Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Milliyetin kur'a isabet eden talihli okuyucularına hediye tevziatı kasımın 4 üncü akşamına kadar sürecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • D.P.İsfişara kongresi dün sona erdi endi iktidarını destekliyor Mühim bir nutuk söyleyen Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu dedi ki:"Yarından itibaren şimdiye kadar ihmal veya imhal ettiğimiz işler şeklini değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Almanyamn Atlantik müdafaasına ithaline taraftar oian Eevin ile Şuman Batı Almanya ve Atlantik Paktı İngiltere ve Fransa,Almanyanm Avrupa müdafaasına ithalini tasvip ediyor.Milletlerarası sosyalist ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Ankarada müessif bir intihar hâdisesi Ankara,23 Milliyet)Bu I zif Cebecioğlu,her zamanki sabah şehrimizde bir intihar I âdeti hilâfına bu sabah mahâdisesi olmuştur.Ankara as11 kamına biraz erken gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Yeni bir Bulgar Kızıllar bu sefer de Türk konsolosluİdarinı kapatmak için manevra çeviriyorlar Amerikalılara göre,Bulgar hükümetinin bu hali şeytanın İncil okumasına benziyor Ankara,23 Anka)Bulgarista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Yüksek öğretmen okulu dün törenle yeniden açıldı Çapadaki öğretmen Okulunun alinkU açıhğ merasimine iştirak edenlerden bir grur Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Gecekondu derdi ehir Meclisinin son top-Spt?lantısında «gecekondu-la»» hakkında bazı karanlar alındı.Belediye Reisi Doktor Fahrettin Kerim bıı vesile ile noktainazarını arıklayarak bunların heyeti umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • 1İ"^ p Sayım glinli Ankarada sayım memurları Çankaya köşkünde sayım yapıyorlar Sayımın neticesi Cumhuriyet bayramında ilân edilecek Pazar günü yurdumuzda ve şehrimizde yapılan sayım neticelerinin alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • İngiliz kültür heyeti genel başkanı Ankarada İngiliz kültür heyeti Genel Başkanı General Sir Ronald Adam Ankara garında Belediye Bagkanı ve İngiliz Büyükelçisi ile bir arada,Yazısı 5 inci sahifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • İl Genel Meclisi seçimleri neticelendi Ankara,23 T.H.A.Genel Meclis seçimlerinin neticesi,5 ilçe ve 14 üyelik hariç olmak üzere tamamiyle alınmıştır.Bu neticelere göre D.P.51 ilde,341 ilçede 956 üyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1950
  • Carpantier Jim gitti Şehrimizde müteaddit maçlar yapan Fransız boksörleri de dün şehrimizden yarıldılar Şehrimizde üç karşılaşma yapan Fransız profesyonel boksörleri,dün sabah,uçakla Devamı Sa.5,SU.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Kalpazan bir kadın tevkif edildi Dün adliyeye eşine ender tesadüf edilen bir hâdise aksetmiş ve memleketimizde ilk defa olarak bir kadın,kalpazanlık suçu ile Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılmıştır.Aslen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Moda deniz banyosunda çıkan yangın Evvelki geee Moda deniz banyolarında yangın çıkmış ve erkeklere ait kabinelerin bir kısmı yandıktan sonra söndürülmüştür.Yapılan inceleme sonunda yangının ban yoda ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • if Rıza isminde bir komis cunun emniyetini SUİİStlma dip bin liı asır» dolandıran tibl Ertnferul öztunab,dün üyeye verilmiş ve 2 r.ci Sı Ce/a Mahkemesince tevkil Ummuştu:if Dün de jehrimtedeki nx)teli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Dere içine bırakılan tarım âletleri Şehir Meclisi azalarındı Fahri Kıyak Ziraat Bakan!gına ve İstanbul Valiliği)müracaat ederek Marsh plânı gereğince verilmiş ol ziraat malzemesinin Hayda paşayla Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • îşçi evlerine ayrılacak arsalar İstanbul İşçi Milletvekili Ahmet Lûtfi Topçu dün sabah beraberinde millî işçi sendikaları birliği mümessilleri olduğu halde Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ı ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Teknik Üniversite yönetmeligindeki değişiklik Teknik Üniversite yönetmeliğinin bazı maddeleri yakında değiştirilecektir.Bu mevzuda dün kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Teknik Üniversite Rektörü şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Nahiye Me e I oc tt udurlerı Yerleri değiştirilenlerin isimleri dün Vilâyete bildirildi İstanbul dahilindeki bütün Bucak müdürleri değiştiril nıiş ve bu değişikliğe tâbi tutulanlara ait liste dün Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Türkçe meselesi Bundan önce çıkan Zavallı Türkçe» başlıklı yazımızın l)sonlarında,gazete ve mecmualarda sık sık görülen aynlış Türkçe terkip ve cümlelerden bazı örnekler vermiş,bunların neden ve niçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • İslim Aleminde Kant Hâdiselere Sebep Han HASIMI EME VI Rekabeti TEFRİKA NO:93 Ziya f AK» Ya Hüsevln!bu bina ana mesce olamaz Diye tellâllar bağırtarak bütün B.sj-a caddelerinde gezdirmişti.Çok tabiîdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • it Bu gün fukarada toplana ak olan yağcılar kongresine cehrimizden iştirak edecek olan delegeler dün Ankaraya hareket etmişlerdirir D.P.Kasımpaşa bucağı kü rük Piyale ve Hacı Hüsrev ocağının senelik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • HALKINSESIİ Posta müvezziler nin acıklı durumu tt-ınnifc,v;«Biz posta müvezzileri akşama kadar kapı,kapı,sokak,sokak dolaşmakta ve cemiyete bu şekilde faydalı olmağa çalışmaktayız.Herkes gece ve tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Bizim ogTan ddyaksız olmaz.Yukarıda ye,r bulamadık alt kamaraya indik.Bizden başka iki yolcu var.Biri iri yarı bön bir zat:Mütemadi yen dinliyor.Diğeri de sıfır tertip çalçene.Kıvırcık sakalı yanaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • D.Yollarında bir hadise işe geç başlayan amelenin durumu Savcılıkça inceleniyor Dün sabah Denizyollarında bir hâdise olmuş ve Tahmil Tahliye işlerinde çalışan 700 amele işlerine 1 saat geç başlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Emniyetteş motorize Şehrimize gelen Emniyet Genel Müdürü muhtelif nıseleler etrafında gazetecilere izahat verdi Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni tâyin edilmiş olan Servet Sürengök dün sabah şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Pamuk müstahsiline G milyon lira kredi açılacak Ziraat Bankası muhtaç pamuk müstahsiline 6 milyon liralık kredi açmıştır.Banka nın bu kararı hakkında Gene] Müdür şunları söylemiştir:Pamuk i'iatlarırıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Talebenin spor malzemesi Bazı okullarda talebeye jim rastik hocaları tarafından aldırılması istenilen spor lev;ımatının fazla ve fiatlı oluşu şikâyetlere yol açmıştır.Bu hususta dün kendisiyle konu $a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1950
  • Cumhur yet Bayramını kutiama töreni programı Cumhuriyet bayramının par lak bir surette kutlanması için Vilâyet ve partilerce yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır.Bayram,28 Ekim cumartesi günü saat 12 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • *4*omm4Hmmmmtmm Şirinlik siyaseti Osmanlı inhitatının son devirlerinde Avrupa devlet,leri bizden mütemadiyen ıslahat isterdi:Biz de yaptığımız içleri samimi bir kanaatten ziyade Avrupaya yaranmak gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Büyük karardan önceki illüzyonlar doğuran bulanık devir çok geride kalmıştı:Geçmişi olduğu gibi görüyor,dok toru artık iyice;anladığına inanıyordu.Onunla birleştirdiği hayatı için renkli ümitler kurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Tarih bir tekerrürdür 1895 yılı Kore faciası Saati çalınca Japonya Seul'deki kuklalarını harekete geçirdi.Diğer taraftan 30 bin kişilik bir ordu Seul üzerine yürüdü ve mesele bu def ak i gibi değil ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • B.Milletler gıınu Bugün bütün demokrasi dünyasında törenle kutlanacak,aynı zamanda Berlin'de de hürriyet canı asılacak Bugün Birleşmiş Milletler günüdür.Birleşmiş Milletler andtaşmasının dünya kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Zeyrek cinayetinin duruşmasına başlandı Bir müddet evvel Zeyrekte,Veli Çavuş hanında bir aile dedikodusu yüzünden çıkan cinayet sonunda Ahmet isminde bir genç hanın odabaşısı İsmaili bıçakla öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Batı Avrupa ordusu Washington.23 A.AJ «United Press» Atlantik paktı askerl idarecilerinin batı Avrupa nın müdafaası için kurulacak olan müşterek silâhlı kuvvetlerin başkumandanlığına bir Amerikalı sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Rusya)a kaçan atom âlimi Helsinki.23 A.P.Helsin ki polisi ortadan kaybolmuş olan İngiliz atom âlimi Bruno Pontecerve ve ailesinin Malmi hava alanına gelmiş olduğunu bildirmekte ve ondan sonra kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Prag Konferansı için çeşitli tefsirler Bu konferansta bazı gizli kararlar alındığı söyleniyor Washington,23 A.A.«Afp» Doğu blokuna mensup 8 Dışişleri Bakanının Prag konferansı sonunda yayınlanan teb l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • KERVANSARAY &J lORGULESKÜ tarafından idare edilecektir.Dekorasyonlar:Yük.Mimar KADRİ EROĞAN tarafından hazırr lanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Harici kısa haberler İNGİLTEREDE İngiltere Genel Kurmay Başkanı.Mareşal Sir William Slim Amerikaya varmıştır.AMERİKADA iç emniyet bakımından Nazi veya Faşist olar.veya her hangi bir totaliter harekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Türk Hava Kuvvetlerine mensup 32 gedikli Amerikan Askeri Yardım Programı gereğince Ameri,kada eğitim görmek üzere Ankarada.Etimesgut hava alanından 'hareket etmişlerdir.Bunlar Arizonadaki Amerikan Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1950
  • Seyhan'ın elektriği Adananın C ^kit suyu üzerinde kurulacak tesisatla bütün cenup bölgesinin elektriği temin edilecek Adana,23 Milliyet)Seyhan,İçel ve Hatay bölgelerinin gerek tenvirat,gerek muharrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • ABONE FÎATLARI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 3 Yabancı memleketler İçin iki mislidir.İLAN MATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 Üncü 2,5 İlân sayfası santim' 2 Doğum,Nikân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • İLAN 22-5-950/günü samimî olma« yan bir taleple iflâsa sürüklen miş olan Kooperatifimiz 22-9-950 günü iflâstan kurtulmuş ve lâyık olduğu şerefe nail olmuştur.1 Kooperatifimiz harice karşı ve Bankalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • Kalorifer malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Saiınalma Komisyonundan 1 Sekiz kalemden ibaret Radyatör kazan ve Boyler gibi muhtelif kalorifer malzemesi kapalı zarf usulile satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562 1 1 t ikam kılıncı Türkçe)2 rili maden AR 44394» Benden kaÇ in azsın.ATLAS 40835» Denizle!Sevgilisi.İNCİ 84595» 1 Intik:kılıncı.ELHAMRA 4223ü' 1 C gın kalpler 2 Takip.İPLİK' 4428
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • Hie.24 EKİM 195 0 Sah Ru.12 Muha 1370 11 T.Ev 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güne4 6.17 12.56 Öğle 11.59 6.38 İkindi 15.01 9 36 Akşam 17.20 12.00 Yatsı 18.51 1.31 İmsak 4.40 11.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • 1 Öldürmek;2 Esirlik,Tersi)Cüzî;3 Tersi)Tabakai kuzahiye,Ele avuca sığmaz;4 Hacıların ziyaret ittiği dağ;5 Vücudumuzun irazatmdan,Üzümlü pasta;6 Altı dört daha,General es ki terim)7 Tecrübî ve omelî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar.Okuyan:Dr.Ekrem Hün.Çalanlar;Emir Kemal,Ercüment Ba tar.ay.Nail ökte 14,20 Serbest saat 14.30 Saz eserleri PI)14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • "YOLCULUK" M.Kemal ŞAHİN Erzincan'dan kalkan tren san süratiyle yoluna devam ediyor,ben de koridordan etrafı seyrediyordum.Tepelerin de hâlâ kar benekleri bulunan ulu dağlar,zümrüt gibi yemyeşil orman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • Bu,manevranın başlangıcı idi.Haragos,Lionel'in vücudunu ortadan kaldırmaya karar vermişti.Evet,ne diyordum.Ha!Mektubu buldum.Eve doğru giderken,ayağım kaydı,bir çukura düştüm ve kendimi Lionel'in' ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Bobin sigara kâğıdı satın v alınacaktır Malzeme alım şubesinden 1 Mevcut.şartnamesi mucibince 78.500 bobin sigara kâğıdı pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık,1/12/950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1950
  • Genel evWin kapatılması mesafesi Kültür ve terbiye seferberliği yapılması da ileri sürülüyor Herşeye rağmen genel evlerin kapatılmasının bizim bünyemize uymadığı noktai nazarı da müdafaa edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.10.1950
  • 24 EKİM 1950 MİLLİ TET SAYFAM Bu teşkilâta yeni bir veçhe vermek üzere 6 kasımda Ankarada bir kongre toplanacak Ankara.23 T.H.A.Boden Terbiyesi teşkilatına yeni bir veçhe vermek üzere 6 Kasımda Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Bor'da pazarlıkla baraka ikmâl inşaatı ihalesi 31-10-951 günü saat 10 da Kayseri As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Keşif bedeli 19,314 lira 63 kuruş olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden Senelik kirası İlk teminatı i L.K.L.K.100.00 7.50 Üsküdar Selimiye Tıbbiye caddesi Behiç bey sokağı 296 adi 5 parsel 5009 M2 arazi.30 00 2.25 Selimiye eczahane sokak 314
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • SJJU.AR B0WNCA ItNVmAT ¦TV* ve R»m» mU «met*™ ve » *T «it vt «ok W»1-t^naT.a*aÇ P V »v icln manga*» d IWUadW olan TV^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • ZAYÎ İstanbul Belediyesi seyrüsefer memurluğundan almış olduğum 14853 sicil numaralı ehliyetimi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ruhi Çınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Kİ OPERATÖR BBB Dr.Cavit Göncer BİRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No,13 Tel:Muayene:23876 lı I III IHI'II ı İllimi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 7 84 100 Dolar 280.00 100 Fransız Ft 080 080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr.5.60 100 isveç kronu 54.1250 100 Escudos 9.7390 Serbest piyasada DÖVİZLER Dolar taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI 1 EKim pazar Matineden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DON JUAN Yazan:Moliere Türkçesi:î.Galip Arcan telefon;42157 KOMEDİ KISMI GELİR VERGİSİ MEKTEBİ Yazan:Loui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKÎM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar istanbul Dıvanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Kaloriferlerin yanması hakkında:Isfanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Hava hararet derecesi son günlerde devamlı bir şekilde 18 den aşağı düşmüş olduğundan,teshin şartile kiralanan merkezi teshin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Milletlerarası Tenis Turnuvas Üç tenisçimiz bu turnuva için bugün Pakistana gidiyor Tenis Dağcılık kulübünün yerinde teşebbüsleri ve ciddî çalışmaları,tenis sporunun her geçen gün biraz daha kalkınmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • Yeni mevsimde Basketbol takımlarımızın durumu Galatasaray basketbol takımı,bu sene de şampiyonluğun en yakın namzedidir Bu senekı maçlarda da şampiyonluğun en yakın namzedi olan simdeki kadroları ile.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.10.1950
  • TX.ZİRAAT BANKASI Vadesiz Tasarruf Hesabı ikramiyeleri 30 Aralık 1950 Çekilişinde;I EV Ankarada,Kavaklıderede,3 oda,1 hol)Ayrıca ltane 10.000 15 tane 1.000 Bu çekilişe katılmak isterseniz 0 Kasım 1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6