Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • aat meselesi Bir kısım vatandaşlar,bu arada bazı muharrir arkadaşlar,Demokrat Partinin iktidara Seçtiği dokuz ay zarfında kendilerini hayal kırıklığına uğrattığından şikâyet ediyorlar.İkide bir,cepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • D.P.Genel İdare kurulu toplantısı Ankara,15 T.H.A.D.P.Genel İdare kurulu bugün toplanmıştır.Başbakan Adnan Menderes'in başkanlık et tiği bu torrantıda partiye ait işler görüşülmüştür.Toplantı saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • İzmirde yeni bir komünist yaka landı İzmir,15 Milliyet)Bulgaristandan memleketimize ge len ve geçen ay Kemalpaşa ilçesine iskân edilen Ali Sümer adında bir göçmtn.bugün komünizm propagandası yapmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Yeni bir beyaz zehir fabrikası daha basıldı İstanbul zabıtası,Babaeskinin Kuleli köyünde faaliyete geçen yaman bir kaçakçıyı suç üstünde yakaladı.Ele 120 bin lira değerinde eroin »ecti Emniyet Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Avrupa ordusu tatan^plaııi Fransız Dışişleri Bakanı Scluıman^ kurulacak ordunun Avrupa kıt'asmın emniyet âmili olacağını belirtti Paris,15 A.A.Reuter)12 Avrupa milletinin iştirak ettiği Avrupa ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • i Devlet Balkanı şehri-nıizde veremle mücadele merkezinin acılıs töre-ninde bulunacak İ Ankara 15,Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.Istanbulda kurulmuş olan Veremle Müca.y dele Merkezinin açılma tö-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Yeni tab ettirilen paralar Ingilterede bastırılmakla olan banknotlar yalnız Atatürk'ün portresini taşıyacak Ankara,15 A.A.T.C.Merkez Bankasının yeniden banknot tabettirmekte bulunduğuna dair yapılan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Kore takviye bir M ği Komuta heyeti dün Ankaradan iskenderuna hareket etti Ankara,15 T.H.A.Kore birliğimizi takviye maksadiyle gönderilecek kuvvetin komuta heyeti bu sabah şehrimizden İskenderuna hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Tütün ikramiyesi Hain malûllerimle şehitlerine her yıl dağıtılan bu ikramiyeler bu sene biraz gecikecek Ankara,15 A.A.Millî Savunma Bakanlığından:Harp malûllerile şehit ve yetimlerine her sene şubat a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Merkez kesiminde kanlı savaşlar cereyan ediyor Son taarruzda komünist kuvvetler 10.200 ölü ve 365 esir verdiler.iBatıda,Han nehrini geçmeğe teşebbüs eden kızılları birliğimiz püskürttü Tokyo 15 A,A.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • T.ileri Izmirde tetkikler yapıyor M.Eğitim Bakanının Ege gençliğine hitabı Kıs Lisesinde bir konuşma yapım Bakan söyle dedi:Tiirk olarak doğmak hic bir şey değildir.Asıl muvaffakiyet Türk olarak yasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Cemiyet ve dernekler kon t roll edilecek)Ankara 15 T.H.A,Sor,yılla;irinde muhtelif maksat,laıla çeşitli isimler altında yuı dun muhtelif yerlerinde kurul,muş olan cejniyet,dernek ve sendikaların sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Kredi durumu Ankara,15 T.H.A.Avrupa İktisadi İşbirliği îdaiesi taralından ticari münasebetleri kolaylaştırmak üzere Tür-L kiyeye acılan 50 milyon dolarlık kredinin 1950 yılı sonuna kadar hiç kullanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Şehrimize gelen Amerikan hava bakanı dedi ki:im iı m m m I.¦»ili ii.iiw.i.pWf Türkiye her tecavüze karşı koyabilir Finletter,"Türk hava kuvvetleri tepkili uçaklara sahip olmalıdır,dedi Ankara,15 A.A.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Atom ağiyacak uçak gemisî Vaşington 15 A,A,Reuter)Amerika Ayan Silâhlı Kuvvetler Komisyonu bugün geniş bir deniz inşaat programını tasvip etmiştir.Buna göre atom bombası atan uçakları taşıyabilecek ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Amiral Carney Vilâyette Va li Gökay ile birlikte Amerikan diplomatlarının toplantısı KONFERANS DUN DE ÜTÜN GÖN DEVAM Eni Amiral Carney Valiyi,Mac Ghee de Rum Patriğini ziyaret etti Amerika Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.02.1951
  • Karadeniz Tütün piyasası Almanyanin 1 milyon kile tütün alması piyasada canlılık yarattı Samsun,15 T.H.A.Ka radeniz tütün piyasası pazartesi günü açılacaktır.Almanyanin son defa Karadeniz piyasası tüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Stalin yüz sene yaşamak istiyor 1938 do Kremlin'den Emniyet Umum Müdürlüğüne telefon ediyor,Stulinin doktor Anastas Frankel'i derhal saraya getirmelerini emrettiğini bildiriyorlar.Az sonra kısa boylu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • İçişleri Bakanı Adanada Bir haftadanberi güney illerimizde teftişlerde bulunan içişleri Bakanı Rükncddin Nasuhioğlu Maraştan Adanaya gelmiştir.Bakan,buradan Mersine gi deçek ve önümüzdeki paza?günü An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Belediye kanunu tasarısı Demokratik icaplara uygun olarak hazırlanarak İçişleri Bakanlığı uzmanları tarafından tekrar gözden geçirilen belediye kanunu tasarısı son şeklini almıştır.Tasarı önümüzdeki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • KONGRE it İstanbul Ticarî Emtia Sim şarlan Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanahamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pılacaktırit M.P.Samatya bucak kongresi 18 şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Tütün hastalıkları ile m lık tahsis Tekel İdaresi;tütün hastalıkları ile mücadele edilmesi için bütçeye 30 bin liralık bir tahsisat ayırmıştır.Bu münasebetle Tarım Bakanlığı uzmanları ile işbirliği ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Bir kadın kaynanası ile bir olup çocuğunu boğdu Bir müddet evvel Samatyada bir hâdise olmuş ve bu semtte oturan Ayşe adında 18 yaşlarında genç bir kadın,gay rimeşru doğurduğu çocuğunu bilâhare,üvey an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Eğitim meseleleri Beynelmilel kadınlar inin rolü Yirmi üç memleketin mektep çocukları taralından yapılan 100 den fazla resim ve tablo.Birleşik Amerika başkenti Washingtonda teşhir edilmiştir.«Dünya do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • «Sivas» tankeri Napoli'ye gitti Denizyollarının «Sivac» tan keri akaryakıt almak üzere dün Napoliye hareket etmiştir.Kocaeli tankeri de pazar günü Abadandan,petrol hamulesiyle limanımıza gelecek ve pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Teknik Üniversite cinayetinin duruşmasına devanı edildi Teknik Üniversite makine kürsüsü doçenti Feyyaz Gür,san'ı tabanca ile öldüren Meh met Taşkesen'iıı duruşmasına dün 1 inci ağırceza make meşinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Bir randevu evi basıldı Emniyet memurları Tepebaşında randevuculuk yapan Marikanın evini basmış ve 2 çifti uygunsuz bir şekilde ya kalamışlarclır.Yakalananlar hakkında kanunî muamele ya pılmıvtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Fıııdık Tarım Satis Kooperatifinin Avrupada açacağı şubeler Fındık Tarım Satış Kooperatifi Hamburgda bir şube aç mağa karar vermiştir.Dün bu hususta kendisiyle konuşan muhabirimize kooptratif müdürü ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Ticaret Borsasının aylık raporu Ticaret borsası ocak ayına ait aylık raporunu yayınlamış tır.Bu rapora göre,ocak ayı içerisinde umumiyetle bütün borsa mallan üzerinde bir fiat yükselişi olmuştur.Bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Tekel Bakanı Ankaraya döndü Tekel Bakanı Nuri Özsan,dün sabah Tekelişçi mümessillerinin dileklerini dinlemiş;öğleden sonra gümrük tesisle rini teftiş etmiştir.Bakan,akşam Ankaraya av det etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Oyun yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı Kalyoncukulluğunda bir kahvede oyun oynıyan Ali Se vim,çıkan kavga sonunda arkadaşı Mustafa Özen'i bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Sanık yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Demir ve galvanizli boru fiatları Son günlerde demir ve gal vanizli boru fiatları yükselmeğe başlamıştır.Bu fiat tereffüüne stokların azalışı ve maliyet ücretlerinin yükselişi sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Okul doktorları dün bir toplantı yaptılar Millî Eğitim Müdürlüğü sağlık kurulu üyeleriyle okul doktorları d An Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında toplanarak talebelerin sağlık durumları ile alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Özel ve yabancı okullardaki öğretmenlerin durumu Özel ve yabancı okullardaki Türkçe kültür öğretmenlerini temsilen beş kişilik bir heyet dün Millî Eğitim Müdürünü,ziyaret etmiştir.Öğretmenler,ders ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • HALKINSESIf Vapur hamalları Kn.ahadada oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupta söylle denilmektedir:Senelerdenberi şehir hatları vapurlarına musallat olan pejmürde kılıklı hamallar,vapurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Fecî bir kaza İçinde yirmi iki yolcu bulunan bir kamyon devrildi 7 kişi yaralandı Dün saat 14 de Maltepede fecî bir kamyon kazası olmuştur.İçinde 22 yolcu bulunan bir kamyon şoför Mıgırdiç Kü çükgüngö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Piyasaya çıkarılan çürük iplikli makaralar Son günlerde piyasada bir makara darlığı baş göstermiş tir.Bir müddettenberi aranılan evsaf ve numarada maka ra ipliği bulunamaz olmuştur.Makara buhranı,maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • KISA HABERLER Emekli Sandığı genel r.âu dürü Ulvi Yenal,dün,Devlet Denizyolları Genel Müdürü Yu suf Ziya öniş'i makamında zi,yaret etmiştir.İngiliz konsolosu Mr.Napier dün Vali ve Belediye Reisini ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Edirnede Edirne MİLLİYET)Senelerdenberi Edirncmizin bir türlü halledilemiyen başlıca iki derdi vardır.Bu iki dert •u ve elektriktir.Belediye Başkanı,bu iki müzmin şehir ihtiyacım hal yoluna girmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Kilitte Bir kaçakçı yakalandı Kilis MİLLİYET)Gazi antepli Memik adında birinin Kilis köylerinden Büyük Bıy kır civarında kaçakçılık yap tığı görülerek* atı vurulmak suretiyle yakalanmıştır.Kaçakçının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Sİvasta Eğitim danışma kurulu toplantısı Sivas MİLLİYET)Eğilim meselelerini bir bütün ha ünde incelemek amaeiyle kurulmuş olan Milli Eğitim Danışma Kurulu lise binasında Vali Taki Gürkök'ün başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • eg rrp I!f*l?yollar Bars;MİLLİYET)Çe kirge banyo sahipleri Belediye salonunda Van vekili Hii mi lncesuu ve belediye başKa w.Ferit Akçorun aa iştirak tttiğ'.bir toplantı yapmışlardır.Vali V.Çekirge ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Kaptanı dövdü Vapurun rötar yapmasına kızan bir yolcu kaptanı döverek hakaret etti Dün sabah Köprüde cereyan eden garip bir tecavüz hâdisesi adliyeye intikal etmiştir.Kaptan Asım Bilgin'in idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Frenleri bozulan bir otomobil elektrik direğine çarptı Şoför Halit Ersüren'in idaresindeki taksi Beyazıttan Çember^itaş istikametine giderken frenlerde vukua gelen bir ânza yüzünden araba Çemberlitaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Mahkûmlar üzerinde bulunan silâhlar Sultanahmet cezaevi gardiyanı Süleyman Savaşman,nara mukabilinde mahkûmlara silâh ve uyuşturucu madde temin ettiğinden tevkif edildi Cezaevinde yapılan aramalarda m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Almanyadan alacağı olan tacirler İstanbul Tüccar Derneği Al manya alacaklıları komitesi,toplanarak komite başkanı Hamdi öziç'in;Almanyaya si pariş edilen mal bedellerine mahsuben ödenen yüzde 25 avans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.02.1951
  • Sağlık Bakanı dünşehrimize geldi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr,Ekrem Hayri Üstündağ dün sabah Ankaradan serimize gelmiştir.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ek rem Hayri Üstündağ.17 şubatta Taksimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Av ustralyada roket tecrübeleri yapılıyor Melburn,15 A.A.Reutcr Güney Avustralyada,Woomeradaki muazzam roket tec rübe sahasında yapılmakta olan hücuma geçen düşman uçaklarım tahribe mahsus dümlü mermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Hindistan ile Pakistan arasında bir ticaret anlaşması Karaşi,15 A.P.Hindi?an Bakanlarından N.R.Pil-¦s lai Pakistan hükümetiyle bir ticaret anlaşması yapılması i-in ihzarı müzakerelerde bulunmak için g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Bir uçak hic benzin almadır,Okyanusu geçecek Londra,15 A.A.Lps)Kaiîberra tipinde tepkili bir AniL-ıikMi bombardıman ^uça ğı,yakında,benzin almak için yen.inmeks&rin Atlantik Okyanusunu geçmeye teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • P?even Paris'e döndü Paris,15 A.A.Reuter)Fransız Başbakanı ile Dışişlcr Bakanı San'a Margherita'cU İtalyan Başbakanı ve Dışişleı Bakanile yaptıkları görüşme leri müteakip bugün trenle Paris'e dönmüşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Hindicimde Fransızlar bir kaleyi ele geçirdi Saygon,15 A.A.U.Pres?Komünist kuvvetlerle cereyan eden şiddetli savaşlardan sonra kuvvetleri Kuzey Çin Hindinde Binhlu kalesini yeniden ele geçirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Âvrupadaj [müttefik orduları k Avrupada Rusya ve Is peyklerinin elinde 5 mil-yondan fazla asker var Vaşington 15 A,A.Ayan Meclisi Dışişleri Komisyonu tarafından ha_zırlanan raporda Sovyet Rusya ve Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Biv İnçiliz filosu Cenova'da Cenova,15 A.A.Reuter)Akdenizdeki İngiliz Amerikan müşterek açık deniz manevralarına iştirak etmiş olan İncili?donanmasına mensup 42.500 tonluk Vanguard zırhlışıyls Battlea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da dram Kisr.rr Hep ve Hiç Yazar.Vedat Nedim Tor Telefon:4215'1" KOMEDİ KÎSMl üona Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYATR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • s^ Vatanın bağrma düşman dayamış hançerini yokmuriuı kurtaracak bahtı kara maderini.Namık Kemal ~gğ& Votan ve hürriyet sairi Süyük Namı* Kemol Vatan piyesini bundan 75 y,l önce oynatmıştır.O gece Gedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Churchill'in yeni bi emi itimat takriri İsçi Partisi,Avam Kamarasında ekseriyeti temin edemezse bu takrir hükümeti istifaya mecbur edecek Londra 15 A,P,Winston Churchill dün akşam,hükû meti geniş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Doğu ile Batı arasında gerginlik Denver Kolorado 15 A,A.iReuteı)Birleşmiş Milletle;iktisadi ve içtimai işler kornişyonu Başkam Charles Malik,dün akşam Denver üniversite sinde yaptığı bir konuşmadı bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Avrupa ordusu Pariste toplanacak olan konferansta kurulacak ordunun esasları görüşülecek Paris 15 A,A.Lps)Eu rada tahmin edildiğine göre,bir Avrupa ordusunun kurul ması için bugün Pariste top 1 anaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Gümüsbanenh)kurtuluşu Gümüşhane,15 A.A.Gümüşhane'nin düşman istilasından kurtuluşunun 33 üncü yıldönümü,bugün askerî biı likleı,öğrenciler ve knlabalı!bir halk kütlesinin iştirakiylf kutlanmış,bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Demir şilebi,Rusyada" Mısıra bu&'dav nakledecek Devlet Denizyollarının «De mir» şilepi Nikolayef limanın dan Iskenderiyeye buğday nakletmek üzere dün Rusyaya hareket etmiştir.«Yozgat» şilepi de,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Üniversitede namzet talebe kaydı sona erdi Üniversitede şubat devresi namzet talebe kayıtları dün sona ermiştir.Dün akşama kadar Edebiyat Fakültesine 195,Fen Fakültesine 43,Orman Fakültesine 16,Tıb Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Fennî sahada kaydedilen gelişmeler ı-US" 4 U4-sahalardaki faaliyeti Bugün mahdut yerlerde kullanılan Helicopter uçaklarının,pek yakında her türlü günlük işlerde mühim rol oynıyaeağına muhakkak nazariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Amerikada askerlik müddeti uzatıldı Vaşington,15 A.A.Afp)Ayan meclisi silâhlı kuvvetler komisyonu dün akşam 18 yaşındaki gençlerin askere aimması ve askerlik müddetinin 8 ay uzatılarak 26 aya çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Kuzguncukta çıkan bir yangında iki çocuk muhtelif yerlerinden yandı Kuzguncukta,Yeniköy sokağında bir gecekonduda oturan Melâhat,3 yaşlarındaki oğlu Hüseyin Korkutla 5 yaşındaki Mustafayı,evde bira ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • r r u m a n a hediye edilen Kuranıkerim Vaşington 15 A,P,Pakistan Dışişleri Bakanı Zafi rullah Han.Kuran.1 Kerimin İnsizce bir tercümesini dün Başkan Trumana hediye etmiştir.Bundan bir müddet evvel Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Italyada yeniden 14 ton gizli silâh ele geçirildi Polis tarafından basılan bu depo,15 incidir ve şimdiye kadar basılanların en büyüğüdür.Cenova 15 A.A.Reuter İtalyan polisi bugün 14 ton gizli silah v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Amerika Avrupaya 4 tümen daha gönderiyor Vaşington,15 A.A.United Press)Savunma Bakanı George Marshall Birleşik Ameriktnın Batı Avrupaya altı tümen gcindemeyi tasarladığını bugün bildirmiştir.Avrupaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Deniz suyy nazariyesi Bir Amerikan jeologu,yeryüzünde tedricî surette artmakla olan suların miktarı,kürei arzın içinden,sıcak su mcnbaları yolıyle atmosfere fışkıran gazlardan ileri geldiğini söylüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Atom silâhı Amerika icabettiği zaman elindeki bütün atom silâhlarını kullanacak Dayton Ohîo)15 A,A.ı Afp)Dün Dayton Ticarr Odası mensuplarına hitabor bir konuşma yapan Ticaret B;kanı Charles Sawyer e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.02.1951
  • Biraz Lehçe bildiği için ne konuşulduğunu anlayabilmişti.Güzel bir cümle ile kadın larm emirlerinde olduğunu söyledi ve doğancısına derhal geri giderek arabaları kaza mahalline sürdürmesi için ta lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • I f 4 5 7 I I Wi S O L D A fi I A Ğ A 1 Devamlılık;2 Rüzgâra hitap.Boyun kısmı;3 Arka arkaya gelme.Yabancı;4 Yerler,Hazreti Peygam berin arslanı;5 Bir nota,İnsan;6 Kıt'alardan biri;7 Jerminal müellifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Avrupa harekât sahnesin,de Darül harekâtta)Sovyet ordularının dahili hatlar üzerindeki muhtemel manevra şekillerini etüde başlarken şu iki mühim hakikatin dai-ma atırda tutulması lâzımdır:1 Rusyanın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs^ Pazardan başka her gün gabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder,İstanbul Di» vanyolu No.104mmmmmmmmmmmmmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Düğün evinde fecî bir kaza Muş MİLLİYET)Kale mahallesinde Yahya,oğlu Enver Toplunun düğününde,kaza kurşunu ile fecî bir ölüm hâdisesi olmuştur.Düğün evinde toplanan gençler eğlenirlerken,bunlar dan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Göçmenlere vapılan yardım Vakfıkebir MİLLİYET)Göçmenlere yardan için ilçemizde toplanan para iki bin lirayı geçmiştir.Ortaokul öğrencileri 80,Be şikdüzü köy enstitüsü öğrencileri 246 lira bağış yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Kanlı Palabıyık 1 Don.Şafak BtYOÜLu ALKAZAR 42562)1 Ko retle Türk kahramanları AR «44394)1 Hayatımı zın en ^üzel yıllan ATLAS 40835)1 ask İNCİ 184595' 1 van tiyatrosu.ELHAMRA 42236' ji'.an Renkli orij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • RADYOL İSTANBUL 12.57 Agılıg ve programlar İŞ.ÖÖ Haberler 18,15 Hafif öğle müziği Pl)13,45 Mualla Mukadder,Lütfi Güneri ve Ahmet Üstünden şarkı türküler Pl)14,20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Hie.9 C.Ev 1170 16 ŞUBAT 19 5 1 Perşembe Ru.3 Şubat 1366 VAKİT VASATI IXANl Günez 6.57 1.18 Öğle 12.28 6.49 İkindi 15.20 9.41 j Akşam 17.40 12.00 Yatsı 1912 1.32 İmsak 5.20 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Britanyanin esrarengiz yeri Atom araştırma oteli ve mahiyeti Berkshire eyaletinin sakin bir köşesinde,İngilterenin en' kabiliyetlei mimarları bu son aylarda çok hummalı bir faaliyet sarfetmişlerdir.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Amerika'lılara göre savaşında işlenen Amerika'da,Vasington da münteşir «The Washinffton Post» gazetesinin muhar rirlerinden Drew Pearson Kore savaşı ile ilgili bir yazı nesretmiştir.Savaştaki komuta n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.02.1951
  • Tarih kitaplarında resimlerini gördüğünüz Buda heykelleri gibi hasır iskemlede dimdik oturmuştu.Tombul de necek kadar etli beyaz ellerini dizlerinin üzerinde gezdiriyor,radyodaki alaturka şarkının tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Şehrimizin su derdi hallediliyor Ankara,15 T.H.A.İstanbul Belediyesi Sular İdaresi emrine verilmek üzere ve Anadolu yakasının su tesislerinin inşası için Sular İdaresiyle Emlâk Kredi Bankası arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Avrupa ordusu T Bastarafı Birincide 1 kuvvetinin nüvesini teşkil edecektir.Bu ordu Avrupa kıta sının emniyet âmili olacaktır.Hükümetim bu ordunun ihdasiyle beraber ilgili siyasî teşekküllerin de vücud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Komünistler nümayişe hazırlanıyor Paris,15 A.A.U.Press)Müşterek Avrupa ordusu hususundaki Pleven plânını gözden geçirmek üzere Paris'de toplanan 12 millet konferansına Alman subaylarının iştira kini p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Beyaz zehir fabrikası TBastarafı birincide!hemen elinde tutan Yusuf adındakjJjeyaz zehir kaçakçısını nihayerfsuç üstü yakalajnıya muvaffak olmuşlardır.Yıllardanberi eroin imal edcn ve bunları yurt içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Ocak ayında 260 kaçakçı yakalandı Ankara,15 A.A.1951 ocak ayı içinde yurdumuzun sınır ve karasuları bölgelerin de faaliyette bulunan gümrük muhafaza kara ve deniz teşkilleri 90 olayı silâhlı kaçakçıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Türkiye her tecavüze karşı koyabilir T Bastarafı Birincide 1 yaver Kurmay Yarbay Nureddin Alpkartal,Başbakan adına özel kalem müdürü Basri Aktaş ve Dışişleri Bakanı adına da protokol birinci şube mü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Karayolları Bölge Müdürleri toplantısı AnTcaruda Karayolları Genel Müdürlüğünde yol dâvası île İlgili muhtelif meselsleıi karara bağlamak üzere bi:haftadanberi devam etmekte olan bölge müdürleri topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Merkez kesiminde kanlı savaşlar cereyan ediyor TBastarafı birincide!Bu kayıpların çoğu Çipyong ve Wonju kesimlerinde verdiril mistir.Komünistler,batı cephesinde Han nehrini de aşmaya çalışmaktadır.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Konferans dün bütün gün devam etti FBastarah birincidel Atlantik ve Akdeniz filoları başkomutanı Amiral Carney dün saat 10,15 te beraberinde Amerikan deniz ataşesi Albay Cabler olduğu halde konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Kredi durumu r Bastarah Birincide 1 Bu 50 milyon dolarlık krediye ek olarak Amerika taralından da Türkiye hesabına açılmış 25 milyon dolarlık bir kredi de mevcuttuf.Bu kredilerin bugüne kadar kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • f »1 [if d& 0 IP Tp 1 Sterlin 7.88.50 7.89.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Ft.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Marshall'in beyanatı Türk ordusuna yapılan yardım semere vermiştir Vaşington,15 A.P.Avrupaya munzam Amerikan a ?ken birlikleri gönderilmesi meselesiyle ilgili bugünkü mü zakerelerde.Savunma Bakanı Geo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Hastanelerin Röntgen filmi ihtiyacı Ankara,15 T.H.A.Bir müddettenberi yurdun muhte lif yerlerindeki devlet hastahanelerinde görülen röntgen sıkıntısı Sağlık Bakanlığının aldığı bir kararla giderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Harika çocuğun hediyesi Ankara,15 A.A.evecen sene açtığı resim sergisi ile sadece Türkiye udutları dahilinde değil bütün dünyada tanınan harika çocuğumuz 8 yaşındaki ressam Hasan Kaptan,Türk çocuğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Bandırmada yakalanan sahtekâr Balıkesir,15 MİLLİYET)Dün Bandırmada çok enteresan bir hâdise cereyan et miş Ve sahte bir Kore kahramanı yakalanmıştır.Kolunda üst çavuş forsu ve Kore savaş birliği armas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Cemiyet ve dernekler TBasfarafı birincide!tır.Asil ve ulvî maksatlarla te şekkül edenler müstesna ol mak üzere geri kalanlardan ço ğunun birer kazanç maksadiy le kuruldukları görülmektedir,îstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Yen:tab ettirilen paralar T Bastarafı birincide 1 bastırmak zaruretinde bulunmaktadır.Şimdiye kadar tedavüle çıkardığımız banknotlar Birleşik Amerika,İngiltere veya Almanyada basılmış bulunmaktadır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • Yeni yıl bütçesi Ankara 15 T,HA.Ankara ve İstanbul Üniversiteleri 1951 yılı bütçeleri kanun ta sanlariyle komisyon raporları ayın 19 undan sonra müzakere edilecektir.Bütçe komisyonu raporunda belirtti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.02.1951
  • M.Eğitim Bakanı îzmir 15 A,A.Şehruniz de bulunan Millî Eğitim Ba kanı Tevfik İleri bugün de tet kiklerine devam etmiş ve sırasiyle Güzelyalı ilkokulunu,Göz tepe Kız Sanat Enstitüsünü,Mithat Paşa Erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.02.1951
  • Ray Robinson,LaMottayı teknik knock-outile yendi I 13 üncü raundda ayakta hiç duramıyacak 1 i vaziyette bulunan Jake La Mottay'ı hakem i I köşes ne götürerek,Robinson'u galip ilân etti 1 Dünya orta sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • ¦B O E R A T Ö R Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî bas.karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Beyazıt Okçularbaaı No.İS Tel:Muayene;23876 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüahada yan illerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaaaı Bamldıfı yet.EbUnlya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Bu hafta yapılacak futbol karşılaşmalara Galatasaray.Beşiktaş,Fernerbahçe,Vefa vo Austria kulüblerinin iştirakiyle yapılan beşler turnuvası futbol karşı,laşmalarının turnuvanın şam piyonunu ortaya çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Kuyucak belediye reisliğinden 41227.10 lira keşifli Kuyucak kasabası elektrik tesisatı şehir şebekesi işi 208 adet ağaç direk belediyece müteahhide,teslim edilmek şartiyle direk bedeli tenzil 32217,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Elektrik teçhizatı alınacaktır I.E.T.T.işletmelerinden Vaniköy indirici merkezinde yapılması lüzumlu tadilât ve takviye işleri için,yağlı disjonktör üç kutuplu kesici,Kablo başı.Cereyan transformatörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Kabataş Erkek lisesi satınalma komisyonu başkanlığından Lisemiz pansiyonunun 1,mart 1951 tarihinden şubat 1952 sonuna kadar 1200)lira tahmini bedelli yemek artıkları açık arttırmaya çıkarılmıştır.Artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Yalova Baltacı Devlet üretme çiftliği müdürlüğünden Çiftliğimiz 1949 senesindenberi sütlerinden yağ,peynir ve yoğurt imal etmemektedir.Sütlerimizi alanlar veya almıyanlar tarafından çiftliğimizin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • 10.000 metre demir 5700 metre galvanizli boru satın alınacaktır Efibank İstanbul şubesinden I I I I Bu husustaki şartname 19.2,1951 tarihine kadar jtıergün satınalma servisinden alınabilir,2289)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 10/2/951 tarihinde Birlik ve Milliyet 12/2/951 tarihinde Münakaşa ve Son Saat gazetelerinde muvskkat teminat miktarı yanlış çıkan 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları 1 idaremiz ihtiyacı için muhtelif cins ve miktarda 73 Kelem elektrik malzemesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 6 mart 1951 salı günü saat 15 te Toph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • SATİLİK EMLAK İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Oosya No.Cinsi Lira Lira 511—2427 Adalar,Kınalıada malı,Hamam 1750 130.25 ve Çarşı so.19 ada,3 pars-el sayılı 241,50 M arsa 511—2941 Adalar,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Milli Savunma Bakanlığından İLAN 1 Maçka silâhhanesinin askerî müzeye tahvili için Istan-•bulc\a açılan müsabakaya 43 proje iştirak etmiş olup;23010 Rumuzlu proje.Birinciliği 36748 ikinciliği 01453 Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden 1 750 adet dört gözlü çelik dosya dolabı kapalı zari usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 137500 lira olup muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Dış ve iç lâstik alınacak Ankara yolar 4.Bölge Müdürlüğünden İ Bölgemiz için muhtelif eb'atta 142 adet oto dış ve iç lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • İsttv.Amirliğinden verilen A s ke r i J(jjaq,t ilân dwi 19 kalem Dişçi,Eczacı ve cerrahî âlet ve malzemesi pazarlıkla 19/Şubat/951 günü saat 15 de Çanakkale As'.Sa.Al.Koda satılacaktır.Tutarı 496 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 591/13 Kanunu Medeninin 550 nci maddesi mucibince mirası reddetmek hakkından mahrum olmayan Kadıköy Rızapaşa Karakol sokak 22.de 22/1/951 tarihinde vefat eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • Açık eksiltme ilânı)istanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Geçici teminat1 Lira Lira 11000 Hazineye ait gayrimenkullernv tescil ve satışına müteallik işlerde kullanılmak üzere 20)adet kartotek çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.02.1951
  • istanbul Asliye Üçüncü Hukuk Yargıçlığından 950/1517 Aralarında şiddetli geçimsizlik olduğundan bahsile boşanmalarına karar verilmesi hakkındaki Refia Akça 'tarafından evvelce Emirgân Reşitpaşa mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor