Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Çin teklifi ile Amerikanın ¦i görüşü nasıl telif edilecek?i-rbugün rar verecek Amerika Çinin mesajını vazıh bulmnyor-yeni Çin teklifi,dünya devletlerini ikiye bölmek için iyi tertip edilmiş manera say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • İn i ¦'Hi i AİIKİ I İstanbul Defferda-1 I 9 rmin beyanatı İstanbul 23 T.H.A.Gelir vergisi mükellefti İninin beyanname verme müddeti yaklaşmıştır.Fa_kat' buna rağmen birçok kimselerin vergi muamele-leı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Tüccar Derneği dün aylık toplantısını yapmış muhtelif meseleler üzerinde görüşmeler yaparak ban kararlara varmıştır.Yukarıdaki resimde dünkü toplantıya katılanlardan bir grup görülmektedir.Tafsilâtı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Üçlerin cevabi notası Jevabî notaların metni ayni olacak Londra,2'A A.P.Birleşik Amerika,Büyük Britanya ve Fransanm bir dört büyükler toplantısı yapılmasına dair Rus teklifini bugün cevaplandıracaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Dün bir ıtriyat deposu yandı Yangın esnasında depo sahibi ve bir isçi ağır surette yaralandı Yansında yaralanan Reşit Sevil ve Birsel hastahanede Dün saat 11,30 sıralarında Rızapaşa yokuşunda Reşit Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Belediyeler kongresinde mühim müzakereler Delegeler,Belediye Reislerinin doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesini' Belediyelere muhtariyet verilmesini ve mülkî vesayetin kal dırılmasını istediler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • İğrenç hâdise Bir baba 14 ve 8 yaşındaki iki kızını kirletti Bursa.23 Milliyet)Merkeze bağlı Güısu buğacında çok çirkin bir hâdise olmuş Nesim Ayık adında bir baba l4 vo 8 yaşlarındaki öz kızlarının h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • İstatistik Genel Müdürü Şefik Bilkur Tarım sayımı Köylüler,sayım memurlarına azamî kolaylık gösterdiler Türkiyenin ziraî hayatı üze rinde mühim tesir icra edecek olan tarım sayımı muvaffakı,yetle tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Amerkanm Birleşmiş Milletler delegesi Austin Dünya durumu görüşler Gl.Bradley,W.Austin,M.Tobin Tomaswatson kanaatlerini açıkladılaı Vaşington 23 A.A.İleri gelen bâzı Amerikan şahsiyetleri hürriyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • r-V Otelcilerin bîr müracaat!Ankara 23 T.H.A.Otelciler Derneği alâkalı mercilere müracaat ederek pazar ruhsatı için otellerden ahr.an 50 liranın adaletsiz olduğunu bildirmiş ve bu miktarın sınıf farkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Gl.Tahsin Yazıcının millete teşekkürü Savaş birliği komutanı aldığı tebrik ve hayranlık telgraflarına teşekkür ediyor Ankara 23 A.A.Kore Türk silâhlı kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı,Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • YARALILARIMIZIN NAKLİ Londra 23 A.A.Tanın mış İngiliz yorumcularından J.M.Spey şunları yazmaktadır:Türk yaralılarını memle ketlerine götürmek üzere în Devamı Sa:5 Sü:7 de].
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Gizlibirsitâh tecrübesi Independence ecmisi üzerin de yeni bir deneme yapılacak San Francisko 23 A.P.1946 da Bikinide yapılan atom bombası denemesinde hedef it tihaz edilip hurda haline gelen 12 bin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Eisenhower'ln Romayi ziyareti dolayisiyle yapılan nümayişlerdin bir görünüş General Eisenhower dün Montgomery ile görüştü General bu mülakat hakkında «Pek cazip ve tatlı" geçti demiştir-Paris 23 A.A.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Yol siyasetimizde yeni bir hamle Birleşmiş Milletler ekonomik komisyonu ile 4.646 kilometrelik bir yol anlaşması yaptık.Boğazda bir asma köprü inşası da ctüd ediliyor Cenevre,23 A.P.Birleşmiş Milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • Bevin hasta ingiltere Dışişleri Bakanı enflüenzadan yatmakta Londra 23 A.P.İki yıldanberi sıf'.hî durumu *jfost ve yakınlarını endişeye düşürmek te olan Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Ernest Bevin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1951
  • ORDU TAKIMIMIZ İTALYAN TAKIMINI 2 O MAĞLÛP ETTİ italyan Ordu takımı ile pazar günü Ankararia yandan ve 2-1 İtalyan takımının galibiyetiyle neticelenen Ordu takımları maçının re\a.sı dün Dolmabahçe sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Beykoz cinayeti Bir arazi ihtilâli yüzünden tabanca ile bir adam öldürüldü Evvelki gece Beykozda Tokat çiftliği mevkiinde bir ci nayct işlenmiştir.Bu çiftlikte oturan 45 yaşlarında Mehmet ödemiş ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • ALKINSESl!Gelen cevap it «Keyfi telefon» başlıklı Halkın Sesi sütununda çtkan bir okuyucu şikâyetine dair,şikâyet edilen telefon sahibinden bir tavıih mektubu aldık.Tavtih mektubunu neşret,meden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Döviz kaçakçılığını önlevie' tedbirler Döviz kaçakçılığını önlemcV için,Ticaret Bakanlığının ta lobi üzerine fiilen ihraç edilmemiş bilcümle emtianın s;tısı,ihracat birlikleri ve tic;ret odalarınca te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Göçmeklere yapılan yardımlar Merkczî% vilâyette bulunan göçmenlere yardım komitesine dün sağıdaki bağışla yapılmıştır:10.000 lira Mo ' sucat Santral fabrikası,5,000 lira Yedikule iplik fabrikası 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Yüksek yerlere su verme vaziyeti Şişli,Nişantaşı,Taksim vt Mecidiycköyü ^ibi yüksek semtlere daimi surette su verilememektedir.İkmal ediler ve tecrübeleri yapılmakta olar yeni galeride su fazlalaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Belediyenin kömür tevziatı Havaların birdenbire soğuması üzerine;belediye manga" kömürü fiatlannda muhtemel bir yükselmeyi önlemek maksadiyle tanzim satışı yapan bayilere 500 bin kilo kömür tevid etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Okullarda tifo aşısına başlandı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri resmî Türk okullarındaki öğrencilerin tifo aşılarını tamamlamıştır.Ekipler bugünden itibaren özel,yabancı ve ekalliyet okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Faal nıetod hakkında rapor Muallimler Birliği ilköğrc tim encümeni dün toplanarak ilkokullardaki faal metod hak kındaki müzakereleri ikmal ederek raporu hazırlamıştır.Rapor bugün İstanbul Millî Eğilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Taksim meydanında kız kaçırmaya kalkanlar İsmail ve Burhanettin adında iki kişi Taksimde tesadüf ettikleri ve eskidenberi tanıdıkları Fatma ve Samiye adında iki kadını zorla kaçırmaya kalkışmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • İlkokul kadroları Muallimler Birliği ilköğretim encümeni dün toplanarak ilkokul hocalarının kadro ve maaş vaziyeti hakkındaki müzakereleri tamamlıyarak bir rapor hazırlamış ve bu rapor İstanbul Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Polise hakaretten mahkûm oldu Antalya anbarmda çalışan Mustafa Yurdakul adında biri,emniyet memurlarına vazife başında karşı gelmek ve hakarette bulunmak suçu ile dün adliyeye verilmiştir.Sanık yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • KONGRE if Azer Kardeşler Yardımlaş ma Derneğinin yıllık kongr si pazar günü saat 15 te yap;lacaktır.istanbul Erkek Lisesinde Yetişenler Derneğinin fevkalâ de kongresi 28 ocak pazar gü nü saat 10 da De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Yumurta irhaeatı durduruldu Ticaret Bakanlığının emrilc şehrimizde a yabancı memlcketlere yapılan yumurta ihracatı durdurulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Buna facia da denemez!Eyüpte oturan evli ve iki çocuk babası bir adam gece evine sarhoş dönüyor ve kendi öz annesine,sütünü emdiği,kucağında büyü dediği,dizinde uyuduğu,hasta olduğu zaman yatağının ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • KISA HABERLER Şehir Meclisi şubatın ilk haftasında toplanarak,bfle «iye bütçesinin müzakeresine bağlıyacaktır.Son günlerde sadeyağın toptan Hatlarında kiloda 15 ilâ 20 kuruş civarında bir artif Sorulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Çırılçıplak sokakta dolasan birisi yakalandı Dün Kadıköyde garip bir hâdise olmuştur.Adının bilâhare Enver Nedret olduğu anlaşılan bir adam tamamen çıplak bir vaziyette sokağa fırlamıştır.Bu vaziyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Pıof.Kessler memleketi mizdeıı ayrılıyor İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörlerinden Kessler pek yakında memle,ketimizden ayrılacaktır.Üniversitede işgal ettiği kür sü ile memleket kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Dün lıava açtı Şehrimizde evvelki gün yağan kar dün havanın açması üzerine erimeğe başlamıştır.Vali ve Belediye Başkanlığı önümüzdeki günlerde tekrar kar yağdığı takdirde halkımızca alınacak tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • İki erkek cesedi bulundu Evvelki gün Kemerburgazıı Akpınar mevkiindeki dered bir erkek cesedi bulunmuş ve hüviyeti henüz tespit edile mcmiştir.Ayrıca Terkos mıntakasında da bir erkek cesedi bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Gazetecilik Enstitüsünün tertip ettiği münazara Gazetecilik Enstitüsü öğren,çilerinin kendi aralarında ter tip ettikleri «enstitü mezun gazeteci mi,yoksa alaylı gazeteci mi muvaffak olur?mevzuundaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Tüccar Derneğinde Dernek kongresi dün saat 16.30 da Liman lokantasında yapıldı İstanbul Tüccar Derneğinin yıllık kongresi dün saat 16,3(da Liman Lokantasında yapılmıştır.Toplantıyı kısa bir konuş ma i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • IT" m Fenm bahisler insanın vasati ömrü 150 yıia çıkarılıyor Son zamanlarda tıbbî sahada elde edilen yeni bilgiler,insanlarda ihtiyarlamayı tevlit eden sebepler üzerinde zaten yapılmakta olan araştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Pamuklu mensucat fiatlarının artışından sonra,bazı gıda maddeleri de pahalılaşmaya başladı Horbs malzemesi imaline yarıyacak hanı madde istihlâki ve ihracatının devlet eliyle no şekilde kontrol altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Mersin limanında büyük tahribat Mersin Milliyet)Akcieı~.Ve günlerdcnberi devam eden fırtına limanda pek çok hasar ve zarara seoep olmuş tur.Limanda bulunan 20 mavnanın 19 u batmıştır.İki römorkör hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Aydında Aşk yüzünden bir cinayet işlendi Köşk bucağının Dauliye kc yünde 1 kişinin ölümiyle neticelenen bir cinayet olmuş,tur.Kadın yüzünden işlenen cinayeti bildiriyorum.Köşk bucağının Çiftlik kü yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Adanada Pamuk istihsali bir rekor teşkil ediyor Çakurovada bu seneki pa-muk istihsali bütün tahminleri aşmış,rekoltenin 342 bin [balya olduğu tahakkuk etmiş •tir.Bu miktardan bugüne ka »ar 146 bin bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • namesini müzakere ve kabul etmiş,bu suretle hasta lık,ölüm,kaza gibi hallerdi işçiye müsait yardımlar yapacak ailesinin hastalığı halinde gene bütün ilâç ve dok tor paralarını sandık udiye çektir.Sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Eksişehîrde Bir köyde 45 ev yandı Erbaanın Endikpmarı kc yünde çıkan yangında 45 c ve samanlık tamamen yan mıştır.Yangının sebebi he nüz tesbit edilememiştir.M him miktarda tütün de bu arada yanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1951
  • Tokatta C.H.P.den 26 kişi istifa etti Haber aldığıma göre Göç' oğlu köyünden Halk Partisine kayıtlı 2,Mecidiyeköyü:den 24 kişi istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • i İ lİngıiteredei imalâtı,Cumberland kasabasın-da inşa edilmiş iki fabrika faaliyete geçmiş bulunuyor Londra 23 AP)İngiltere,hâlen,atom bombası imalâtında mühim bir r-ol oynayan Plüton-yom istihsal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Çığ felâketi büyüyor Viyana 23 A.A.Zaman geçip de çığ neticesi tec rit edilmiş bulunan köyler den haber geldikçe,telgraf ve telefon muhabereleri baş ladıkça çığ felâketinin Avusturyada çok daha büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Yüksek Öğretmen Okulu 1 martta acılıyor Yüksek Öğretmen Okulu nun açılması için gerekli ha_zırhklar tamamlanmıştır.Halcn okula girmek üzere 25^ talebe müracaat etmiştir.2 şu batta yapılacak müsabaka i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Bir uçak kayboldu Lima Peru)23 AJP.Ticarî hizmete verilmiş olan bir Peru askerî uçağı,Lima dan Arequia'ya giderken,için de on beş kişi bulunduğu halde kaybolmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Maliye Bakanı sehrimizd* Maliye Bakanı Hasan Pc latkan dün sabahki ekspresi Ankaradan cehrimize gelmiştir.Bakan,Bostancıda trer den inerek Ercnköyündeki c vinç gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Japon yardımı Japonya bir harp karsısında batılılar safında çarpışacak Vaşington 23 AP)Japonya Bankasının genel müdürü Hisato İshimada,düı burada vermiş olduğu bir demeçte,Japonyanm,«bir eh ğu tehdidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Gümrük ve T^kol Rf)kn'' nın veni beyanatı Mufla 23 A.A.Güm rük ve Tekel Bakanı Nuri Ö san dün sabah bazı milletve killeri ve tekel genel mudi' ile birlikte Aydından Çine',gelmiş,şimdiye kadar müs tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Başkan Truman dün Akdeniz 6 cı Amerikan donanması komutanı Amiral Ballentine'i Amiral Felix'in yerine Atlantik donanması deniz hava kuvvetleri komutanlığına tâyin etmist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • OROI A% LARIN Aşk ve Cinayetleri Yazan:Guillaume No:44 Çeviren;Fahri Nevrmo^'u Papa da Rom ada Luerece'in mevkiini yükseltmeğe çalışıyordu.Kızını kaydi hayat şar tiyle Spolete valiliğine tâyin etti.Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen icadın Yazan;Alejandro Casoina Türkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • larp vukuunda Rusyada syan çıkması bekleniyor Filadelfiya,23 A.A.Jumhuıiyetçi partinin ileri yelen şahsiyetlerinden Harold Stamen,pazartesi gecesi verdiği beyanatta,Birle şile Amerikanın senelerce Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Rodos Rumları Kalyayı protesto ediyorlar Atina 23 A.A.Afp)Rodostan alınan haberleı göre Rodosta İtalyan konsol luğunun yeniden açılmas' protesto eden 300 nümayiş jandarma tarafından dağıtıl mistir.Nüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • İs yerleri ve sanayi sayımı hazırlıkları Nisan ayı ortalarında yapılacak «İş yerleri ve sanayi sayımı" için hazırlanan soru cetvellerinin tecrübelerine,İstanbul ve İzmirde iki günden.beri devam olunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Amerikanın 1951 bütçesi tenkid ediliyor Vaşington 23 A.A.Ayan üyesi Styles Eridges,bugün Başkan Trumandan 71 milyar dolarlık bütçeyi geri almasını ve bunun yerine kongreye «milleti,yıkıntıya götürmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Yanlış bir haber Sayın gazetenizin 21 Ocü' 19"!tarihli nüshasında S;hife 3 Sütun 4)İspanya'nır Türkiye Büyükelçisi Alfonpr Fiscowich'in İrak Büyükele:ligine tâyin edildiğine dai bir haber dkmıs+ır,«As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Arap devletlerinin politikam Londra,23 A.P.Ba ğımsız «Times» gazetesi bu gün intişar etmiş olan say:sında,Arap devletlerinin,anı larında geniş görüş farkları o?masına rağmen,hiçbir zanıa:komünist safl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Batı Avrupa ordusu kurulması Vaşington 23 AP)Coloıado Demokrat senatörü Edwin Johnson,dün,Ayar Meclisinde yapmış olduğu iii konuşmasında,Batı Avrupada bir milyon kişilik bir savaş birliği vücude getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Kudret gazetesi mahkûm oldu Ankara 23 T.H.A.28/10/950' tarihli Kutlrc-i Gazetesinde çfkan Kabineye akın var)konulu karikatür do layısiyle gazete mes'ulleri halkında savcılık tarafından açılan dâvaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Bîr volkanın sebep olduğu zayiat Londra 23 A.A.Afp)Londraya gelen haberlere göre.Yeni Ginede Lamington volkanının indifamda ölen ve yaralanan yerlilerin sayısı 4 bindir.33 Avrupalı ve Avus tralyalı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Amerikanın il)Pmeşhur yerlerinden Başkan Roosevelt'in mezarının bulunduğu Hyde Park'ı senede bir milyon insan ziyaret ediyor.Başkan Rooseveltin ölümünden evvel Amerika parklar müdürlüğüne terkettiği 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Türkiyenin müşterek dâvaya yardımı İt al ya da çıkan Giornale del Popolo adlı gazete,yukarıdaki serlevha altında neşrettiği bir makalede son yıllarda Türkiyenin dünya siyasetinde oynadığı role dair mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Avrupa ve Amerika Birliği Minneopolis,23 A.A.Eski Belçika Başbakanı Paul Henri Spaak,Monnesota üni versitcsınde pazartesi günü yaptığı konuşmada Birleşik Avrupa dâvasını" ele alarak ezcümle demiştir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Rusyaya ihtar W.Lippman,Amerikanın askerî kudretini belirterek Sovyetlere tavsiyede bulundu Vaşington 23 A.A.Usis:Tanınmış Amerikan gazetecisi ve dış politika yorumcusu Walter Lippmann bir yazısın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1951
  • Amual Carney'in ziyaretinin Akdeniziıı müdafaası ile ilgili olduğu ve yakında bir konferansın toplanacağı ileri sürülüyor.Londra 23 A.A.Londradakı basın muhabirlerinin bildirdiğine göre,Türkiye,bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • I 0 ,Sinema aleminde j Amerikada,film ve sinema sanayii nasıl ilerledi?Bidayette makinelerin içine konulan resimlerle başlıyan filimcilik,kısa zamanda bugünkü halini alarak,90 milyon kişiyi tatmin ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ilanları Kiralık arsa Sultanalıınette Cankurtaran mahallesinin Karacehennem ve Kabasakal sokağında kadastronun 66 no adasında 4ij parsel numaralı Belediye rn^lı 111 metrekare sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 70ü ton Buğday kırda ılması işi pazarlıkla eksiltmesi 1/2/951 günü saat 10 da Erzurum As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Kepek ve çalkantı As.ait olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • 1 Dünyanın en büyük dağı.2 Bilgin,Yüz 3 Tecrübe,Şöhret.4-Ahzet.Bir harfin okunuşu.5 Müddetli,Bir renk.6 Ter si)Rumca bir,Aptai.7 Tîr,Tersi)sıcak mevsim.S Haydutlar grupu,Ağa,9 Fotoğrafçı,Lâhza.YUKARID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Cem sen hastasın,kendimi,söylediklerini hiç işit meıuiş addediyorum,dedi.Vücudum,beynim ateşler içinde yanıyordu.Hiçbir şey duyacak,düşünecek halde de ğildira.İleri uzandım.Onu lco lumun atasına almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • ISa O E H A T ö H Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIP Umumi ba»,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları M.tel.iousı Beyazıt Gkgularbası So.13 Tel:Muayene:23876 V I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • LETT.Şi' âyet Bürosu I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1 I.E.T.T.Umum Müdürlüğü günün 24 saatinde sayın halkımızın,müşteri ve yolcularımızın emrine amade bir şikâyet bürosu ihdas etmiştir.2 Şikâyetlerin hang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İllerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hiç_Dizildiği Yer:N.A,ve A.N.K.Gazetecilik KoUektlf Şirketi Matbaa» Banldıftı yer' EbUzziya Matbaau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • ZAYİ İçinde askerlik kaydı bulunan ve Beyoğlu nüfus memurlunduğundan'aldığım nüfus kâ ğıdımr zayi ettim.Yenisini nl%ca£Umd.aıı.cskis*fcin hükmü yoktur.Beyoğlu Tarlabaşı Yeni Çarşı Ağası Sok.Ko;5 324 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • AtiUitjet ABOJTt TU.7t.Kai Senelik *8 Uradır 6 Aylık 19 a 9 1 1 I Yabancı m »maketler için iki misüdlr.ÎLAN FIATLAftl Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 Unctt 2.5 ilân sayfam s*nUm 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • 1-îic.16 24 OCAK Ru.11 n.Ah 1 9:n 1 K.Sa.1370 Çarşamba 1366 VAI CÎT VASATİ EZANİ Güne 5 7.1?2.03 Öğle 12.26 7.32 İkinci i 15.00 9.46 Aksa m 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 lm'sa 5.36 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Doktorun Tavsiyesi OİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ZAMA-NINDA ÖNLEMEK İÇİN AĞIZDA GÜZEL BİR KOKU 6IRAKAN VE DİŞLERİ MÜ-KEMMELEN TEMİZLEYEN Miçom NANE ESANSL!RADYOLİN KULLANİNİZ Jt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • RAPWLlI Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salo orkestrası kon seri 33.45 Şarkılar 14.20 Vincent Lopez ve Xavier Cugât orkestralarından dans müziği Pl.14.45 Programlar,ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Bwsa 1 Sterlin 7.88 7.88 100 dolar 280.50 280.50 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.88.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Dıahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Ingilterede yeni moda hareketleri ıı.um ı mı i i miiimm—Gece ve ikindi kıyafetlerinin yeni şekilleri,Tayyör ve Mantolar Son zamanlarda gece tuvaletlerinin model ve umumî manzaraları o kadar değişiktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • J-1 ı.Günün adamları tngilterenin yeni çalışma Bakanı:A.BEVANj Aneurin Bevan'a İşçi parti,sinin Fırtına kuşu derler.Filhakika şimdiki kabineye men sup olan bu zatın uzun ve parlak bir muhalefet hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • ZAYİ Fatih Nüfus memurluâu|ı dan aldığım 1304 doğumlu nü fus cüzdanımı zayi ettim,'ye nişini alacağımdan eskisinir hükmü yoktur.Şadiye ÖZHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal D&hiliye Mütehassısı Pazardan başka her gttn sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Dİvanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Sah-i ra yanıyor 2 Yılmayan adam AR 44394)1 Gençlik aşkı ATLAS 40835)1 Leyiâk lar açarken INCÎ 84595)1 Carnegie Hall.ELHAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Belediyek fBaslarafi birincide!rin tam'muhtariyeti havi mahallî idareler olması,idarî ve mülkî vesayetlerin kaldırılması,belediye başkanına ve meclisine işten el çektirmenin adlî teminata bağlanması,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Yol s'yaseti fBastarafı birincide 1 uvn gazetecilerle yaplıiı kç mıçmada,Türk hükümetini önümüzdeki 10 yıl zarfınd E^&aziçinde bir asma köpr yaptırmak tasavvurunda oldı [ unu söylemiştir.Ekonomik Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • General Eisenhower TBaştarafı birincide 1 dar görüşmüşlerdir.Mareşal Montgomery görüşmeden sonra.Atlantik Paktı kuvvetleri Başkomutanı ile yap tığı konuşmanın mevzuu halkında herhangi bir beyanatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • GLTahsin Yazıcının fBftçfarafı birin «del giliz hava kuvvetleri tarafın dan Koredc ihdas edilen ha va servisi gayet iyi işlemektedir.Batı Avrupanın diğer memleketlerine de aynı kolayıkların temini düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • B.Milletler bugün karar verecek f Bastarafı birincide!senin talik edilmesini talep etmiştir.Bazı batılı temsilciler,geçen haftaya nazaran,Pekin tarafından ileri sürülen bu ye ni tekliflerin bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Amcrikada tefsirler Vaşington 23 A.A.Burada bulunan birçok ecnebi diplomatlar.Birleşik Amerikanın komünist Çin'in ortaya attığı Korede ateş kesilmesi tek-lifi esaslarını reddedeceği ka naatini beslem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Kore harbinin en büyük hava savaşı Otuz dakika süren muharebe müttefiklerin zaferi ile neticelendi Birleşmiş Milletler kuvvetleri tdrafınsan Osan şehrinde teşkil edilen müdafaa hattı,komünist Çinliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Tarım sayım1 rBastarafı birincide!jarırtı Hane etmişlerdir.Maı fshaü plânı uzmanları köy lönün sayımı anlayışla karsı ladıgını ve sorulara güçlük ç karmadan kendiliğinden ceva;yerdiğini ilâve etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Büyük Millet Meclîsinin yarınki gündemi Ankara,23 T.H.A.B,M.Meclisinin yarınki gündeminde 7 sözlü soru vardır.Bunlar Meclisin geçen toplantılarında görüşülemiyen sözlü sorulardır.Ayrıca birinci defa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Mülteciler teşkilâtı heyeti raporunu hazırladı Ankara.23 T.H.A.Biı müddettenberi yurdumuzda göçmen mevzuunda tetkikler do bulunan Beynelmilel Mülteciler Teşkilâtı heyeti çalışmalarını bitirerek raporl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Ankaraya frolen yeni göçmen kafilesi Ankara,23 T.tf.&j BulgariatanJan tehcir edilen jrkdaşlarımı^dan yenideo 2c0 eik Anka raya gelmiştir.Göçmenle şehrimizin muhtelif kazalarına yerleştirilmiş,ihtiyaç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Amerikadan göçmenlere yardım Vaşington 23 A.A.Uiüis)Buradaki Türk Amerikan Cemiyeti Bulgaristan muhaciı leri için 1000 dolarlık birıba-j Kışta bulunarak bu para ilo muhacirlere battaniye almı^!vo Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Gizli silâh rBastarah birincide] mı.ştır.Denemelerde yalnız bl aç donanma mensubu ve Jlh adamı bulunacaktır.Bastı mensupları re fotoğrafçıları j mu denemelerde bulunmalar yasak edilmiştir.Donanma te r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Tahran Müftüsünün M»ziyeti Ankara,23 T,H,A,Diyanet İşleri Reisi Afcrç»et Etem dj Aksekinin vefet'fldan *nür tevei Ut teessür bütün İslâm âleminde devam etmektedir.Tahran Müftüsü Halil İmal mi tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Dünya durumu rBasterafı birincide!«Kanaatimce Kore harbi daha şimdiden tarihin en mâ nâh askerî seferi olmuştur.Bu kanaatim ne Kore harbini bir dünya harbinin ilk muharebesi olarak telâkki et tiğımden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Üçlerin cevabi notası f Baslaıafı birincide 1 Batılı devletlerin cevabî notalarının metni birbirinin ayni olacaktır.Şimdiye kadar bu konuda bir taraftan 3 batılı devlet ve diğer taraftan Sovyetler Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1951
  • Bevîn hasta TBastaraft birincide!Dışişleri Bakanı geçen hafta kaptığı soğuk almadan henüz iyileşmiş bulunmaktaydı.Bevin yıllardanberi kalb rahatsızlığı ve astm'dan mustarip bulunmaktadır.Londra dışına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1951
  • Ankarada lig maçları hazırlığı Birinci Küme Tertip Komitesi,bölge merkezinde toplan;ık ve önümüzdeki cumar-esi ve pazar günleri yapılacak olan lig matlarının prog.'ramını tesbit edecektir.Birinci devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1951
  • Sağlık ve sosyal yardım bakanlığının resmi ruhsatını haizdir 3 2* S.B.5-2541 No.ve 20.1*35)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1951
  • İngiltere millî takımına namzet kalecilerden Gilbert Merrick,lig maçlarında Charlton'dan bir gol yerken Bert Williams r~ ^^V^fofrŞıVSO+COt ÇıOOOOOOS 0(OOOOe*6tt*e66 i |Frank Swift'ten sonra millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1951
  • Dün yapılan,Türk İtalyan ordu maçını 2-0 kazandık Dünkü karşılaşma,baştan sona kadar ordu takımımızın hâkimiyeti altında geçmesine rağmen,çok çekişmeli ve ha diseli cereyan etti.Dört ttalyan oyuncusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1951
  • Lig maçları 3 şubatta başlıyor Uzun zamandanberi.yabancı takımlarla sık sık yapılan temaslar dolayısiyle,tehire uğrıyan lig maçlarının,bölge ve dört kulüp mensupları arasrnda yapılan bir toplanb sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor