Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Almanyamn gönd ereceği ekjiler Bonn,8 A.A.Batı Almanya hükümeti Paskalyadan sonra elçiler tâyin edebilecektir.Şimdiye kadar Almanyamn hariçte konsoloslukları vardı.İlk büyük elçiliklerin Roma,La Haye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • STIFA ETTİ KABİNE Menderes,iktidarın ilk bütçesinin kabuliyle açılan bir devrenin başında bugünkü şartlara göre bir kabine teşekkülünü uygun gördük,diyor m*—n g ^iğ^t*f+f,ti l^ö İstifayı kabul eden C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Dörtler birneticeye varamıyor Kus delegesi Gromyko,Almanva'daki işgal kuvvetlerinin çeri çekilmesini ileri sürdü Paris,8 A.P.Dört Büyükler Dışişleri Bakan.larının vekilleri,dün Do-ğu ile Batı arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • C.H.P.den bir istifa Ankara 8 T.H.A.Eski CH.P.İsparta milletvekili Rifat Güllü bugün partiden istifa et mîştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • İnön üyü ziyaretler Ankara 8 T.H.A.900 Bursalı C.H.P.linin İnönü'yü zl yaıet maksadiyle Ankaraya gidiş geli^ masraflarının genel merkeze 40 bin liradan fazlı bir meblağa malolduğu C.H.P.Çevrelerimden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Atlantik ordusu Silâhlı servisler komisyonları Avruoava Amerikan ordularının 2011derilmesini kabul etti Vasington,8 A.P.Birle,şik Amerika ayan meclisi dış münasebetler ve silâhlı servis,ler komisyonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Basbnkan Razmara'nın öldürülmesiyle memleketi nazik bh vaziyete eiren İran Sahi Genel kurmay Başkanı ile görüsü yor Öldürülen İran Başbakanının cenazesi dün törenle kaldırıldı Razmara'nın kardeş am ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Kömürden zehirlenenler Bundan bir bucuk av evvel 77 kişinin zehirlendiği Besiklas eön iskelesindeki Tekele ail yaprak tütün evinde dün de sobadan çıkan zehirli Kazlarla 57 isçi kadın zehirlendi.Yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Gueille Kabineyi kuruyor Harbden sonraki en uzun ömürlü kabineyi teşkil etmiş olan Henri Queille,müşaverelere başladı Paris,8 A.P.Harbden sonraki Fransız kabineleri if çindc en uzun ömürlüsünü teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Almanya'ya 60 ton tütün ihraç edildi Bursa,8 A.A.Türk Alman ticaret anlaşmasına müsteniden ilk defa olarak şehrimizden 60 ton tütün ih raç edilmiştir.Bunu diğer Partiler takip edecektir.Bölgemiz tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Tarım Bakanı Adanadan Ankaraya hareket etti Ankara.8 T.H.A.Kabine bugün istifa etmiş ve Cumhurbaşkanına aşağıdaki istifanameyi sunmuştur.Yüksek.Cumhurbaşkanlığına:'Türklü çeşit hâdiselerin çok kesif o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Komünist Çin savunma hattı merkezden yarıldı Taarruza geçen B.Milletler kuvvetleri 5 kilometrelik bir ilerleme kaydettiler Tokyo,8 A.A.A)afp)General-Mai Arthur karargâ hınca yayınlanan tebliğde Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Fas meselesi büyüdü ARAP BİRLİĞİ YARIN TOPLANTİYA ÇAĞRILDI Bütün Arap memleketle rinde ve Pakîzîstanda ge nçlîk ve halk galeyan halînde olup yer yer mitingler yapılıyor Trablusgarp 8 A,A,Reuter)Faştak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Amiral Sherman'ın tetkik seyahati Atina ziyareti iptal edildi Atina,8 A.A.Reuter)Amerikan büyük elçiliği bugün Birleşik Amerika deniz harekât dairesi şefi Amiral F.Sherman'ın Atinaya ziyaretinin iptal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.03.1951
  • Amiral Carney.İstanbul Ko nferansında bıi konferansa riyaset eden Me Gbee ve Amerikanın Suriye Eleisi ile birlikte Ma İta'da Ortadoğu konfer^^ Konferansta geçenlerde İstanbul ve Ankara'yı ziyaret etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Ticaret Ofisi elindeki tene keler» ihtiyaç sakinlerine tevzi ederek Ticaret Ofisi,Bölge Ticaret Müdürlüğüne gönderdiği bir yazıyla şehrimizdeki yoğurt imalâthanelerinin,peynir nıaıı dıralarınm,halik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • İrak viskonsolosuııuıı cenazesi dün Bağdat'a gönderildi Sah günü,yatmakta olduğu Amerikan hastananesinde bir ameliyatı müteakip vefat eden İr k viskonsolo.su Faysal AbduÜah'ın cenazesi dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Ecza deposundaki yanjım Dün akşam Yenipostahanıî »¦ivavı büyük bir yangın tehlike:i atlatmıştır.Saat 20 raddelerinde Yenıpostahane karşısındaki Hekim çıkmazından geçmekte ulan bekçi Sabri,Meydancık ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Denizyolları idaresi yük ve hay yan nakliye ücretlerinde tenzilât yapacak Denizyolları idaresi ocak ile haziran ayları arasındaki devreye mahsus olmak üzere yaXm mz yük ve hayvan nakleden gemiler navl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Bir kahveci,ustasını yaraladı Halıeıoğlunda Hamam sokt ğında 13 numarada oturan ve kahvecilik yapan Bayram De mirel Sirkecideki kahvesinde ocakçılık yapan Hilmi Ulusoyla iş yüzünden kavga etmiş;bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Bîr isti kaza neticesinde öldü İstanbul Ankara asfalt yol inşaatında çalışan işçi Cev det Yalçın,dün toprak kepçesi ile taşların arasına sıkışmıştır.Ağır şekilde yaralanan işçi hastananeye kaldırılnıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Fransız Havacılık Okulundan kişilik bir kafile bugün geliyor Fransız Millî Sivil Havacılık Okulu öğretmen ve talebelerinden 60 kişilik bir kafile bu gün saat 10 ile 11 arasında Uçakla şehrimize gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Vilayetteki toplantı Toplantıda İstanbulini imar ve seyrüsefer bakımından ihtiyaçları etfid edildi Dün Belediyede Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ın başkanlığında Teknik Üniversite den Prof.Melih Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Denizyolları isçilerinin hasta hane ve tedavi masrafları Denizj olları fabrikalarında çalışan işçilerin tedavi ve mua yene işleri Çalışma Bakanlığı sağlık ekiplerine devredilmiştir.Hastalık ve ihtiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Orkuu dergini hakkıudatakibata geeildi Orkun dergisinde yayınla nan «Ynlan mı?başlıklı yazı,mü-nderccatj itibariyle Cumhu¦•.•i'yeti ve Büyük Millet Meclişuıi tahkir edici mahiyette görüldüğünden,dergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • KISA HABERLER Göçmenlere Yardım komi tesi dün saat 17 de Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda milletvekilleri de hazır bulunmuşlardır.Devlet Denizyolları îdaresr için hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Çatışma Bahisleri Ingiîterede işçi sıkıntısı başladı Bağbakan Mr.Attlee ve Birleşik Krallık hükümetinin diğer âzalariyle Maden İşçileri Birliği arasında,kömür istihsalini arttırmak çareleri hakkında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • MtlâllO »nurunla teshir edile ek ürünlerimi/Önümüzdeki nisun ayının 12 ilâ 29 u arasında açılacak çıtan Milano fuarında teşhir edreeek numuneler sandıklanacak peyderpey halyaya gön deriJmeğe başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • roNGFr if Emekli Sahne Sanatkârları Yurdu Cemiyeti kongresi bugün saat 17 de Şehir Tiyatrosu Dram kısmında yapılar aktırif Topkapi Fakirlere Yardım yurdunun kongresi yarın saat 15 te yurt merkezinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Hastalık sigortası Hastalık sigortası 1 Martta meriyete girdi Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Işci Sigortala»!Kurumu lenel Müdürü Vedat Eran dün sabah İslaubul İmİ Sigortaları merkezinde basuı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • İm i sanatoryomunım proje müsabakası neticelendi SO QJ'ya İlmen tarafından Işı i S,u rtalanna bağışlanmış Maltepedeki Narlı ciftlir tofa edilecek olan 3öo yataklı işçi sanatoryumunun proje müsabakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • 16 Mart şehitlerini anma töreni 16 n tleri için apılacak törenin programı hazırlanmıştır.To,un o gün saat 15 çt İHtüKtc yapıla keri bando,polia müfrezesi,Eyüp ve o çevredeki ilk-4 11 Malûlgaziler D we
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Bit otomobil devrildi içindekiler yaralandılar Sami KunUy idaresindeki 7345 numaralı hususî otomobil Haîıcıoğlundan Şişliye inerken ön sol tekerleğin bir kuyunun taş bileziğine çarpması neticesinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Ermeni Patriği yarın Beliyor Yeni ivmeni Patriği Haçaduryan yarın sabah 5.50 de uçakla cehrimize gelecektir.Hava meydanında umumi mec lis ve idare heyeti azaları tarafından törenle karşılanacak olan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Denizyolları Genel Müdür yardımcısı Gülcük'e eritti Denizyolları Genel Müdür Yardımcısı Behçet Osmanoğaoğlu dün akşam Gölcüğe gitmiştir.Mumaileyh idare,fabrika ve havuzlarında alınacak tedbirlerle ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Şehir Meclîsi Şehir Meclisi 15 marta kadar Î151 yılı bütçesini tasdik edemezse feshedilecekmis Şehir Meclisi bütçe komisyonu,Belediye ve mülhak idare let 951 mali yılı bütçe tasan,sı üzerindeki çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • iSSf/Wf'* Hovarda kızlar Bu iş de bir moda meselesidir.Her zaman desenchanteelerle karşılaşacak değiliz ya.Şimdi de şekil şekil,renk renk,buram buram hovardalariyle belâya uğruyoruz.Aııkarada otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • 9 t m 9 tmm wı»ıo a—HALKIN SESIf Geİ6n Cevap Gazetemizin 27/2/951 tarihli nüshcsında çıkarı «Karanlıkta kalan sokak» başlıklı yazı haklımda İstanbul Elektrik,Tramvay,Tünel İsletme Umum Müdürlüğünden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.03.1951
  • Dün 57 tütün işçisi Bundan bir bucuk ay evvel 77 kisinin.zehirlendijri bir tütün deposunda dün de sobadan çıkan zehirli gazlarla 57 isei kadın zehirlendi Dün Beşiktaş çöp iskelesinde Tekele ait yaprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Arnavutluk sınırlan tehdit ediliyormuş Arnavutluk hükümeti crarip' iddialar serdederek Yugoslavya'ya bir nota verdi Londra 8 A,P,Arnavut,luk bugün sınırlan kara suı'arı ve göklerine Yugoslavya ve Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Dünya piyasalarında kalay Hatları düştü 8 A.P.Vaçing ton'un stratejik stoklar için kalay,almaktan vazgeçmesi kararından sonra,dünyanın en mühim kalay borsaları olan Singapur,Nevyork ve.Londra,da bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Kudret gazetesinde çıkan haberler Ankara:8.A.A.8/3/1951 tarihli Kudret Ga ieteainde «Devlet demir ve Denizyolları banka haline getiriliyor.P.T„ T.Umum Mü düılüğü de bir iktisadî devlet teşekkülü olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Yugoslav Dış Bakanı Londraya hareket etti Kardelj'ye I I kişilik bir heyet refakat ediyor Belgrad,8 A.A.İngiliz parlâmentosunun misa firi olarak Londrayı ziyaret edecek olan Yugoslav Millî Meclisine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • İngiltere gizli servisler bütçesini arttırdı Londra,8 A.A.Afp)İngilterenin ecnebi memleketler,deki gizli servisleri bütçesi 1951-52 malî yılında yüzde 25 arttırılacaktır.Dün yayınla nan bütçe tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Yeni silâhların tecrübeleri yapıldı Paris:8.A A.Lps)Fransız ve yabancı basın mü messilleri dün yeni silâhlarla yapılan bir gösteride hazır bulunmuşlardır.Bunların arasında 105 ve 155 milimetre lik obü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Harici kısa haberler ÎS1MİLDE İsrail silâhlı birlikleri dün,Hebron'un güneyinde,Ürdünün eski i)u dudun dan sızan silâhlı Arap çeteleri topluluğuna havan topu ateşi açmıştır.Bu bel gede temizlik hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • erenin savuniWasi Sivil müdafaa kazanıyor îngilterenin en büyük merkezinden en küçük kasaba ve sivil müdafaa birlikleri kurulmuş bulunuyor.Hemen hemen herkes harbden nefret etmekle beraber,harbi önlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Kore kurtarıldıktan sonra yapılacak yardım Londra,8 A.A.Lps.İngiltere,Birleşmiş Milletler tarafından ileri sürülen ve Kore 'kurtarıldığı zaman tatbik edilerek olan yardım programına iştirake hazır okl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Cep kitapîorı Birleşik Amerikada ilk basıldığı 193ft-danberi 360 milyon yumuşak kapaklı cep kitabı satılmıştu-Bu kitaplar,caket veya palto ceplerine sığacak eb'adda yapıldığı gibi 750 masal,hStâyej şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Rüsyâdafr kaçanlar Batı Almamaya firar eden bir Rus subayı mühim ifşaatta bulundu U«Kira 8 izafen)Daily Herald gazetesinde «Stalinden kaçanlar» başlığı.altında,bir" seri makale neşredilmektedir.Bu mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Trablus'ta ilk hükümet kuruldu Trablus,8 AP.Bugün iş başına seçecek olan muvakkat hükümete girmiş olan kimselerin isimleri dün akşam açıklanmıştır:Mahmut Muntazır Bey,Baş bakan ve İçişleri,Maarif ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Mezarlığa bırakılan ölü çocuk Evvelki gün Eyüpte Otakçılarda Tokmaktepe mezarlığın,da 5-6 aylık bir erkek çocuğu,mezarlık kazıcılarından Emin tarafından ölü olarak çıplak bir vaziyette bulunmuştur.Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Amerikada mecburî askerlik VTaşington,8 A.A.Afp)Mecburî askerlik ve 18 yaşındaki gençlerin askere alınma meselelerini müzakere etmekte ulan ayan meclisi atom enerjisi parlamento komisyonu başkanı ayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Smielniçki Hanm himaye ve yardımını temin için stepten ayrılmış ve Kınına gitmişti.Deltadaki dostlumun Zavila'ya verdikleri malûmata göre ne maksatla hazırlandığını söylemeden Şmiclniçki bütün süvari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • BASIN BALOSU I 17 mart cumartesi Reddiye Gannett* Davetiyeleri Gazeteciler-Cemiye»inden aVdırmız.Tel:21222,25408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Filipinlere Amerikan yardımı Vaşington,8 A.A.Filipinler Dışişleri Bakanı Carlos Romulo dün Savunma Bakanı George Marshall ile 45 dakika görüşmüştür.Bilindiği gibi,Romulo,Birleşik Amerikanın Filipin Lg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Kayıp uçak Dün kaybolun taşıt uçanından ancak 6 kişiyi bir İtalyan muhribi kurtarabildi [{oma 8 A,P.Buraya va ran haberlere göre,dün kay bulan Amerikan ••¦Privateer.donanma taşıt uçağmın mürettebat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • I [geçen gemiler Mısır hükümeti kanaldan geçen gemiler için lüzumsuz formaliteleri kaldırdı Kahire,8 A.A.Reuter)Mısır,bugün İsraile stratejik madde kaçakçılığını önlemek için gemilerde araştırma hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Dojftı Almanyadan kaçanlar arttı Berlin,8 Nafen)Doğu Almanya «halk polisi» teşkilâtı içinde de büyük çapta temizlik yapılacağı haber verilmektedir.Batı Almanya huduckı civarında ve halk polisine mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • Tmınan'a suikast kazırlayan Portorikali idama mahkûm oldu Vftşington,8 A.A.Afp)Federal jüri başkanı Trumam katle teşebbüs eden ve bu sırada muhafızlarından birin oldürmüş olan Portorikali Oscai Collaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • İdam edilen Janonlar Los Anegros,3 A.A.Reuter)Avustralya harp suçluları mahkemesi dün burada yedi Japon bahriye mensubu,nu idama,iki Japonu müebbet hapse ve diğer üçünü de 15 seneye mahkûm etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİB TİYATROLARI saat 26,30 da DRAM KISMI ESKİ S A t Kİ Yazan:Btsot Nuri Güntekin Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürü yo kulum Yaxan:Franz Arnold re Ernest Bach Türkçesi:R,Kemal Ardum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • ll&ı&lf 1# Her Gün Bizimdir wm¦" M.Rauf Kethüdaoğlu Bana verdiğin zevkleri,tasavvur,edemiyeceğin bir bı ak keskinliğinde yaşamıya calışışım beni sana böyle gö:teıdı Biı bardak tasavvur et ki öznur,ağz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • 1 Bir deniz vasıtası,Asaıetc mensup,2 Ön taraf.3 Bir nota,Hanenin kısımlarından,Şöhret.4 Cefa,Beraber,5 Barındırma.6 Büyük,Lâkin.7 Fiatjn kısası,Birdenbire,Kamer.8 Bir imtihan şekli.9 Talihe bağlı ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • Bugün için herkesi düşündüren şey,yeni bir harbin patlak verip vermiyeceği meselesidir.Yalnız muhakkak olan birşey varsa o da,üçüncü dünya harbine Rusyanın yol açabileceğidir.Rusya.İkinci Dünya Harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00'Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl)13,45 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Yakar 14,20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)15,00 Kapanış.17,57 Açılış ve programlar 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • 1 Sterlin 7.89.00 7.90.00 100 do'.ar 280.30 280.30 200 Fransa Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64.03 100 Florin 7S.68.40 73 08.40 100 Belçika Fr.9.80 3.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • itC.9 MART ı\l.1 24 C.Alıı 1 9 5 1 Şubat J 1370 Cuma 1366 VAİ CİT VASATI EZAN!Güne ş 6,34 12.36 Öğle 12.27 6,28 İkind i 15.34 9i36 Aksa m 17.59 12.00 Yatsı 19,30 1.31 nsâ k 4,58 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N A.ve A.N.K.Gazetecilik KoUektlf ŞirkeU Matbaası Basıldığı yer Ebü-«iyu Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • r?fr^ı-p_1 BöSüm hattı üzerinde ve bunun ötesinde bulunan müttefikler Amerikada çıkan Nevyork Times gazetesi Atlantik Paktı dışında kalan Amerikan dostu devletlerin vaziyeti ve bu devletlerle Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • lstanbulda her ayın hasırda intişar eden «Pulculu dünyası» isimli pul mecmuası nın üçüncü sayısı 1 martta in tisar etmiştir.Bu sayıda ço1 meraklı ve istifadeli yazılarl beraber en son pul haberlide me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.03.1951
  • iti vuLU ALKAZAR 42562)1 Su dan fedaileri 2 Ormanlar lıa kimi.AR 44394)1 Stromboli ATLAS »40835)1 Günahkâr kardeşler.İNCİ 34595» 1 Stromboli ELHAMRA 42236)1 Hayatımızın en güzel yılları,LALE 435i)5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Eğriboz meselesi ve kabine Ankara,8 CT.H.A.Bir müddettenberi Tarım Bakanı Nihat Eğriboz'un Bakanlık durumu hakkında muhtelif ga zetel-ard'ö devam eden neşriyat hükümetin naşiri efkârı Zafer gazetesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Amiral Sherman I" Kaslara!ı 1 incide!niz harekâtı dairesi şefi Amiral F.Sherman,bugün ttabyan askerî şefleriyle görüştükten sonra buradan ayrılmıştır.Hava alanından gelen haberlere göre,Fransız Fasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • iinist Cin savunma battı merkezden yarıldı Birleşmiş Milletrere mensup bir er cephede düşmemin hcrrt 2?4thnı gözet liyor rBastaraii 1 incide] tmı yarmışlar ve üç ilâ boş kUametre ilerlemişlerdir.Harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Ma İta'da Orta doğu konferansı [Başlandı 1 incidel tada Orta Doru bölgesinde ki üç büyük ingiliz şefivle bir toplantı yapacaktır.İngiliz askerî şefi,İngiliz Akdeniz filosu başkomutanı Amiral Sir John
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Yeni bir yağ fabrika»!kuruluyor Ankara.8 A.A.Türkiye îş Bankası Îngiliz-Hollanda müşterek G firması olan Levers Brothers and Unilever ile memleketimizde Margarin yağ istihsal edecek bîr fabrikanın,kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • İtalyan Ordu takımı Mısırı 3—I yandı Kahire,8 AP.İtalyan ordu takımı bugün Mısır ordu takımını 3—1 yenmek suretiyle milletlerarası askerî futbol şampiyonu ün vanını kazanmıştır.Oyun sür'atli ve zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • utun ikramiyeleri verile cek Ankara,8 T.H.A.Şu bat ayı içinde malûllere ve şehit yetimlerine verilmesi gereken tütün ikramiyeleri nin 551 sayılı Emeklilik Kanununun kaldırılmasiyle ve rilemediği malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • ordusu TBasiarafı 1 incitlel karşı 14 oyla kabul etmişler-1 dir.Karar,her iki Komisyonyomdaki Demokrat ve Cumhuriyetçi azalar arasında kurulan bir koalisyon tai'afmdan verilmiştir.Ayan komisyonları,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Eşhasa a i i ormanlar iade edilecek Adana 8 A,A,Gaziantep,ürfa.Diyarbakır bölgelerinde yaptığı tetkiklerden son ra bugün saat 10,31 de Ad anaya gelen Ziraat Bakanı Nihat Iğriboz ziraat lisesinde bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Jİtittiyet ABONE FtATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 il 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FtATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 13 üncü t 4 4 üncü 2.5 i îlân sayfası sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Savlette re Bal ihtarın tav siy esi Lahor a A.A, Usis)Bir.İçsm'ş Milletler Asya vG Uzak Doğu iktisadi yardım komitelelinin buradaki toplantılarında Amerikanın Asya memleket lerine yaptığı yardımları e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Kabine dün istifa elti TBastarafı 1 incili istifasının kabulü v-vekMeten vazifede devam?hakkuıaa aşağıdaki tezkereyi gönder mislerdir:Sayın Adnan Menderes İstanbul Milletvekili Hükümetin çekilmesi kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • verilecek ^eJcil Ankara,3 T.H.A.Devlet Tiyatrolarının idare ve çalışma programı üzerinde Mülk Eğitim Bakanı Tevfj* İleri biz?»t meşgul olmaktadır.Ha-ber verildiğine göre Devlet-Tiyatrosu Genel Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Dörtler r Baslara fi 1 incide!Resmi Sovyet Haberler Ajansının muhabiri.Batılıların Dörtlerin konferaıısini hezimete uğratmak için gayret saffetfiklerinl id dia etmekledir.Paris konferansının dor,düncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Dördüncü otuıum sona erdi Paris 8 A.A.Afp)Dikleri Bakan yardım oıları konferansının dördüncü oturumu saat 19,25 te sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Amerikan dtU^eainin koautaıcru Pa*is g A.P.Dört-devlet Dış Bakan Vekillerinin bugünkü toplantılarında nazır bu lunan resmî şahsiyeti**© gö*e,Amerikan baş delegesi büyük elçi Dr.Philip Jessup ya^tıfcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Ing»lterenin Vaşington Elçisinin beyanatı ingiliz,Amerikan dostluğu sağlam İki memleket arasındaki münasebetler sriu ve memnuniyet vericidir.Yalnız Cm meselesinde görüş ayrılığı vardır Londra,3 AA.afp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Arap Birliği yarın toplantıya çağırıldı TBastarafc 1 incidel Bakanlığı Fransanır.Fasa ba_ğımsız ve hür bir devlet olmakhakkım vermiyen politikasına devamdan duyduğu teessürü' belirten bir beyanname ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Razmara'nın kardeşi Rusları itham ediyor Bastaralı l im-idel yayınlanmasından sonra vukua gelmiş olduğuna işaret edilmektedir.İran'ın eski Birleşik Amerika Büyük Elçisi Hüseyin Alâ,Şahın kendisine Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.03.1951
  • Dünyanın en tanınmış keman virtüozlanndan Yahudi Menuhi» dün uçakla şehrimize gelmişiir.Sanatkâr şehrimizde üç korısef verecektir.Resimde Yahudi Menuhin uçaktan indiği sırada görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Ağır sıklet şampiyonluğu E.Charles,Jersey Walcott'u sayı hesabiyle mağlûp etti Bu galibiyetiyle unvanını muhafaza etmiye muvaffak olan Ezzard Charles,muhtemelen önümüzdeki ay içinde Joe Louîs'le dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Sümerbank alım ve satım müessesesi müdürlüğünden Bankamız topluluğu ihtiyacı için satın alınacak malzeme ve eşyanın cins ve miktarlariyle evsaf şartnamesi müessesemizin giriş kısmındaki ilân tahtasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • iskenderun Belediyesi Başkanlığından 1 Bir adet 500 600 beygirlik Diesel elektrojen grupu fiat teklif etme usulü ile satın alınacakta-2 Teklifler en geç 13/4/951 akşamına kadar gönderilmiş olacakı ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • İstanbul Belediyesinden:1951 yılı bina vergisi mart,mayıs,ağustos ve ekim aylarında olmak üzere 4 taksitte ödenecektir.Sayın halka ilân olunur.3861)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • ZAYİ Beyoğlu askerlik şubesinde kayıtlıyım.Nüfusumu zayi ettim.Yenisini ala cağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kasımpaşa Haeıhüsrev mahallesi 926 doğumlu Şerif oğlu Rahmi Ceyhan Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Kereste satın alınacak I.E.T,T.işletmelerinden:1 Aşağıda cins e miktarları yazılı muhtelif cins kereste pazarlık suretiyle mubayaa edilecektir.M3 Müh.Beri.Tarihi Saati tfuv.teminat 1 ıı ı ıı ı mmmim Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • B» O P E R A T Ö R KOP Dr.Cav it Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularba.şı tfo:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İSLERİ YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri ORak İstanbul Bölge Müdürlüğün den:1 Bölgemize bağlı Tekir-dağ ambarına gelecek ve bu ambardan gönderilecek ofisu,mize ait hububat,bakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Di van.vol Ju No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Biga Belediye Başkanlığından 1 3 adet Payyart,R.C.A.Filips,Markoni,General Elektrik,Simens,Gelezo veya Chaub marka onar vatluk hoparlöı ile hoparlör borusu,22 adet izalatör.22 adet izalatör civatası,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Devlet orman işletmesi Giresun müdürlüğünden:1 işletmemizin Kayadibi bölgesi Aksu sahil deposunda mevcut 304(J a-ctede.denk 413437 M3 ladin,kalasları 7/3/951 lalihin-'den itibaren 15 gün müddetle açik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Halkalı Ziraat Okulu Müdürlüğünden Okul sabit sermaye çiftliğine alt balyalanmış tahmini 30 ton kuru otun 27/2/951 güriü yapılacak olan aglk arttırmaya isteklisi çıkmamıştır.Âftttrrna on gön uzatılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Mermer ve demir parçaları satılacaktır Isia nbul üniversitesi Rektörlüğünden Üniversite bahçesinde bulunan yuvarlak ve muhtelif demirler mermer plâk ve hârpugtalan 21 mart 1951 çarşamba günü suat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Pertevniya!lisesinden yetişenler Derneği Başkanlığından Öerneğmuzin yıllık genel kurul toplantısı 11 majrt"951 pazar günü saat 10 da Aksaıayda Fatilı Halkevinde yapılacakta'.Üyelerimizin tejı.li rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • İzmir belediyesi Eshot idaresi Umum Müdürlüğünden idaremiz elektrik şebekesinde kullanılmak üzere bir kamyönet satın alınacaktır.İsteklilerin en geç 25 mart 951 tarihine kadar idaremiz?teklif gönderme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PW^k GENÇUK v» GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUOUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.03.1951
  • Robinson un son Avrupa turnesi dolayısiyle Avrupa turnelerinde,büyük bir şöhret kazanarak ring prestişlerini arttıran boksörlerin yanısıra bu uğurda boks hayatlarına son vermiş şöhretler de eksik deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6