikaya gitmiş olan Devlet Havayolları Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Hindistauda grev yasak edildi Yeni Delhi,13 T.H.A)LÜ zumlu hizmetler alanında yapılacak gr evlere müdahale hakkını veren nizamname Cumhur başkanı tarafından mer^et mevkiine konulmuştur.Bahsi geçen niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Amerika Suudi Arabistan anlaşması Vaşington 13 AP)Birleşik Amerika ile Suudî Arabistan arasında imzalanan 5 yıl süreli bir andlaşma gereğince stratejik önemi haiz Dalıran hava ala nı Amerikan uçakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Fransa kabinesi Paris 13 A.A.istifa eden evvelki kabinede Maliye Nazırı olan Maurice Petcho Cumhurbaş kanı tarafından hükümeti teşki le davet edi'ldikten soma bu sa bah Rene Pleven,George Bi dault.Jul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Hava Kurumu merkez heyeti seçimi yapıldı Ankara.13 T.H.A)Türk Hava Kuıumu,genel merkez ku rulu bugün saat 10,30 da Amiral Rifat Özdeş'in başkanlığında toplanarak başkan ve iki baş kan vekili ve idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Çekoslovak ordusu Rus taktiğine göre yetiştiriliyor Viyana 13 T;H,A.R.F.E.Yüksek rütbeli Çekoslovak su baylarından müteşekkil iki grup haziran ayında Sovyet Rusyaya müteveccihen hareket etmiştir.İlk g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA Dün yaptığı basın konferansında Başkan Truman Prenses Elisabeth ile kocası Edinburg Dükünün Birleşik Amerikaya dâ vet ettiğini bildirmiştir.•ic Ayan Meclisi iç emniyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • P.T.T.Genel Müdürlüğü yeni teşebbüslere giriyor Ankaıa,13 T.H.A)Demir,Deniz,Havayolları iş alanları dışında kalan yerlerde PT.T.Genel Müdürlüğüne yolcu ve eşya nakletmek hakkı verilmiştir.İdare bu işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Arjantin hükümeti La Prensa gazetesini satın aldı Buenos Ayres 13 AP)Ar jantin hükümeti bugün,bir müd det evvel kapattığı bağımsız «La Prensa» gazetesini 18.850.000 pe so veya takriben 1.366.000 dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Japonyada büyük feyezan Tokyo 13 AP)Güney Japonyada Kiyotq bölgesine vu kua gelen feyezanların 61 kişL nin ölümüne sebebiyet verdiği bildirilmektedir.Ayrıca 184 kişi yaralanmıştır.103 kişinin âkı beti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Romanya ve Bulgaryada durum Londra.13 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Bulgaristan ile Romanyanın idarî me kanizmasında son birkaç hafta zarfında gayet mühim değişiklik ler yapılmış faikat bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Beynelmilel telef on rehberi Londıa,13 Nafen)1952 senesi başlarken bir İngiliz firmasının ilk defa olarak beynelmilel bir telefon rehberi yayınlayacağa ve bunun için de şimdiden hazırlıklarda bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Almanya ile harp haline son veriliyor Dün Büyük Millet Meclisinde,bu hususa dair hazırlanan kanun tasarısının birinci müzakeresi yapıldı Ankara,13 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te BaşJkanveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Zeytin yağı istihsali Bu seneki istihsal geçen seneye nazaran 400 ton düşük Ankaıa,13 T.H.A)Geçen seneki zeytinyağı istihsalinden 14-15 bin ton' kadar yağın satılmamış olduğu anlaşılmaktadır.Yeni yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • 9 Mesleğe yöneltme servisi İş ve İşçi Bulma Kurumu gençlerin meslek ve okul seçmelerine yardım için biı servis kurdu Ankara,13 A.A.Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce genç ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Türkiyeye gelecek Yunanlı askerler Ankara 13 A.A,Yunan Millî Savunma Okulu öğretmen ve öğrencilerinden 40 50 kisilik bir grup Orta Doğuda özel bir geziye çıkacaklardır.Bu grup Türkiye,Filistin ve Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Bayan Troçki tekrar meyda ııa çıktı ve Koredeki komü jıist tecavüzünü takbih etti Mexico City,13 T.H.A)R.F.E)Uzun zamandan beri Troçki taraftan bir grup olan Amerikan Sosyalist İşçi Partisi,halen 69 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Kadtn yüzünden arkadaşını bıçakla yaraladı Kadmöyünde Yeldeğirmeninde oturan Kâzım Gül adında bir genç bir kadın yüzünden çıkan kavga sonunda arkadaşı Hüsnü Köksal'ı bıçakla yaralamıştır.Yaralı hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Bir genç tentürdiyot içerek intihara kalkıştı Üsküdarda,Hayrettin Çavuş Çavuş mahallesinde oturan Sadettin adında bir genç asab!bir buhranr.kapılarak bir şişe ten türdiyol içmiş ve intihara teşeb büs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Plajların kontrolü Şehrimizde mevcut plajların hepsi ağlık ekipleri tarafından kontrol edilmiş bulunmaktadır.Kontrollarda bilhassa kiralık mayoların ve soyunma yerlerinin pisliği nazarı dikkati celbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Süleymaniye Doğumevi genişliyor Süleyınaniye Doğumevinin ya nında mşi.edilmekte olan yeni pavyon ve poliklinik tesisleri ta marnlanmak üzeredir.Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı dün inşaatı yerinde teftiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • A.Harrîman dün îrana hareket ettf TBastarafı 1 incide!Truman olmak üzere Dışişleri Bakanı Dean Acheson ve Savunma Bakanı General Mar shall tarafından uğurlanmıştır.Harriman demiştir ki:«İran,İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • İranda 787 İncili/kalacak Abadan,13 A.A)Anglo İran petrol kumpanyası sözcüsü bugün verdiği beyanatta ezcümle şöyle demiştir:Önümüzdeki hafta,İngiliz teknisyenlerinin İran petrol sahalarından tahliyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • H.Gradv eeri dönmek istiyor Vaşington,13 A.A.Bugün Beyaz Saraydan bildirildiğine göre,Birleşik Amerikanın Tahran Büyükelçisi Harry Grady vazifesinden geri alınmasını istemiş ve Başkan Truman da kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından Cinsi Miktarı Muvakkat Teminatı İhale Tarihi Günü Saati 750 Lr.1350 1500 malzemeler Marşa* 30.7.951 Pazartesi 15,30 30.7.951 16.30.7.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Ateş kesme müzakereler bugün de yapılamadı iBastarafı i incide!reddini müteakip General Ridgway'in bu ültimatomu radyo ile yayınlanmıştır.Amiral Joy'un teklifi Amiral.Joy'un teklifi komünist başdelege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Mudanyada kan!bir hâdise TBastarafı 1 incidel mıştır.Biraz sonra kardeşleri Hasan,Hüseyin ve ilçe başkomiserinin oğlu Mesut Savaşı da yanına alarak tekrar kahveye gelmiş ve etrafa saldırmaya baş lamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Kansas city su â!tında riiastarafı 1 incide!len yakıt yer yer sular üzerinde tutuşmuştur,Yangın öğüeden sonra bir kereste aıdiyesiyle bir antrepoyu sarmıştır.Bu kesimse bulunan buğday depolan,et konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • İngiltere Mısır ihtilafı I büyüyor TBastarafı 1 incide 1 •dlı ingiliz gemisinin Mısırlık tarafından durdurularak aranm sini protesto eden ingiliz not fandaki ithamları şiddetle re(detmiştir.Bakana gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • Orta Doğu bloku için teşebbüsler FBastarafx 1 incide"!da yapıldığı surette.Morrison,Dean Acheson ile iki memleke ti alâkadar eden meseleleri görülmek fwsatini da bulacaktır,Amerika,Akdenizdeki donanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1951
  • arayburnu faciası tah katı devam ediyor f Bastarafı 1 incide kaza sırasındaki süratleri veı miş ve durma,rota kırma g oususlar incelenmiştir.Bilâhare dalgıçlar marifeti;batan Sakarya motorunun Kazı çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAHI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 S İLAN FİATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 ilân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 uradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • 4 Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gUn sabah saat 10.30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Kum ve çakıl alınacak Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden 1 Açık eksiltme ile 300 M3 çakıl ile 100 M3 kum.alınacaktır.2 Muhammen bedel 4050 lira olup geçici teminatı 303 lira 75 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Neşriyat İş ve işçi dâvaları ile meşgul olmak üzere salâhiyattar bir ekip tarafından hazırlanan haftalık siyasî,müstakil «İŞÇİ HAKKI» gazetesinin ikinci sayısı intişar etmliştir.Fiatı 10 kuruştur.Tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • HU.14 TEMMUZ Ru.1 9 Şevva 19 9 1 Tem 1370 Cumartesi 1367 ¡AKİT VASATİ EZAif] Güneş 5.35 6,52 öğle 12.20 4.36 İkindi 17,20 Akşam 20,48 Yatsı 22.50 İmsak 3.21 8.36 1.00 2.03 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • 4 S KİRALIK KAT.DAİRE VE ODALAR Sirkecide,Ebussuud caddesinde.Meserret Oteli yanın,da.yeni yapılmış,kalorifer ve asansörlü BASIM KOOPERATİFİ HANI'nda Büro ve kat olarak kiralıyanlar tercih olunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • OPERATÖR I Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi bas,kann,tenasill uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbası No:13 Tel:Muayene;38676 I MM UMUMİMİ I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Çelik Hangarlar Montajiyle Beton Temel ve Döşemeleri İnşası Ekşilime İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ceylânpınar,Derbesiye ve.Urfada kurulacak çelik han,garların montaj,temel ve dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu Müdürlüğünden i işletmemiz fabrika istif yerinde mevcut 51753 adedâ denk 988.801 M3.normal köknar kerestesi 7 parti,40413 aded ^| denk 214.865 M3.boy anormali köknar 6 part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Antalya Aksu Köy Enstitüsü Müdürlüğünden TAHMİNEN Fiatı Tutarı %7,5 geçici teminatı Çeşidi jfliktarı Kr.Sn.Lira Kr.Lira Kr.Ekmek 750 gr.lık)100000 adet 23.50 28500.00 2137 50 Sadeyağı(eritr.miş)4000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84.80 100 dolar 280,00 280,00 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44,128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.08 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belgika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • urkiye Empirimeciler Derneği Tüzüğü Madde 1 Her nevi emprim ien şeraiti kanuniyeyi haiz olan aek kurulmuştur.Madde 2 Derneğin maksa servet ve iktisadiyatı ile alâkası faydalı olmak ve inkişafını temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • iüteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile yün kordon satın alınacak D.D.Y.Eskişehir Cer Atelyesi Komisyonundan 1 Müteahhit namı ve hesabına 5044,800 Kg,yün kordon 30/7/951 pazartesi günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • İstanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı için 35 ton külçe kurşun satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden:alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin 7',5 ğu nisbtlnde idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından 1 Cumhuriyet meydanında eski mezarlık yerinde yeniden yaptırılacak garaj binasının birinci kısım inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 İhalesi 26/7/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Artvin As,Sa,Al,Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanunî vesikalariyle tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4