Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • Korede son vaziyet Güney Koreden kızılların çıkarılması kararlaştırıldı Hâlen bütün mesele.Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin '18 nci arz dairesini geçip geçmemeleri üzerinde temerküz etmiş olu» bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • kan Adnan Menderesin İzmirdeki mühim konuşması İzmirde dün çok mühim beyanatta bulunan Başbakan Menderes.Menderes:"Göçmenlerin iskânı için ayrılan 30 milyon lira yetişmezse bir 30 milyon daha vermeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • Göçmenlere yârdım kâmpâny ası Bayan Reşide Bayar dün akşam radyoda konuştu Cumhurbaşkanının eşi bütün Türk kadınlarını göçmen kardeşlerimize imkân nisbetinde yardıma davet ettii ellerindeki ııniViUi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • Arap Birliği müşterek bir savunma paktı yaptı Kahire,2 A.A.Reuter)Arap Birliğine mensup devletler bugün müşterek bir savunma paktı imzalamışlardır.Ürdün,doğu Filistinin ilhakı hususu birliğe dahil,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • «Vampir» iddiaslyle yakalanıp dün serbest bırakılan Yusuf özkanduran adliyede IZMIRDEKI VAMPİR HİKÂYESİ SUYA DÜŞTÜ «Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • Avrupa ordusu^ Ordunun kurulması ile ilgili olarak 15 şubat ta bir kongre aktedilecek_Paris,2 AP.Fransa bugün bir Avrupa ordusu ku rulmasiyle ilgili olarak Batı Avrupa devletlerinin önümüz deki sah gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • aştırma Bakanının Meclisteki ifşaatı Atatürk'ün mirası hakkındaki soruya cevap veren Maliye Bakanı» Atatürk'ün mirasından C.H.P.hissesine düşen intikal vergisini vermemek için eski iktidarın baş vurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • T.H* Ajansının bir haberine göre Ko re'ye 600 kişilik takviye gidecek Ankara,2 T.H.A.Haber aldığımıza göre Ko rede savaşan kahraman tugayımızı takviye etmek için Hükümet 600 kişilik bir kuvvet gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • ihtikârla mücadele Vali,bu mevzuda şehrimizde alınan tedbirleri izah etti Hükümetin ihtikâr ve kara borsa ile açtığı mücadeleye hız verilmektedir.Bu arada {Devamı Sa:5 SU:1 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1951
  • tf'-y;enslkurmay Başkanı Kore'den gelen yaralılar arasında V„V*V5 *SSS,t,*SS. ss, SS.S,'S,i yy yyy+y *y Yaralı kahramanlarınıza kan vermek istiyenlerîn sayısı 400 kişiye çıktı.Müracaat edenlerin adedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Komünistler mütecaviz mî değil mi?Demokrat milletlerin siyasî şahsiyetleri fevkalâde mühim bir dâvânm halline çalışıyorlar.Notalar teati ediliyor,nutuklar irat olunuyor,hususî toplantılar yapılıyor.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Şakalaşırken arkadaşını çakı île yaraladı Fatihte oturan Ahmet Aydm adında bir genç,arkada.91 Kasım Bayrakı şakalaşırken sakı ile kanundan ağır surette yaralamıştir.Kasım hastahaheye kaldırıl mış,Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Askerlik bahisleri Eisenhower'e düşen çok mühim işler «The Economist» dergisi General Eisenhower'in omuzlarmu yüklenen yeni ve çok mühim isler hakkında dikkate değer bir makale nesretmistir.Ehemmiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • HALKINSESI Gelen Cevap Gazetemizin 13,1,951 ta.rihli nüshasında çıkan Bozuk çıkan ekmekler» *v başlıklı yazı dolayısiyle Be tf lediye İktisat Müdürlü-günden aşağıdaki yazıyı al dik.aynen neşrediyoruz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Dokuz kişi bir kadına zorla tecavüz etti Hafif meşrep bir kaduı yanındaki iki genele bir gazi noya giderken doku/kişi tarafından kaçırıldı.Evvelki gece Küçükpazarda bir zorbalık ve tecavüz hâdisesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bakanlık,fırıncıların zam istemini reddetti Fırıncıların zam talepleri Bakanlıkça reddedilmiş ve ne tice dün vilâyete bildirilmiştir.Diğer taraftan buğday meselesi Toprak Ofisçe tetkik edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Hastahaneler komisyonu toplantısına devam edildi Şehir meclisi hastahaneler komisyonu dûn" toplanarak,Cerrahpaşa ve Haseki hasta han elerindeki memur ve doktorların maaşları ile müstahdemlerin ücretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Prot.Neumark'm «Geliı vergisinin tatbiki ve bütçenin durumu mevzuundaki konferansı İstanbul Üniversitesi İktisa Profesörü Neumark dün saa 16 da Ticaret Odası salonun da,«Gelir vergisinin tatbiki ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Denizlerde fır ti ıı a Havanın muhalefeti yüzünden iki gemi rötar yaptı;bir tanesi de yoluna devam edemedi Bü'kaç gündenberi bütür denizlerde şiddetli bir fırtıns hüküm sürmektedir.Hava mu halefetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Polisler için yeni bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlandı Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni bir teş kilât kanunu tasarısı yakında Büyük Millet Meclisine tevdi olunacaktır.Yeni kanunda,baremd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Ekmek bıçağı ile damarlarım kesmeğe teşebbüs etti.Cerrahpaşa hastahanesi karantina servisinde yatan Ha san Zambak adında biri,bir kriz geçirerek eline geçirdiği ekmek bıçağı ile damarlarım kesmiye kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • ftalyada inşa edilen gemilerimizi kontrol edecek heyet İsken derim vapuru ile gitti.İskenderun vapuru dun saat 12 de 158 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.İs kenderun dönüşte Cenovada tamir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bir ay içinde şehrimize 16.267 göçmen çeldi Geçen bir ay zarfında şehrimize 16.267 göçmen gelmiş,686 sı şehrimizde kalmıştır.Ayraca dün de şehrimize Edimeden 617 göçmen gelmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bir tacirin 2225 lirasını çaldılar Behzat Çağlar adında bir sabıkalı dûn Sirkecide bir otelde kalmakta olan Abdullah Keleş admda bir tacirin zarf çilık usulü ile 2225 Orasını çal •niştir.Sanık kısa bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Finlandiyalım yeni bfiyük elcisi bu«tin şehrimize gelecek Finlandiyanm yeni büyük elçisi Vascaivola,bugün şehrimize gelecektir.Yeni bü yük elçi 15 sene evvel İstanbulda konsolosluk yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • İspirde Göçmenler için 1700 lira toplandı İspir,MİLLİYET)Kay makamın Daşkanhğındaki göç menlere yardım komitesi şim diye kadar 1700 lira para yardımı toplamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bursa MİLLİYET)Orhanqazinin Sölöz köyü imama Hasan Albayrak,geçenlerde toplu bir halde bulunan halka:«Kanlarım peçesiz sokağa çıkaranlar,otomobile binenler kâfirdirler.Bunları yapmayınız» şeklinde ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Büfsada Merinos fabrikasının kuruluş yıldönümü Bursa,MİLLİYET)Önümüüdcki cuma günü Merinos fabrikasının kuruluşunun 14 üncü yıldönümü olduğundan fabrikada bir tören yapılacak ve bu münasebetle kurbanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • İspartada Gelen göçmenler Misafirhahaneye yerleştirildi Evvelce gelip ilin muhtelif köylerine iskân edilen 154 göç menden sunra dün de 22 kişilik bir göçmen kafilesi daha şehrimize gelmiştir.Göçmenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • KONGRE ¦ir Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin yıllık kongresi bu gün saat 14,30 da cemiye;merkezinde yapılacaktırir İstanbul Erkek Lisesi Mezunları Cemiyetinin fevkalâde kongresi bugün saat 14.30 d Caga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Tütüncüler Birliğinin göçmenlere yardımı Türkiye tütüncüler birliğin le göçmenlere yardım maksadi ile bir liste açılmış,ilk tide 60 bin lira toplanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Göçmen Miktarı Birleşmiş Milletler,hükümetimize yaptığı bir müracaatla I960 yılı başından itibaren Türk iyeye nekadar göçmen girdiğini sormuştur.Katî rakam şehrimiz İskân Müdür lagünce tesbit edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bir kızı iğfal ettiği için 15 av hapse mahkûm olda Genç bir kızı iğfal suçu ile adliyeye verilmiş olan Muzaf fer Kılıç adında biri,dün 1 inci Ağırceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda 1 rene 3 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • 2 kişi kahvede kumar oynaıken yakalandı Tophanede,Şevket adında birinin kahvesinde kumar oy nıyaa Sadık Demir ve Sıddık adında iki kişi yakalanmışhaklarında gereken kanunî muamele vamlm ıstır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • 2 karılı adam Elli yaşlarında evli bir adam karısı ve metresi tarafından dâva edildi Şehrimizde oturan Mustafa adında 50 yaşlarında bir adam hakkında karısı ve metresi tarafından birer dâva açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Diyarbakırda Çiftçiler Biı İminin kongresi Diyarbakır Milliyeti Diyarbakır Çiftçiler Birliği yıllık kongresini yapmıştır.Kon gredo senelik faaliyet raporu okunmuş ve tasvip edilmiştir Kongreye iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Dinamitle Manisa D.Pmerkezini uçuracaktı Manisa Milliyet)Şehir üyelerinin de iştirakile D.Par ti merkezinde yapılan toplantıda müessif bir hâdise olmuş tur.Yugoslavyalı Hasan Lin isimli birinin elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Otomobillerin klakson çal ması yasak edildi Vali ve Belediye Reisliğince Galatasaray Maçka Şi li arasında günün her saatin de otomobillerin klakson çal ması kat'î surette yasak edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • lîüyükdere iskelesi yanınd;bir motor battı Şehir hatlarına ait 54 numerali vapur dün Büyükdcv iskelerine yanaşırken Sultan hisar motörüne bindirerek m toru karaya düşürmek suretiyle parçalamıştır.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Yenge katilinin duruşmasına devam edildi Kartalda yengesi Nuriyeyi 11 yerinden bıçaklıyarak öldüren Rahmi Koç'un duruş,masına dün 1 nci Ağır Ceza mahkemesinde devam olun muştur.Duruşmada Nuriyenin kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bir randevu evi dana basıldı Emniyet memurları evvelki gece Tarlabaşmda randevucu Harikanın evini basmış ve 4 çifti uygunsuz şekilde yakalamışlardır.Ev sahibi ve ya kalananlar hakkında gereken muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Bir hamal denize düştü boğulurken kurtarıldı Dün saat 14 te köprüde bir kaza olmuş,ve Galip Başaran adında bir hamal,Yalova vapuru Haydarpaşa iskelesinden ayrılırken ayağı kayarak denize düşmüştür.Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1951
  • Karışım bıçaklamak istedi Fatihte oturan Salih adında biri evvelki gece sokakta,ay rı yaşadığı karısı Cemile ile karşılaşmış ve bıçağını çekerek kadının üzerine atılmıştır.Cemile hâdiseyi görenler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • m »to memomo+Foster Dullas,barış and lasmasimn bazı esaslarını açıkladı Tokyo 2 A.P.Mr.Foster Dulles,dün Japonya barış andlaşmasının bazı esaslarını tasan halinde açıklamıştır.ki buna güre Japonya iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Yeni Yunan Kabinesi kuruldu Atina 2 A.A.Sofoklcs Veıuzelos'un kurduğu kabine dün akşam Kral Paul'ün önünde and içmiştir.Kabine şu şekilde kurulmuştur Başbakan,Dışişleri ve Millî Savunma Bakanı Sofokle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • îngiltereye 800 Amerikan subayı geldi Londra,2 A.A.lps)16 ncı Amerikan uçaksavar grupuna mensup 800 den fazla er ve subay İngillereye gel mistir.Bir Amerikan subayının söylediğine göre,bu grup İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Adalet sarayı İnşaatın ilk kısmı için bütçeden 4.813.264 liralık tahsisat ayrıldı Ankara 2 A.A.Öğrenildiğine göre uzun yıllardanberi sürüncemede bırakılan İstanbul Adalet Sarayı inşaatına başlanmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Kızıl Cinde misli görülmemiş bir katliam başladı Taipeh,2 AP.Milliyet çi Çin Savunma Bakanlığı bu gün yayınladığı bir raporda,komünistlerin Çin karasında tarihte misli görülmemiş katliamlara giriştikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Kızıllardan kaçan polisler Berim,2 A.AJ Berlindeki Amerikan yüksek komiserliği tarafından bildirildiğine güre,son 8 ay içinde,Sovyet bölgesine mensup 603 halk polisi batı Berlin© sığınmıştır.Ocak ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Mc Cloy'm trenine suikast yapıldı Frankfurt,2 AP.AL manyadaki Amerikan yüksek işgal komiseri John Mc Cloy'ın özel motorlu treninde yangın çıkmıştır.Bad-Homburg istasyonunda duran trende csash hasar vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Yurfcia son bir aylık hastalık durumu Ankara,2 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Ocak 1951 ayında yurdumuzda 24 lekelihümma,503 tifo,48 paratii'o.16 dizanteri,178'difteri,412
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Amerikada grevler 2 AP.Kıgm nadir görülen şiddetine zamimeten,yer yer kendini gösteren grevler yüzünden,Amerikalıların günlük hayatlarında aksaklıklar olmaktadır.New-York,Philadelphia vc New Jerscy'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • ingilterede siyasî gerginlik havası Kömür,çelik ve et şıkırtısı avam kamarası ve basında siyasî gerginlik yarattı Londra 2 A.P.İngiliz İşçi hükümeti dün akşam,kö mür buhranını hal zımnında fevkalâde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Nevada eyaletinde atom tecrübeleri devam ediyor Las Vegas 2 A.P.Nevada eyaletindeki atom silâhlarını deneme alanında,bir haf ta zarfında yer alan dördüncü atom infilâkı bu sabah şafak sökmeden az evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Yeni Kıbrıs muftusu Lefkoşe 2 AP)1925 yilındanberi Türkıyenin Muğla şehrinde avukatlık etmekte olan Yakup Celâl Menzilcioğlunun Kıbrıs müftülüğüne tâ yin edildiği bugün resmen bil dirilmıştir.Yeni müf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Halm Alyof İzmirde Izmir,2 A.A.Bugün uçakla Ankaradan şehrimize gelen Basın Yayın ve Tırizm Genel Müdürü doktor Halim Alyot,şehrimizde kaldığı müddet zarfında Efes'te «Bülbül dağı» üzerinde bulun duğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Siyasî mülteci Stokholm,2 A.A.Bir Polonyalı,İsveç hükümetinden siyasî mülteci olarak kabul edilmesini istemiştir.Lon dradan gelen bir Rus gemisin de yolcu olan bu Polonyalı önce kendi arzusu ile vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Harici kısa haberle?HİNDÎSTANDA Beynelmilel pamuk istişare komisyonu üyeleri,dünya pa mek üzere Lahor'da ilk mek üzere dün Lahor'da ilk toplantısını yapmıştır 14 devlet bu konferansta temsil edil mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • ÇIKAN KISIMLARIN HÜLASASI 1947 senesi.Dnieper ve Dniester nehirleri arasında Kazaklarla Tatarların aman sız boğuşması.Yıkık bir şatoyu andıran tepenin üzerindeki meçhul süvari hareketsiz hareketsiz du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLAR!saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yaran:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyoru Yazan:Cerat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden 15 gubat 1951 tarihinden 1 mayıs 951 tarihine kadar idan remizce aşağıdaki şartlarla Kandilliden Büyükadaya haftada 1000 ilâ 2000 ton su tartılacaktır.1 Tasıma suyun evsafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Motopomp alınacak Kandilli Kız Lisesi Müdürlüsünden 1 liii adet motopomp yangın söndürme makinen ırık eksiltme suretiyle alınacaktır.2 Muhammen bedeli 3500 lira olup geçici teminatı 261 ıra 50 kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • istanbul Hukuk Fakültesi dekanlığından Fakültemizin hukuk felsefesi hukukun umumi prensipleri ve hukuk metedolojisi kürsüsünde bir asistanlık açıktıristeklilerin 16 şubat 951 tarihine kadar dilekçeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Aklın almadığı bazı keşifler Yeni bir âlet dakikada n kelime Ultiafax ismi verilen âletle,ses süratile seyreden yüksek tekerrürlü radyo mevceleri üzerinde televizyon,radyo ve fotoğrafın kombine bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Ülser ilacı İki doktor buldukları ilâç sayesinde ülseri tamamen iyi ediyorlar.Detroit 2 A.A.Dr.Parkes Davis iJe diğer bir doktor arkadaşı,en öldürücü has talaklardan biri ulan mide ülserinin ilâcını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Belçika komünistleri Brüksel.2 A.A.Dün polis,parlâmento binasına zor la girmek istiyen birçok komünist nümayişçiyi tevkif et mistir.Komünstlerin niyet1 Belçikanın Batı müdafaasın;iştirakini ve askerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • * al Pierre'in bir teklifi Vaşington 2 A.A.Re ter)Eski Yugoslav kralı P;erro,Avrupada kurulması laşarlanan yabancılardan mütı şckkil Amerikan lejyonun:en az bir tümen asker verme yi teklif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Dolar kaçakçılığı Cenup vilâyetlerimizder memleketimize bol miktardı altın sokulup dolar toplandı ğı,muhtelif ilgili çevrelerdi şayi olmuştur.Son haftals zarfında,0 milyon lira değe rinde oltm sokuldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Tedavüldeki Paramız Merkez Bankasının son bü1 tenine göre,tedavüldeki p^ ramız geçen aya nazaran milyon eksiği ile 940 milyoi 602 bin 532 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1951
  • Yeni bir halita American Smelting and Refining Kumpanyası son zamanlarda aîüminyom,teneke ve magnesiumdan teşekkül eden ve makinelerin imalâtında demirin yerini tutabilecek evsafta yeni bir halita mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Amiral Carney,Gl.Osenhowerin vazifesini tamamlıyor Peniste çkatt «Le Mond» Orta Dokunun bugünkü v* yarınki duruma ve General Eisenhower'in vazifesini itmam etnfek üzere Amiral Carney'in yaptığı ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • teköl ^d^rüğü:Iİatîİ«rı Satınalma Komisyonu 1 «i Mevcut ş/arfnamesi ve şartnamesine ekli nsteîerirfe gfrı'e l'âboratuvar âlet,malzeme ve eczası açık eksiltme ile satırr alınacaktır.2 Eksiltme 9/2/951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • İstanbul Betedîyesi ilânları;Mecra Iskarası yaptırılacak Fatih Camii medreseleri arasından inen ara yolların Fev-•ipaga caddesi kısrrnna ıskara vaz'ı isi 2490 sayılı arttırma,ekilime ve ihale kanununu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Zonguldak Belediye Başkanlığından Belediyemiz su saatlerinin tamir islerinde kullanılmak tize ere 3900 parçadan ibaret malzeme açık eksiltme suretiyle satır,alınacaktır.Hepsinin muhammen bedeli 3383 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Bir milyar ziya yılımHfiemavl esrarına nüfuz edecek olan 20 inçlik meşhur Palomar te leskopu faaliyet sahasına girememiştir.Astronumlar Kaliforniyadaki Palomar dağına yerleştirilen bu gayet hadsas ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • 1 Sterlin 7.88.00 7.87.00 100 dolar 280.30' 280.30 100 Fransız Fr.0 80.00 0.80.00 100 liret 0.44.12» 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • VAKİT VASATİ EZANI Güneş 7.10 1.45 ö&te 12.28 7.03 fitindi 15.09 9:44 Akşam 17.12 12.00 Yatsl 19.00 1.34 îmsak S.30 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu Nb.104.j ¦ı nurumun iiiihibii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Istanbul Besinci İcra Memur luğundan;950/2336 Mahcuz olup satılmasına ka rar verilen bir adet Igler vaziyette 18388 sayılı oto saati 14 şubat 951 çarşamba günü saat 12 den 13 e kadar Sirkecide Nöbetha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zo* ronun oğlu.AR 44394)1 Donjuan Renkli)ATLAS 40835)1 Zafe« mükâfatı İNCt 84595)1 Şeref süvarileri.ELHAMRA 42236)1 Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuan Renkli)İPEK 44289)1 tetâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Radyo sa lon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı l-14.45 Karışık hafif müzik Pl.15.00 Terbiye hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • İnşaat ilanı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdür üğünden 1,işletmemizin Kandilli bölgesinde yaptıracağı taş kırma stasyonu inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esasiyle ekşitmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • 1 Tarihte zafer kazanı lan bir meydan;2 Esasen 3 Tenbellik,Bir harfin o kunuşu;4 Yakınlık;5 Bir fizik kanunu.Soru eki 6 Sahih değil;7 İmaer arılaşma;8 Tutuşan damen 9 Doktorun raporu.YUKARIDAN A Ş A G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • Mazideki kadın Nusret Vedat SAYGEL Vakit gece yarışma yaklaşıyordu.Sağnaft halinde ya ğan yağmur ve şiddetli esen rüzgâr,«Pandeli» ustanın viran meyhanesinin kirli pence relerini darbeliyordu.Aniden d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1951
  • âaÂîfö:A N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare epfen;Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yfir-N.A.ve a N.K Gaz'eteclillc Koflektlf Şirketi Matbaası Basıldığı y©Q «büaiva Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Âvrupanın müdafaası için 80 tümene ihtiyaç vardır Va.jinglon 2 A.A.General Eisenhowerin ayan met lisi silâhlı kuvvetler ve dışişleri komisyonunda verdiği i zahata göre,1.600.000 kişilik bir kuvvet yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • ¦zmirdeki Vampir hikâyesi suya düştü İzmir 2 Milliyet)Baz* izmir ve İstanbul gazetelerinde şehrimizde bilhassa geceleri kc dıııları rahatsız eden bir Vampir.türediğine dair haberle-Çıkmışsa da yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Avrupa ordusu T Bastarafı Birincide 1 kında daha fazla malûmat is temşilerdir.Bu talebe uyuk ıak bir muhtıra hazırlandığ öğrenilmiştir.Konferansa 9 u Atlantilpaktında âza ve Batt Alman ya cumhuriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • İhtikârla mücâdele TBastarafı birincide!dün vilâyette Valinin başkan iıgmria yapılan bir toplantıd şehrin iktisadî durumu gözden geçirilmiştir.ToplanUnır sonunda kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Eminönü İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 950/251 Sümerbank vekili Avukat Behic Güvenç tarafından müvekkiline izafetle Afyon tanı Ahmet mahallesinde Küp çeşme sokak numara 2 A da Mehmet Şenuğurun haksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • ©rede son vaziyet rBaştarafı birincide!Müşterek kurmay başkanları.Birleşmiş Milletler komu tanlığına SeulU tekrar işgal ve ondan sonra kuvvetli müdafaa mevzileri kurmak talimatını vermişlerdir.Millî e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Bayan Reşide Bayar dün radyoda konuştu TBastarafı birincide!Bildiğiniz gibi yüz binlerce Türk kardeşimiz ellerinden her şeyleri alınarak,bütün haklan çiğnenerek,kafile kafile yurdumuza sığınmaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Ankaradaki toplantı Ankara 2 A.A.Göçmen ve mültecilere Türkiye yardım birliğinden alınan malûmata göre,göçmen ve mültecilere Türkiye yardım birliği idare ku rulu bugün Başkan Refik KOu raltan'ın başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • İller Bankasının durumu İsparta milletvekili Kemal Demiralayın,İller Bankasının,durumu hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle izahatta bulunan İçişleri Bakanı Rük m nettin Nasuhioğlu,bu bankanın bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Polîs vd jandarma kuvvetlerinin motorlu vasıtalarla teçhizi Çoium milletvekili Baha Kol.da sın polis ve jandarma kuv-etlerinin motorlu vasıtalarla teçhizi,jandarma karakol ku mandaniannm bilgilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Dolmabahçe stadı Seyhan milletvekili Sinan Te kelioğlunun Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stadyom sahasına İcat ilan araz:hak kındaki sözlü sorusuna İçişleri Hakanı cevap sermişi ir.Rükneddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Meclise sunulması olduğunu ifade etti.Hukuk ve Ceza usulü kanunları Hukuk ve ceza muhakemelc ri usulü kanunlarının ihtiyaçlarımıza daha uygun bir s^okil de yeniden tedv;n!ne dair Toka,milletvekili Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Atatürkün mirası ve veraset vergîsî Seyhan milletvekili Sinan Te kelioğlunun.Atatürkün vasi vetnamesinde isimleri ^eçen müessese ve şahıslardan ver»' set ve intikal vergisinin tahsi edilip edilmediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Ulaştırma B rBastarafı birincide!dmlmıştır.Anayasanın ihlal edilen maddesi Ordu C.H.P.milletvekili Hüs nü Akyol'un,C.H.P.hükümet,lerinin anayasanın 81 inci mad desini ihlâl ettikleri hakkındaki beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Soru sahibi Mustafa Ekinci bu meselenin efkârı umumiye,nln kafasında bir ukde olduğu nu,Mustafa Muğlalının sadece 33 vatandaşın kaatili olmakla kalmavıp Birinci Cihan Hav binde de Adanada da birçok su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Adnan Menderes'in Izmirdeki konuşması T Bastarafı Birincide 1 tirahat eden Başbakan Adnan Menderes,beraberin dekilerle birlikte saat 17 le:ı itibaren resmî ziyaretlerde bulunmuştur.Saat V.da D.P.il m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Heisicumhur'un diinküjetkikleri Celal Bayar dün Gazi Eğitini Enstitüsünü ziyaret etti Ankara 2 A.A.Cumhur başkanı Celâl Bayar,beraberin de Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri o.lduğu halde bugün saat.19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • flr.GI.Nuri Yamut û aralıları ziyaret e TBaştarah birincide!duyamadıkları için teessür duy duklarmı» da ilâve etmişlerdir.Genelkurmay Başkanı yara lıların koğuşlarından ayrılır içen,hepsine tekrar *âc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Izmirde yeni| ibir kızıl a h r i k ç is Wakalandi^ Izmir,2 Milliyet)£v Komünizm propagandası yapanlarla ciddî bir müca-deleye girişmiş bulunan lz_ f Xs)mir zabıtası dün yeni bir hâdise meydana çıkarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1951
  • Geçici tazmnat,ikramiye kalkıyor rBastarafı birincide!rıyetc intisaplarından sonrr yabancı dil öğrenenlere veri len para mükâfatlarının v keza bazı hallerde memurlar,verilen ikramiye ve yardım larm k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1951
  • Türkiye boks kar Fransız boks federasyonu,Türk boks federasyonuna çek tiği bir telgrafla,Fransız ama tör milli takımiyle,Türk mü lî takımı arasında,dostluğu takviye zımnında,birisi İstan bulda,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • Pan-Amerikan Olimpiyatları Nevyork 30 A.A.Şubat ayının 25 inden martın t ine kada rdevam edecek olan Pan-Amerikan Olimpiyat larına iştirak etmiye hazırlanan Amerikan atletlerinin ço ğu üniversite tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • Altınordu Şişlî spor bayramı Altınordu ve Şişli kulübüoralarında bir anlaşmaya vararak,yarın Kadıköy Halkevi nde bir spor günü tertip etmislerdir.Saat 15 te başlanacak olan karşılaşmalarda sat ranç,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • M ı s ı rjj Hukuka Fakültesi 1 sporcuları geliyor^ Mısır İbrahim Paşa Ü-niversitcsinin Hukuk Fafq kültesi talebeleri,Üniversitemiz Hukuk kısmına yaptıkları bir müracaatla,a şehrimizde muhtelif sp-s-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • Doktorun DİŞ ÇORÜMŞLEflİNl ZAMA-JNfNDA ÖNLEMEK İÇİN ağizda güzel bir koku BIRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMEL EN TEMİZLEYEN NAP.'E ESANSU.KULLANİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • ccök spor Teknik Üniversite:14.00 Beyoğluspor 14.45 F.Bahçe 15.30 Denizgücü F.Bahçe stadı:12.30 Adalet 14.30 Elektrik Vefa stadı:12.30 Süleymaniye 14.30 Defterdar Şeref stadı:13.00 Vefa 15.00 F.Bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • TrtlıirjVTıııı-tT Trranr"iTTiıi' 'm)¦assa» t iirr ıTirr 1951 senesi güreş faaliyeti ¦•^Ai'WV 1951 Avrupa şampiyonası Yunanistan ve iran'la yapılacak millî Ikarşılaşmalar 1951 senesi güreş faaliyeti ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • Bugün yapılacak ordu güreş birincilikleri 1951 Ordu güreş birinciliklerinin nihai müsabakaları,bugün saat 14 19 arasında,Harbiyedt Spor ve Sergi sarayı ile Harbiye kışlası arasındaki salonda yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1951
  • tuglin Emnryet ile karşılaşacak olan,Fenerbahçelilerin,Kasımpaşa ile yaptıkları maçtan bir görünüş t «A^*,F.Bahçe ve Vefa'nın galibiyelleriyle sona ermesi beklenen bugünkü karşılaşmalar küçük takımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor