Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Deniz Yollaması;suiistimali dâvası Ankara 23.T.H.A.İstanbul Deniz Yollamasında ycpıîan suistimalin duruşmasına üç nisanda bakılmak üzere mah-Iwmece.karar verildiğinden bu orada heyeti hakimenin dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Talebenin üç gece evvel yaptığı nümayiş hareketi münasebetiyle nilMOTMHMBMBMBMMMBmiMBBawnM»»lini1-l—rm—ütm—tmım mu n ı aşbakanın mühim demeci »»00 e Menderes diyor ki:sayılır.Müessif ihtilâfla n zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • SAMET AGAOGLU DUN Son hadiselerin kanunen suç olduğunu ve Vilayet makamının hareket tarzının hükümetçe tasvip edildiğini söyliyen Başbakan Yardımcısı memlekette irticaî bir hareket olmadığını tekrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • i tiammm—me^ammmm NUMARALI 5 Yaralı ve şehit listesi Ne sredüen listede iki I şehit ve 8 yaralımızın ismi bulunmaktadır Ankara,23 A.A.Willi Savunma Bakânlı-S'ndan bildirilmiştir:29 numaralı resmi tebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Dün saat 15 to Beyoğlundaki Olgunlaşma Enstitüsünde,İran Şahına ve Kraliçesine gönderilecek düğün hediyesi dav2t lilere basın mensuplarına gösterilmiştir.Bu hediye,18 inci asırda işlenen çevre motifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Amerika,Doğuda t Vaşinglon,23 A.A.Demokrat ayan üyesi Edvin Johnson,dün ayan meclisinde'yaptığı konuşmada Birleşik Amerikanın faaliyetlerini,Avrupay^ müdafaa konusu yerine büyük petrol ihtiyatlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Mühim bir kanun tasarısı hazırlandı Atatürk'ün millete malolan aziz ve manevî varlığı her türlü tecavüz ve hakaretten masun bulundurulacak Ankara.23 A.A.Adalet Bakanı Itiiknedflin Nasuhiojrlu busun An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • eyogı kumarhane basıldı Yakalananlar arasında şair Necip Fazıl ve bir çok tanınmış tacirler bulunmaktadır Emniyet Müdürlüğü 2 r.ci Şube memurları evvelki g-ce sabaha karşı,Beyoğlundâ büyük bir kumarha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • ede lif?iyi i ir ı r peraşütle rme yaptılar 8 încî ordu komutanının bizzat idare ettiği indirmede 20 bin kişilik komünist kuvvetinin arkasın adüşüldü.Müttefikler cephe boyunca ilerliypr Yansı 5 inei4«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Esrarengiz bir hâdise Bir müezzinle karısı odalarında başlarından balta ile ağır yaralı olarak bulundu Üsküdar Savcılığı ve emniyet esrarlı bir mahiyet arzeden kanlı bir hâdisenin tahkikine başlamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Araseçimler Eylûl'de yapılacak Ankara 23 T H.A.içişleri Bakanlığı,secim kanunu gereğince ara seçimlerinin eylül ayı içinde yapılacağını mil letvekillikleri münhal bulunan il ve ilce seçim kurullarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1951
  • Amiral Boone şehrimizden ayrıklı İstanbul,23 A.A.Salı günündenberi memleketimizde bulunan Birleşik Amerika Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları komutan vekili tümamiral W.F.Boone bu sabah saat 8.15 le Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Havacılık I" bahisleri Gemilerde üslenecek olan tepkili uçaklar Modern bir donanma için hayatî önem arzeden ha va gücü uzun zamaridanberi yerleşmiş ve ehemmiyeti teslim edilmiş bir silâhtır.Halen gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Bozuk yağlar Bir yağcı,yağlarının kontrol edileceğini anlayınca dükkânını bırakarak kattı Son günlerde piyasaya kül liyotli miktarda mahlut ve bozuk yağ çıkarıldığı yolunda yapılan ihbarlar üzerine Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • KONGRE i,Tüık Kültür Çalışmaları Derneğinin yıllık kongresi bugün saat 15 t e Demek meı olan Rüstempasa Medreselerin rjı-ki lokalde yapılacakta-Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyetinin senelik kongresi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Turtanda domates dün 200-230 kuruştan satıldı Bu yıl havaların müsait gitmesi mahsulün idrakine sebep olmuş ve şehrimiz piyasasına turfanda sebze ye meyva gelmeğe başlamıştır.Dün hale gelip muamele gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Pencereden tabanca ile ales eden kadın Fatihte.Sultanselim mchal-J.inde oturan Kinin.adında ljir harlın,evinin üzerim;kaçak olarak yaptırttığı inşaatın durdurulmasına kızarak,evinde bulunan tabancayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Sahte uaso kullanan biri yakalandı A'amvay ve otobüste sahte pa&o kullanan Cengiz ITıdoğan adında biri yakalanmış ve dün Savcılığa teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Yanmamış kömürden zehirlendiler Küçükpazarda,Leblebie* so kağinda-oturan Şüheda Günay ile oğlu dört yaşlarındaki Hasan,odaya konulan mangal dan çıkan gazla zehirlenmiş ve Haseki hastahanesine kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Muğlddâ Başbakanın hediye ettiğ saat Muğla 'Milliyet)Kore den yaralı olarak urda dö nen Milas Kargıcak köyü halkından Mehmet oğlu Güngörmiişf.Başbakan Adnan Menderes tarafından hediye edilen kol saati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Tekirdağda Göçmenlerin iskân ve iaşesi Tekirdaâ Milliyet» Bul Raıistandan gelen göçmenlerin iskân ve iaşe işlerini tetkik etmek üzere Trakyada seyahate çıkmış olan Kızılay ikinci başkoni İsmail Hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Edirnede Tütün müstahsilleri piyasadan memnun dcğilleı* Edirne M m vct)Tüıttoı piyatası açılalı G 7 nün olduğu halde piyasa çok düşük lür.Şimdiye kadar alıcı ola rak j e^âne Tek«.d idaresi orta in bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Hafikte Göçmenlere yanlım için toplanan para Hafik ı Milliyet ı İlçemiz Mitil Pftitjnı memur lan Kftçmenlorn yardım olmak ü/er»-aralarında 170 lira ıop-1 i.dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Aydında Ya£dere köprüsünün inşasına hastandı Aydın toflliyeij Nazilli İlişine bağlı Atça bucağında halkımızın yardımı ilo yaptın-J.m sı;iır sun'î tohumlara istas yonu binası büyün törenle aı ıhındır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Çocuk yüzünden işlenen cinayet Cufnaova 'Milliyet)Aşağı mahallede oturan Faik Çetinin ö yabadaki uu'lu Tayfın Çetin ile arkadaşları Karakuyu köyünden Hasan Akgün,Mehmet Jrc.Ziya Şar,İbrahim Çalış al h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Jzmircte Macera meraklısı gene î/m;tAİDBye'ti-Limanımı 4$ gelen la\ec I)tndn alı Burkanat)vapurunun aranması es İlasında t)mrük v ?polis metnuı larim hayret içinde bira k;m bir hadise olmuştur.Aslen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Fırtına devam ediyor t3ç gön evvel başlayan brtuta dün de devam et« im;Meteoroloji istasyonun rtuı.ftğrendiğımiaa gore,rûı* «ât şimali şarki istikametinde etmektedir.Sühunet dereceti,kı^aylarında dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • C-i—Kömür tahmil ve tahliye istasyonu Denizyolları idaresi Kuruçeşmede geniş bir kömür tahmil ve tahliye istasyonu yap-tirdi.Bu işe ne kadar para s;u"fediUliğini bilmiyoruz,Esasen devlet müesseseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Bristol otelinde çıkan yangın Dün saat 16.20 de Beyoğlundaki otel Bristol'un 6 ncı katında» bacanın tutuşmadı neticesinde yangın çıkmış ve kısa zamanda,yetişen itfaiya yangını büyümeden söndüv müstür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Yeni karalar ve hayvar hastahaaeleri tesis edilecek Ankara,23 T.H.A.Ta rım Bakanlığa hayvan neslini koruma,üretme,yem ve bakını hususlarında yeni bir takım tedbirler almıştır.Bu cümleden olmak üzere ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Spor tesisleri için yapılacak tahsisat Ankara,23 T.H.A.Tür kiy-e Spor Birliği kanun tasarısının Bakanlıklar arası ko misyonda görüşülmesine devam edilmektedir.Tasarı,memleketimizde izciliğin gelişmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Kahvede esrar çeken 7 kişi yakalandı Ilasköyde bir kahvede esrar çeken AH,Yusuf,Mehmet Mahmut,Şdif,Hasan ve Yaşar admda yedi kişi yakalanmış ve dün savcılığa' teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Metresini yüzünden yaraladı Halıcıoğlunda oturan Recep Karan adında bili kıskançlık yüzünden çıkan kavga sonun da metresi Cemile Göktürk'ü yüzünden jiletle yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Garsonla müşteri kavgası Galatada bir kahvede garsonluk yapan Vehit Azajlı ile Arii özince adında bir amelle hesap,yüzünden kavgaya tutuşmuş ve bıçakla birbirlerini hafif suıette yaralamışlardır.Yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • İller Bankasının bağlanar paralan Ankara,23 T.H.A.İller Bankasının şehir,kasaba ve köylerimizde girişilen bir çok taahhütler dolayısiyle bağlanmış bulunan sermayesi ni yeni bir plasmanla destek lemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • HALKINESSI Parktaki serseriler Ni.santasmda oturan bir okuyucumuzdan aldığımız jA mektubu aynen neşrediyo.ruz.Alâkalıların nazan dikkatini çekeriz:«Harbiye Çocuk parkı Nişantaşı ve Harbiyede o"turan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Kıskançlık yüzünden işlenen bir cinayet Sabit Üıılııt adında bir soi'ör Gardenbarda çalışan dostu Sakc'yi kıskandık yüzünden bıcak ve tabanca ile yaralayarak öldürdü Dün saat 16.30 da Boy oğlunda ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Kumar oynarken kahveyi altüst ettiler Eyüpte,Timur admda bin*nin kahvesinde oyun oy.ruyan Abdurrahman,Hasan,Yokup ve Hüseyin adında dürt arka daş,küçük bir münakaşa yüzünden kavgaya tutuşmuş ve kahvey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Dimkü otomobil kasaları Şoför Cafer Dönmez idaresindeki tak3l Ankara caddesin den geçerken Hasan Ünal adjnda biline çarpmış ve ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Şoför yakaUjn-mşin\Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Kadınlara sarkıntılık eden iki kişi yakalandı Galatada oturan Ali Dikku-ak ile arkadaşı Salim Ta.şdöğen,İîtiklâl caddesinde sarhoş bir halde dolaşıp,kadınlara sarkıntılık ederken yakalan-mış ve dün Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • cinayeti www Kayınbiraderini tabanca ile öldüren Hikmet Güçlü'nün muhakemesine başlandı Birkaç ay evvel Kartalda fee)bir cinayet işlenmiş ve Hikmet Güçlü admda bir gümrük memuru,bir miras meselesi yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Komünizm pröjjagjandcsı yaparken yakalandı KaragümrUkte oturan Mümtaz Akaslan adında biri komüni/m propagandası yapıp Rusviıyı methederken yakalanmış ve dün adliyeye teslim edilerek sorgusunu müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1951
  • Bekri ile hırsız arasındaki boğuşma Hu&ızlıktan müteaddit sabıkası bulunan Ramazan adında biıi evvelki gece Bakııköyünde bekçi Mehmet Dönmez taı afmdan yakalanmıştır.Ramazan karakola götürülürken yold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Arkadaşlar ben bir hain olabilir miyim?Sizi bütün seferinde Uıkip eden,sizinle bü'likte her türlü tehlikeyi göze dan süû barkadasınız Tatartük böyle birşcyle nasıl itti hum edilebilir?Hatman bu-mı ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • ABONE FIATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler iğin iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santin 2 Resmî ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Deri Kumaş ingilterede yeni bir sentetik dokuma kumaş geiiştiriL mistir.«Tygan» adı verilen bu kumaş deri yerine kullanılmakladır.Şimdilik daha fazla mobilyacılık endüstrisinde kullanılmağa elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • ¦h ileri kfijâkolları çöküyor Thorez ve Togliatti'nin Moskova seyahatleri!Fransız ve İtalyan komünist maları ve tedavi için Moskov Komünist idarecilerle iyi münasebetler tesis etmek imkânlarını arayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • [grevler Başbakan grevlerin endişe verecek bir mahiyet aldığını söyledi Paris 23 A.A.Paılâmentonun «ece yaptığı toplantıda beyanatta bulunan Başbakan Henri Queiulle.Fransada hüküm sürmekte olan içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • îtalvada gizli silâh kaçakçıları Napoli,23 A.A.Gizli j silâhları meydana çıkarmak] maksadiyle İtalyan polisinin dün Napolinin dış mahallelerinde yaptığı bir araştırmada 89 şahıs nezaret altına alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Rusların hazırlığı Bir Alman gazetecisine göre.Sovyetler müdafaa harbine hazırlanıyormuş Mephis 23 A.A.United Press)Meşhur Alman gazetecilerinden Die Weir gazetesi başyazarı Rudolf Kustermeier Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Kalyaya yapılacak silâh yardımı Ottawa,2a AP)Kanada hükümeti tarafından dün bildirildiğine göre,yakında îtalyaya bir tümeni teçhize kifayet edecek miktarda.askerî malzeme gönderilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Fecî bir uçak kazası Rio de Janeiro 23 AP)Rio de Jancno'dan hareket edip Santo Catarinada Galariana po üs meydanına inmek üzere bu lunduğu sırada Okyanusa düğnuış olan bir Cruzeiro Dosul uçağında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Yeni bir silâh Vaşingıon,23 A.A.Burada ncşı edilen bir tebliğe göre Amerikan bahriyesi suyun altinda veya üstünde bulunan denizaltılara karşı azamî tesir le kullanılabilen yeni bir cins roketin imalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • D.D.y.d» ek vazifeler kaldırıldı Ankara,23 A.A.Haber aldığımıza göre,UlaştırnıarBa kanı Seyfi Kurtbek tarafından verilen bir emirle Devlet Demiryollarında bir kısım memurlara ötedenberi verilmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA Başkan Truman üç halta din lenme tatili yaptığı Key West* ten bugün Vaşingtona dönmüştür.ir istatistik dairesinden bildirildiğine göre Birleşik Amerika şubat ayında sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • OKYANUSTA FECÎ BİR UÇAK KAZASI v 53 yolcusu bulunan hîr uçak düşüp kayboldu İçersinde bir tuğgeneral v Okyanusta Londra 23 A.P.irerisin de 53 havacı bulunan Birle sik Amerika hava kuvvetlerine ait dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Arat Kabir inşaatında yeni sana Ankara,23 T.H.A.İnsaat mevsiminin başlamış olması dolay isiyle anıt kabrin nöbetçi muhafızlar,kabul,şe ref ve müze salonlarının çatılarının kapanmasına başlan miş ve al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Bu salı akşamından itibaren SÜMER ve TAKSİMDE î v\ı» UM W Al?AŞ» Şişdiye kadar memleketimizde yapılan kahramanlık filmlerinin hakikate en sadık olanı.Sevdiği erkeğin yanında si-âha sarılarak arsianla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Liyakat Âli Hanın demeci Karaşi 22 Telgrafla)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali ifan dkn Parlâmentoda Savunma Bakam sıfatı ile beyanatla bulunmuş ve Pakistanda ge çenlerde yapılan bazı tevkifler hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Taş tahtın hırsızları tespit edildi Londra 23 A.A.United Press)Salahiyetli kaynak hırdan bugün bildirildiğine gö re Scotland Yard Noel günü Vestminster kilisesinde tarihi taş tahtı çalanları tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • İran havacılığını kalkındırmak için teşebbüs Montreal,23 AP)Birleş miş Milletlerin teknik yardımı çerçevesinde olmak üzere,İran'ın sivil havacılığının kalkındmlması maksadını temin için,teknik bir hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Mersin limanı Yüksek fen heyeti Mersinde inşaat için faaliyete başladı Mersin 23 A.A.Mersin limanının inşası işlerini tetkik için gönderilen bir yüksek fen heyeti etütlere başlamıştır.Bu hususta lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Polony ada temizlik!Varşova,23 AP)Polonya mebusan meclisi dünkü ce] sesinin hemen başında,Birleşik Çiftçi Partisine mensup bes mebusun teşriî masuniyetini ref'etmiştir.Bunların ne gibi bir suçla itham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Trumana suikast teşebbüsü nde bulunanlar idam edilecek Vaşingfon,23 AP)1 kasını tarihinde Blair Housc'da Haşkun Trumana suikast teşebbüsünde bulunurken mahafızlardan birini öldürmüş olan Oscar Collazo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1951
  • Tavukçuluk ve kuşçuluk sergisi Ankara,23 T.H.A)İstanbul Ziraat Odası,ünümüz deki bahar ayları içinde bir tavukçuluk ve kuşçuluk sergisi açmak üzere buradaki alâkalılar nezdinde teşebbüse geçmiştir.Hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • Can Yoldaşı V_Mevlût',u Fatma hem m,söylediğine göi'e on üç yaşında iken kuk beş yaşında bir yapı ustası ile evlendirilmiş.Aralarındaki muazzam yaş taıkma rağmen tam yirmi iki tene en ufak bir sızıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • 1 St erlin 7,86,00 7.34,80 100 dolar 280.30 280.30 'UO Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 bviçse Fr,64.03 64.03 100 Florin TA.88.40 73 88.40 100 Belçika Fr.5.80 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • Asabiyetten çılgına dönmüş bir kadın basına sarılı mendilini bir tarafa atın ca uzun sacları asağıva düştü Bunlarla çıplak göğsünü Örttü ve «Ev Rus ateş et!Durma ateş et!dive bağırarak albava doğru il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • Sahibi:A.N.KAR A N Bu nüshada ya/ı işlemi!fiilen idare eden;Vah.it Kaniiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul İ DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • iî E Y J L u ALKAZAR 42562)1 2°10 kamçılı adam 25 kısım)AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Son kur şun.ÎNCİ 84595' 1 Tarzan ve gençlik pınarı ELHAMRA 42236^ 1 Kor kak kahraman Renkli)2 Sanantonyo arslanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Louis.Armstrong'dan caz müziği Pl)13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar 14.45 Karışık hafif müzik PD J5.00 Konuşma 15,10 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • Günün adamları Amerika Savunma Bakam Yardımcısı Anna Rosenberg Birleşik Amerikanın Savunma Bakanlığı yardımcılığına ilk defa olarak seçilen ve bir göçmen olan Mrs.Anna M.Rosenberg;Birleşik Amerika hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • I |UlUj.JI IW*» .DOWYA BASININDAN Boğazlardaki kuvvetli ordu] ve Balkanların vaziyeti Almanyada çıkmakta olaıı Frankfurter Rundschau gazetesi Boğazlar hakkında ve vine Almanyanın Esssen şehrinde çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1951
  • İngiltere festivali münasebetiyle Shakespeare'in doğduğu şehirdeki önemli faaliyet William Shakespeare'in doğ duğu şehir,Stratford-upon-Avon Büyük Britanya festivali münasebetiyle denizaşırı memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Dörtler netice alamıyor Paris.23 AP.Bir dört devlet Dışbakunlan konferan sı için gündem hazırlamağa çal:şan Bakan vekilleri bugün öğleden sonra ilk gizli toplan UJarını yapmışlardır.Bu arada Batılı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Korede Müttefikler indirme yaptrlar Tokyo,23'HAP)Bugün Seul'un kuzeyinde1 komünist hatlarının gerisine 3300 den fazla Amerikalı paraşütçünün iştirakiyle baskınjrıahiyetinde bir indirme yapılmıştır.Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Shaw'un vasiyetnamesi nihayet açıklandı Bernard Shaw'un en son resmi I Londra,23 ÂP.Meşhur tiyatro muharrir ve münekkidi müteveffa George Bernard Shaw'un dün açıklanmış olan vasiyetnamesi,muharririn,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Beyoğlun TBastarafı 1 incide!lar du bulunan 18 kişiyi bakara masası başında suç üstü yakalamışlardır."Hâdisenin tafsilâtı şudur:Beyoğlunda Pire Mehmet sokağında 14 sayılı apartmanın zemin katında otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Mac Ghee Mısır basınını yalanlıyor Orta doru savunmasının tamamen İngiitereye bırakıldığı doğru değil Şam,23 A.A.Afp)Burada tertip edilen basın toplantısında demeçte bulunan Birleşik Amerika Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Samet Ağaoğlu vilâyette TBastarafı 1 incide!le son hâdiseler etrafında bir hasbıhalde bulunmuş ve demiş' tir ki:Sizlerle son hâdiseler et rafında bir hasbihalde bulunmak istiyorum.Ötedenberi sizlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Doğuda teksit etmelidir TBastarafı 1 incide!kada bulunan Amerikan üsleri yeniden ve derhal tesi's edilmelidir.Türkiyedeki dağlar uçaksavar toplariyle kaplanmalı.Türkiyede tepkili avcı uçakları yeni ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Türkiye Iran hava anlaşması Ankara,23 A.A.Haber aldığımıza göre,bir müddet-İenberi müzakere edilmekte olan Türkiye İran hava ul'aştırmasının üzerinde mutabık kalınan metni 20 mart 951 tarihinde Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Esrarengiz bîr hadîse TBastarafı 1 incide!lan müezzinle karısı derhal Haydarpaşa Numune hastahanesine kaldırılmış ve tahkikata başlanmıştır.Bir müddet sonra hastahanede kendine ge len Gemile Çarkçı,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Başbakanın demece IBas tarafı 1 incide!İleri sürülen zahirî sebep'vş bahane ise hiç bir.ciddiye* ârzetmemektedir-Sanki memlekette bir irtica tehlikesi m iş ve bu tehlikeyi kanun yol lariyle ve hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Dün gece yapılan güreş müsabakası Bugün başlayan Türkiye fer dî serbest güreş birincilikleri müsabakalarında bu gece alınan neticeler:62 kilo:Hasan Zonguldak)Ömer Çorum)c tuşla galip.Ağır:Satılmış Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • ispanya hükümetin m asil jesti Madrid 22 Hususî)19 mart pazartesi günü saat on bir buçukta icra edilen resmî tören esnasında Türkiyenin Madrid elçisi Esat Atuner'in ce nazesine bir tümgenerale ya pılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Adan a'do beyneFmilel hava İtmam Adana,23 MİLLİYET)încirlikuyu civarında inşası kat'î surette kararlaşan milletlerarası haya limanı etrafında fiilî çalışmalara geçilmiştir.Amerika Hava Bakanı Finlette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Hîndîçiniye tecavüz ihtimalleri Vaşington 23 A,â|)Doğudan gelen son haberlere istinaden Amerikan resmi şahsiyetleri bugün Hindiçiniye kar sı muhtemel bir Çin.taarruzu tehlikesinin geçmiş günlerdeki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Amiral Boone Ttîaslarafı 1 incide "I bay Reşit Erkmen ve kolordu kurmay baskımı Albay Salâhsttin Günkut ve Amerikan askeri yardım heyeti de* niz gvupu mensuplan tarai'm dan uğıu lanmış ve hareketin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Yeni bir a+om imalat-hanesi kuruluyor Denver Colarado)23 A.A.Colorado'da 45 milyon dolaf sarfı ile «gizli bir harp.harekâtı» için atom ilmalâtı fab-rikası kurulacaktır.Atom enerjisi komisyonu or«,du m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1951
  • Suriye'de buhran devam ediyor Şam,23 AP)Suriyede 15 gündenberi devam eden hü kûmet buhranı bugün görünürde büsbütün çetin bir safhaya girmiştir.Halkçı pavti lideri Nazm Kutsfnu yeni bir kabine kurmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 2U.30 da DKAM KISMÎ ESKİ ŞARKİ Yazan:Heiji Nuri GüntekİR Telefon;421^î KOMEDİ KISMİ.Yürü ya kulum Yasan:Franz Arnold ve Ernes* Bach i Türkçesi;R,Kemal Arduma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Hie.24 Ru.16 MART 11 C.Ahi 19 5 1 Mart 137ü i Cumartesi 1364 VAffîT VASATI EZANI Güneş 6.15 12,04 Öşle 12.21 ı 6.12 İkindi 15.42 9.30 l Akşam 18.13 12.00 1M4 ı.m i İmsak 4.30 1QJT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Diyarbakır Numune Hastahanesi Baş tabib liginden jjevI Miktarı Beheri Tahmin bedeli G teminat ihale yün ve saati Koyun eti 20.000 kilo 200 kuruş 40.000 Sade yağ 4.000 400 16,000 Sabun 3.000 175 0.250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Tt&ât-f¥Wk uglin Ie«fktaf5l« karşılaşacak olan Kas.m pa,a aut Galatasarayla yaptığı maçtan bir görünüş Lig maçlarının 12 ne Beşiktaş Kasımpaşa Vefa 1.Spor karşılaşıyor Beşiktaşlıların Kasımpaşa karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Toprak ve iskân işleri genel müdürlüğünden:Genel müdürlüğümüz toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satin alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminat 383)liradırihale 3/4/951 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Muratlı Belediye Başkanlığından 1 Beıediye şahsiyetine aiğ55 K.Massaynarıs marka yeni bir traktörün satışı 16/3/851 tarihinden itibaren 20 gür)müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 Ihala 5 nisan-93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Eminönü İkinci Sulh Hukuk.Mahkemesinden:951/2 Davacı Argiıo Kaini ve Andiıio.Halyori tarafından davalı Kosti Halyori ve Limoncu Mihal,Mihal karısı Kiıyaki,NikoJb kızı Olga,Mihal oğlu Yani,Yorgi oğlu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Dün,Türkiye terdî güreş birinciliklerine b aslandı Dün başlanan müsabakalar çok zevkli geçti.Nasuh Akar'ın tuşla mağlûbiyeti,günün ilk sürprizini teşkil ediyor Türkiye Ferdî Güreş Birinelliklerine,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Jaroslav Drobny İstan bula gelecek İstanbul,23 T.H.A.Her sene yapılmakta olan İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuvası bu sene de dünyanın bir çok tanınmış tenisçilerinin iştirakiyle yapılacaktır.Dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • Semti Kocamustafapaşa Mahmutpaşa Bakırköy Sultanselim Sultanahmet Mahmutpaşa Yedikule KtUaikayasofya istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ilânları 15 t Cinsi Ayllk kîrası Mahallesi Cadde v'eya-sokağı Numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.03.1951
  • MENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy îcr« Memurluğun dctn:950/718 Mahcuz olup bu kene satılarak paraya çevrilmesine karar verilen muhtelit renkte man tolulc kumaş ve ropluk kumasın birinci açık arttırma ile sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6