Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Seyrüsefer işini düzenlemek için alınan yeni kararlar Beyoğlu caddesinden geçecek arabalar tesbi+edildi.Taksimetreler yeniden gözden geçiriliyor Bütün viraj çizgileri yeniden çizilecek IstanbuTda he*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Muallimler arasında nakil ve tayinler Mili!Eğitim Müdürlü,günce şehrimizdeki ilk okul öğretmenleri arasında bazı nakil ve tayinler yapılmıştır.Eu arada,60 öğretmen Başöğretmenliğe terfi ettirilmiş,61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Dün yapılan İstanbul Telâviv temsilî maçını 2 1 kazandık Takımımızın hâkimiyeti altında geçen oyunda golleri Galip ve Halit attılar Telâvivde ytipiıaıo^ 5 1 mağiufciyerrmizle ueticclenen Türkiye İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Vali gecekonduları gzdi Vali ve Belediye r.eısi Prof Gökav dün sunar dışındaki kulübeleri gezmiş ve bunların bir halia zarfında gösterilerelc olan başka bir yere naklini istemiştir.Yazısı 2 inci sayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Dışişleri Bakanı Köprülü.Rsmaya hareketten önce Yeşilköy hava alanındaen Bakam dun Romaya hareket etti Fuat Köprülü,Bakanlar 'konseyi toplantısından sonra hemen memlekete dönecek Dışişleri Bakan;Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • k-'fi i-i m,D.P.Meclis Grupunun dünkü içtimama iştirak eden Milletvekillerinden bir grup D.Parti Meclis Grupudün toplandı Grup,Meclis Başkanlığına Koraltanı,Başkan vekilliklerine Yırcalı,Köymen ve Fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Muhacirler meselesi ©smanlı tarihinin son yüz yılı muhaceret facialariyle doludur.Bu faciaların en büvüğü 1877-78 Rus harbi esnasında vukubulmuştur.Eskiden muhacirler nasıl bir teşkilâtla ve nerelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Meclis bugün açılıyor Uzun yıllar kâğıt üzerinde kalmış şikâyet ve dileklerin bu devre kanunlaşacağına muhakkak nazariyle bakılıyor M illet vehilleri çalışmalarında mahallî ihtiyarlara daha ziyade yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle letine mühim bir mesajı 487 Amerikan radyosunda okunan bu mesajda Başbakan,bu yılk:Cumhuriyet Bayramının bundan evvelki 26 bayramla kıyas edilemiyeceğini söyledi Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • General Mac Arthur Koredeki birliğimiz Kahramanlarımız her aksanı 2 saat Ankara radyosunu dinliyorlar Taegu,31 A.A.Koreye gönderilen Türk savaş birliği her akşam iki saat müddetle ana vatandan haber a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1950
  • Almanyayı teslih için iki plân Fransız ve Amerikan tezleri arasındaki ayrılık müzakereleri uzatıyor Vaşington 31.A.A.Ur:ited Press»:Atlantik paktı devletleri savunma bakanlarının Batı Avrupanın savunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • İslâm Aleninde Kanlı Hâdiselere Sebep Olan HÂŞİMİ-EMEVÎ J Rekabeti ı TEFRİKA NO:101 ««ya SAKia Muhammet Kesîyr son derec Hayatındı hiçbir hilekâr lık etmemiş ve hiç kimse hakkında gizli bir tertibata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Danimarka elçisi dün çeldi Danimarka büyük elçisi ek selâns Hofmeyer,dün öğleden sonra bir İsveç tayyaresi ile şehrimize gelmiştir.Büyük elçi bir iki gün İstanbulda kaldıktan sonya Ankaraya gidecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Okullarda difteri vak'ası görüldü Sort zamanlarda ilkokul öğ rencileri arasında difteri vakalarına tesadüf edilmiştir.Bu hususta İl Sağlık Müdürlüğü gerekli tedbirleri almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Başka yerlere kaldırılacak gecekondular Vali yanında kaymakamlar olduğu halde Edirnekapı ile Topkapı arasmda ve Avrupa turistlik yolundaki surların kenarında bulunan kulübelere gitmiş ve bu kulübeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Kuruçeşmede feci bir kaza Dün Kuruçeşme kömür deposu yanında fecî bir kaza olmuştuı.Bebek Eminönü tramvayı Kuruçeşmeye geldiği vak.t,şoför Kâzımın idaresindek'' kamyon da mukabil taraftan gözükmüş,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • KISA HABERLER Son zamanlarda piyasay*» bol miktarda kahve gelmesi üzerine toptan kahve fiatlarmda bir düşüklük başlamıştır.Bu düşüş 5 numarada 750,3 numarada 760 kurusa kadar dır.^r Tarsus gemisi yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Yaya kaldırımında merkepler Manzaranın gara-beti kimsenin gözünden kaçmadı.İri bir teke büyüklüğünde bir merkep.Yükü de dört teneke su ve hiç olmazsa altı teneke su ağırlığındaki sahibi.Hayvanın ayakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • if Vali ve Belediye Reisi Prof Gökay,memurlara ucuz erzak temin etmek maksadiyle Kooperatif müdürleriyle kasımın ilk haftasında bir toplantı ya pacaktır if İstanbul Muallimler Birliği Beden Terbiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Deniz Yollarına Çamaşır makinelerinin mubayaa isinde görülen suiistimal tahkik ediliyor Bundan 15 gün evvel Denizyollarının Malzeme Müdürlüğünde bir suiistimal tesbit edilmiş ve teftiş heyeti büyük öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Ankara ekspresi geç geldi Dün sabah saat 9.15 te Hay darpaşaya gelmesi gereken Ankara ekspresi 3 saat gecikme ile saat 12.15 te gelmiştir.Anadolu ekspresi ise 8 saat gecikme ile 14.30 da Haydarpaşaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • «Ankara» ile getirilen kaçak eşyanın tahkikatı Evvelki salı günü Marsilya dan dönen Ankara vapurunda yolculara ait olan otomobillerden bazılarının gümrük muamelesi ikmal edilirken,yapılan ihbar üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Şehircilik mütehassısı Prost tekrar gelecek Şehircilik mütehassısı Pros tun memleketine döndüğü ve tekrar Türkiyeye avdet etmiyeceğine dair ortaya atılan bir iddia karşısında malûmatına müracaat edinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Almanya makine satmak istiyor Almanyadan memleketimize müracaat eden bir firma beton inşaatında kullanılan inşaat makineleri satmak istediğini bildirmiştir.Durum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Vali dün birçok yerleri teftiş etti in oyun oynadıkları iki kapatıldı Reşit olmayan çocuklar kahve Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay evvelki gece habersiz olarak Unkapanı,Fener,Eyüp,Otakçılar,Topkapı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • HALKINSESI i İstanbul Radyosu Akşamın geç saatinde evinizde oturup çoluk çocuğu-nuzla radyo dinliyor ve ailece dinleniyorsunuz.Radyonun spikeri:«Şehirde bu hafta» saatini başlıyacağını söylü yor ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • İngiliz milletvekili memleketine döndü Bir müddettenberi memleketimizde bulunan İngiliz İsçi milletvekillerinden Philips Price dün sabah bir uçakla Londraya hareket etmiştir.Mr.Philips Price,İngiliz p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Hâlde yüz kişi birbirine girdi Dün sabah saat 10 sıraların da Unkapaninda Meyva ve Sebze Hâli yanında 11 kişinin yaralanması ile neticelenen bir arbede olmuş ve 100 kadar Siirtli ve Karadenizli birbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Maruf ercrnci İhsan Sekban dün bir sene hapse,iki yıl sürgüne mahkûm oldu Beyoğlu muhitinin ve eğlence yerlerinin tanınmış simalarından Sekban apartmanı sahibi İhsan Sekban biı müddet evvel eroin imal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Üniversitede dersler bugün başlıyor istanbul Üniversitesinin 950/951 ders yılı açılış töreni bugün saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda yapılacaktır-Üniversitede yeni ders yılına girilmesi mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • yeni nakil ve istanbul ilkokul ve köy öğretmenlerine ait ayarlama kad rosu dün belli oldu İstanbul ilkokulları öğretmer.leri arasında sınıf mevcut» larına göre yeni bir kadro ayar laması yapılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1950
  • Pamuk ipliği Hatları yükseldi Sümerbankm pamuk ipliği fiatlanna yüzde 15 zam yapmasından sonra Sümerbank pamuk ipliği fiatları aşağıdaki şekilde yükselmiştir:12 numara 21.05 25.50 kuruş,14 numara 24.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Devletin yapamadı" ğını yapan adam Dünya bizi bilmiyor değil,yanlış biliyor;Avrupa ile Amerikanın mektep kitaplarında bile Türk ırkı sari Mongollarla birleştirilir,umumiyetle medenî kabiliyetten mah r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Havacılık delegeleri Izmir den dönüyor İzmir,31 A.A.Birkaç gündenberi şehrimizin misafiri bulunan İ.C.A.O.delegeleri bugün saat-14 de İskenderun vapuru ile İstanbul'a hareket etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Bu vaziyetin şiddetli tenkitlere yol açacağı ve bir umumî seçime gidilmesine sebep olacağı tahmin edilmektedir.Londra,31 A.A.İngil-j tere Kralı 6 ncı George parlamentoyu açış nutkunda işçi hü kûmetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Altın kaçakçılığı Londra,31 A.A.Afp)Vaşingtondan Bombay'a gider ken Londra'dan transit olarak geçen Mine.isminde bir kadının eşyaları arasında 35 kiloluk altın külçeleri bulunması üzerine İngiliz maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Amerikan Yardımı Deniz Grııpu yeni başkanı Amerikan Askerî Yardımı Deniz Grupu Başkanı Tümamiral Samuel P.Ginder Vaşingtondaki yeni görevine başlamak üzere yakında memleketimizden ayrılacaktır.Yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • 7 bin ton akaryakıt yandı Vakfıkebir,31 A.A.Dün gece saat 22.30 da Gazhanede âni bir yangın çıkmış ve 3 şirkete ait yedi bin tona yakın akaryakıt tamamen yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Çiftlikte tevatür cenk olacak.diye mırıldanarak yatağında kendisini bekliyen riivasız uykusuna gitti-Hurrem;«Allaha giden yol tabiatter geçiyor;Allah belki de tabiiliktir,gerçek büyüklükten,değişmez g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Birkaç E Ündür İzmirde bulur.an T ^acılık Korıtrrcsi üyeleri evvelki gün Se1smn9.mil Ayvazeli bucağına y/iderok tarihî tiyatro harabelerini frozmislerdiv.Resimde,kongre azalan müze müdürünün izahatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Roosevclt'in eski damadı intihar etti New-York,31 A.P)Müteveffa Cumhurbaşkanı Frank lin D.Roosevelt'in eski damadı John Beettiger'in bugün Manhattan'daki bir otel penceresinden kendisini atarak öldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Titoyıı devirmeğe teşebbüs edenler Belgrad,31 A.P)Bir Yugoslav eyalet mahkemesi dün,Tito hükümetini devir meye teşebbüs ettikleri iddia olunmuş olan bir hain grubunu mahkûm etmiştir.Bunlardan 13 tanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • toplantısı Tahranda toplanan İslâm devletleri iktisat konferansına memleketimiz adına iştirak eden Bölge Sanayi Birliği Umumî Kâtibi Halit Güleryüz Tahrandaki konferans hakkın,da dün şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • TEŞEKKÜR Kıymetli büyüğümüz,sevgili babamız öğretmen Sadık Ev senin 29 10 950 tarihinde ufulü dolayısiyla cenazeye,ta ziyeye ve teselliye gelen akraba,eş ve dosta cevap vermeğe büyük acımız mani olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Muhteşem gala gecesi Bu emsalsiz galada.Kral ailesi artistlerden daha çok alkış topladı Londra,31 A.P.İngiliz Kral ve Kraliçesi dün gece,re fakatlerin.de iki Prenses Elizabeth ve Margaret de olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Kuzey devletleri arasında.ve nasıl Halk,şehirden ziyade kırlara,köylere kaçar,orada yaşamayı tercih eder,Fin'in hükümet merkezi olan Helsinki bir yarımada üzerinde kurulmuş olup bütün yollarından deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1950
  • Istanbula ait bir film Hollywood'da «İstanbulini alevi» adlı yeni bir macera filminin çevrilmesine başlandı Hollywood,31 A.A.Hollywood'un tanınmış stüdyolarından Columbia Flame of istanbul» İstanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • HİKAYE Kırk Yılda Bir Safa Ö N A L Bu kar tipili,soğuk,puslu havada İstanbula inmek bir meseleydi ama Zihni bey bu,tıa mecburdu.Üç aylıkların alınacağı gün.Bir haftadır bakkala,kasaba,zerzavatçıya bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • 1 Harikulade şey;Fizikte bir kanun.2 Topraklar;tiye.3 Emme;Hüküm.4 Memul ve muhtemel olmayan;oturulacak ev.5 Hiç lekesi ve pisliği yok.6 Genişlik;Tersi)Bir uzuv;Bir nota.7 Ağyara.8 Halka mahsus;Tersi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer;Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • Hazmı kolaylaştırır,fazla şişmanlığı ünler,şekerlilere dokonmaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • •iic.1 KASIM Ru.20 19 c 19 5 0 T.Ev 1370 Çarşamba 1366 VA!CÎT VASATİ EZANI Güne 5 6.29 1.21 ogle 11.58 6.50 tkindi 14.47 9.39 Akşam 17.06 12.00 Yat.ı 18.39 1.32 trhsak 4.51 11.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • K#%1S ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar.13.00 Haberler.13.15 Hafif öğle müziği «Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan;Selma Köprülü,Çalanlar:Emir Kemal,Ercü ment Batanay,Yorgo Bacanos.14.20 Serbest Saat.Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • I TİYATRO TElMKİDtiRİ Gelir Vergisi Mektebi I Komedi kısmı Temsilleri Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında mevsimin ilk eseri olarak,Louis Verneuil'ün Georges Berr ile birlikte yazdığı «Gelir Vergisi mekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • Fin halkı ne yapar ve nasıl yaşar?Baştarafı 3 üncüde)lan vardı.İki asırdır,Finlan-diyada okuma yazma bilmiyen kalmamıştır.Papazlar,okuma yazma bilmiyenlerin.ni kâhini kıymamakta idiler.Fin landiyahlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • Put gibi duran askerlerin başlarında çelik miğferler vardı.Karanlıkta,siluetleri korkunç tu.İki metre uzaklarında sak 1:olduğumuzu bilseler,kimbilir bizi ne yaparlardı.Amma,hepsi de,hendekler içinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Dişi Kartal.2 Yumruk Kasırgası.AR '44394)1 Memnu mın taka.ATLAS 40835)1 Cehennem geçidi ÎNGÎ 84595» 1 Vatan kur taran kadın.ELHAMRA 12236» 1 Memnu mıntaka.İPEK '44289)1 Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Yeni yol vergisi kanunu Ankara,31 Anka)Aldığımız malûmata göre,hükümet,Meclisin önümüzdeki kış devresine yetiştirilmek üzere yeni bir yol vergisi kanunu ta sarısı hazırlamaktadır.Bu tasanda vatandaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • D.P.Meclis grupu ı s n tarafı 1 incide j hitabede bulunmuş ve gösterilen teveccühe teşekkür ederek uhdesine toydi edilecek vazifeyi bütün gayretiyle başarmağa çalışacağını söylemiştir.Bu sıratla bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Kösedeki Birliğimiz 'Baş tarafı 1 incide* Birleşmiş Milletler 'bayrağı altında çarpışmak üzere Korede bulunan 4500 kişilik Türk savaş birliği için Ankara Radyosu her akşam hususî bir neşriyat yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Vichinsky,T.Lieye şiddetlejücum etti Rus delegesi,genel sekreteri iki yüzlülükle ilhanı ediyor Flushing Meadows,31 A.A.Trygve Lie'nin vazifesinin üç sene müddetle uzatıl,masını derpiş eden ve 14 devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Avrupa ve Âmerikaüa morfin satan şebeke Dün yakalanan iki tüccar şimdiye fcadar 'kül lîyetli miktarda morfin sevketmişler Morfin taciri Vasu halem ve Armonak Sarafyan.Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık masa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Ankarada garip bir yanlışlık Ankara,31 Anka)Cumhuriyet bayramı arefesinde Et likten Ulus meydanına doğru gelmekte olan bir otobüste bir vatandaş kalp krizi geçirmiş,kaldırıldığı Numune hastahanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Almanyayı teslih Fçin iki p^ân Bastarafı 1 incide1 edilecek kuvvetlere Alman biı İlklerinin de dahil edilmeleri ve bunların derhal silahlandırılma 1.r;yolunda bugün bir anlaş maya varmaları ümit edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Meclis bugün açılıyor Baştarafı 1 tacide kecekleri ve uzun yıllar kâğıt Üzerinde kalmış şikâyet ve dileklerin kanun mevzuu "apılacağı kuvvet le tahmin edilmektedir.Ayrıca Meclis binasında da yeni top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Seyrüsefer i ¦f-f.Ben tarafı 1 İncide)Tetkik edilmekte olan bu karar kabul edildiği takdirde bu caddedeki tıkanıklık azala çaktır.Taksi ücretlerinin taksimetrelerin yazdığı kadar ödenmesi kararı encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Muhacirler meselesi îBaşmakaleden devamı ceret ahs verişinde fiilen vazife görerek ihtisas sahibi bulunan bir zatın vazıh tavsiyeleri ve bu arada gösterdiği çarelerden biri üzerine hükümetin bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Öğretmenler arasında yeni nakil ve tayinler Be.itaralı 2 ci sayfada)livri Sinekli köyü ok.öğ.Melâ hat nalan Beyoğlu Süruri II oköğ.Yıldız Ayral Beşiktaş Barbaros ok öğ.Leman Meriç Be şiktaş Şair Nedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • A.Menderesin Amerikan milletine mühim mesajı »Bastara fi 1 in cici e «Sizlere halktan,halk İçin ve halkla beraber olan bir hükûmetin iş başında bulunduğu bir memleketten,Türkiyeden,hitap etmekle büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Dün yapılan istanbul Telaviv temsili maçı Tel-Aviv,31 Radyo)Bir kaç gündenberi İsrailde bulunan Türk futbolcuları,bugün ikinci karşılaşmalarını Tel.Aviv stadında büyük bir seyirci kütlesi önünde yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • 13 yaşında başlayan aşkın sonu İntihara teşebbüs eden küçük Mari meğer bir fotoğrafçı tarafından iğfal edilmiş Birkaç gün evvel saat 20 sıralarında Kadıköyunden Köp rüye gelmekte olan vapurda heyecanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1950
  • Dışişleri Bakanı Ba«taran 1 incide duğu halde dün saat 16.20 de bir isveç uçağiyle Romaya git mistir.Bilindiği gibi Prof.Fuat Köprülü Romada toplanacak olan Dışişleri Bakanları kon feransmn iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • boksu değerini kazanıyor WiHie Pep Sandy Saddler'mücadelesi.Joe Louîs'in durumu.Rocky Graziano orta sıklet boksörlerine meydan okuyor.Jake Lamotta'nın şansı.İngiltere ağır sıklet boks şampiyonu Tommy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • Zayi hisse ilânıühaberleri Kuzuluk Maden suyu Anonim Şirketi hisselerinden 14 ağustos 1950 tarihli beşerbin liralık namıma muharrer ve şahsı ahare ciro ettiğim iki hisse ilmühaberim kayıptır.Yenilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • İlân Kartal Nüfus Memurluğundan almış olduğum ve içerisinde askerlik duru mum yazılı nüfus cüzdanımı ve Pendik İlkokulundan aldığım diplomamı,kazanç cüzdanımı bunlara ek olarak ta 2)adet Millî Piyang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 Ekim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan;Moliere Türkçesi:I Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan;Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahili hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N 104 ammamamamMmnaaKaaum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • luratlıBeledjye Başkanlığından Kasabanın hali hazır haritasının tanzimine ait ihaleye talip çıkmadığından 10 gün deha uzatılarak ihalenin 6.11.950 pazaıtesi günü saat 15 de Belediye dairesinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • Tekelin yeni tip sigarası Idaremizce zarif ambalajlar içinde bayanlara mahsus güzel bir harmandan hafif içimli yeni bir tip sigara satışa çıkarılmak üzere hazırlanmaktadır.Müşterilerini her bakımdan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • İstanbul Sular İdaresi i den idare ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve kuturda priz ve tevkif musluğu döktürülecektir# Şartnamesi idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin teklif bedeUerinin 7,5 gu nisbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • İstanbul Jandarma Satınalma omisyoru Başkanlığından:Miktar:Muhammen bedeli İlk teminatı Kilo Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 20 000 Lahana 3000 225.30.000 Pırasa 5100.382 50 15.000 Ispanak 2700—202 50 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • Devlet Orman işletmesi Beypazarı Müdürlüğünden Bölgesi İstif yeri adet M3 DM3 Muhammen İlk teminat Parti Bedel_Eğriova ök SÜZ çayırı G10 202 395 30 00 455,40 1 640 200 367 30 00 450,83 2 1 Yukarıda mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Asileri Kıtaat ilânları 17 ton Bulgur açık eksiltme ile 3/11/950 günü saat 10,30 da Malatya As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 8340 Lira olup ilk teminatı 663 Liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • tekel Genel Müdürlüğü ilânları Lobin sigara Kâğu satın alınacaktır Malzeme alım şubesinden 1 Mevcut şartnamesi mucibince 78.500 bobin sigara kâçıdı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,1/12/950 cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • TAKSİTLE Her nevi karyola ve battaniye satılır PERTEV ZAPSU Sultanhamam.Dikranyan Han No:15 Tel:26920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1950
  • FLEXARET III OPEMA FUTURİT 1NKA FOTOĞRAF MAKİNELERİ-Satışa arzedilmiştir Türkiye Genel Mümessili MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Tel:49449 Telgraf:Lamel 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6