Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Anayasa komisyonunun dünkü toplantısı ermin u m I a r i H.S.Tanrıöver,Türkocaklarının nasıl lağvedildığini açıkhyarak Halkevlerinin tekrar Türkocaklarına iadesini istedi Ankara,23 Milliyet)Anayasa kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Rossel Dorr,memleketine götürdüğü hediye elinde olduğu halde gazetecilerle hasbihal ediyorsseS Dorr dün bir sın toplantısı yaptı Mezunen memleketine gitmekte olan iktisadî işbirliği idarecisi pamuk is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • işçilerin dinlenme yurdu î.E.T.T.işçileri için bir dinlenme yurdu açılmıştır.Devamlı ve ağır şartlar altında çalışan î.E.T.T.işçilerinin Beşiktaştaki dinlenme yurdu dün Vali ve Belediye Başkanı Prof.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Akciğerde filizlenen ayçiçeği Kansas City 23 fA.A.Ünited Press:Bir saatten fazla süren bir ameliyattan sonra,operatörler henüz iki yaşında bulunan küçük bir kızın akciğerinden filiz lenmiş ve bir buçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Yeni hazırlanan "Kervansaray,salonlarında verilen kokteyl j\m4* M w m SİH 'i 1 i j JBfer İl â L I" İİİmİ&K i,î!^A ı "JA*^ Dünkü kokteyl'* iitirftk edenlerden bir Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Bulgar zulmü Ankara,23 T.H.A.Buraya gelen haberlere göre Bul gar hükümeti memleketimize vizesiz sokamadığı muhacirleri Sivilingrat civarındı kamplara doldurmuş,hükümetimiz üzerinde manevî bas ki yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • epm ve öğretimi Genelkurmay Başkam Nuri Yaınut dün bu mesele ile diğer çeşitli askerî hususlara dair bir beyanat verdi Şehrimizde bulunan Ge nelkurmay Başkanı Nuri Yamut dün kendisini zi-I yaret öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Eski iktidar zamanındaki yolsuzlucju meydana çıkaran Deniz Kuvvetleri Komutanı Sadık Altıncan Bir milyon liralık suiistimal Deniz Kuvvetleri Komutan-İlgındaki yolsuzluk tahkikatı yakında sona erecek İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Zimmetine 36 bin lira geçirmekten suçlu yargıç Ankara,23 Milliyet)Bundan bir müddet önce Ankara adliyesi.3 üncü Suih Hâkimi îhsan Sıdahn emekliye ayrılması sebebiyle yerine tayin edilen Muhsin Tuğsavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Miliî fakını çalışmalarına haşladı «S İsrail,Fransa vs M;sır iıe yapılarak üç karsüaşma için millî ic:cı:n kadrosuna çağın,lan futbolcularımız,dünden i'ıîbaren antrenör Mc.Cormiek'in nezaretinde İn ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • İzmir Okul Spor Yurdu açıldı Diğer şehirlerde oldu-u gibi îzmirde de okul spor yurdlan merasimle açılraırtır.Yukarıdaki resimde bu vurdlara da'hil kız talebeden bir efrvb görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • İzmir,23 MİLLİYET)1 konuşma yapmıştır.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ticaret ve Sanayi Odasında Zühtü Velibeşe bugün İzmir yapılan konuşmada muhtelif tütün tacirleriyle mühim bir Devamı Sa:5 Sü:6 da|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • ter Konferansı merika umumî efkârı bugün Ruslara çok muğberdi)Şimdiye kadar binlerce vatandaşlarının ölümüne,vüzbinlercesinin evlerinden barklarındanayrılarak uzaklara gitmelerine ve milyarlarca dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1950
  • Gensoru takrirlerine Millet Meclisinde gerekli I Birinci Gensoru takririni veren ve bunu Meccevapları verecek olan D.P.Genel Başkanı liste müdafaa edecek olan C.H.P.Genel Adnan Menderes Başkanı İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Serseriler başka vilâyetlere sürülecek İçişleri Bakanlığının şehri mizdeki serserilerle alâkalı bi tamimi dün vilâyete gelmişti!Bu tamim gereğince serserilı rin şehir dahilindeki nafıa ve âmme müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Maslakta Ethena adında birisini öldüren Necati l,î sene hapse mahkûm oldu Bir müddet evvel Maslakl Karkuyusu mevkiinde bir ci nayet işlenmiş ve Necati ianinde biri kavga etliği Elhen bıçakla öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • İslâm Ranh Hadiselere Sebep Ota İ1ÂŞİMÎ EMEVI Rekabeti fÇf&ÜCA Nü:124 ZİYA ŞAKİH tar gizli bir itilâ!hazırlıyordu Muhtarın pederi,Sehâbe)dendi.Kendisi ihe,Resulûilctiun Mekkeden Medin,wğ hicret bu vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • ir Miîlî Türk Talebe Birlığ Edebiyat Derneği ile Tıb Der negi arasında dün saat 15 d Eminönü Halkevir.de «Atatin inkilâplan tehlikeye düşebiliı mi?mevzuunda bir münazara yapılmıştır.Her iki taraf da t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Baltıkta lırlınaya yakalanar Türk gemisi Evvelki gün,Baltık denizinde Gotland adaları civarmd;seyrederken imdat istediği bi dirilen Kemal Sadlkoğlu şile binin Londrada bulunan sahi bi tarafından acent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Çirkin bir tecavüz 12 ilâ 16 yaşındaki beş talebe iki kıza tecavüz ederken yakalandı Tuşkasapta eşine ender tesadüf edilen çirkin bir tecavüz hâcı.sesi olmuştur.Bu semtte uturan 21 yaşında Şük ran ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • HALKINSES!Patlak su hortumları Bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle deitilmektedir;Bilmem hiç dikkat ettiniz mi?Vapurlar köprü iskelelerine yanaştıklar!zaman,ateşçiler yahutta yamakları;ilk is o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Güngör Fırtına'nın annesi dâvasından vazgeçti Türkiye güzellik kraliçesi seçiminde 5 inci gelen Güngör Fırtına'nın annesi Hasibe bi;müddet evvel Savcılığa baş vurarak kızının,kendisi İzmir de iken Erg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Kardeş takası Fevzipaşada iki delikanlı birbirlerinin kız kardeşlerine göz koyuyorlar.Kızlardan biri kendine meftun olanı seviyor amma diğeri oralı değil,hattâ âşıkından nefret te ediyor.Delikanlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Askeri I isler Bundan evvelki bir yazımızda,Çin'in Kore'de aske ri müdahalesiyle başlı yan kritik durumu izaha çalışmış ve Çin müdahalesinin askerî bir çiğ halini alması halinde,A.merikan hattı hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • KISA HABERLU it İstanbul Valisi dün ya nir.da Beşiktaş?Kaymakamı ol duğu halde Ortaköyde tefi iş lerde bulunmuştur.Denizyollarının Şule va purunu Kalkavan firması si tın almıştır.Şilep parçalanarak hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Selim Sırrı Tarcan hasta Türkiye'nin en eski bedeı terbiyesi hocalarından ula;Selini Sırrı Tarcan hastalan mış ve Nişantaşı Sağlık Yurduna kaldırılmıştır,İstanbu Muallimler Cemiyetine men sup bir heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Hindistan hükümeti Türkiye'ye iki dokuma tezgâhı hediye etti Hindistan hükümeti İstan bul ve Ankaradaki Teknik öğ retim okullarına hediye edi' mck üzere iki adet dokum tezgâhı göndermiştir.Bu te;gahla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • P:ızar yerleri;her semtie haftada 2 defa burulacak Evvelki gün vilâyette topla nan fiat ayarlama komisyonı nun aldığı kararların tatbikin;başlanmıştır.Bu meyanda h:tada biı kurulan pazarları haftada i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Göçmenlerin iskânı Göçmenlerin nakil ve iskân İşleri etrafında Bakanlık bir tamim yayınladı Türk Bulgar hududunun açılmasını müteakip tekrar memleketim i;e geinıe e u.hyacak olan göçmenlerin na kil,ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • içişleri Bakanı şehrimize geldi 5 O Belediye ile Vilâyetin ayrılması hakkındaki kanun pro jesi Bakanlar Kuruluna verildi İçişleri Bakam Rükneddin Nasuhioğlu dün sabah şehrimize gelmiştir.Bakan dün ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1950
  • Terfi eden 17 öğretmen Şehrimizdeki ilkokul öğretmenleri arasından 17 kişinin aylıkları birer derece arttırılmıştır.Bu Öğretmenlerin isimleri aşağıdadır:Çiçek Şener,Yusuf Gönül Ahmet Durukan,Saadet Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Kok kömürü sıkıntısı bir dert halindedir Daha bir kaç ay evvel bol miktarda stok yapıldığını söyleyen alâkalılar,şimdi ordino sahiplerine çok acaip tavsiyelerde bulunuyorlar Son günlerde istanbul halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Fe*.î bir uçak kazası Morun Wyoming)23 AP Salı gecesi Movan dağının zirvesine yakın bir yere düş muş olduğu tahmin edilen uca ğm enkazmı ve içinde bulunan 21 yolcunun cesetlerini aramak için dört daf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Dış Ticaret Dairesi İkinci Daskanı Paris Ticaret Mümessilliğine tâyin edildi Dış Ticaret Dairesi İkin-Başkanı Orhan Utkan,Pari:Ticdiet Mümessilliğine tâyin ed.*miştiı.Orhan Utkan bugün uçakla Fransaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Kahve Hatları düşüyor iiatlarındaki düşüklük devam etmektedir.Dün 5 numara kahve toptun olarak 70ü,3 numara kahve ise 71Q kuruştan muamele görmüştür a Toptan satışlardaki bu fiat dü şüklüğü henüz pera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Fin kabinesinde komünistler Helsinki 23 AP)Fin Bas bakanı Dr.Urho Kckkoncıı dua gece,bütün partilerin iştiraki ile geniş bir koa)5?y a kabinesi kuruîmaâinı talep etmiştir.Bu talep kabul câluı ve ta_M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Anayssa dilî Aaicaytı-a.i ilci haber vgt:L.ri cuk iyi.biri de cca sıkıcı,iyi habere göre TUrkçedçn öz Turkic çcyo cevrUcâş olan Anaperaanrn gcrne Türkçe met n.ne dJ ü:hakkında Kedice rr ijtcxii verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Atom enerjisi &tom t'ırmı olarak tanınan atom nüvesi reaktörleri zincirleme bir atom enerjisi husule getiriliyor Vaşîngton,23 A.A.Birleşik Amerika alom enerjisi komisyonunun bugün bildirdiğine göre in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • B?r boksör ökîü Paris 23 'A.A.Birkaç gün evvel-amatör boks karsıin.şmalarında penesine yediği blv yumrukla bayılan ye o gece'ölen 23 yaşındaki genç bok sörün,canaraasıı.dan ölfli'ıCjü yauılan otcfpSTd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Eritre'ııin istiklâli Lake Success 23 *A.A.Habeşistan.Entrenin Habeş lacı altında federasyon yapıl masa prensipihi kabul etmiştir.14 devlet tarafından bir ka rai sureti halinde özel siyas komisyona ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Bir ingiliz gemisi battı Kahbe,23 A.A.Reuter)Dün gece Süveyş kanalının,20 kilometre güneyinde petrol yüklemekte olan bir İngiliz gemisinde vukubulan inöiâk neticesinde,gemi alevler içinde yanarak batm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Haricî kısa haberler HİNDİSTAN ir İyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre,hu ayın on birinde Yeni Delhiye yapacağı zi yareti tehir etmiş olan Nepal Dışişleri Bakanının önümüzdeki pazar günü Hindistan baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Hayat o kadar güzel ki.di e mırıldandı;Dudaklarında Trahzun bir gülümseyiş,gözle."inde rikknt vardı.Murat ise korkunç derecede hodbin me iânko/isinin içine gömülmüştü.Odada buluumıyan birisiyle konnsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Tampon b ö I g e s i meselesi Vaşington,23 A.A.Res mi şahsiyetler,İngiHerenin komünist Çin ile Kore arasında bir gayri askerî tampon bölgenin kurulmasını güven,lik konseyine teklif etmekte olduğunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • 27 Amerikan esiri serbest bırakıldı Kızıl Çinliler esir aldıkları Amerikan esirlerini tedavi ettikten sonra Birleşmiş Milletler*hududıuıa kadar getirdiler Tokyo,23 A.A.Ç.in ko münistlerinin serbest bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Süveyş kanalı Azzam Paşa,Ingilterenin Mısır topraklarında asker bulurtUırması meselesini ölmüş olarak vasıTlandırdı Vaşington 23 AP Arap Birliğinin Genel Sekreteri Abdülrahman Azzam Paşa dün akşam,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Türk Dil Kurum» çalışmaları Ankara,23 A.A.Türk Dil kurumu Genel yazmanlığından:Altıncı Türk Dil kurultayı tarafından tâdil edilen tüzük hükümlerine göre kurulan yö netim ve bilim kurullarından mürekke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Bir tren kazasında 76 kişi öldü Nevyork 23 AF)Allanın inayetin1?teşekkür günü olan Thanksgiving Day müoasebe tiyle dolu olan iki yolcu Jreıvnin l^ong îslami'dan gelirken çarpışmaları neltcesinde,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • ölüm hâdisesi Roosevelt'in intihar eden damadı eşiyle birîikt?yavrusu mı kucakhvur Boettîger,Arizcna'da Phoe.nıüştcıek hayata ımkvir:Bu tüyler ürpertici hâdise,bütün Amerikanın sevdiği,son senelerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1950
  • Tıp Fakültesi Dekanı dün Şehir Meclisi üycJeıile görüştü Şchk Meclisi üyeleri a; smdan seçilen bir komisyon dun T p Fakültesi Dekanını zjye* ret etmiştir.Dekanla üyeler avasında cereyan edeh geıü£ med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • ISTANBUL 12.57 Açılıg ve program 13.00 Habelre 13.15 Öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar,Okuyan:Güzin Siper,Çalanlar:Jfubar Tekyay,Ercüment Bata nay,Yorgo Bacanos 14.20 Serbest Saat 14.30 Şarkılar «Pl.14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Hie.24 KASIM 19 5 0 Cun a R«.13 Safer 1370 11 T.So 1966 VJKİT VASATİ IMJfl Oünes 6.49 1.68 Ogle 11.59 7.09 İkindi 14.33 9.44 Akgam 16.49 12.00 Yatsı 18.24 1.36 imsak 6.08 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 1945/38 Ves.Gaib Vasiliki uhdesinde bulunan eski Tatavla yeni Yenişehir mahallesi Taburağası sokağı 16 sayılı evin mahkememiz tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • MARAŞ OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİNDEN:Derneğimizin yıllık kongresi 26,11.950 pazar günü saat 14 te ekseriyet olmadığı takdirde 3.12.950 pazar günü saat '14 de Cemiyet merkezinde yapılacağından sayın üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7.85 100 Dolar 280.00 100 Fransız Fr.0 80 100 Liret 044.128 100 İsviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 İsveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.73.90 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • HERKESÇE BtLİNEN BİR ŞEY varsa o da KREM PERTEV'in değerli bfr müstahzar olusudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • ZAYİ Nüfus kimlik cüzdanımı kaybettim,yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kalyoncu Kulluk caddesi No.153 Yorgl oğlu Anastas Karamanlakl.1928
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • AUttiyet ABONE MATLJUU Senelik 18 Uradır 6 Aylık 1» 3 9 1 i s Yeban«t memteltttle?tfln iki mitlidir.İLAN l'İÂTLÂRI Baslık 20 Ura İ nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfam santim)t Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Sahibi:A.N,K A R A C A rİ Bu nüshada yazı işlerini fi idare eden:Vahid Ramiz Hi Dizildiği Yer:N.A.ye A.a Gazetecilik Kollefctif Sir Matbaası Basıldığı Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • j i D rt N SACA 1 Çabucak.2 Tavır,Jzüm tarlası.3 İnsanın en hassas teli Dilsiz.4 Itiver.5 Bir nota.Almanyada bir şehir.6 Efrat,Bir harfin okunuşu.7 Karı veya koca.Birdenbire 8 Fare avcısı.Bir emir.Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • K Bitmeyen Hasret Safa ÖNAL j bozacak derecede ka iar.lık.insanın damarlarındaki kanı donduracak kadar soğuk bir geceydi.Vakit geceyarısır.ı toktan geçmişti.Uzun bir gü_aün yorgunluğundan sonra uykuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Madam Quilleboeuf un evin den çıkarken,Hilary de bu kanaatte idi.Fakat,şimdi zih nime bir sürü fena ihtimaller takılmıştı;Amma,elimizde kafi deliller yok ki!dedi.Pierre:«öyle.Fakat;elimizde oldukça ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Devlet Orman İşletmesi Koyulhisar Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kelkit kenarı orman dışı istif yerinde mevcut 1928 adede denk 558,056 M8.ç&m tomruğu 17)parti halkıde ve 1404 adede denk 516,589 M3.kökna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Asistan alınacak istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemize bağlı Eczacı Okulu Farmasötik Kimya Enstı tüsünde açık asistanlık vardır.İsteklilerin 15 aralık 1950 akş;mına kadar Dekan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Satış ve şevkte sür'ati sağlıyarak sayın müşterilerimizin siparişlerini vaktinde yetiştirmek maksadiyle,22.11.95Q tarihinden itibaren yapılacak yeni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1950
  • t.ALKAZAR 42562)1 Zarfl ba.AR 144394 l Devler atel ATLAS 40835)1 ÜQ SL lâhşoilar renkli orijinal)fNCİ 84595' 1 ApokaliJ ELKAMRA 42233)1 Bil yetimcnin rom'an)2 Yal™ gidenler.LALE 43595)I Devler,filesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Dörtler Konferansı fBaşmakaleden deyaaı)dünyanın bugünkü facialarını hazırlamağa imkân bulmuştu.Simdi avni taktiği tekarr edebileceğini ümit eylediğinden şüphe olunamaz.Amerikalılar,belki biz yanlış d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • RusJiac Yugoslavya sınırına asxer.yığıyor Viyana,2$ A.F.Sovyet Rusya askerî birlikleri ya km bir zamandb,Macar Yugoslav hududunda mevki alacaklardır.Bu hareketin,bu* hûüta Maskara* He Budapeşte arafmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Halkevlerinin durumları f Baştarafı Biri«cîtie 7 tür.Bu teklifler,uzun ve meraklı bazı iddia ve açıklamalara yol açmıştır.Toplantıda Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu da hazır bulunmakta idi.İçtimada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Yeni hazırlanan Kervansaray tatfnAnfc gefcrl pek ya^mda y^5»enti kür sıçtoaa kavuşacaktır.Bu.saJoıv uzun.zamatratanberi Hat biye ile Taksim.Masın da bulunan ı rasa/zam bir a;**rrwwanirr bör kısrrrmı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • f" raaşfarafa Birincide l tüccar Ekonomi.y* Ticaret 8a fcaaamdua» muhtelif,dilekler do bulunmuşlardır.Amerikanın Avrupa piyasasına yapmakta" olduğu,t'ütfÖfn-ihraca U,k a cşısında tütün m'ân|tfrü'muzü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Bîr Pakistan destroyeri geliyor Ankara,23 ANKA.Tipe» Sultan isimli Pakistan dest royeri önümüzdeki ayın dördünde İstanbula gelerek 10 aralığa kadar limanda kalacak,müteakiben İzmir limanı nı dâ ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Ed in burg Düküne hediyemiz Ankara,23 ANKA.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Yalova'da dost İngilterenin veiiahdinin zevci Edinburg Dükü ile görüştüğü sırada,misafirimiz Türk atlarının Po la oyununda büyük ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • ¦Ulaştırma Bakanı P.T.T-İdaresini teftiş etti Ankara,23 T.H.A.Uıaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek bugün öğleden evvel P T.T.îdavesi Özel Müdürlüğü ne gelerek idarenin muhteli:şubelerine nıensup uzmanlar la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Denizyolları idaresinin propaganda faaliyeti Propaganda faaliyetine bı veren Denizyolları idaresi» R sın,Yayın ve Turizm Gen Müdürlüğü ile bir imzalamıştır.Buna göre» ht iki idare» turum ve propagar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Amcasını ölcfiiı-m ek istedi Ticaretle iştigal eden ve G« tatada yazıhanesi olan Ahme' isminde birisi dün bir-müd dettenber* apalak» açık buht »an yeğeni Necati'nin Uanuy.W& afcraimstirtacire a,teğ et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Ordunun fitimi r Ba$ta*ai» Bûmi'ide T İmi a^v&aki şg&ibte ee-v^ ten$ö?mığt«r* ^s^ik-aysı gâienı tawway tayetuftte A&k.araya «Kta Heyeti**» AmAiikaya ziya 5^t m&kaa diyte gitmiştir.&%nen heyetle henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Korede çete harbi önemli bir hal aldı 20-30 bin kişilik komünist kıtalarının Mançuryadaki komutanlıktan radyo ile idare edildiği bildiriliyor Seul,23 Amerikan ordu rnahmlerine gelen haberler.1Q.0QQ ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • dalet Bakanlarından Devrimin askerlik işi C.H.P.iktidarının Ada let Bakanlarından Şi" nasi Devrimin neden dolayı askerlik yapmadığı tesbit edildi,kendisi yakında Yedek Subay olculuna sevkedilecek Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Savarona satı lığ a çıkarılıyor Ankara,23 ANKA.Yıl lardanberi satılıp satılamıyacağı bir mesele haline gelen ve Devlete çok pahalıya mal olan Savarona yatının kat'î olarak satıbğa çıkarılması Ulaştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Suçlu yargıç T Bastaıal'ı Birincide 1 Bu sabah saat 10 da Yargıtay 5 inci ceza dairesinde hâkim İhsan Sıdal'm duruşmasına başlanmıştır.İhsan Sıdal'ı avukatlardan Asım Ruacan ile Şükrü Bıçakçı müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Filizlenen ayç'çeğî T Bastarafı Birincide 1 ÇpcuAun unnesi,jg'eçpn a-gustosun 27 sinde,tujilu ayçiçeği çekirdeği yiyen Uuınr bunlardan bir tanesin?yuttu ğunu.sonradan »atiîrrie oldu «unu bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Deriizyalterı Genel ÎMütîîfrü Ankaı atlan dondu Devlet Denizyolları Gene' Müdürü Cemi)Parman dün Ank^radan şehrimize gelmiştir.Cemil Parmak Aıakarada bu luncluğu günler içinde genel müdürlüğe ait işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • hmn toplantısı yaptı ^Mîs-ûorp ve tw»N geç+Tnae-k özere fcu#w» 'An»e*i Jtay-a hareket edö-yı&ro».Takriben,alu b&fta kadar.AamcUuu d» fc&tolufctraik Fani» ftaui-&i$fc Titofciyeey-avdeti *d»eeği:Bjeâ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1950
  • Meclise ikinci bir ger soru önergesi r Bastarafı Birincide 1 Meclis açıldığı gündenberi hükümetin Mecliste bu konu üzerinde herhangi bir açıklamada bulunmaması hissettiğimiz zarureti bir kat daha artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • BEYOGL Şubemizin BUGÜNDEN İtibaren faaliyete başlayacağını arzederiz.Münhasıran bu Şubemizin tasarruf ve vadeli mevduat müşterilerine tahsis olunan.10.000 LftUMüC Keşidenin büyük ikramiyeleri t il 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Pamuk presesi satın alınacak Çukurova Pamuk İslah istasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlüğün den Müessesemiz Hacıali köyünde kurulmakta olan çırçır fabrikasına lüzumlu standard eb'adda satte 3-5 balya ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Proje Müsabakası M.S.Bakanlığından Dış memleketlerdeki Türk şehitler i için Milli bavunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri İnşaat Grubu Başkanlığı tarafından 15 Ocak 1950 tarihine kadar Türk Şehitleri Anıtı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI ihtiras tramvayı iLıılnIHI ^azan:Tennesse Williams mimWlP Türkçesi Asude Zeybekoğlu Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Tersine dünya Yazan:R.Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Yeni gelen son mode!1 Marka Tıbbî ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA,RIHTIM CADDESİ,TAIIIR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzcderiz »Muhtelif R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Yunanlı boksörlerle yapılacak müsabakalar Döı t gündür şehrimizde bulunan misafir Yur.an boksörleri,ilk karşılaşmalarını yarın akşam spor ve sergi sarayında yapacaklardır.İlk akşamki maçların programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Önümüzdeki Aralık ayındaki maçlar i futbol takımlarımızın pacağı Uç mühim maç İsrail,Mısır ve Fransa ile;A,B i genç millî takımlarımızla yapacağrmız üç karşılaşma» her bakımdan bizler için diddî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Maden Direği Naklettirilecek Ereğli Kömürleri İşletmesi Benel Müdürlüğünden İşletmemizin Göynük Orman İşletmesinden Göynük Nallıhan ve Göynük Mudurnu şoseleri üzerinde satın alınan ve alınacak olan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Diyarbakır Yollar 9 Bölge Müdürlüğünden 1 Van Muradiye Erciş)yolundaki Muradiye)prüsünün mevcut kârgir ayakları üzerine betonarme tabiiye yapılması işi 10.11.1950 gününde istekli çıkmadığından 2490 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • îl lür Aşağıda gün,saat Taliplerin Cinsi Sığır eti Arpa Nakliyat cins ve mıkdarı ve mahallerdeki belli gün ve yazılı As.S maddelerin i Al.Ko.da pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazıyapılacaktır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Çav Belediyesinden Adedinin muhammen bedeli Tutarı CİNSİ Adet Lira Kr.Lira Kr,1 Fort motörü sıfır binde yirmi kullanılmış 7 pistonu ile.1 100.100 2 Doç motörü yalnız silindir.Eskj 2 50.100.3 Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.11.1950
  • Uşak Asliye Hukuk Yargıçlığından £3 Uşakta kâin şayak fabrikası Türk Anonim Şirketine izafetle idare meclisi reisi Basri Zihnioğlu vekili avukat Adnan Çalıkoğlunun mezkûr fabrika hissedarlarından Huri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6