Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • iki yaralı yüzbaşımız geldi Jstonbul 23 'T.H.A,îlk tedavileri Tokyo hastahanelerinden yapılan iki yaralı yüzbaşımız Sadık Or ban ile Ranıajan,Akma,bu gece sa«rt 23,39 da bir Panamerikaf».tayyareciyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Kürede;Şimal Yıldızı diye Türk birliğinden bir müfreze ileri hatlara hareketten evvel YUZBİN KİŞİLİK MÜTTEFİK TAARRUZU İNKİŞAF EDİYOR On beş bin kişilik komynist birliği ölünceye kadar mukavemef için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Belediye bütçesi komisyona verildi Belediyenin gelir ve gider bütçesi 42.137.680 lira olarak tesbİf edildi Daimî komisyon'.İstanbul)bütçeleri 42.137:680 lira ola birleşik ve mahallî idaresinin rak tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • «TVeİkİ:9Ün-»manımıaa bir Amwikan filosunun geldiğini Amirlin fi^k' îiman.na gelin Amenkan loşunun amirali Müstahkem Mevki Komu v tcrnını ziyaret ettiği 'esnada görülmektedirrımızı ziyaret etti Limanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Pearson'un beyanatı Amerikalı tefsirci memleketine dönünce Truman'la mücadelesine devam edecekmiş Birkaç gündenberi Ankarar da bulunan Amerikanın ta nırimış gazeteci ve radyo tef-sircîsi Drew Pearson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Mühim bir dava Siiıneıbaıık'm asker ailelerine yardım vergisi olarak 10 milyon lira ödemesi ihtimal dahilinde Ankara 23 Yurt Ajansı)îitanbul Belediyesinin as J?er ailelerine yardım kanunuma dayanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • fr^^?ı» güven oyu alamadı Bu duruma göre hükümetin düşmesi bahis konusudur 2 Lontli;a 23 A,A,t Keu.5 ten ingiliz hükümeti X bugün Avam Kanıaıusnırla ty «S müstakil bir mebusun tek.ijig lifi ii/eı'ipc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • etti GL Ali ihsan Sabi İnönü »ün modan t geçmiş usullere ve sabit fikirlere Hapiandjğııı ı.silahlı kuvvetler ini i/iyi değilse kabahatin kendisine racî olacağını söyledi Samed Ağaoğlu,kürklü hanımefen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • içişleri bütçesi fırtına kopardı Evvelâ içişleri Bakanı ve sonra Devlet Bakan lan muhalefete şiddetli cevaplar verdiler Ankara,23 T.H.Â.İçiş.]eri Bakanhğı bütçesinin müzakeresine geçildi.C.H.P.adına H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Ortadoğuda İngiliz ve Amerikan siyaseti Mc.Ghee'nin Türkiye ve'Orta Doğu hıemİĞkeflerîndeki temaslarına büyük önem veriliyor.Psh-İs.2^ A.A.Le J rikan diplomatlarının İstatı-Monde yitxet.Ovta Doğu j bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Cumhurbaşkanı,dün Gl.Robertson'u kabul etti Bu kabul resminde Millî Savunma Bakanı ile'Genelkurmay.Başkanı da hazır bulundu.İngiliz Orta Doğu komutanı Dışişleri Bakanı Köprülü île de 45 dakika konuş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Emniyet Müdürlüğü büyük bir komünist şebekesi peşinde San'at Enstitüsünün duvarlarına orakjçekiç resmî çizen ve propaganda mahiyetinde yazılar yazan îki talebe tevkif edildi,I İ i kız olmak üzere 37 Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • Gl.Alexander Tuğgeneral Alexander geliyor Tuğgeneral,Amerikan Askerî Yardım Kurulu Başkanlığını deruhteedecek Tuğgeneral Edward H.Alexander,Amerikan Askerî Yar dim Kurulu Hava Grupu Başkanlığını deruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1951
  • M.S.Bakanlığının 26 No.lu resmî tebliği Yaralı subay çavuş ve erler Ankara 23 T,H,A.Millî Savmama Bakanlık ğının 26 No.lı resmî tebliği:1 Kore birliğimizden son—savaşlarda yaralanıp Tokyo haslahanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Elâzığda salgını Elâzığ,MİLLİYET)gelirimizdeki,ilk orta,liseki/ve erkek sanat okulları bir haftalık tatil yapmışlar,«ür.Buna sebep şehrimizde on 1»sş gundenberi görülen grip salgınıdır.Bundan başka şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Bursada Birinci derece harp malûllerinden otobüs ücreti alınmıyacak Bursa MİLLİYET)Belediye meclisinin son toplantı smda şehrimizde ikamet ettnekte olan birinci derece harp malûllerinden otobüs üc ••e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • izmirde 3 eocuiun ırzına Keçen bir ahlâksız tevkif edildi Izmir MİLLİYET)Menemen ilçesinde eşine ender rastlanan şenî bir hadise işlen mistir.Menemen ilçesinin Nuriefcndi mevkiindeki bir testi imalâth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Aydında Miras yüzünden kardeşini öldürdü Aydın MİLLİYET)Uumrlu bucağında Mestan Ayvaz'm kaidesi Halil Ayvazla babalarından kalan bir bahçe yüzünden aralan açılmış,Haul Ayvaz,bahçesine giderek fidanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Cemiyet KONGRE •ic Istanbul Ticari Emlea Sim şarlan Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Suitanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pılacaktırit İstanbul Sultanahmet Erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Bir kadın yediği balıktan zehirlendi Eminönünde Hacıkadm ma„ hailesinde oturan Beyza Baran adında bir kadın yediği balıktan zehirlenmiş ve hastahaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Kalay fiatları düşüyor Kalay fiatları dün yeniden bir miktar düşmüştür.Dün borsada külçe kalay 1325,çubuk kalay ise 1350 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Rus edebiyatı Dün gazetelerde okuduk ve biraz da hayret ettik.Millî Eğitim Bakanlığı bir tamimle mektep kütüphanelerinde bulunan Rus müelliflerine ait eserlerin ortadan kaldırılma sim istemiş.Edebiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • KISA HAİERLE* Montrealfdan,TScaret ve Sanayi Odasına müracaat edenbir firma memleketimizle ticari münasebete girişmeyi arzu et liginden ithalât ve Ihraaatçi firmalarla temasa geçmek isle* riighıi bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Gelir,kurumlar ve esnaf vergileri Mükelleflerin hareket tarzını bildiriyoruz Gelir,Kurumlar ve Esııaü Vergileri kanunları şümulüne giren mükelleflerin hareket tarzlarını ve marta kadar ve martta neler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Gizli celıc» Şehir Meclisinde tutanakların müzakeresinden sonra toplantıya fiili olarak devam edildi Şehir meclisi dün saat 15 de toplanarak müzakerelerine devam etmiştir.1951 mali yılı genel meclis b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Bekçiye tabanca ile ateş eden hırsızlar Evvelki gece sabaha karşı Şehremininde muhiti heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Arpaemini mahallesinin bekçisi Mehmet devriye gezerken,üç kişinin,bu semtte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Denizyolları yeni silen seferleri ihdas edecek Mısır ile Avrupa memleket,leri arasında ithalât ve ihracat son aylarda çok artmış bulunmaktadır.Devlet Denizyolları idaresi;bu münasebetle,Mısır ve Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Eczayı tıbbîye satan bîr hırdavatçı hapse mahkûm oldu MiU'puççularda hırdavatçılık ynpan İbrahim Parsa adında biri dükkânında asprin,kinin ve buna mümasil eczayı tıbbiye sattığından adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Çocukların kurduğu hırsız çetesi Pendikte oturan 13-14 yaşlarında Doğan,Necip ve Özdemiı adında üç çocuk hırsızlığa heveslenerek aralarında «Boz Yılan Çetesi diye bir çete kurmuş ve evlerden,kova,süpü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Göçmenlere toplan a n İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası,Bulgaristandan tehciı;ediîen ırkdaşlarımıza verilmek üzere,bir defaya mahsus ölarak.üye aidatlarım anırmaya karar vermis ve bu karar tasdik edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Uluslararası Ticaret Odaları Kongresi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 4 haziranda Lizbonda toplanacak olan Uluslaradlsı Ticaret Odaları Kongresine da vet edilmiştir.Bu kongreye,İstanbul Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Denizyolları fabrikaları için sipariş edilecek malzeme Devlet Denizyolları fabrikalarına ait malzeme ihtiyacının tesbili işi ile ilgili komisyon,dün de Umum Müdür Muavini Behçet Osmanoğlunun başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Karagümrük cinayetinin duruşmasına devanı edildi Geçen mayıs ayında Kavagümrükte fecî bir cinayet işlenmiş ve Hamdi Omay adında 55 yaşlarında bir şahıs,evinde kiracı olarak oturan ve «kocandan ayrıl,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Misafir denizciler dibi şehri gezdiler Limanımızda misafir bulantın;Birleşik Amerikanın Akdeniz donanmasına mensup Newport News ağır kruvazörü ile W.G.Lowe,Tov.'er,Perry ve Speinakar muhriblerine mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Taklit mallar Yerli malların üzerine ecnebi damga ve markalanın basanlar şiddetle cezalandırılacak Ticaret ve Sanayi Odası,Tiirkiyede imal ettikleri halde mallarının üzerine ecnebi damga ve marka yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • HALKtNSES Homidiy* ç*şm«*i Okuyucularımızdan S.Iftmi GUngör'den ald gımix mektubu aynen neerediyeniz.İlaililejin neuum dikkatine arzederiz:'Harbiye tramvay du rağı yanında Dershane sokağı başında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1951
  • Polisleri dövmeye kalkan sarhoşlar Dün de şehrin muhtelif yerlerinde emniyet mensuplarına karşı gelme vak'aları oldu Kmltoprakta oturan Halûk Tamer,Hüseyin Tamer,Halit ve Ziya adında 4 kişi sarhoş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Almanyanın t e s 1 iju Amerikan ayan âzası Mike Mansfield bu memleketin yakında silâhlanması icabedecesiııi söyledi Vaşington,23 A.A.United Press)Avi'upada bir tetkik gezisi yapmış olan Demokrat temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Amerikan ordusuna verilecek silâhlar Vaşington,23 A.A.alp)Savunma Bakanlığı harp malzemesi siparişleri da iresi sözcüsü,gazetecilere Baş kan Trumamn 1951 yılında tahakkukunu hedef tuttuğu 3.500.000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Asılsız bir haber Ankara,23 A.A.Millî Eğitim Bakanlığından bildirilmiştir:21 şubat tarihli bir İstanbul sabah gazetesinde Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri imzasiyle bir müddet evvel Üniversite rek tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Komünist Cinde ölüm cezaları Londra,23 A.A.lps)vinden alınan haberlere göre komünist Çin hükümeti devlete karşı suikast hazırlıyanların çarpılacakları cezaları şiddetlendiren yeni kararlar ilân etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Formoza üstünde meçhul uçaklar görüldü Taipeh,23 A.A.afp)ıvlilliyetçi Çin hükümetinin Formoza adasına yerleştiğindenberi geçen 14 ay içinde ilk hava alarmı bu sabah verilmiştir.Formozanın kuzeyinde Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Rusya'ya yapılacak muhtemel bir taarruz Amerikan hava kuvvetleri es ki kurmay başkanı.Rusyamn ancak havadan yenilebileceğini ileri sürdü Vaşington 23 AA. Reuter)îkinei Dünya Harbinin taıunmış simaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Marshall plânından faydalanan memleketler Ankara 23 A,A.Iktisadi İşbirliği İdaresinin faaliyet leri hakkında Başkan Trumamıı 6 şubat 1951 günü Kon greye sunduğu ve İktisadî Işbirliği İdaresinin temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Beynelmilel Gümrük tarifesi Londra,23 A.A.Reuter)İngiliz gümrük idaresinden bugün bildirildiğine göre,güm rük tarifelerinin tatbikinde basit ve yeknesak usuller derpiş eden milletlerarası bir sözleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • ilk atom uçağının inşası Vaşington,23 A.P.Dün atom enerjisiyle hareket edecek ve yarım kiloluk yakıtla seksen defa dünyayı devredecek yeni bir uçak için araştırmalar yapılmakta olduğu açık lanmıştır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • İngilterede grevler devam ediyor Londra.23 A.A.Reu tor)Gittikçe tehlikeli bir hal alan demiryolu grevini önlemek üzere dün geç vakitlere kadar demiryolu idarecileri,işçiler ve hükümet temsilcileri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • ttalyada yeni bir cephane deposu meydana çıktı Milano.23 AP.Polis,buraya yakın olan Taliedo'da Caproni uçak fabrikasında,gizli bir mühimmat ve cephane deposunu meydana çıkarmıştır.Silâh ve cephane,kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • italya'nın kalkınması Gelecek ay Londra'ya gidecek olan De pasperi ile Kont Sforza İngilterede çeşitli meseleleri görüşecekler Rohiâ-23 A,A ^Reuter)Siyasî müşahitler italyan Başbakanı de G'asperi ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Beviii için çıkan yeni bir şayia Londra,23 A.A-Reuter)Muhafazakâr Daily Mail gazetesi bugünkü sayısında İngiliz Dışişleri Bakanı Ernest Bevin'in Bakanlık vazifesine devam edemiyeceği kararına var dığm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Keşmir ihtilâfının halli Yeni Delhi,23 A.A.afp)Keşmir meselesinin hal li için İngiltere ile Birleşik Amerika tarafından Lake Sue cesse'de Birleşmiş Milletlere sunulan karar sureti hakkında Delhide ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Japonya ile yapılan ticarî mübadele Tokyo,23 A.A.afp)İngiltere ve Japonya hükümetleri,dünya fiatlarmm bir denbire artışını karşılamak üzere Japonya ile İngiltere imparatorluk topluluğu arasındaki tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Harici kısa haberler İNGÎLTEHEDE Kral Altıncı George ve Kraliçe Elizabeth.dün akşam Buckingham sarayında kordiplomatik şerefine büyük bir ka bul reümi tertip etmişlerdir.ENDONEZYADA Endonezya.Batı Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Avrupa müdafası Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da Amerikalı amiralin tayini çeşitli tefsirlere yol actl Londra 23 A,A.Lps)Liberal Manchester Guardian gazetesi Atlantik devletleri deniz kuvvetlerinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Demirperde devletlerimin propaganda faaliyeti Rusların propaganda usulü:Büyük yalan Komünistler,nazariyede doğru olan her şeyin fiiliyatta da doğru olacağına inandıkla rından hâdiseleri daima tahrif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • â.im mi ı i.b.Yerui plâstik Birleşik Devletlerde fevkalâde dayanıklı yeni bir hafif plâstik meydana geldiği bildirilmektedir.Alüminyum kadar hafif ve çelik kadar kurşuna mukavemetli olan bu madde tayy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHtR TIYATROLAHİ saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tftr Telefon;4215' KOMEDİ KISMI Sona Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40*v9 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1951
  • Bu kadar büyük bir vazifeyi bize kim verebilir?Biz dinimizin uğrunda hayatımızı fedaya hazır askerleriz.Bu sayede âhiretinizi te min edebilirsiniz.Bize gelince halâs saatimiz henüz gelmedi.Kardeşlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • Kerimoâl u Iâmi» Nahil RAMOK kuu allıkta taranma mış saçla.kırifik içinde alın,çökük avurtlar,somsoluk bir yüz ve atratı çürük hissi veren karanlıkta,aklan damar da nar kanlı,ışıksız,mecalsiz götler;i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • ABOKC FtATUUU Senelik A Uradır 1 AyidR If a It ı i Yabancı memtdkattor loin Uü «üaildlr.LAK rlATLAAf Baslık 20 Urn 2 nei sayfa jantirni 4 lira 3 üncü 4 İ üncü |J HAn sayfası â Dojum,Nikâh Svlenme,ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.91,00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransix Ft.0,00.00 0.80.00 100 Urtt 0.44 118 u44.1M 100 Uvicre Fr.64.67 64.67 W Florin 71.00.40 78 60.40 100 cicikti Fr.5.60 SjSO İÖO Drahmi 0 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • M« O E R A T ö H H T*r.Caviî Gönce r BİRİNCİ SINIF Umumi baş.karın tenasüi uzuvları kol.bacak damar ve k?rıük hastalıkları Beyazıt Okçularbaaı No,13 Tel:Muayene:23878
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • Hlİc.24 Ru.17 ŞUBAT 11 C.Ev 19 5 1 Şubat 1İ70 Cumartesi 1364 VACtT VASATI EZANI "Günez 6,57 1.18 j Öğle 12.28 6.49 ikindi 15.20 9.41 Aksam 17.40 12.00 1 Yatsı 19 12 1.32 1 imsak 5.20 11.40 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hata Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan bafka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.Istanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • i İsminin müsemması,Allah;2 Buutlardan biri.Baştaki harfsiz neş'eli;3 Tezgâhtan geçirme;4 Bir cins kapı;5 Bir nota.Sinirli;6 Nihayet.Kaba şekilde tasdik;7 Vahid,Zevk alma;8 Bir nevi scb se,istikbal;9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • Modern bir a n la m müdafaa mevzilerinin bli yük endüstri böleelerini içine alacak sekild»-intihabını îcabettirmektedir.Bu bakımdan.Elbe batısında kurulacak bir savunma hattı ile,Rhin bölgesindeki büv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • IEYOULu ALKAZAR 42502)i KÖl H Türk kahramanları A Pi İ44894)1 Hayatım» in ^n gi'v/el yılla'!ATLAS 408:5;1 Kanlı 'aşk İNCİ 8459:1)1 Vatan ve Namık Kemal.'42236' 1 Don,'jiıaıı Renkîi ovijinal)LALE 43595
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • "AD YOL AR-12.Ş7 Acımış ve programlar jrr l&QO «âbertyr 13,15 Tçx ğ«3n ?K b orkestrâjundari dans Mâigi Pl)r-1ŞXŞ0 Radyo a ton orkestrası konseri 14,00 Mfkılar.Okuyan;Ahmet Üstyn 14.45 Karışık:hafif mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • R ıı s Ian n propaganda usulü i Ba.taralı üçüncüde olduğuna inandırmakla polil büronun iktidarı muhafaza edeceğirû keşfetmişlerdir.Diktatörler bu siyasete inanıyorlar,çünkü Marks,onlara bu siyasetin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • WfrO-SWIKW^^ v ^z&s&m&uir küftün adamları Komutanı:Gl.Sir.D General Sir Brian Robertson,kendisine idari işler alanında milletlerarası bir şüfor«t kazandıran 5 yılık bir hi/met devresini müteakip tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • KAYIP Pasomu kaybet,tim yenisini atacağımdan eskisinin hükmü yoktuv,Kabataş l-ıs(js,ı 723 üzran Agao^lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yav İllerini idare eden:Vahld Ramla Hig Dizildiği Yer:N.A.vt A N.K.Gazetecilik Şirketi Matbaa» Basıldıtı yer JCbUssIya Matbaaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Pearsonun beyanatı rUastarafı birim ide!ye g'decek göçmenlerle görüşe cek ve yarın memleketimizden ayrılacaktır,İstanbul 23 AA,Bu sa hah uçakla Ankaradan şehrimi ze gelen Amerikanın tanınmış siyasî te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Belediye Bütçesi komisyona verildi fBastarafı birincide!misyonca muhtelif bölümler deki artışlardan iftâve edilen 2 milyon 276 bin 50 lira ekle nerek 42 137.680 lira olarak tesbit edilmiştir,Bütejenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Kore sulhu için yapılan teşebbüs •j*m Arabulma komisyonu,Pekin hükümetine yeni bir müracaatta bulundu.Müracaatın tafsilâtı gijzli tutuluyor Lake Success 23 A.P.Birleşmiş Milletler Arabulma Komisyonu.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • İçişleri bütçesi i Başiarafı birincide 1 Soma Devlet Bakanı Karaosraanoğlunun söz aldığı görüldü.Alkışlar arasında kürsüye gelen Karaosmanoğlu,devrin değiştiğini,bunu kendilerine ders verir gibi ve es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Yüzbin kişilik mütieff' taarruzu T Bastaraü Birincide 1 dairelinin cenubunda bulunan 40 bin kişilik bir komünist kuv vole yaklaşılmış olmasından ütrtrraştır Jd?müttefik lerin hedefi bu kuvveti.38arz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • 38 inci on dairesi meselesi Tokyo,23 A.P.Yetkili çevreler bugün 38 inci arz dairesinin aşılıp aşılmaması meselesine dair milletlerarası görüşmelerin,Kore harbinin •evk ve idaresine hiç bir suretle tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Resmî tebliğ rBuUrafı Biriıubbl man Aksu,Hüseyin Yıldı»,ibrahim Akçagün,Adem Se vimü,Abdülkaâir Tolat,Salih Deniz Hasan Bakır,tag.Süleyman Çelik,Hüseyin BJlgin,Mehmet Gedik Hamit Gürtekin,Mehmet Avgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Emniyet Müdürlüğü komünist şebekesi peşinde TBastarafı birincide!Gençlik Derneğine mensup 11 i kız 26 sı erkek olmak üzere Üniversitenin muhtelif fakültelerine devam eden 37 talebenin evinde anî bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Cumhurbaşkanı GI.Robertson'u kabul efrî FBastarufı birincide!zı ziyaretler yapmıg ve saat 14,45 te Ordu Donatım Okulunu ziyaret ederek okulun faaliyetleri hakkında izahat almış ve tetkiklerde bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Tuğgeneral Alexander geliyor FBaştarafı birincide!Maurice Glaser'in yerini alacaktır.General Alexander,1 ekim 1949 danberi Almanyadaki 61 inci hava nakliye alayı ve Rheiu Main hava üssü komutanlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Am i r a I Ballentine rjBftstaimh Birincide t rai Burhancddin Erilkun vo üıastahane başhekimi albay Refik Kuntol tarafından karşılanan Amiral Ballentine hür insanlık ideali uğrunda kahramanca çarpışar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Ortadoğuda İngiliz ve Amerikan siyaseti fBastarah birine ide 1 tiyle yayınladığı makalede Amerika Dışişleri Bakan Yar danasının,Türkiye tarafından ileri sürülen talepleri,hükümetine iblâğ edeceğini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1951
  • Mecliste Milli Savunma bütçesi T B*st*mlı ftirinritk 1 nıi$tir.Bu sabahki oturumda Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü.ğü bütçesinin müzakeresi yapılmış ve bu mevzuda söz alan Milletvekilleri,tapulama işini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1951
  • m iJ K n m wm $m Bugün Istanbulsporla karşılaşacak birinci devre ikincisi Fenerbahçe takımı L'g maçlarının 2nci devresine bugün başlanıyor Bugün,Beşiktaş-Emniyet F.Bahçe L spor oynuyor Siyah Beyazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Bu gece yapılacak boks karşılaşması Ecnebi boksörlerle yapılacak olan bu karşılaşmanın zfevkli geçmesi beklenebilir Vefa kulübünün davetlisi olarak,şehrimizde misafir bu Junan İtalyan,Fransız ve Cetay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • istanbul Asliye ikinci Ticari:t Mahkemesinden 951/90 Izmir.limanına bağlı 5420 gros tonluk Türk bandıralı Avxıi Nuri Meserelcioğlu firmasına ait KarşjyaJîa-vapurunun'maden direği hamulçsile 12/1'951.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Lig maçları puan ctetvçli M G B M A Y P Bcşikius 7 5 2 0 22 5 İ» Fenerbahçe I 5 1 1 21 5 18 Vefa 7 İİ 1 1 18 7 18 Galatasaray •7 ş.2 2 11 9 15 Istanbulspor 7 2 2 3 8 14 13 Beykoz 7 ı.t 5 17 10 Kasımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Bugün yapılacak spor hareketleri:Teknik Üniversite Spor Salonu V istanbul Voleybol Şampiyonası 14.Karagümrük Beyoğlüspor B)15.Karagümrük Beyoğlüspor AV 16.Galatasaray Kenerbahçe Ş)17.Galatasaray Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Kadıköy ikinci Sullı Hukuk Yargıçlığından 950/884 Kızıîtoprak Şehukuya sokak 14 No.da mukim Küçük Şevket Coşkunu'ı vesayet altına alnımasına ve kendisine Erenköy Sahrayıcedit 180 No.lu kahvehane sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Safra Müdürlüğünden Kinli Cinsi Mot Lira Kuruş* Pemiantı 1 ÜÜOO 00 375,00 1 1071,00 »0,32 1 4795,4(5 359,66 38 623.00 40,73 1 699,00 52.42 4 500,00 37 50 ı,75,00 5,63 54-450,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • 4 MOTORLU "CONSTELLATION* OEV UÇAK.LARİLS SEYAHAT EOİNîZ HER PAZAR İSTANBUL'DAN JSBON ROMA BİR UCUSTA)Rio de janeîro MADRİD BUENOS AİRES'E SEYAHAT ACENTANIZA VEYA PAN AMERİKAN** MÜRACAAT EOİNİZ TEL 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • UP**6 af*** MATA C Galata.Jatılr Han If IA I A y Tei:4*996 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • n G İffi\H ¦i i hi/Grip,nezle gibi haftalıklar in başlangıcında bir çok i fenalıkların^ önüne geçer.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Menkul Satış İlânı 1st.1 üncü İcra Menini* lu» ıııulan)950 '409;İ)i4 lira 84 kuruş muhammen kıymetli muhtelit' cins manifatura eşyasının açık artırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilmiş olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Çifteler harası Müdürlüğünden 1 20 ubkd 951 günü salısı yapılamayan 1)42 modeli Şcvrole marka kamyon aynı evsaf ve şerait dairesinde olmak üzere yeniden açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 ihale 2 mart &
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • i Yarınki i imühimi I 5îi I ğ Adalet Defterdar İ i ikinci küme birincili-Ş ği için karşılaşıyorla İkinci kiiırıe lig malları,hayli hararetli ve çekişme-li cereyan eden 14 hafta.X hk bir devre sonunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Adapazarı tekei müdürlüğünden 1 idaremiz Transitindi-n Akyazı,Hendek,Düzce,Çilini,Uskübi,Akçakoca,Karasu.Tatava,Bolu,Gerede;Mudurnu;Seben:Mengen;idarelerine gidecek ve gelecek bilumum emtia nakliyat-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurlusundan 95l/»08 Nazaret Bursaya:Pangaltı Halâskârgazi Cackl'si 36 No,da iken halen ikâmetgâhı meçhul.Osep Hekimyan'ın Halâskârgazi Caddesi 36 sayılı evin list katının lahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Kömür yükleme ve boşaltma işi 1.inci Işlefrne sa^na'ma komisyonundan 1951 Mali y^ıİıl zarfında Bilecik depot una-gelecek olan 20000)ton ma^:feönıXfHinün yükleme ve bogaltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor