Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Samet Ağaoğlu dün geldi DemokratParti IlKongresi yarın sabah toplanıyor Başbakan Adnan Menderes,kongreyi takib etmek üzere bugün Ankaradan şehrimize geliyor Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Paktına Amerikan senatosunun harici münasebetler komi-»esine,Akdeniz nakunın hazırlanmasını derpiş edeıı^ bir önerse verildi Vaşirıgton,7 A.A.Usis)Amerikan senatosunun haricî münasebetler komitesine,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Ut m Kominfoım Rusların isyan çıkarmak istedikleri Yugoslavyada,aleyhine yapılan bir nümayiş.Rusların Sofya'da tertip ettiği toplantı Kızıl Rus*ajanları Yugoslavyada bir isyan hareketi hazırlamaya çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Doktor Vali kim?Prof.Gökay,Boğazlıyan Kaymakamı Kemal'in idamına kendisinin de göz yaşı döktüğünü,bahsi geçen valiyi merak ettiğini söyledi Evvelki günkü Meclis toplantısında İzmir Milletvekili Cihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • giliz kabinesi dün Jjpnjutau görüştü Dışişleri Bakanı Morrison,kabul edilen tekliflerin ana hatlarını açıkladı Londra,7 A.A İngiliz ka-1 sulh andlaşması metnini müzabinesi bugün Başbakan Attlee'_kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Balayı seyahatine çıkmış olan Mısır Kralı Mısır Kralı Sicilyada Balayı seyahatine çıkan Kral ve Kraliçe için otelde ayrı ayrı odalar tutuldu Taormina Sicilya)7 AP)Kral Faruk ve 17 yaşındaki eği Nerima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Tramvaylarda halka iyi muamele eden Biletçilere ikramiye verilecek E.T.T.İdare Encümeni 26 mayıs 1951 de verdiği bir kararı tatbike başlamıştır.Bu karar gereğince idareye bağl» şoför,vatman biletçi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • iliz hariciyecisi ortadan kayboldu •S/Memurların Rusyaya ve ya Sovyet hakimiyetine tabi bir memlekete kaç tıkları 'Jleri sürülüyor.Skotland Yard,tahkikatı gîzli tutuyor Londra.7 AP)İngiltere Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Marshall I A an i Russcli Dorr,yardımın kesileceği hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi Ankara,7 AA.lktisadi işbirliği idaresi Türkiye özel misyonu başkanı orta elçi Mr.Russell H.Dorr,a_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Sular idaresi Müdürü dün istifa etti Belediye Sular İdaresi Müdü rü İhsan Gözen Üniversite kanunun 9 ncu maddesine uyarak istifa etmiştir.Bu maddeye gör6 Profesörlükten başka bir vazife almış olanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Bir tren kazasında 80 kişi öldü Rio de Janeiro 7 Ap.Bugün bir banliyö treniyle bir benzin kamyonunun çarpışması neticesinde vukua gelen demiryolu kazasında 80 kişi il muş ve 50 kişi yaralanmıştır,İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Kızıl Çinilerin üçgen şeklindeki müstahkem müdafaa bölgesinde bir gedik açıldı.Müttefik taarruzu devam ediyor Tokyo,7 A P)Kore'de,müttefik kuvvetlerle birlikte çarpışan Türk tugayına mensup 17 er ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Dün Yunanistandan dönen Korgeneral Yusuf Egeli Korgeneral Yusuf Egeli dün geldi General Yunanıstanda yapılan temaslardan memnun döndüklerini söyledi 15 gündenberi Yunanistan'da misafir bulunan Genel K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Türk üniversiteleri ve ecnebi talebeler Bir ajans haberine göre önümüzdeki ders senesinde yüzden fazla Koreli genç Türk üniversitelerinde okumak üzere memleketimize geleceklerdir Bunu memnunlukla kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1951
  • Her ihtimale karsı hazır vaziyette bulunnn Iran askerlerinden tir birlik Ab adanda Iranh mümessiller,petrol sahasına hareket ettiler Amerikanın Iran Elcisi.Rus ların hudutta hazırlık van" tı&ını.bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Şehirden notlar Darülacezenin okul binası ve hastahanesi Yatalaklar için ayrılan servis şöhret bulmamış tam teşekküllü bir hastahane projeksiyonla ders yapan ilkokul Darülacezenin kıymetli Başhekimi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • TÖREM Hçi Sigortaları Kurumunun Bakırköyde inşa edeceği dispanserin temel atma töreni bugün yapılacaktır.TOPLANTI Emniyet Emeklileri ve Mensupları Sogyal Yardım Derneği,nin toplantısı yarın saat 14 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Lübnanla ticaret anlaşması imza ediyoruz Memleketimizle Lübnan aracında bir ticaret anlaşma»!imza ¦Mılmek üzere Beyrutta Dışişleı i Bakanlığında Ankara Elçimi-in iştirakiyle bir toplantı yanıldığı bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kasım Giilek çeldi CH.P.Genci Sekreteri Ka-%nti Gülek,dün saat 13 de uçakla Ankaradan şehrimize gelmiş rfr.C.lf.P.Genel Sekreterini karşılayan gazetecilerin sorduğu,D.P.deki istifalar hakkındaki suale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Belediye Masraf tsleri Müdürlüğü Belediye Masraf İşleri Müdür lüğüne değerli maliyecilerimizden Şinasi Avgın tâyin edilmiş ve dünden itibaren vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • «Srhi'üiTcsat» mecmuasının duruşması Sebilürreşat" mecmuasının en son nüshasında eski Başbakan Şemsettin Günaltay'ın verdiği nutuk hakkında yazdığı cevabî yazıdan dolayı Savcılık yazının muharriri Eşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Bcıitık memleketlerinin hürriyet mücadelesi Amerikanın Sesi Estonya ve Letonya için yayınlar yapmağa başladı.Her iki memleket halkının asıriarddnbari hürriyetlerini temin için çalıştıklarını,ümitsizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Bir kundakçı üç seneye hkûm oldu Bundan bir müddet evvel Aliye adınd^ bir kadının Boğazicindeki yalısını kasten yakmak saçiyle adliyeye verilen Ali Cevahirin muhakemesi dün 1 inci Ağır Ctzada neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Denizyolları kongrelere katılacak delegelere vüzde 5ft tenzilât yanacak Denizyolları idaresi rrvemıeketimize gelecek turistlere ve memleketimizde toplanacak olan kongrelere iştirak edecek delegelere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Bir Alman intihara teşebbüs etii Memleketimizi terketmek üzert:bulunan,pasaport muamelesini ikmal etmiş Anderzung admda Alman tebaal ı bir şahıs dün sabah zehir içmek suıetiyle intihara teşebbüs etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kredi ve konsinvasvon ile yapılacak ihracat Kredi ve konsirıyasyon yolu iJe olan ihracatın Ticaret Ba,kanlığı müsaadesi alındıktan sonra yapılmasına müsaade edil inekteydi.Ancak çabuk bozulabilen yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Otobüste 400 lirasını çaldırdı Fatihte Çarıkçı çeşme sokağında oturan Kadri özdemir admda bîr şahıs dün zabıtaya müracaat ederek otobüste gider ken 400 lirasını çarptırdığını bil direniştir.Kadri;bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kulüp sigarasının ambalajı pazartcsive değişiyor Yemi,ambalajlar içinde hazıria-nan Büyük Kulüp ^sigarası pa zartesi günü piyasaya çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Ulaştırma Bakanı îrelivor Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bek bu sabah şehrimize gelecek tir.Bakan Denizyolları ve Limanları idaresinde tetkikleri bulunacskt:r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Tramvaylara atlayanlarla mücadele Yarın sabahtan itibaren Tramvaylar hareket halinde iken.atlamak surntiyle inen ve ya;binenlerle mücadeleye baş Ianacaktır.Yapılacak mücadele nin esasları alâkalılarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Bir komünist sanığının duruşması vaoıldı Bundan bir müddtet evvel komünizm propa gand'ası' yapmak suçiyle tevkif edilen Leylâ YaL çın'mduıuşmasına diba 2 nci Agir Cezada başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • 12,57 Açi1tş ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Hafif mü zik Pl)13,45 Şarkılar,okuyan:Saime Sinan 14,20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve Türküler Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açıbş ve pr.ogramlar 18,00 Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kök kömürü tevziatında kolaylık Ankara,7 T.H.A.İşletmeler,Bakanlığı,bazı güçlükler arzeden kö kkömürü tevziatı talimatnamesi üzerinde tadiller yapmış,bilhassa büyük şehıirler halkı için kolaylıklar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Millî Piyango dün çekildi Dünkü keşidede kazanan numaraların tam listesini bildiriyoruz-Ankara,7 Milliyet)Millî Piyangonun 7 haziran çekilişi dün saat 13.30 da yapılmıştır.Amorti ve ikramiye kazanan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Sümerbank'ın d ur umu Müessese,elindeki stokları muhafaza edebilmek için mali yardıma muhtaç Kaputbezi stoklarının artması dolayısiyle Adana ve tamirdeki fabrikaların fiotları indirdiğini belirtmiştik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • 500 üncü fetih yılı kutlama komitesinin toplantısı İstanbul fethinin 500 üncü ve müteakip yıllarını kutlama komitesi Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ın başkanlığında Vilâyette toplanmıştır.Üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kocasını tehdit edejı kadın Ortaköy sakinlerinden Niyazi Onar ile karısı dün gezinti maksadiyle çıktıkları kırda şid rîetli bir münakaşaya tutuşmuş,lardır.Münakaşa sebebi erkeğin tâyin olunduğu Eskişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Bir dolandırıcı yakalandı Tekirdağında tuhafiyecilik ya pan Kenan Altmkeskin adındaki şahıs muhtelif mağazalardan aldığı 109 liralık eşyayı bir paket içinde tanıdığı tuhafiyeci Necmettin'in mağazasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Ankara vaourıı gidiyor Ankara vapuru bugü-n saat 15 de BatJ Akdeniz seferine hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Ulaştırma Bakanı Seyfi KurtbeTs-Ankaradan-bu sabah şehrimize gelecektir.Denizyollarının Fransaya sipariş ettiği 4 araba vapuru,yakında memleketimize gelmiş olacak ve servise girec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • ve veras Yirmi bes memleket arasında yapılan bir istatistiğe na«aran,şeker pahalılığında Türkiye 5 inci geliyor Neşredilen bir' istatistiğe nazaran dünyanın 25 muhtelif nemleketi arasında nüfus başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • HALKİN SES Talimhanedeki çöplük Talimhanede oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektupta deniliyor ki:«Şehrimizin en işlek yerlerinden biri olan Taksimdeki Talimhane,apartımanları ve.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1951
  • Öteceğim,bak elirîi koydağuum ateş gibi yanıyor.Ben bittim,artık ga»kı da söyleyem*:m.Uzamı,elimi yakalamıştı.Gü zel beyaz boynuna elimi koydu i ve yavaş yava$ okşamaya koyuldum.Gözlerini kapadı.Bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Milliyetçi Cin ajansının bir haberi Taipeh 7 AP)Milliyetçi Çin haberler ajansına göre,Komünist Çin'de,Rusya ije yapılan gizli bir andiaşma mucibince geni£ ölçüde soferbcrîik.faaliyetlerine girişilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • 2 İngîliz hariciyecisi or+adan kayboldu TBastarafi 1 incide!Gazete bütün Fransız hava alanları ve hudutlarının nezaret nKında bulundurulduğunu,Paris'in Montmartre kesiminde araştırmalar yapıldığını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • A'ana bsbdiye başkanlığından 1 Belediyemize ait Adana'mn Knrasoku mahallesinde ve kasaplar halinde,aşağıda numaraları ve muhammen bedel lor ile geçici teminatları yazılı 8 kasap dükkânının mülkiyeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Mısff Kralı Sicilyada TBastarafı 1 incide!Fakat,Kral Faruk'un iki gün îük ziyaretinde onun canını sıkabilecek bir bulut vardır.Kral mahallin yegâne kumarhanesine 500 metre mesafede bulunan bir otelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları A&ağıda cins ve mıkdarı yazılı mcvad ile nakliyatın kapalı zarfia eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • İTerli eden ilkokul jöğretınenleri Şehrimiz ilkokul] arındaki öğretmenlerden bir kısmı birer derece terfi etmişlerdir.Terfi eden öğretmenlerin isimlerini,bildiriyoruz;Kemal Korigar.Süreyya Onay,Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • ÜCUZ 6_V_İstetmeler Bakanlığına bağiı müesseselerde çalışan işçiler ev sahibi olacaklar Ankara 7 A.A.İşletmeler Bakanlığına bağlı iktisadî devlet teşekkülleri isçilerine ucuz ev temini için yapılan ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Mey kel kaidesinin yıkılması Ba^?üyeler tararından kaidenin yıkılmaması için Meclis Başkanlığına bir takrir verildi Geçen gün Şehir Meclisinde yapılan gizli celse sonunda Tak sim gazinosundaki heykel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • r¦¦operatör Dr.Cavit Qoncer I SINIF I Umum!baş,kann,tenasül I uzuvları,kol.bacak damar 5 1 ve kemik hastalıkları S I Mütehassısı M m Beyazit Okçularbası No:13 E Tel:Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • ingiliz Mısır ihtilâfında Türkiyenin ara buluculuğu Kahire,7 T.H.A.Mısır Dışişleri Bakanlığına yakın çev reler bu Bakanlığa Mısır'ın Lon dıa Büyük Elçiliğinden gelen mühim bir haberi yorumlamaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık v 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Halk Partisinin seyahat piyan gosunu bir D.P li kazandı İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi il balosunun tertiplediği piyangodaki Marsilya seyahati D.P.mensuplarından Daimî En cümen âzası Misbah Uraz'a ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • İngiliz Kabinesi Japon sulhunu görüştü rBastarafı 1 incidel Yetkili çevrelerin kaydettikle rine göre.Dışişleri Bakam Herbert Morrison ingilizlerle Ameri kalılar arasında pazartesi burada başlamış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • İranüı mümessiller petrol sahasına' hareket ettiler TBastarafı 1 incide!Amerika Büyük Elçisi Henry Grady İran Rus hududundaki Sovyei askerlerinin hareketleri hakkında bugün basına beyanatta bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Harp suçlusu Almanlar dün asıldı Landsberg Almanya)7 Ap.Hitlerın dünyayı islilâ gayesine yardım maksadı ile kütle halinde ve milyonlarca in sanı öldürmekten sanık olarak muhakemeleri neticesinde suçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Korede 17 kahraman» o i ı m FBastarafa 1 incide!edilinceye kadar geride kalarak savaşmış ve düşmanın ilerleyişini durdurmuştur.Yüzbaşı OL hon bir cephaneliği yeniden ele geçirmek için Türk askerlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • D.P.il-kongresi rBastarafı 1 im ide!bek ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete yarınki kongrede hazır bulunmak üzere bugün Ankaradan cehrimize geleceklerdir.Kongre sonunda Başbakan bir konuşma yapacaktır.D.P.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Korgeneral Yusuf Egeli geldi lüasUrafı 1 incide ı may binbaşı Zeki İl ter,Kur may binbaşı Ethem Alkan,Kur may binbaşı Muzaffer Ak'n ve yüzbaşı Remzi Çakın'dan müte şekkil askerî heyetimiz dün saat 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Harici kısa haberler ÎNGİLT-EREDE Londranın resmi mahfillerindeki hâkim kanaate göre.gelecek üç sene esnasında İngiltere,silâhlanması için insan başına haftada 12 ingiliz lirası sarfedecektir.AMERİKAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • istihlak a nketi hazırlanıyor Ankara,7 T.H.A)İstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur,bugün kendisiyle görüşen muhabirimizin sorduğu muhtelif sual leri şöyle cevaplandırmıştır:«Milli geliri tesbit komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84,20 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Pr 0,80.00 0,80,00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73,68.40 73.68,40 100 Belçika Fr,5,60 5,60 100 Brahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Eroinle mücadele Beyaz zehire alışanlar arttığı için,mücadeleye hız verecek bir kampanya açılacak Ankara,7 T.H.A.İkinci Dünya savaşından sonra bütün dünya keyf verici zehirlere,bilhassa eroine alışanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Atom enerjisi komisyonu başkanı,Rusların do eiîtği maEumafın çok eski olduğunu1 belirtti Nev York 7 A.A.Atom enerjisi komisyonu başkanı Gordon Dean,bugün verdiği beyanatta,komisyonda şimdiye kadar hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1951
  • Ali Han,bir Rus kızı ile evlenecekmiş Stockholm 7 Ap.Stock ho'm gazeteleri dün büyük manşetlerle.Prens Ali Han'ın,aslen Rus olan bir lokantacının kızı Miss Irene Leher ile evlen mek üzere olduğunu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.06.1951
  • YALMZ K/Ş/tfDEG/L YAZ SICAKLAR?ESNASINDA.terli terli cereyanda oturmaktan mütevellit ateşli nezle ve baş ağrılarına karşı kininli Gripin kullanınız.GRİPİN,baş,diş,nezle,romatizma,adale,sinir lumbago a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 08.06.1951
  • TENİ SES OPERETİ ALLAH KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örfi Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 08.06.1951
  • HU.g 3 HAZİRAN Bama 1 9 il 1 1370 Cuma YAKfT YASATİ BIANİ Güneş 5.27 8.50 Öğle 13.13 4.35 İkindi 17.13 8.35 Akşam 20,38 12.00 Yatsı 22,39 2.1 İmsak 3.13 6,36 Mayıs 1367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 08.06.1951
  • İskoç Dundee takımı dün şehrimize geldi I Son haftaların en mühim spor olaylarına bir bakış Dundee takımı,bugün uçakla Ankaraya gidiyor Alman Mühlbugr takımının gidişi münasebetiyle Orta sıklet dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 08.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazıh mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri 14/6/951 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B.1 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 08.06.1951
  • Mendil gibi yıkanabilen i vual merserize j PLAJ.KIR ve OTOIVİOBİL EŞARPLARI satışa arzedilmiştir.NAMÜTENAHİ REKN ve DESENLER Büyükler için:360 520 Krş.Çocuklar için:290 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor