Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • ükûmet programının Ankaradaki akisleri J Program,siyasi mahfillerde i ferahlatıcı bir hava yarattı Bilhassa gençliğin vatan ve millet idealine bağlı kalarak yetiştirilmesi için gösterilen hassasiyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • programı aşbakan Menderes ikinci kabinesinin profâram'jıru Mecliste okudu.Bu proeramla birinci Menderes kabinesinin programı arasında bü-ixk fark yoktur.Esasen Demokrat Partinin ana pros laıumdan ilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Bir cevap Ahmet Emin YALMAN 'a Adnan Menderesin itimat kazanması üzerine bir sıra teessür ve tefekkür ifade eden makalenizin bir tarafında vaktiyle İnönü için bir şehname yazdığımı ve bu sebeple kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • 30 NUMARALI RESMÎ TEBÜĞ Ankara 31 A.A.30 numaralı resmî tebliğ:Millî Savunma Bakanh ğmdan bildirilmiştir:Kore birliğimizden şehit ve yaralılarımıza ait liste aşağıdadır:ŞEHİTLER Piyade Kıdemli Üsteğme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Prof.Ali Fuat Başgil Prof.Başgil diyor ki:İstanbul,31 T.H.A.Or dinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil'in gazetelerde-çıkan bazı makalelerinin siyasî ma hiyelte olduğu ve bu yazıla-'rm alâkalı üniversite or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Marshall yardımı Ankara 31 T-H.A.Marshall Yardımı işleriyle alâkalı bir şahsiyet,T,Iî,A,muhabirine' Marshall Yardım Mâninin memleketimizde geçirdiği sa faiıat ile yeni yardım hususunda şu izahat,ı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Müttefikler de 38 inci arz dairesini geçtiler Batı ve merkez cephelerinde zırhlı birlikler 38 inci arz daîresînî geçerek keşif yaptılar Kmede Müttefikler tarafimdau esir alınan hit komünist Yansı Svit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Gelir vergisi tatbikatı Gelir vergisi beyannamelerinin ve ilk tasitin maliyeye yatırılması müddeti dün sona ermiştir.Bu münase betle birkaç gündenberi çok Devamı Sa:5 SU:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Kasım Gülek'in mühim beyanatı "Partiler arası münasebetlerde hükümetten hizmet bekliyoruz,«Partiler arasında karşilıklî saygî ve samimiyet bizim çok arzu ettiğimiz bir mevzudur.Teşebbüsün iktidardan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • F.L.Karaosmanoğlu isnatları yalanlıyor «Ben,D.P.ile ihtilâfım vardır veya yoktur,diyecek kadar ne söylediğimi bilmez bir adam değilim.Ben D.P* mensubuyum.Partimle ihtilâfım mı olur?Feyzi Lûtfi Karaosm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Küçük sahne açıl di Sanat hayatımızda büyük bir boşluğu dolduracak olan küçük sahne faaliyetine başladı Istanbul sanat sahasında büyük bir yer kaplıyan «Küçük sahne» dün saat 17 de güzide,bir dâvetü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Dünkü maçlar sürprizli geçti Kasımpaşa:2 Vefa:1 F.Bahçe:1 Emniyet:1 Dün,İnönü stadında yapı-fayı 2—1 yenmiş;Fenerbahçe ner Emniyet maçından bir lan lig maçları sürprizli neti-Emniyet karşılaşması da â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • Yeniden anlaşma ümidi ihtimalleri beliren dört Dışişleri Bakan Yardımcıları bir toplantıdan önce DÖRTLER İÇİN YENİ BİR ANLAŞMA İMKANI DOGDII Sovyet delegesi Gromyko müzakerelerin devamı ve propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1951
  • BUGÜN UÇ YENİ ROMANA BAŞLADIK Son Şarkı Tanınmış kadın muharririmiz Bayburtluoğiunun MİLLİYET için hazırladığı «Son Şarkı» adlı büyük aşk ve macera romanını bugün 3 üncü sayfamızda okuyunuz.Muharrir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • I İM-ilerinm öjrle vemeti Uttsİs&tl İstanbul m i J kil vekili Salih iftmt Keçeci ile Tekel Genel Mi'dürü bir müddet önce Cibali tütün deposunu ziyaret cdorek işçilerin dileklerini-dinlemişlerdi.Bu ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Bir tacirin 3 trin lirasını çaldılar K.kişehirden tstanbula gri m i*;olan Abdüllâtif adında bir tacir tramvayda seyahat «lu.ken cebi kesilmek sure tiyle içinde 3 bin lira bulu nan çantası ça-1 inmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • a,«tilerde fotoğraf yasağı Türkiye Turizm Kurumu,kuıum merkezinin açılışı mü ¦airhrtijU tertip ettiği fo toğraf nergisinin fotoğraflarını çektirirken camilerde ga rip bir yasakla karşılaşmıştır.Kurumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Mut 11 imler Baliği tik Öğretim Encümeninin tertip etti ği mesleki toplantılardan birisi dün mat 15 te İlk okullar da yaş haddi ve devamı rnese ]esi mevzuunda yapılmıştır.jf Türkiye Turizm Kurumu nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Günün siyasî nıc\ztıları Vaşinalomkı çıkan «Sunday Star» gazetesi Akdeniz bölgesinin Amerika için olan ehemmiyeti ve rolü hakkında mühim bir yazı nesvei miştü*.Bu maka hey i okuyucularımıza veriyoruz:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Milletlerarası meteoroloji kongresine katılıyoruz Milletlerarası meteoroloji kongıcsi bugün Pariste top lanacaktır.20 nisana kadar devam edecek olan Toplantıya Türkiye adına Paris sefarethanesi başkât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Ark-nloji mü/esimle isçiler bir tabloyu twcakla kesitler Arkeoloji müzesinde yapılır.Ma olan tamirat ilerlemek tedir.Tertip ve tanzim edilmekle olan kısımlar peyderpey ziyaretçilere açılmakta dır.Tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Üsküdar Kadtköv Halk Tramvayla» Şirketinin tapftaatısi Üsküdar Kadıköy Halk:Tramvaylar* Türk Anonim Şii kitinin senelik adî genel kurul toplantısı dün saat 11 de şirketin Bağlarbaşındaki merkezinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Sesi ovek tefleri [Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neş„ rediyoruz.İlgililerin dikkatini çekeriz.«Sokaklarda başıboş gezen köpekler hakkında Be lediyenin almış olduğu bir karar vardır.Bu kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Tevİf eden ilkokul öğretmenleri Kıdem suresini başarı ile dolduran altı ilkokul öğretmemi terfi etti Miilî Eğitim Bakanlığı üç yıllık kıdem süveterini başarı üe dolduran altı ilkokul öğretmenini terfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Bir hafta içinde umanımıza gelen Whal malları Son bir hafta içinde limanımıza ithal edilen mallar şun lardıı:768300 kilo kimyevî mad de:191800 kilo yün,401,800 kilo deri,258200 kilo çay;144500 kilo kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Karadenizdeki sis Dün Karadeniz limanlar mı kesif bir sis kaplam igtrr.Bu yüzden Samsun lima nında bulunan Denizyollarının Çorum vapuru işini bitirdiği halde limandan ayrılamamış t;r.Yine sis yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • I runrU-v ıı evi b:ısıl(l ı Emniyet Müdürlüğü ahlâk masası memurları Beyoğrunda randevuculuk yapan Mariku,Atina ve Şaziye Nermin adrndaki üç kadının evini bas rmg ve yakalanan 19 çift hakkmda kanunî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Kısa Şehir Haberleri îskendeıaın gemisi dün sa at 13 te Beyr»ta hareket et m iştir.İrfan adılda bir şahıs İstiklâl caddesinden geçerken kalb sektesinden düşün ölmüş-tür.Istanbul Millî Eğitim Yardımcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Okul Arle Birliği toplantıları Milli Eğitim Bakanlığınca alman bir prensip karan ge rehince,okul aile birlikleri nin ukul haricinde tanışma maksadiyle toplantılar tertip etmeleri yasak edilmiştir.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Tüık bayrağım ciffnemisİer Topkapıda,Çayır caddesinde oturan Marika Kumru ve,Malina Tombulkesçioğlu adın da iki ermeni kızı akrabala randan Yarasimof adında bir şoför,Türk bayrağını yere atıp otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Dün,dört yankesici şehrin muh telif yerlerinde suç üstünde yakalanmıştır.Besimde Emniyet Müdürlüğüne götürülen yankesiciler görülmektedir.Şehremini cinayeti dâvası Karısını ve kavın pederini öldüren L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Çocukları koruma istasyonu idare memurluğu Kırklareli ilk öğretim mü fettişi Sabri Salman,Mevlânakapı çocukları koruma istasyonu idare memurluğuna tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Işık lı seyrüsefer geçitleri Kazaları önlemek ve halkı kaz etmek gayesiyle Belediyece bir tebliğ neşredildi Seyrüseferin ışıkla idare e-clildiği mahallerde bazı şoförlerle yayaların dikkatsizliği!veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • İlk okullarda dinlenme tatili İlk okullarda ikinci kanaat notu dönemi dinlenme'tatiline dün akşamflan itibaren bağlanmıştır.Okullar 5 nisan perşembe sabahı açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • S.m ı v i kongresine katılacak delegeler Bu ayın 9 unda Ankarada açılacak olan sanayi kongre sine Bölge Sanayi Birliği adı na iştirak edecek 70 delegenin ismi dün birlik tarafından Ekonomi ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • E.C.A ihraç maddeleri dairesi müdürü geliyor Avrupa İktisadî İşbirliği E.C.A.ihraç maddeleri dairesi' müdürü Mr.Qpm-ge Forstev.Türk ihraç malları üzerinde tetkiklerde bulunmak üzere bu ayın 10 unda An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Necip fazılın toKlıye talebi »4MUİ CumhuriyetçîMğe aykırı ve" kanunları tahkir,tezyif edici mahiyette neşriyat yapmak su çu ile tevkif edilen Büyük o«u nvecmuası sahibi Necip Fazıl Kısakürek ve mecmua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • mS^x İbret Aynası Darülaceze Darülacezede" ıslahat ve tas Cyder yapılacağı söyleniyor.Hakikaten yerinde bir iş olur.Bu gibi müesseseler ne kadar tekemmül ettirilirse ettirilsin her zaman bir yeniliğe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Adliyeden notlar Adliye tarihine geçen çok garip bir hâdise Beş küçüğün büyük suçu Yatmak üzere evine gitmekte olan bir genç kızm basma gelenler Adlî tu muayenesi ve beklenilmeyen netice Yağları,hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Balıkçıların bir itirazı Ankara 31 T(H.A.1 ni sandan Jemmuz sonuna ka dar zıpkınla 20 kilodan aşağı kıhç balığının yakalanması sur.hükümetçe yasak edilmesi üzerine İstanbul Balıkçı lar Cemiyeti,Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Avukatlık kanunu Meclise verildi Ankara,3.1 fT:H,A,Adulet Bakanlığı tarafından ha zırlanan avukatlık kanunu la şansı B.M.Meclisine sunulmuştur.Tasai'idu avukatlık stajı yine vbir yıl jdÎ arak kakm* «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • İstanbul Kface tckiİon konuşmaları başladı Ankara 31 Yun* Ajans»)Öğrendiğimize göre İstan •bul ile RİKe arasında teleioa konuşmaları başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Tütün ve tütün inhisarı kanun tasarısı Ankara 31 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı «Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu» tasarısı 2 ni san pazartesi günü Bakanlığın tütün komitesinde tatkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • Harp Tarihi Genel Müdürlüğü kuruluyor Ankara,31 Yurd Ajansı)Harp Tarihi Genel Müdürlüğü kurulmasına dair kanun tasarısı hazırlandığı öğrenilmiştir.Bu Genel Müdürlük Harita Genel Müdürlüğü gibi müstaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1951
  • HU.1 Ku.24 NiSAN 19 CAhı 1 9 1 1 Mart 1370| Pazar 13 »6 VAIIT VASAT!ÜM Güneş 5.47 11,20 öğle 12,18 5.46 İkindi 15,52 9,21 Aksam 10.33 12,00 Yatsı 20,07 1,33 İmsak 4,05 9,32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Hububat ithalâtı Amerika,İtalya ve Macaristandarı külliyetli miktarda hububat ithal edeceğiz Ankara 31 T.H.A.Topıtak Mahsulleri-Ofisinin elinde büyük şehirlerimizin ancak bir buçuk aylık İhtiyacını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Maliye müfettişleri Kızılay hesaplarım tetkik ediyor Ankara,31 Yurd Aiansı)Kalber aldSgaaaiza gjö?e Kızılay" Genel Merkezi hesaBdariTim maliye müfettişleri taral'ından' teftişe tâbi tutulması kararlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Meni israt'at kanunu yürürlükten kaldırılıyor Ankara,3& Yurd Ajansı)Otu?yıl imcvt kabul edilerek halter» yürürlüâıÜKtJe' bulunan men'i İBiıafat ka^nnwucnuajai vata ndaşjaum tabiî haklarım tahdit ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • İtalyan komünist particinde çöküntü Boma-31 A.A.Gaaetelvr tarafından bildirildiğine «öve Komünist' Partisinden ye ni avrtfmaliar vuku bulmaktadır.Filhakika* il Tempo gaizetaskXK bildir da ğine gave?C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • AmeıiUacLt komünizmle savaş VaşkıgLon 3İ.A.A.Birleşik Anieri-kaxMro 21 cum hıU'iycti dün bü" Vaşingtûn beyanttaısıesi»' nzjreflkrek mîl Ictlieraıra&ı.komünizmle kat'î surette mücadeleye hazır ol.Jmkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Karayolları Genci Müdürlüğü itnkara 31 CT.H AJ Vec î Diker'in istifasından sonya münhal kalan Karayolları Ge' ire!Müdürlüğüne Bakanlık eski su işleri reisi Daniş Ko*per tâyin,edilecek vazifesine başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • filosu arttırıldı Bir misli arH-olan filo,Avrupadaki Arrve-rikan işgal kıtalarım ve Amerikan siyasetini ğ cfestekHyecek Birleşik Amerika Akdenia filosunun,amkal gemisi Newport News» gemisinden,Cebelit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Arnavutluğa gönderilen son model Rus uçakları Bunlar ve bir kısım Sovyet paraşütçüleri Arnavutluktaki mukavemet hareketim bostrracakmış Londra 31 A.A,United Press)Komünizm aleyhtarı çetecilere karşı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Telefon abone ücretleri indiriliyor Ankara,31 Yurd Ajansı)PHT.T.Genel Müdürlüğü,Teleüon abonelerine kolaybk olmak ve bu suretle abone rnik tarım artırmak maksadiyk* telefon tesislerinin maliyetleri ü/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Azzam Paşa Türkiyeye gelecek Kahire:31 AA.Arap Birliği Genel Sekreteri Az «im Pa^a resmen hükümet mi swf$rı oda-rak Tfîrkiyeyi ziya rete davet edilmiştir.Bu daveti kendisine Türkiyenin Ka hire Büyük E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • İs Bankası meclisi irfarc Başkanlığı Ankara 31 T,H.A.Btu gün toplanan İ$ Bankası yeni idare,heyeti,başkanTığa Muvadlia'k İşmeni seçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Feci bir deniz kazası Nevyo-ck 31 A.A.Danimarka bandr&I» 3,700 ton Ink Astra »ilebi ile Amerika bandralı 5.698 tonluk Steei Inventor yük gemisi bu sa bah New Jersey açıklarındakesif sis yüzünden çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Faştaki hâdiseler İstiklâl Partisi lider?tam istiklâl isteğinde ısrar ediyor.Mısırlı gazete* çiler Fas'a giremedi Tanca 31 AP)Fas İstiklâl Partisinin lideri Muhammet Mekki Naciri dün,Fas halkı nın,«Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Kızıl Cinde gizli silâh depoları Hong-Kong,31 AA)Bu raya gelen haberler,Kantondaki kızıl Çin.idarecilerinin' halk üzerinde kontrolü,sıklaş tırdıklarr ve takriben yüz bin gizli siTâh ele geçirdikleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • F rama da secimler Paıis 3:1 A.A.Başbakan Henri Queuille,ekimde yapifacak olan seçimlerin da ha eyveî yapılmasını ve ltö hazirandan itibaren yeni Mil li Meclisin toplanmasın* ist*,iinektedir.Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Rita Hay worth kocasından ayrılıyor mo?Nevyork,31 A.P.Nev york Post gazetesi tarafın clan dün bildiı ildiğine gö'vc,Rita Hayworth,kocası Prens.Ali Handan boşanmayı düşünmekteriir.Eski &m ve iki ki:zr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Mesken dâvamız t Harplerde şehir nüfusu h artıyor.Sanayi ihtiyacı için gelenler,zenginleştikleri i.çin artık küçük kasabalar-da yaşamak istemiyenler harpten sonra da yerlerine dönmüyorlar.Bu yüzden bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Beslenmenin zekâ üzerindeki rolü Çocukların ze v *N Amerikado yeni besi usulleriyle zekâları inkişaf ettirilen mini mini ytrwrulasdwn ftiri Doktorların tecrübeleri,çocuklara* glüteni ic asidinin özlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • 1951 Yılmda Hediye edilecek Q evden İkincisi izmirde Karşıyakada 17.500 Lira değerinde Bahçeli EV Noter ve murakıplar hjzurunda çekilen kurada Adana Şubemiz müşterilerinden ZEKİ SAGAY o isabet etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1951
  • Bu toman için kadın ve erkek hiçbir meşhur şarkıcı vaha t sazendenin hayatmtan ilham alınmamıştır.Bu İl-t şanıslcrr hayal.dir.Birinci Kısım.1 Yeşilköyde tayyareden indiğim zaman kendimde değildim dese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Piyano ile caz parçaları Pl,14,00 Saz eserleri 14.20 Dans müziği Pl)14,45 Şarkılar Okuyan:Mustafa Çağlar)15,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Erzurum istasyonu ile Et Kombinası arasında iltisak hatlı yaptırılacak Toprak Mahsu'leri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Erzurum istasyonu ile Et Kombinası arasında yaptırılacak 208430,33 lira keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • I LAN Devlet Orman istetmesi Devrek Müdürlüğünden 1 işletmemiz Kayadibi bölgesi Açısu Yarımca ormanlarından kesilmiş kökü dibinde mevcut 600 M3 kayın ve meşe maden direklerinin direk boylarına taksim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Çocukların zekâları Baş tarafı üçüncüde» lerinde özlü miktarda glutamic asidin verilmesi icaJbedi-yordu.Zira,vücutta,buna karşı gayet kuvvetli bir rekabet mevcuttur-Meselâ,bunun biu;yük bir kısmı beyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Yeni bir akıl ve sinir sanatoryomu acılıyor Memleketimizde ilk defa olaruk modern tesislere sahip bit akıl ve sinir hastalıkları tedavi sanatoryomu kurulmuş tur.Klinik bugün saat 16 da Vai ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • orsa Sterlin J.86.ÖU 7.86 00 100 dolar-299.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 Ur«t 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68 40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • WALLACE Çeviren:SAFAÖNAL Çizen:GALİP DETEKTİF DİK MABTWLONW» P0U5 MÜDÜRLÜĞÜ HiZMETİNDEYKEN 60N fcR-5ARI5INI UV flNEfl TEVMF ETMECE KAZANMIŞTI.Bid KAC GÜN EVVEL HELBURU'OA^APILAllLaANlÛLSOyGUNCULUĞUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Adana Belediye Başkanlığından Mart 951 ayından itibaren Belediyemizin memur ve müstahdemleri,yoksul asker aileleri ve fakir halk için yaptıracağı 25)b'in lira muhammen bedelli reçeteler işi eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • 1 V 3 4 5 6 7 9 a 1 1 y 4 s t I ^M al 9 1 Soldan Sağa?1 Birinci Dünya Harbi* nin meşhur kadın casusu;2 Çiftçinin eli mesabesindedir;Burç;3 Verimsiz,Manevî,tarafımız;i—Bir renk;Sevinçli günlerde caddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • ımfâimamm GELECEK TRENLEB 6.30 Posta)Kurtalan ve Diyarbakırdan Ankara yolu ilo 7.00 Doğu ekspresi Erzurumdan 8.30 Ekspres)Ankara dan 9,15 Ekspres yataklı)Ankaradan 11,15 Posta)Adapazanndan 13.40 Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • hikaye ğım Güzel Nusret Vedat SAYGEL mı^ Çok iyi hatırlıyorum;ona bir sonbahar gününde tesadüf etmiştim.Zayıf,orta boylu,na rin bir kızdı.Yüzü tasvir edile miyecek derecede güzeldi.Bütün haliyle o,ust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Yazan;Bedirhan ÇINAR TEFRİKA NO.1 Cambaz köylü Ali pehlivanın güreşleri başlıbaşına bir zevk ve heyecandı.Sı:ti vere eelmiven namı vı'larca dillerde dolasan ve güreşleri adetâ bir menkıbe şeklindi nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da PRAM KISMI ö l ü KRALİÇE Yazan:Henry de Monlherlant IHirkçesiV MUbeecel Bayramvelrt Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü yo kulum Yazan:Front Arnold ve J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazj işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A N K Gazetecilik.Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığa yer Ebüzziyav Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1951
  • Akçakale,Bismil,Erzurum,Fakılı,Sarayönl)Kadınhan;Çumra ve Höyük'de hububat siloları inşa ettirilecek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda yazılı 8 iş yerimizde yanlarındaki keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • İnşaat eksiltmesi tehiri Eskişehir Valiliğinden 1 5.4.1951 tarihinde kapalı zari!'usuliyle ihalesi yapılacak olan Eskişehirde seylâp?edeler için 3 eü grup 25.adet ikiz ev insL ü kesif vahidi Hatlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Prof.Başgii cevap veriyor 'Mi "husustaki ükirlerini öğ,için kendisine mora c&'Jii eden Türk Havadis Ajan Si muhabirinin suallerine aşa ğıdaki cevaplan ve-i'miştir:Bazı makalelerimin siyasi mahiyette g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Küçük safine açıldı rBastarafı 1 imidel Taşkentin ve Vali Ord.Prot Gök ayın konuşmalariyle baş* lamtş;müteakiben Nedret Ğü venç şiir okumuş,Küçük E* sen Görkmen îıak gösterileri yapm»ş,Küçük Güîay Uğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Dün beş komünist yakalandı Emniyet Müdürlüğü 1 ine şube memurları tarafından g celi gündüzlü takip edildikler sonra yakalanan ve evvelk gün tevkif edilen Mihal.adındaki Bus ajanı hakkında ya pılraakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Yapı ve Kredi Bankasının keşidesi istanbul 31 A.A.Yapı ve Kredi Bankasının 1951 yıî«»ı da ikramiyeli aile cüzdanı sa hiplerine hediye edeceği 6 ev-•den ikincisi olan İzmirde Kavgıyakada 17.500 3;ra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Ko usyamı Başkana ondan Muvakkat â*vağ.s Cinsi Miktarı Teminatı Xar#û Gü:«i Saali Katranh k⣫i «1.06» kila I«W lira 27.4.951 Cuma £ımj*ara ta-şı ©Jçclletvi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • istanbul Wû Kurmalar Minna n e Beher kilosunun Azı.Çoğu Fiatı Tutan İk temi.Eksiltmenin Ç]T\ii_Kilo Kuruş Lira.Kr.Lira Kaanus.Saati Ekmek U23.Qp0-l.21fl.0QQ 33 40X.230.t 26J48.50 ^İM feTeyâİ 1.2.200.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • 20.000 adet çimento konmağa elverişli yeni veya müstamel bez torba satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Teklifleri en geç 3/4/951 sah aksamına kadar Bankam»,daki teklif kutusuna atılacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Diyarbakır Numune Hastahanesi BaştabibÜğinden Nevi Miktarı Beheri Tahmân bedeli G,tenvinat İhale gun ve'saati "Koyun eti 20,000 kilo 200 kuruş 40.000 3000 00 25/4/951 Ça&ant» 19 fla Sade yağ 4.000 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Müttetölder 3B încî arz ddiresîni geçtiler Tokyo,31 AP.Koreden alanaın son haberlere göre.bugün geniş ölçüde bir taarruz jein yığınak'• yaptığı anlaşılan düşmanı yoklamak raaksadiyle iki Ituwetli Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Atatürk aleyhine işlenen suçlar Buna ait tasan Meclîse verildi Ankara 31 T.II A Ala.1 ted:r.Tasanda Atatürke alt retüık aleyhine işlenen suçlar i sim.büst ve heykellere yâki te» hakkında 7_tJa-et Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Resmi tebliğ 5 TBastarafı 1 incide!X ba 5154,Er Resul Erdaş öl 16,Er Ahmet Akçataş 1474.YARALILAR:6 Başgedikli Lûtfi Boz bay 2833.Çavuş Mustafa S£ Arslan 553,Çavu^ Burhan Ercan 583,Çavuş Muştala Ja Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Fevzi Lûffî Karaosmanoğİu TBastarafı 1 incidel ymlanari beyanat üzerine K;a raosnv-noğlu bugün bana şun hm söyledi.f Dûn öğle:1 üzeri,evine bir.muhabir tarafından telei'on edilerek «Retik Şevket İnee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Gelir vergîsî TBastarafr 1 imrickl kalabalık olan bütün maliye şubeleri dün sabah 7 den iti baren her zamankinden daha büynk bir kalabalığa sahne olmuş ve bu izdiham cumar tesi almasına rağmen saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • İfişoot İlanı w fona)MaMo^ıdM 1.işletmemizin Asmâ'da yaptıracağı bandlı ko**^uayör tüneli ve istinad duvarı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye konulmuştur.2.Bu inşaat için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Satılık arşa Lâleli Balabanağa mahallesinde kadastronun 917 inci adssında 48 parsel numaralı ve 56 metrekare sahalı belediye ma lı yüzsüz arsa 2240 lira mukadder kıymet üzerinden 16 Nisan 951 pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • İlk Okul sıhhî tesisatı yaptırılacak istanbul Kadırgada yaptırılmakta olan ilk okul Dinası inşaatının ikmali ile elektrik,kalorifer ve sıhhî tesisatının yaptırılması işi kapalı zarf usuliylo eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir muntazam posta YOLCU vo EŞYAYI Ticariye EMMA BAKKE Vapuru limanımızda olup 3 nisanda PIFE NAPOLİ CENO-VA NEW-YORK BALTIMOR ve FILADELFIYA'ya hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Kan satılacak istanbul Haliç Sütlücesindeki Karaağaç mezbahası Sığır kesim pavyonunda 1951 malî yılı sonuna kadar toplanacak büyük baş hayvan kanları kapalı zarf usuliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Hükümetin programı Baş mok«l«t*a d«vomı miliste vâdettiü deaaaksatik nisam Üe vüksek refah standardını hakikat haline^ koyabilmesi için.cahşıraaia-ruıda idare mekanizmasu*-ca fiilen ve milletçe manen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Dörf.'er îçîn anlaşma imkan* doğfllu f Raçtarafa 1 incitiri mck için yeni gayretler-sar feımetc ivüKsusuiKia Mtm*o*k k&uwtlari yt't*î»i den ogi'ettJ»m^t.rr.Bu.açıkl«r madan şmH&iKı möt»toert'Jer.m uüû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Marshall yardım Flîastaıah 1 iıuidrl «f-aıak ismette cem'an 133 nvl 3J1 torn dola* yaıtfuri göc* JJeiiüy içkide buUnduğıumutf ve wnOrotkxiefci ınay*s sanun-d* l»it eeek •crtan 1950/51 devcesi için~-fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1951
  • Kasım Gülekin mühim beyanatfttagt&Brift t «Kiiüel I Bj.ı sui'öfle muhalefet partileri' d» hazırlık imkiinını bulmuş oldular.Programın matbu olarak mil letvekHlerine •dağıtıldığını oku dum.Mecliste bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • ğ Bugün yapılacak spor hareketlerinin programı Türkiye beşketbol şampiyonası:Teknik Üniversite katta!j salonunda)10.30 Harb^Okulu Altmordu 31.45 G.Saray-Mül^iye-İstanbul pine »örfe şampiyonası:Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Ankara Lig maçları Ankara 31 T.H.A.Şehrimizde bugün de lig maçlarına devam edilmiştir.Karagücü IIiİâl karşılaşması 10-0 Karagücünün gali» biyeliyle neticelenmiştir.Günün ikinci ve mühim maçı Ankaıagüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Dün Vefanın 2.1 mağlûbiyeti ile neticelenen maçta Kasımpaşa kalecisi şarja rağmen topu uzaklaştırıyor Dünkü maçlar sürprizli geçti!Kasımpaşa:2 V e fa:1 Fenerbahçe:1 Emniyet:1 Dünkü maçlarda,küçü cetve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Lig maçları puan cetveli!M G B M A Y P Beşi ki hş 12 9 ¦I o 36 7 33 Vefa 13 fi 1 4 2G 14 30 F.Bahçe 13 7 2 4 31 11 20 Galatasaray 11 7 2 2 19 11' 27 I.Spor 11 4 3 4 13 18 22 Kasımpaşa 13 2 3 fi 13 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Üçüncü küme futbol şampiyonası durumu İki aydanberi muntazaman yapılmakta olan üçüncü küme şampiyonluğu karşılaşmaları,bugünkü maçlarla nihayete erecektir.Üçüncü kümenin,üç grupuna mensup,birinci ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Güreşçilerimiz kampta ı—ı n m Avrupa şampiyonası için hazırlanıyoruz Kamptaki bütün güreşçilerimiz,Avrupa şam' piyonluğunu tekrar kazanacaklarından son derecede emin bulunuyorlar Güreşçilerimiz Emirçâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1951
  • Lig mevsiminin en mühim maçı G.Saray Beşiktaş bugün karşılaşıyor İki tarafın netice üzerindeki iddiası,bugünkü maçın o derecede zevkli ve çekişmeli geçmesini Bağlıyacaktır H a I i t T a I ay er BıiKÜn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6