Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Acheson'un mühim beyanatı geçiriyor Hür dünyanın müdafaasının kilit taşını Kuzey Af »antik ve Doğu,Batı devletleri teşkil etmektedir Vaşington 30 A.A.Amerika Dışişleri Bakanı Ache,son'uh' dün radyo i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • müdafaa hattına çekildi Müttefik ordusu,sel gibi akan 200 bin kızıl Çinli ile savaşıyor Seul,30 A.A.8 inci ordu sözcüsünün mahallî saatle öğleden sonra bildirdiğine göre kuzey batı cephesindeki bü tün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • İsveç ve Fin güreşçileri d ü n g e I d i 2 ve 3 aralıkta şehrimizde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonluğu revanş •müsabakalarına katılacak olan İsveç ve Finlandiya güreşçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Çin heyeti Konsey oturumuna katılmadı Lake Success,30 A.A.Afp)Komünist Çin heyeti,Güvenlik Konseyi oturumuna iştiraki reddetmiştir.Murahhas heyeti sözcüsünün bildirdiğine göre,bu red keyfiyeti Kore ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Ruslar Avrupaya saldıramaz Londra 30 A.A,United Press)Winston Churchill bugün Avam Kamarasında,Rusların Avrupada yakında büyük bir taarruza geçmeleri ihtimaline inanmadığını bil [Devamı Sa;5 Su:4 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • İsrail millî futbol takımı şehrimizde Tel.Aviv'de yapılan Maçların revanşını oyna-simde İsrail MÜH TaTcırm,takım idarecilerini mak üzere İsrail Milli Futbol Takımı dün geh-cehrimizde birkaç gün kalıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Trumanm basın konferansı Avrupada süratle bir komutanlık kurulmalı General Mac Arthur kendiliğinden atom bombası kullanma salâhiyetine malik değildir.Böyle bir şeye ancak Başkan Truman emir verebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Amerika Savunma Bakanının beyanatı Amer ikada kısmî seferberlik Nevyork,30 A.A.Reuter)Amerika Savunma Bakanı George Marshall,dün gece İsrail Cumhurbaşkanı Hayim Weizmann'm 76 ncı yıldönümü şerefine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Bakanlar bütçe hazırlıkları ile meşgul bulunduğu için sözlü soruların cevaplandırılması tehir edildi Ankara,30 {Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bu sabah Abidin Potuoğlunun başkanlığında toplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • 1 Dünya Güreş Şampiyonası Bilet karaborsacıları yakalanmıya başlandı Dün yakalanan güreş biletleri k araborsacılanndah bîr grup.Önümüzdeki pazar günü yapılacak Dünya Güreş şampiyonası ile Türk İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Korede Türk askeri Türk tugayının Korede cesaret ve kahramanlık harikaları yaratmakta olduğunu aianslar h.'iber veriyorlar.O yazıları okuyanlar Homer'in Trova harplerini hatırlasalar yeri vardır.Dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • ayımız,Wawon kesiminde kızıllarla göğüs göğüse çarpışıyor Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü,Türkler şayanı hayret bir mükemmeliyetle harbediyor,dedi Kuzey batıda çarpışan birliğimiz kızıllara çok sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Bakanlar Kurulu toplandı Sabahtan itibaren geç vakte kadar 1951 yılı bütçesi müzakereleri yapıldı Ankara,30 Milliyet)Bakanlar Ku Jlu bugün Başbakan Menderes'in başkanlığında sabahtan itibaren toplanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • Milliyetin anketi Bizde,idam cezasını kaldırmak doğrumudur?Bugün 2 inci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1950
  • 1 ARALIK 1950 Cuma Başyaıan:AU Naci KARACAN Adres:Nuruosmaniye Türbe d ar Sokak No:İS İ S T A N B U L Telgraf MtLLÎYET Istanbul YIL:1 SAYI:210 r m ı_ı Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:296 14 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1950
  • t—c: t+t 4C*t*:tMmtmmmtamttuttmmA HALKINSESİ Salon mu,buzhane mi?Bir okuyucumuzdan aldı.v ğımız mektubu aşağıda neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;Birkaç gün önce,Yeşilköy hava meydanına gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • YENİ BÎR CEMİYET ir Yüksek Tahsil Türk Sporlan Cemiyetinin açılış töreni Aralık günü saat 16 da Marmara lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • ÇAY ir 1st.üniversitesi iktisat fa kültesi mezunları cemiyetinin yılhk çayı yarın saat 15 İS arasında Parkotelde yapılacak,tır.Kabataş mezunları derneği tarafından 16 Aralık Cu martesi günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • SERGİ •ir Bugün saat 11 do Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde bir Verem Sergisi açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • KONGRE ir 25 Kasımda ekseriyet te min edilemediğinden yapılamıyan Siirt Yüksek Tahsil Gençlik ve Kültür Derneği kongrer 10 Aralık 950 günü saat 10 di Taksim Kristal gazinosunda yi pılaeaktırir İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • İHTİFAL it Millî Türk Talebe Birlrp «Milıi kahramanları yaşatırı komitesi» millî şair Namık K malin ölümünün 62 nci y:lr nümü münasebetiyle yarm L aünönü Halkevirtde bir ihtifal tertip edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • MEVLUD Bugün saat 11.30 da Beşiktnç Smanpaşa camiinde Korede şehit düşen aziz kahra mantarımızın ruhuna Beşiktaş sakinleri tarafından mevlût okutluruiacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • ZÎYAFET Mülkiye Mektebinin.kuruluşunun 97 "ci yıldönümü mü nasebetiyle 4 Aralık 950 Pazarte.si akşamı saat 20 de Tak sim Belediye Gazinosunda bir akşam yemeği tertip edilmiştir.Toplantıya bütün mülkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • İslâm Ataiftfe Kart Hâdiselere Olan HÂSIMI-EMEVÎ Rekabeti Tftfrika Mo.131 ZİYA ŞAKlH sa'd da esirler arasındaydı Dedikten sonra,kumandan Y/ezıd bin Esedî)nin vefatını bildirmişlerdi.Bu acı haber,Muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Babalar mektebi Bir bu eksikti.Amerıkada bir de babalar mektebi ihdas edilmiş,öğrettiği şeyler ce muayyen analık dersleri.Çocuk nasıl yatırlnr,nasıl kaldırılır,bezi nasıl değişiirilr,nasıl banyo yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Şehrimizde,on ekmek fabrikası kurulacak Fabrikaların tesisinden sonra istanbullular daha ucuzdaha sıhhî,doğru daralı,şekli,görünüşü mükemmel ve ambalajlı ekmekler çıkarılacak Yeni teşkil olunan elemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Sigara kâğıdı kaçakçılığı Tekel takip bürosu memurları tonlarca kaçak sigara kâğıdı ele geçirdiler Tekel Takip Bürosu memur lan piyasaya kaçak sigara kâ gıdı sürüldüğünü ve bunların bilhassa Kocaeli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Hasan Ali Yücel CHP.den ve siyasî hayattan çekildi Sabık Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel C.H.P.den ve siyasî hayattan çekilmiştir.Hasan Âli Yücel çekiliş sebebini açıklamıyarak şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Şehrimize gelecek Yunanlı talebeler Aralık aymm sonunda.Türkiye Millî Talebe Federasyonunun davetlisi olarak Atin.Üniversitesinden ve diğer yük sek okulların talebelerinden müteşekkil karma 50 kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Kamyon kazasında 4 kişi yaralandı Ankaradan İstanbula gel mekte olan şoför Mehmet Ya f man'm idaresindeki kamyon Üsküdarda Kısıklı mevkiinde kömür yüklü,bir kamyonla çarpışmıştır.Kaza neticesinde e yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Permi sahtekârı.Şermi öz mahkûm oldu Permi sahtekârlığı yapmaktan sanık olarak mahkemeye verilmiş olan Şermi Öz,dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkeme,since 4 sene 6 ay hapse ve 75T lira ağır para cezasına in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Sadeynğ ihraç ctleceğiz* Sürîyeden vaki talepler üzerîno şehrimiz tacirleri sadeyağ ihracı için hazırlıklara başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • 53400 lirayı zimmetine geçiren mahkeme başkâtibi bir buçuk sene hapse mahkûm oldu illi üç bin dört yüz ltray zimmet me geçirmekten sanık olarak adliyeye verilmiş olan Sultanahmet 4 ünc'û Sulh Hukuk Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Odun ve kömür tanzim satışları Belediye,odun ve kömür tanzim satışlarına yakınd?başlayacaktır.Kömür;İstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde kilosu 12 ku ruştan,odun Üsküdar ve Beşiktaş cihetlerinde çekisi 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Kılıç balığının zıpkınla avlanması yasak edildi Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,Sahil Bölge Müdürlüklerine gönderdiği bir tamimlr kılıç balığının,üreme mevsimi olan,nisan ve ağustos aylarında zıpkınla av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Farabî'ııin bininci ölüm yıl hatıra pullan bugün tedavüle çıkarılıyor P.T.T.idaresi tarafından bü yük Türk bilgini ve* filozofı Farabî'nin bininci ölüm yıl münasebetiyle bir seri hatır pulu bastırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Radyolu taksiler 6 ııcı Şube Müdürlüğü taksilerden radyoların kaldırılmasına karar verdi Emniyet Müdürlüğü 6 ncı şube müdürlüğü taksi olarak kullanılan otomobillerdeki radyoların kaldırılmasına karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • 'in anketi Bizde,idam cezasına kaldırmak doğru mu?Bazı memleketlerde olduğu gibi,bizde de,İdam cezasının kaldırılması hakkında bir Milletvekili tarafından Meclise bir tasarı sunulmuştu.Bugünlerde Mec-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Kömür Safoş ve Tevzi Müessesesi merkezi İstanbul** na kiediîecek Kömür Tevzi ve Satış Mües sesesi merkezinin İstanbula nakledilmesi mevzuu üzerinde durulmaktadır.Türkiyedc en çok kömür istihlâk eden ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • Kömür Tevzi Müdiırt» I değişiyor I Di^cr taraftan Tstanbufct.il kömür tevziatı işleri iyi git-mediği ve halkın şiîahî ve tan rirî olarak merkeze ve mat-buata mütemadi suı-ette şikâ-j yettc bulunması k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 01.12.1950
  • KISA HABERLER Tekel Genel Müdürlüğü tarafından Ortaköyde-inhası ka rarlaştmlan yaprak tütün bakırnevir.in ihalesi yap:lmıştırit Birleşmiş Milletler Cenev re Haberler merkezi Müdürü M.Jerzy Szapiro Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1950
  • Sunusî devleti g Şimalî Afrikanın üç memleketinden mürekkep yeni-bir islâm devleti kurulmasına karar verildiğin den bahsediliyor ve bu devlete Libya Krallığı denüiyor:Herhalde bu işin.öyle bir devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Atom bombası Dünya durumunun nazikleşmesi üzerine atom imaline hız veriliyor Vaşington 30 A.A.Mil-leSlerarası durumun vahamet kesbetmesi üzerine Birleşik Amerika Als m s.lâhları irnalâ tına hız vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Cumhurbaşkanının kabuller?Ankara,30 A.A.Cum.hurbaşkaru Celâl Bayar,bugün Çankayada-tçel Milletvekili Hüseyin Fa rat,Malatyc Valisi Turgut Ba-baoğ^unu kabul etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Genç kızları iğfal eden bir adam yakalandı Valde hanında yazıhanesi o lan 60 yaşlarında Ahmet isminde zengin bir iş adamı,evvelki gün yazıhanesine aldığı iki genç kızla çok çirkin bh vazıyette yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Bacalar kontrol edilecek Belediye,önümüzdeki hafts içinde ev ve apartmanların bacalarını kontrol etmeğe ba layacaktır.Bacalarını temizletmemiş olan ev sahipleri tecziye edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Bu yıl portakal ve mandalina bol Son günlerde piyasaya do" miktarda portakal ve mandalino gelmektedir.İstihsal mmtakalarından gelen haberlere göre,havaların müsait gitmesi dcriayısiyle bu yılki mahsu!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Bir evlâtlığı satmışlar Dün sabah adliyeye garip bir hâdise intikal etmiştir.Bir müddettenberi İstanbulda o-turan Şevki adında bir Konyalı geçen ay 14 yaşlarındaki,kızı Zehrayı evlâtlık olarak.Şişhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Churchill'in bir sorusu Londra,30 A.A.Mubalefet lideri Churchill îngiliz milletler camiası dışında bulunan memleketlere Centurion tanklarının satılması hak kında bir soru açmıştır.Btn suale cevap vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • israil generali gitti Bir haftadanberi Türkiyede bulunan İsrail generali Moşe-Dayan;memleketine müteveccihen hareketinden evvel aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:«Güzel memleketinize ye bilhassa Türk mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Tarsusta bir icra memuru mahkûm oldu Tarsus,30 Milliyet)İlçe icra memuru Hilmi,Ömer Binici adında bir iş sahibinden rüşvet alırken yakalanmıştır,icra memuru Hilmi,yapılan muhakeme sonucunda 8 ay hapse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Etna yanardağında indifalar devam ediyor Catane,30 A.A.Afp)Catane belediyesi tarafından yayınlanan tebliğde Etna yanardağının mütemadi indifa halinde olduğu bildirilmektedir.Lavlar Piao Belle vadisi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Lrdün ordusu israil arazisinde Tel-Aviv 30 A.A.İsrail askerî sözcüsünün bildirdiğine göre Ürdün ordularının çar samba günü israil toprakları,na girerek Necep ana yolunu işgal etmişler ve Lut denizinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Yııg os i av Ordusunun ehemmiyeti Vaşington 3.0 A.A.Yugoslavyâya yardim talebi lehinde bulunan General George Marshall,temsilciler mecli si Dışişleri Komisyonuna gönderdiği bir mesa*jda 30 Yugos lav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Yugoslavyaya yapılacak yardım Vaşington 30 A.A.Cum hurbaşkar.ı Truman yekûnu 38 milyon doları bulan Yugoslav yaya yardım programını acele tasdik etmesini kongreden istemiştir.Bu yardımlar muvakkat ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • 1950 yılının son ikramiyesi 2 Aralık 1950 Cumartesi günü saat 11 de Beyoğlunda ATLAS Sinemasında çekilecektir.IrımVde Karşıyaka'da 17.500 lira değerinde Bahçeli bir EV ve 160 talihliye de 100 R*l para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Avukatlık müddeti Staj müddetinin bir yıla indirilmesi için bir tasarı hazırlandı Ankara Milliyet)Konya Milletvekili Ümran Nafiz Yiğiter avukatlık kanunu hakkın,da bir kanun tasarısı hazırla,mıştır.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Edirne Valisi Yunanistana yapacağı seyahati geri bıraktı Edirne,30 MİLLİYET)Garbî Trakya Valisine jadei ziyarette bulunmak üzere t u gün Yunanistana hareket £decek olan Vali Emin Akınca bu seyahatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Yüksek Sağlık Şûrası toplantısı Ankara,30 A.A.Yüksek Sağlık Şûrası bu yılın üçüncü kanunî toplantısını bugün saat 11 de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağın başkanlığında yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • İngîlterede v Avam Kamarasındaki Büyük Britanya Kralı,geçenlerde îngiltereyi ziyaret eden Hollanda Kraliçesiyle birlikte Avam Kamarasının bir müzakeresinde bulunmak üzere Kamaraya giderlerken halkı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Devlet Başkanına hakaretten 8 ay hapse mahkum oldu Devlet Başkanı Celâl Bâ*yar'a Lisapett hakarette bulun maktan sanık oîarak adliyeye verilmiş olan Hüseyin isminde bir bekçi,dün 6 ncı asliye ceza mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • »I Mısır istihsalâtı iki misli artabilecek tyi gübre ve esaslı çiftçilik pratiklerinden faydalanmak suretilc 1,5 milyon dönümlük arazide istihsalât artabilecek.Türkiye,Amerikan tohumu kullanmak ve lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • Ay doğdu,dedi:Kıpkırmızı ve yusyuvarlak.Beyaz bir gerdandaki bir beşibir yerde gibi.Nigâr hanım memnun bir gü lümseyişle ona sordu;Şükriyeme ne kadar yakı şacak değil mi?Bulutsuz göğe kocaman ayın yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 01.12.1950
  • ingiltere ile Mısır arası müzakereler Avam Kamarasında söz alan Bevin,Orta Doğuyu alâkadar eden meselelerle Mısır andlasması hakkında izahat verdi Londra 30 A.A.Dün Avam Kamarasında S02 alan M.Bevin O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • üm Kadar acı.O tarihle henüz genç bir kızdun.Sektin en işlek semtin,de,iki odalı bir apartıman ka tında annemle beraber oturuyordum.Babam birkaç sene ev vel çalıştığı filim şirketine ait filîmlorin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • 1 Zümrüde benzeyen yeşil bir taş,Duman kiri.2 Bir uzuv,Tabiî olmayan.3 Tersi)Ahrete ait mesuliyet,İki beş yüz.4 Genişlik,Top lama.Soru.5 Birbiri ardından gelme.6 Tavır,Bir bir daha 7 Demeç.8 Âtide.9 Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Tertib edilen ikramiye 20.000 lira Büyük İkramiyeler 10.000 Lira 5.000 1.000 500 Beyoğlu Şubemiz müşterileri diğer şubeler İçin tertiblenen umumî ikramiyeden de istifade ederler Türk Ticaret Bankası 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Sirkin gelişinden istifade eden birçok bayramcılar,büyük çadırın etrafına oyuncak larını sıralamışlardı.Hilary,Jean'ı oraya götürdü.Müzik ve insan seslerini duyan Jean «Orada ne var?diye sordu.Hilary;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Milliyet ABONE FlATXARI Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 8 ~1-3 Yabancı memleketler için iki misildir.İLAN FlATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4» 4 üncü 2.5 İlân sayfan santim!2 Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • riic.ı Ru.20 ARALIK Safer 19 5 0 T.So 1370 Cuma 1866 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı îmsak 6.49 1.58 11.59 7.09 14.33 ı 9.44 16.49 12.00 18.24 1.35 5.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Serbest saat Ko nuşma veya müzik)14.30 ŞaTkılar 14.45 Programlar ve Allen Roth orkestrasından dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Londradan sinema haberleri bir ingiliz filmi "TiRiO,însanm becermesini gayet iyi bildiği bir şeyi yapması muhakkak ki herkese zevk verir.İngilizler diğer millet lerin şarkı söylemek veya âşıkdaşlık ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Amerikada sakat çocuklar telefonla tahsil görüyorlar Birleşik Amerikanın her tarafında adedi yüzleri bulan hasta veya sakat çocuklar evlerinden veya hastahaneden çıkamadıkları halde muntazaman cmekteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • BEYOĞLU ALKAZA 42562)1 Kitin maceraları 2 Ateg Bekçileri.AR 44394)1_John Belinda ATLAS 40835)1 Komedi Fransez Temsilleri.İNCİ 84595)1 Jan Dark.ELIIAMRA 42236)1 îki açıkgöz Tarzan diyarında 2 Kraliçe K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • LokrfYan.lTekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Müteh^ısı Paza'ı'dan.başka her.gün abah saat 10.30-12,Şjfrden sonra 14.30-17 de îVasta kabul eder.İstanbujl Di-i yanyolu Nn.104»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı îşlerjni/nle*1 idare eden;Vahid Rami/Hk ir* Dizildiği Yer:N.A.ve  N.fe Gazetecilik köllekttf "ğirkct» Matbaası BaşıldYği yet:Ebüzziya M&tbaaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1950
  • Türk-Yunan boks ııı açı Dün akşam Yunanlılarla ya pılan boks maçlarının 3 tanesi galibiyetimizle neticelenmiştir.Neticeler şunlardır:Hayri Panayotidise,ittifakla galip;Alp Yorgo îstavridise ittifakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Parti Meclis Gurııpu î Baştarafı Birincide 1 gelecek salıya tehirini rica etmiş ve grup heyeti bunu kabul etmiştir.B.M.Meclisi ise yarın saat 15 de toplanacaktır.Gündemde İsmet İnönü tarafından verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Ç n Heyeti F Bastarafı Birincide 1 Rusyanın garip bir teklifi Lake Success,30 A.A.United Press)Sovyet Rusy:dün akşam Birleşmiş Millet lerden,Formozadan 7 nci deniz filosunu çekmesi için Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Tugayımızın Amerikalılarla birlikte yaptığı harekât Korede 8.Amerikan'ordu su Genel karargâhından,3(A.P.Kızıl Çin kuvvetle rij Çongçon nehri üzerinde Kunu'nun doğusunda buluna Türk tugayı ile 2.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Tugayımız kızıllarla göğüs göpse çarpışıyor i' Bastarafi Birincide 1 Cin kuvvetlerinin bir çevirme hareketi yapmıya çalıştı!larını bildiren sözcü,Birleşmit;Milletler kuvvetleri muniazanbir şekilde çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Tugay karargâhı sözcüsünün resmi izahatı orede bir mahalden 30 AP Harekâtı Türk kuvvetleri,le birlikte takip eden Associated Press muhabiri Tom Lan bert bugün aşağıdaki telgrai göndermiştir:Perşembe g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Atom bombası ancak Truman'ın emriyle kullanılacak Vaşington,30 AJL)Beyaz Saraydan bugün bildirildiğine göre atom bombası hak kmda Başkan Trumanın basın konferansında söylediği sözlerin general Mac Art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Avrupada s komutanlık f Baştarafı Birincide 1 Truman derhal Avrupada bir yüksek komutanlık ihdasını istemiş,ve Koredeki as-¦kerî vaziyeti karşılamaK üzere Amerikanın elindeki bütün silâhları kullanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Şişli Çocuk HastahanesTnin 37 senelik Eczacıbaşısı Lütfi Toser'in emekliye ayrılması mü lasebetiyle hastahanede bir merasim yapılmıştır.Resimde Lütfi Toser ve merasimde bulunanlar görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Rusl ar Avrupaya saldıramaz T Bastarafı Birincide 1 dirmiş fakat Birleşmiş Millet lere Cinle bir harbe girişmemesini ihtar ederek sözlerine şu şekilde,son vermiştir:«Rusya tek bir askerini dahi kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Amerika Via seferberlik r Bastarafı Birincide 1 fette söz alarak şöyle demiştir:Birleşik Amerika uzun bu gerginlik devresi içinde bulunmaktadir ve kısmî seferberlik ilân etmek zorunda kalacaktır.Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • İz mirde görülen yeni bir kaplan Kızılbahçe,30 İzmir Ajansı)Değirmendere nahiyesine bağlı Kesre köyünün Da riyeri mevkiinde geçen hafta öldürülen büyük bir dişi kaplanın eşi olduğu sanılan yen:bir kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Korede Türk askeri I Başmakaleden deram'ı askerlerine tahsis edilmişti.Sefir bir gün yaralıları sâri yaret ederken onların asîl hallerine,kartal bakışlarına dalmış ve «bunların ekmek-i leri olsaydı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Korede B.Milletler kuvvetlerini 1 Atomun kullanılması için emir bekleniyor Emir alındıktan bir kaç saat sonra,Çin'de atom bombası kullanmak mümkün olacak Tokyo 30 A.A.United Press)Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Adliyede terfiler Savcı Başyardımcısı Hic?M Dinç ile Savcı Yardımcılarından.A3 i Kemal Kamal ve Ca* hit Türe&ay birer derece terfi etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Atom bombasının kullanılması meselesi Vaşington 30 A.A.Demokrat temsilcilerden Hanrie Rattle,yetkili çevrelerin meclis Dışişleri komisyonunda kızılla ra karşı atom bombası kulla nılması meselesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Eden'in Kore hakkındaki demeci Londra 30 A.A.Dün Avam Kamarasında yaptığı demeçte Koredeki duruma temas eden Anthony Eden demiştir ki:«Hidroelektrik tesislerinin bu lundugu kesimde de tarafsız bir böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Bevinin nutkunun akisler.Londra 30 A.A,Siyasî ve.diplomatik müşahitler dün Bevinin Avam Kamarasında söy lediâi nutkun uzlaştırıcı ifade,sini belirtmektedirler.Bu demeçten anlaşılacağı veçhile Uzak-Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Fransaya göre Paris 30 A.A.Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcülerin den biri Birleşmiş Milletlerde komünist temsilcisinin pek ce« saret verici olmayan nutkuna rağmen Fransız hükümeti Kore meselesine bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Cumhuriyetçilerin teklifi Vaşington 30 A.A.Başkan Trumanın Cin siyasetini te-nkit eden Cumhuriyetçiler Ko re-buhranını halletmek için aşağ:daki programı tekliî etmiş lurd!r:Mançuryadaki Çm münakale me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Menkul Satış ilânı tstanJbul İkinci icra Memurluytmdam 950/5264 Malıcuz orup satılmasına karar verilen Karaköy Karomustafa Paşa caddesinde Marmara han ikinci katta 2 numaralı yazıhanede mevcut bir ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Koreve selen kirlikler Vaşingion.'30 A.A.Bir leşmiş Milletler "kuvvetlerine katılmak üzere b;r Fransız bir ligi dün Pusana vardıktan baş ka 650 Hollandalı topçu ve.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Çinliler,3 Amerikan alayını sardılar Seoul 30 A.P)Çin kc münistleri bu gece takriben 80.000 kişilik bir kuvvetle ce' benin k«zey-doğ.u kesimind giriştikleri yeni taarruzun ilk saatlerinde-3 Amerikan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • FilipSnii kıtalar Kareden avTilıvar Tokyo,30 A.A.Tokyo dan gelen fakat teyid edılvn"yen haberlere göre şiddeti soğuğa karşı mukavemetsin likleri sebebiyle Koredeki Filipin kıtalarını geriye çekmek bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Kunuri şehri d üstü Kore cephesi,30 A.A.Kuauri şehri dün gece düş müştür.Bütün Birleşmiş MH letter unsurları şimdi Cfaong chon'ua güney sahilinde olup daha güneyde hir savanmr hattma doğru çekilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Bir Amerikalı stıbava sür¦ Vağington,30 A.P.A merikah bir sabay.dün gaze teeiler için harbin bir hüiasr sini yaparken,Kore dut urm hakkında aşırı «bir bedbiniiî gösterilmemesini» istemiş,v »nazik olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • B.MiIIefler kuvvetleri yen i müdafaa hattına çekildi f Bastarafı Birincide 1 mekte olan ve kendisini Sarı denize doğru sürmeye gayret eden 200.000 kişilik Çin komünist ordusu ile muharebe etmektedir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Bir süvari tümeni sıkışık durumda Seul,30 A.A.Kuzey baü cephesinin düşmanla teması kesilmiş bulunan sol cenabı muntazam bir surette çekilmekte devam ederken,sar cenahta bulunan birinci süva ri tümeniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 01.12.1950
  • Dünya sulhu ciddî tehlike geçiriyor r Bastarah Birincide 1 Korede meydana gelen bu ciddi vaziyetten bahsedeceğim.Kore beş aydar.beri tecavüze uğramış bulunuyor.Bu teca vüzî harekâtın ne kadar insafsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Kininli GRIP Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir çok-fenalıkların onune geçer.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Satılak Emlâk)İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminat Dosya No.Cinsi Lira Lira 511-1395 Adalar,Heybeliada)Heybeliada mah.Lozan Zaferi cad.18 ada,11 parsel eski 15 yeni 26 kapı sayılı 56.50 M2 ahşap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Safkan İngiliz ve Safkan Arap Yarış Âtları Kır çiçeği S.K.İng,Doru dişi 2 y.Pulat II.S.K.İng.Kır erkek 2 y.Destan S.K.İng.Doru erkek 2 y.Büker S.K.İng.Kır dişi 2 y.Aldemet S.K.İng.Al erkek 2 y.Doru Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • 1 O E R 1 T Ö H Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş.karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları ML-teL-tsıs» Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR* Beyaz sabunv-yöVfneb.I I ÎUVAÜri SABUNUNU KU.ILAKKNIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Avrupa futbol birinciliği Paris 29 United Press)i Fransız futbol federâsyonu sekreteri,her dört senede bir Avrupada bir futbol şampiyonluğu organize edilmesini tavsiye et mekte,bu karşılaşmalarla Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Olimpiyatda Rugbi oynanacak Helsinki 29 A.A.Olimpiyat komitesi.1952 yılı Helsinki olimpiyatları programına Rugbi oyununu da koymayı dü şünmektedir.Komite,bu husus ta beynelmilel Rugbi birliğinin fikri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Genç millî takımımız salı günü hareket ediyor 8 Aralıkta Kahirede Mısırlı,larla.Ankarada 3 1 lik galibiyetimizin revanşını yapacak olan genç millî takımımız,salı sabahı bir Türk uçağiyle Kahireye gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Istanbulda bir futbol turnuvası tertipleniyor Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş ve Vefa kulüpleri hariçten getirecekleri iki yabancı futbol takımının da iştira,kiyle yılbaşında tamamlanmak üzere büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Türk talebe Birliğinin J&eyannamesi Önümüzdeki cumartesi ye-pa*ar gönlerinde,Spor v£i-Sexgi sarayında yapılacak olan güreş musabakalan biletlerinin,satışa çıkarılmasından çok kısa bir zaman sonra bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Gayri Menkul Satış İlânı T.C.Ziraat Bankası Boyabat Ajansından T.C.Ziraat Bankası İzmir şubesine Zirai Krediler hesabından borçlu Mehmet Nuri Abdiş işbu borcuna mukabil Boyabatta Kemaldede köyü yeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Adalar Tapu Sicil Muhafızlığından:Büyükadada Çınar meydanı sokağında yeni 37 kapı 14 pafta 39 ada 4 parsel No.lariyle Tapu kütüğünün 438 ci sahifesinde 2/8 hissesi Ayasilos na« mına kayıtlı hane hisse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yrgıçiığından;Dosya No.949/798 Beyoğlu.Nişantaşı.Teşviki,ye caddesi Kısmet Apt.133/4 No.da mukim iken halen adresi meçhul Hursi Durok:Holantse Bank Ür.i N.V.İstanbul Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • Utangaç so.66 ada,42 parsel vergiye göre)yeni 2 kapı sayılı 23 M2 arsa.800 60.516-18632 Eminönü,Beyazıt)Çarş)rnah.Yorgancılar so.Camili han üst kat 1814 ada,eski,yeni 10 kapı sayılı 24 M2 kârgir odanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.12.1950
  • İsrail millî takım oyuncuları bir uçakla şehrimize geldi Kafile başkanı Hayım Glovinski,"İsrail,deki 5-1 galibiyetimiz,buradaki maçın neticesi hakkında bir tahmin yürütmemizi mümkün kılamaz,diyor Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6