Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Londrada mühim müzakereler Atlantikpaktına z ıçm DiMKM»oooC'OÖofloo6oooo,Amerika Genelkurmaybaşkanı Akdeniz savunmasının Atlantik Paktına bağlanması için temaslara başladı Londrada temaslarına başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • General Hoyt Vandenbcrg Avrupanın havadan müdafaası Gl.Vandenbcrg bu hususu uörüsmek üzere Parise gitti Paris] Tİ A.A.Uçakla büyün Parise gelen General Hoyt Vandenbcrg verdiği bir demeç,te,Atlcntik ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Trumamn yeni isteği Başkan,inşaat tahsisatı olarak kongreden 7 milvar dolar isteyecek Vaşington,6 A.A.Başkan Truman ile görüştükten sonra bugün demeçte bulunan temsilciler meclisi silâhlı kuvvetler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Ml.Papagos istifa kararında ısrar ediyor Amerikan Elçisinin,Kral,Venîzejos ve Mareşal nezdindeki bütün uzlaştırma temasları boşa gitti.Atina.C AP)Amerikan iş başına avdeti için Amerikalı-Büyük Elçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Bulgar ihtilâli Mukavemet hareketleri bir ihtilâl mahiyeti alıyor Londra,6 A A Exchange Telegraph ajansının İstanbul mu habirine atfen bildirdiğine göre,Türk Bulgar hududunda geçen pazar bir ihtilâl h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülü italya ile dostluk andlaşması Türkiye İtalya dostluk andlaşması dün Ankarada imza edildi Ankara.6 A.A.Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında 24 mart 1050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Kore'de komünistlerin taarruz hazırlıkları Üç yüz bin kişilik yığınak yapmış olma'Jarına rağmen kızılların üç aydan önce taarruza gecemiyeceHJerî tahmin ediliyor Yazısı 3 üncüdt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Büz nasıl p-üyofufl Uyuyan zekâlar Bazı manastırlarda konuşmak yasaktır.Rahiplerin kalkma,yatma,kilise ve yemekhaneye gitme,hattâ bahçede dolaşma zamanian hep çanlarla bildirilir.Onlar da bu havaî emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Bir tefsir guçlugu tefsiri i cin mütehassısların oAnti-demokratik» tâbirinin fikri alınacak Ankara,6 T.H.A.Antidemokratik kanunların tâdili için bütün Bakanlar temsilcilerinin iştirakiyle geçen pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Vunanistandan hareket eden Türk askerî heyeti Venizelosla bir arada T H.A.foto servisi)Türk Askerî heyeti bugün Yunanistandan ayrılıyor Venizelos'un heyetimizin ziyaretim bir nezaket ziyareti olarak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Bayar ve Menderes Ankarada Devlet ve hükümet reisleri düÖnğieden sonra Ankaraya döndüler Ankara,6 A.A.Dün geceyi Başhöyük köyünde geçiren Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bu sabah saat 7 de beraberlerinde Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Deniz Hasta hanesîııdeki gazilerimizden öç ü mikrofon başında Kahraman Gazilerimizi dün yüzlerce k l^A^*S/l Kahramanlarla yapılan k Radyo röportajı diğer yaralıları memleketlerine götürmek dün üzere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1951
  • Iran buhranlı günler arefesinde Sovyetler,Iran hududuna geniş ölçüde asker yığıyor Liderleri tevkif edilen,İra n Fedaiyanı İslâm Cemiyeti beyannameler dağıtarak hükümeti ölü mle tehdit ettiler.*0—CjOP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Milletlerarası Kalkınma Bankası mümessilleri geliyor Milletlerarası Kalkınma Banka sının mümessilleri Wheeler earner ve Diamond yarın Ankaradan şehrimize geleceklerdir.Kalkınma Bankasının mümessilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • «Hür Adam» gazetesi sahibinin duruşması dün yapıldı «Millî Kambur nasıl milyoner oldu» başlıklı serî yazılarında sabık Reisicumhur îsmet înöniL nün kardeşi Hasan Rfzaya neşren hakaret ettiği iddiasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Eyüpte bir hadise Bir sabıkalı esrar tekkesini basan polislere k'arşı Q£İd\Evvelki akşam Eyüp halkını heyecana düşüren enteresan bir vak'a cereyan etmiştir.liâ disenin mahiyeti şudur:Eyüp Emniyet Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Üsküdar Kadıköy tramvay idaresinin güzel bir km arı Üsküdar Kadıköy haİK tram vaylcrı İdare Meclisi yolculara iy v muamele eden ve vaziVıeü» dr o'jkkatle»i görülen konii-o-rJfiitun,vatdman,biletci,şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Kadınlara sarkıntılık edenler Evvelki gece Emniyet Müdür üğü taralından Beyoğlurida ka din ve kılara kârhle'rin satış tıklan hakkıırida enteresan bir tecrübe yapMmiştır.Emniyet Müdürlüğünün ikj genç v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Arttırma eksiltme kanunu Arttırma,eteglttane Kanunu nun günün i c abla rina uymuti' İ'tm,münâkaşa ic bilhassa gıda mûid'dideitiaain' rbka bet dölayisı ije ifctiiıMak mıhta kaiannda istihsâl bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Ramazanın ilk günleri küçükler için bir facia olurdu.Gürüku,oyun,koşuşma yasak edildiği gibi sabahlan erken kalkma'.acma,evin içinde dolaşmalarına da müsaade olunmazdı,I Bir köşeye çekilerek sessiz,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Z:lunu;basa çıkamadığı randevucu kadın Halen randevuculuk suçtin-4an 10 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan randevuculardan Naciye Ürer'in bir kaç gün evvel bakılan evinden maada Tarlaba^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • MrHî Pivango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 haziran çekiHşi bugün saat 13.30 da Ank&rsda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Güttün mevzuları irandaki durum bir harbe yol açabilir mi Ya ingilizler petrol imtiyazlarını korumak için Irana asker Çıkaracaklar,yahut iranlılar petrol imtiyazlarını cebren ele geçirmeye çalışacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • 19S öğretmen terfi etti Şehrimiz lise,orta ve ilk okullarında tedris yapan 198 öğretmenin.1 er derece terfii Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilerek Millî Eğitim Müdüdüğüno tebliğ edilmiştir.Terli ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Amerikan gemisi gitti Kore'den 177 yaralı gazimizi getiren Amerikan transportu General J.H.Mc Rea;dün Pi.»¦eye müteveccihen limanımızdan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Bir hayırsever vatandasın üçüzlere yardımı Reşit Moral isminde hayırsever bir vatajıdaş,dün Sağlık Mü dürlüğüne gelerek.Faik Yargıcıya Eronköylü üçüzlerin bütün ih tiyaçlarını kendisinin kar.şılıyaca£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Yunanîstana gitmiş olan as-Yunanistanda temaslar yapmakta olan askerî heyetimiz bu sabah 11,50 de şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri A-Vilâyet ve Belediye daielerinde elektrik tasarrufu yapılması için Vilâyet makamınca alâkahlara tamim gönderilmiştir.Topkapı Fıkaraperver Cemiyeti son zamanlarda muhitindeki muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Bir hasası otomobil tutuşarak yandı Şoför Aram Mardiros idaresindeki 6ÛC6 plâka sayılı hususî otomobil,evvelki akşam Kadı-KÖyünde Söğütlü çeşme caddesinden geçerken birdenbire tutuşarak yanmağa başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Yumurta Hatları düşüyor İstihsal bölgelerinden yumurta muvaredatı devam etmektedir.Yumurta fiatlannda fazla olmamakla beraber düşüklük görülmektedir.İri taze talaşlı yumurta,1440 adetlik sandığı 97-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Yeniden 8 yolcu 111 Bu gün başlıyccak olan yaz tarifesinin tatbiki ile aktarmalı seferler azalmış olacak Denizyolları İdaresi Şehir hatlarında yaz tarifesinin tat bikine bugünden itibaren baş lamış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Geçen ay içinde gelen ithal,mâlları Geçen ray içinde limanımıza 90 vapur gelmiş ve yekûn.olarak 73 f bin.ton muhtolif:ithal malı getirmiştir.Bu maddeler arasında G bin ton makine yedek aksamı,2900 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Nisan ayı geçim indeksi İndekse,göre,5 nüfuslu uile 361 lira ile geçinebilir Ticaret Odası tarafından nisan ayı geçinme indeksi neşşredilmistir.Bu indekse göre ana,baba ile biri bir buçukdiğen yedi,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • HALKİ İSİf£3ŞtîJ Beşıktaşm Dikilitaş semtindo oturan,okuyucularımızın 'birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda uynen neşrödiyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini-çekeriz:«Sahilinizin müteaddit sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Kiracısını soyan ev sahipleri ı Ortaköyde,Zincirliköy caddesi 129 sayılı evde oturanWbli Kendiyar,dünı ptiüseı ınünDcafit ederek;bir adet İsparta!"hatlısının ve çanta içindeki 5 altın lirasının,ev sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Anıerikada toplanacak gendik seminerine bir Türk genci bagkankk edecek na: r-latftr Amerikada 31 temmuz tarihinde'toplanacaktan gençlik şömineline bir Türk genci riyaset edecektir.Bu bü yük söımnerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Türkiye Millî TalebelEcSder:crt onusun vyaz sevahailrri Türkiye Millî Talbe'Fedems yorsu 1951 yaz seyahatleri-pı-o* ramının' haaırlıklan:bftrnı^ b'i Ilınmaktadır.Programa göre 1951 Britanya Festivali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Annemin sesi titriyordu.Ol-1'iğu yerde sallandığını gör düm,yanma koştum kollarımın arasına jldım ve hiddetle bağırdinî:Evet gidin z:dm' Sizi bu Ğ:'efha görmek istemiyorum.Sonra her ğey çabucak geçti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • İSTANBUL,12.57 Açılış ve programlar 13,'00 Haberler 13.13 Öğle' kon seri Pi)13,45 çŞaıftalar 14120 Dans müziği '{Pl)'14,45 Prpjîrartlar ve üühlcüler fPJ)15.00 Kapanış—17.57 Açübş ve programlar 88.00 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Yeni mahsul sadeyağı gelmeye başladı İstihsal bölgelerinden şehrimize bol jniktarda yeni mahsul sadeyağ)gelmeye başlamıştır.Tenekeli Trabzon tuzlu yağlar 320-330,fjçıh Vakfıkebir yağları 340-350,Urfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • Çuval Hatları,üksfcliyor İfeîühsalı mevsimin i r?yaklaşma sı riblayısiyle soivgurylet'de çuval ve kanaviçe iiatları yeniden yükselmeler ohnuferur.25Iiabreük Kâîkjû.ta(çuvalları 340 kuruşa yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1951
  • KONGHE Istanbul Basın Teknisyenleri pılacak tadilât,dolayısiyle,olağanüstü genel kurul toplantısı,10 haziran pazar günü saat 14 te.Eminönü halkevi küçük salo nunda yapılacaktırir Adaları Güzllestirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Avrupava üc yeni Amerikan tümeni eeliyor Vasington.6 T/H A)Amerikan ordusu Genelkurmay Başkanı General Collins önümüzdeki 2 veya 3 ay içmde Avnupaya yeniden üç Amerikan tümeninin gönderilmiş bulunacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Bir tefsir guçlugu FBastaraf 11 incidel yapılan toplantıda,müteakip toplantıların gündemi tespit edilmiştir.Gündeme göre her şeyden Ön ce «anti-demokratik» mefhumu nun tarifi esası üzerinde durulmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • ingiliz heyeti i^ndra.6 ÂiP.İngiliz Hü,kametini temsiîen Sir Thomas GaTdiner bu hafta,dört kişilik bir heyetin başında Tahrana giderek.İngiliz fean petrol ihtilâfını halle teşehhüs edecektiringiliz Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • I st.iv.Am ir I iğ m d en ve r i İe ri Askeri Kıtaaİ i »ân Sars 50,000 metre numunesine uygun hâki portatif çadır bezi kapalı zarfla satın alınacaktır,ihalesi 26.6.951 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Anıl—Kabir son safha inşaatı busun ihale edildi Ankara,6 T.H.A)Anıt Kabir son safha İnşaatı ihalesi bugün üç rakip firmanın iştirakiyle Muzaffer Budak firmasına yüzde 11,65 tenzilâtla ihale edil misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • vs^-İşsizlik yüzünden isya(n eden bir kısım dokumacıların idam edildiği bildiriliyor Hongkong,6 A.A)Bu-gün Hongkong'a gelen Şanghay komünist gazeteleri,komünist Cinde mevcut pamuk kıtlığı yüzünden Şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • 2 Rama 1370J Perşembe HAZİRAN 1 9 1 25 Mayıs 1367 VAKİT VASATİ HAMİ Güneş 5,27 8.50 Öğle 13.13 4.35 İkindi 17.13 8,35 Akşam 20.38 12,00 Yatsı 22,319 2,1 İmsak 3,13 6,36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Avrupanın müdafaası TBastaraü 1 incide!ilerde girişilmesi lâzım gelecek faaliyeti tetkik ettiğini ilâve et,mistir,Vaşington,6 A.A.United Press)Birleşik Amerika,İngiltere,Kanada ve Fransa hava kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • İngiltere'de bulunan Amerikan uçakları Bir komünist tecavüzü vukuunda îngilterede üslenmiş olan Amerikan uçakları derhal harekete geçecek Londra,6 A.A.Birleşik Amerika hava kuvvetlerine mensup subayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Patiste bir komisyon toplan di Vaşington,6 A.A.Temsilciler meclisi silâhlı kuvvetler komisyonu başkanı Vilson bütçe komisyonu üyeleriyle,8 dışişleri komisyonu üyesinden mü rekkep bir komisyonun perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Dertlerin neticesiz toplantısı Moskova,6 A.A.Bugün 66 ncı defa toplanan dört büyük devlet Dışişleri Bakan yardımcılarının bir anlaşmaya varmaları ümidi çok azdır.Batılı yüksek şahsiyetlerin kanaatine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Harici kısa haberler PORTEKIZDE Başbakan Salazar.Mareşal Carmona'nın yerine Cumhurbaşkanlığa gelmeği reddettiğini resmen bildirmiştir.Parlâmento Cumhurbaşkanı se çim tarihini teâbit etmek veya Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Tokyo,6 AP.Müttefik zırhlı devriyeler bugün Kuzey Orta Korede komünistlerin esas temerküz ve vığınak bölgelerinin güney istinat noktaları olan Çor von v Kumhwa şehirlerinin kapılarına dayanmıştır Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Adana Şehir Meclisi içtimai Dünkü toplantı hâdisesiz geçti-Gelecek oturumda Belediye reisinin istifası bekleniyor Adana,G Milliyet)Adann Şehir Meclisi bugün toplanarak haziran devresi müzakerelerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Arap Birliğinde askerî müzakereler Şam,6 AP Dört günden-3eri burada cereyan etmekte Oi lan Arap orduları kurmay başkanları konferansı bugün sona ermiştir.Yayınlanan kısa tebliğ de.Arap devletlerinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Hudut dışı edilecek sabıkalı Onbeş yıl hapis yattığı halde ıslah olmayan Arnavut Murat Ali,hudut dışı edilecek Fatma ismindeki metresini öl dûrmekten 15 yıl hapse mahkûm edilen ve bu mahkûmiyet müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Amerikan ordusu Avrupadan dönen General Lawton Cullins dün basına izahatta bulundu Vaşington,6 A.A.Birleşik Amerika kara kuvvetleri kurmay başkanı General Lawton Collins Avrupadan dönüşün de basına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Türk askerî heyeK Yunanisfandan ayrılıyor TBastarafı 1 incide!sindeki Yunan misyonu tarafından Ankarada yapılan dostluk ziyaretinin bîr ladesi mahiyetindedir.Yunan Hükümet Başkanının bu beyanatına rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Londrada müzakereler TBastarafı 1 incide!Jeden sonra kendisini Londra,ya götürecek uçağa binmeden evvel,Akdeniz bölgesi savunma teşkilâtına mütedair Amerikan plânı hakkında bir İngiliz akşam gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Sovyetler Iran hududuna geniş ölçüde asker yığıyor f Bastarafı 1 incide!ne durum hakkında tam bilgi sağlıyan bir mevki işgal etmektedir U «Keyhan» gazetesinde çıkan haber göre.Rus birlikleri,tanktop,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Bayar ve Menderes An karada TB&starafı 1 inridel Celâl Bayar Belediyedeki has foıhallerinı müteakip Kadınhanhlara veda ederek halkın coşkun tezahüratı arasında Kadın,handan ayrılmışlar ve Konyaya da u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Durucasu santra lı Hidroelektrik santralının ikinci kısmı ihale edileli Ankara 6 A.A.Bayındırlık Bakanlığından bildirildi ğine göre,Amasya'da Durucasu Hidroelektrik sanralı 2 ci kısmı inşaatı müteahhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Kaymakamlar arasında nakiller Ankara,6 T.H.A.İçişleri Bakanlığı yeniden bazı kaymakamlar arasında nakiller yapmıştır.Varta Kaymakamı Nurettin Elâgöz Çatak'a;Alaçam Kaymakamı Sadettin Erseylan Serik'e;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Milliyet ABOHE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 '9 1 3 İLAM FİATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Stalin'in heykeli Bulgaristanda Stalin ve Lenin in heykellerini halk kırmaya başladı Belgrad,6 T.H.A.Bugün buraya gelen haberlere göre Bulgaristanda hakikî bir kayrasına mevcuttur.Mülga partilerin hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • italya ile dostluk ancJJaşması rBastarafı 1 incide!rasındaki dostluk bağlarını tak viye edecek ve aralarında zuhur edebilecek ihtilâfları devletler hukuku ve Birleşmiş Milletler anayasaşı esaslarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Ml.Papagos istifa kararında f Baıtarafı 1 incide!gayreti baltalamakta olduğu merkezindedir.Amerikan ve Yunan filolarının müşterek manevralarına Selanik körfezinde başlandı Selanik,6 T.H.A.6 ncı Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1951
  • Türk Hemşireler Derneğinin kongresi Türk Hemşireler Derneğinin senelik kongresi dün,saat 16 da Aksaraydaki Kızılay Hemşire Okulunda yapılmıştır.Kongreyi,Esma Deniz,kısa bir,konuşmayla açmış ve Kore şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda mıkdarı yazılı köhne araçlar kapalı zarfla satılacaktır.Şartnamesi Ko.da Listesi 1st.Lv.A.de görülür.Taliplerin ka nunî vesikalariyle teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.06.1951
  • YENİ SES OIEHETÎ L i.i.H KORUSUN Operet 3 perde Yazan;V.örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.06.1951
  • Bandırma Asliye Hukuk Yargıcığından:951/173 istanbul Aksaray Guraba Tekke sokak No,2 de Adrine Unvere kocanız Alj Osman tarafından açılan boşanma dâvasında adresiniz bilinmediğinden ilânen dâvetiye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.06.1951
  • Futbolumuzun geçîreceği çetin iki imtiiı Millî FutböîTakımımız dün İsveç'e hareket etti tOC akımı teşkil eden futbolcularımız neticelerden ümitli bulunuiyorlar.Millî Takımımız,10 haziranda İsveç;17 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 07.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün »abah saat 10.30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DlvanyolJu No:104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor