Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Handan Sezenel'i öldürmekten sanık Ali Koçlu dünkü duruşma,âa Hâdiseyi izah ve kendisini müdafaa ederken Nişantaşı faciasının muhakemesi başladı Beyoğlu yakasının tanınmış fimâiarmdan Handan Sezenel'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Büyük bir yurt gezisine çıkacak olan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Bayarın yurt gezisi Cumhurbaşkanı Eskişehir,Erzurum Raman,Van ve Erzincana gidecek Ankara 30 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar yarın büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Güvenlik Konseyi seçimi Birleşmiş Milletler ikiye bölündü Türkiye ile Lübnandan bîrinin tercih:için tam 15 defa seçim yapıldı Seçim,gayri muayyen bir zamana bırakıldı Güvenlik konseyinde açılan üç âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • eniz Paktı kurulmak üzere Askerî komite ile Genel Kurmayımızın işbirliği yapmasının kabul edildiği bildirildi,gelecek cevaptan sonra derhal faaliyete geçilecek Amerikaya bir heyet anması muhtemel Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Sümerbank pamuklu f latlarını yükseltiyor mu ümerbank'm pamuk ipliği ve pamuklu mensucat fiatlarını yüzde onyedi bucuk ve on beş nisbetinde artırdığını gazetelerde okuduk.Beynelmilel pamuk pivasası so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • **5fc* Seul sokaklarında yapılan ha rpten sonra bu şehrin mühim ar oşıarından birinin görünüşü GL Mac Arthur kızılların şartsız teslimim ıstiyecek Teklif kabul edilmezse müttefikler 38 inci arz daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Bir Tarih kitabının uyandırdığı münakaşa Millî Eğitim Bakanı meselenin mahiyetini ve tutulacak yolu izah etti summi adanişm an Münakaşaya yol açan Tarih kitabının kapağı Buna ait tafsilâtı üçüncü sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • Bir dersten dönen talebe Ankara 30 Anka)Millî Eğitim Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Ortokullar ve liselerin birinci ve ikinci sınıflarında sadece birer dersten sınıftr kalanların bir senelerini bor g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1950
  • 2000 okuyucuya 25000 lira!"MİyeCheiyeîerinin keşidesi bugün yapılıyor Müsabakamıza ait kur'a keşidesi bugün Eminönü Halkevinde saat 10 dan bire kadar Noter ve arzu eden okuyucuların huzuruyla yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Teknik Üniversite cinayeti şahitlerinden biri Fransaya «İtti Ankara vapuru dün 434 yol cu ve 130 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Gemi ile gidenler arasında,Denizyolları ticaret ve tarife dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Üniversitecle imtihanlak'a yarın başlanıyor Istanbul Üniversitesinde bü tün fakültelerin Eylül devresi imtihanlarına yarın sabahtan itibaren başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • jHALKINSESI Denizyolldrı personeli i Devlet Denizyolları şehirv «lafları kaptan ve makinistleri olun bizler,aşağıdaki dilekçeyi şehir hatları işletmesine 11.3.950 tarihinde yermiştik.Bizlere kanunen 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Atlantikte.Tarsus vapurunun türbini bozuldu Amerika seferine çıkmış ulan Devlet Denizyollarının lüks yolcu vapurlarından »Tarsus-vapurunun Atlantik açıklarında türbinlerinden birisi bozulmuş,gemi tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Bir Alman vapur inşaat firmasının müracaatı Ewald Bermingpans isimi bir Alman firması,şehir hatti vapurları ve 100 kişilik tenezzül!motövleri inşa etmek üzere Denizyolları idaresine müracaat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Igi^n A^mm^ Ammk SAjÜaaİmk C«tı«ı ate* HÂŞİMİ-EMEVİ Rekabeti TEFRİKA No.71 Yara* Ziya SAKİR Muaviye hususî tabibi ibol Esâl'i çağırdı Hayır,yâ Cu'de.Halazadem,daha işlerini bitiremedi.Onun irin de,hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Ticaret heyetimiz Tahrana gitti Tahranda toplanacak olan îslâm devletleri îktısat kongresine iştirak edecek olan Mümtaz Kavalcıoğlu,Feridun ve Halit Güleryüzden müteşekkil Türk heyeti dün saal 7 de bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Yeni Alman edebiyatının bir münekkidle.Lessing'le başlamış bulunduğu münakaşasız kabul edilen keyfiyetlerdendir,Vâkıâ.Lessing.pek sevdiğim hattâ tercümesine teşebbüs edip soma da Almancayı hemen hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • SERGİ ir San'at Dostlar;Cemiyetinin teşebbüsü üzerine şehrimizin tanınmış 24 ressamı 15 E kimde Yunanistanda BÇllacai bir sergiye katılmağa karaı veiinişlerdir.Sergide teşhir edileeek 41 tablo dün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Kasım Gülek Trakya gezisine çıktı Bir n-üddettenberi şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün sabah totkkierde ve partisi mensuplariyle temaslarda bulunmak üzere Trakya bölgesine gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Azgın bir manda Eyübü altüst etti Evvelki gün Eyüpte bütün bir semti heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Salih Ön ve Hasan Tivaş isminde iki kişinin Galatadan alıp Sütlüceye götürmekte oldukları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Bir hafta içinde gelen ithal malları Bir hafta idinde limanımıza Selen 12 vapurla aşağıdaki ithal malları gelmiştir:55 ton otomobil lâstiği,843 ton ziraat âleti.780 ton boru,133 ton cam,332 ton tel,29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Selimiye kışlası Göçmenler için Misafirhane olarak kullanılması Bakanlıkça uygun görüldü Bir müddettenberi Yalovada tetkiklerde bulunan İstanbul Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Sarkıntılık,zabıtaya muhalefet suçu arttı İçişleri Bakanı dün gazetecilerle yaptığı bir konuşmada umumiyet itibariyle vukuat adedinin geren yıllara nisbeıle azaldığını sadece zabıtaya muhalefet ve sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Pamuklulara dm yapıldı Sümerbank pamuk ipliğine %15 pamuklu mensucata da r,12 nisbetinde bir zam yaptı Pamuk fiatlarmın yükselmesi piyasada pamuklu mensucat fiatlarına tesir etmiştir.Düne kadar pamukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Askerî l ahisler Korede vukua gelen kıskacın ehemmiyeti Bundan evvelki Maç Arthur'un plânı)başlıklı bir yazımızda Birleşmiş Milletler Başkomutanının muhtemel bir plânını ele almış ve tahlilini yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1950
  • Fransa Maarif Nezareti bir artistimize madalya veriyor Fransa Maarif Nezareti,Türk sahnesinde kırk yıldan beri gerek sanatkâr,gerek rejisör ve gerek muharrir oia rak hizmet eden Şehir Tiyatrosu sanatk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Millî Eğitim Bakanının öğretmenlere teşekkürü Millî Eğitim Bakanı tekaüde sevkedilen yetmiş yedi ilk okul öğretmenine mesai seneleri esnasında göstermiş öl dukları fedakârlık ve temiz çalışmalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Saraylar halka açılı\oı Bu münasebetle Çarşamb?günü Dolmabahçe sarayında Büyük MiJîet Meclisi Riyaset divanı toplanacgi Millî sarayların halka açılması için iki aydanberi devam etmekte bulunan hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Bayram sayılan matem Geçen gün mahut »Dil Bayramı» gene kutlandı!Bu millî felâket için art/k «bayram» değil,Şiîler gibi döğüne düğüne matem merasimi yapmak daha doğru ulurilançereierinin ırkî teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Truman gezintiye rıklı Vaşington,30 A.A.Beyaz saraydan bildirildiğine göre Başkan Truman bugün geç vakit hususî yatı ile Potomac nehrinde bir haftalık bir gezintiye çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Merkez Bankası Genel Müdürünün vazifesi değiştirildi Ankara,30 A.A.Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban kası Genel Müdürü Sadi Belter'in Sümcrbank yönelim ku rulunda açık bulunan Maliye Bakanlığı üyeliğine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Mısırın teşebbüsü Mısır Dışişleri Bakanı Trıimandan Amerikanın Orîi:Doğru siyasetini öğrenecek Flushing Meadows 30 A.A.İyi haber alan kaynaklardan öğren ildiğine göre Mısır Dışişleri Bakanı Salâhaddin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • 500 liraya satılan kız Savcılık garip bir dolandı rıcılık hâdisesine el koymuş tur.İddiaya göre Maçkada oturan Salih isminde birisi,ticarethanesinde çalışan Mus tafanın kızı Zelihayı hizmetçi olarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Isviçrede Londra,30 A.A.Maliye Bakanı Stafford Cripps,beraberinde eşi olduğu halde bu sabah Zurich civarındaki bir hastahanede tedavi edilmek üzere Londradan uçakla İsviçrcye hareket etmiştir.Maliye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Millî Eğitim Bakanı dün verdiği beyanatta meselenin mahiyetini ve tutularak yolu açıkladı Maarif Şûrasının geçen toplantısında alınan bir karara uyularak bu ders yılından itibaren okullarda şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Denizyolları idaresinin kadrosu hazırlanıyor Denizyolları idaresinde 1951 yılı kadrosunun hazırlıkları devam etmektedirîdare,yeni kadroların turzimindc,gemilerin persons ihtiyacını dikkate almakta vbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Okullarda din dersleri Mİ112 Eğitim Bakanlığında bu iş için bir ilini heyet kuruldu Ankara 30 Anka)Milli EğiJ tim Bakanı bir muhabirimizin dinî tedrisat hakkındaki sual'ne şu cevabı vermiştir;ülko ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Sovyet Rusya,Çarlık emelleri peşinde Rusya ve peyk milletlerinde hürriyetin demokratik ihtilâli ilerlemektedir.Middleburg 30 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakan,lığı müşaviri ve fevkalâde Büyük Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Millî oyunlar ekibinin Avrupa turnesi Türkiye Millî Talebe Federasyonundan 41 kişilik bn grupla,millî oyunlar ekil dün Ankara vapuru ile muhtelif gösterilerde bulunma/üzere İtalyaya hareket etmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • DÜNKÜ KISMIN HULASASI:Murat Kervancı,çocukluk arkadaşı ve müstakbel nişanlısı Hurremin doğum yıldönümü münasebetiyle tertip edilen toplantıya davet edilmemişti.Buna rağmen o toplantıya davetlilerden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • T-Resimleri Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay dün ilkokul öğretmenlerine Yıldızdaki Malta Köşkünde bir çay vermiştir Yukarıdaki resimde Vali ile öğretmenler bir arada görülmektedir İstanbul Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1950
  • Casusluğun yepyeni şekilleri iralık koca pazarı ye nikâh karaborsası Bugün Paris'te 250 den fazla ukira ile tutulmuş» koea mevcut olnp bunların arasında bazı tanınmış şahsiyetler de vardır.Kiralık koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Hie.1 EKİM 19 5 0 Pazar Ruj;18 Zilhic.1369 18 1 Ağust 1366 VAKÎT VASATİ E*ANÎ Güneş 6.50 Ö*le 13.03 İkindi ^6.37 Akşam 19.00 Yatsı 20.30 İmsak 5.13 11.49 6.04 9.26 1^00 1.31 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 June Cin,sty,Louise Cariyle ve Marj Muyo'dan şarkılar Pl.3 3.45 Saz eserleri oyun havalan 14.00 Serbest saat 14.10 Dans müziği Pl.14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Anana Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 işletmenin Karakuz Bölgesinin Uamidiye istif yerinde mevcut 2227 adede denk 239.352 metreküp çam kerestesi 12 parti halinde 19/9/950 tarihinden itibaren 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • YEKISES Tiyatrosu Her akşam 20.45 de UÇ GÜVERCİN Operet 4 Perde Eser:Szigileti Türkçesi:Esat N.Erendor Müzik:Kalman ve Brahms Çarşamba tenzilâtlı,Cumartesi,Pazar matine 15 de.Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR T Şv^pîı^oİc bayanlar-yüz-'^^fçrtiie beyaz/sabun ggzejlikferirrr^ft^0^ 50tlfef İyle^ozınaktacİır* tuvaletiniz I tuvalet sabunu 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • ^mem^:M/Istan Deniz*0ilentUfuk m VEDAT KARAOKÇU MÜNEVVER COŞKUN-MEHMET KARACA ZEKİ ALPAN w;m i Ekinrı Cuma gününden itibaren Taksim sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • i GÖZ MÜTEHASSISI 1 Dr i.ûil'i Müftüler Haseki Hasfahcrnesi Bas hekimi ve göz mütehassısı Muayenehane:Türbe,Divanyolu.Nü,103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Vitaminli ÇOCUK MAMASI S»!ÇOCUĞUNUZUN SÜY ANNESİDIRa—a—Hiıımun ınt—m—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • |Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her gün saat 14 deıi 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI Ekim Pazar Mati neden itibaren saat 20.30 da DRAM KISMI DOl\JUAN Yazan:Moliere Türkçesi:İ.Galip Arcan Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Gelir Vergisi Mektebi Yazan:Louis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yau itlerini fiilen idere eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi •matbaası Basıldığı ver;Ebllzzira Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Başı fena halde ağrıyordu.Birdenbire bastıran bir ağrı arada bir azıtıp dayanılmaz bir hale geliyordu.Sanki,başına hançer sokuyorlardı,Ya tak odasında bir aşağı,bir yukarı dolaştı.Üstünü oaşını çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • AHIRİKADAN HUSUSİ SURETTE GETİRTİLEN DÜNYANIN EN SAF VE MEŞHUR SABAH,AKŞAM dişlerinki fırçalayınız.Az bit miktarı ağızda fevkalâde köpürüı.En SIHHİ ve en EKONOMİK diş macunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • A 'tla 30 15-20 lira taksiticmmmmmtm Yerli ve Avrupa paltoluk kumaşlardan birinci sınıf işçilik ısmarlama paltolar 1?5—165—230 liradır.Mahmutpaşa Kapalı çar^ı kapısı yanında 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • İLAN Ankara Veteriner Okuluna,tam devreli liseleri bu yıl Pekiyi ve iyi derecede bitirmiş,olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle Öğrenci alınacaktır.Diğer giriş şartları Askerlik Şubelerinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • Nusrct Şensoy ile Necmi Erkmen Evlendiler.29.9.950 EminöniT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • TEŞEKKÜR Derneğimizin kurulmasında yaşamasında maddî ve manevî yardımlarını esirgemeyen eski b&çkan Rahmi Tunçbilek'e teşekkürü borç biliriz İÇEL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • İsmi defterde kaydolur,u^.2 Tesellüm,Deniz uda o vardır.3 Beş n biri,4 Tersi)E.I sJı,Dır çalgı.5 Yukarı.Vuide^-6 İki harf,Dinleı i.aiı.8 Nisbet,Geni:9 Emare,Hararet.VI KARIDAN AŞAĞI:1 Tekâmül.2 Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • nrt.ra II L FAYDALİ BİLGİLER Beyoğlu ALKAZAR 42562» 1 Gangsterler pençesinde 2 Silâhların sesi AR 44394» Çılgın kalpler ATLAS 40B35» Kanun karşısında BEŞİKTAŞ BAHÇESİ 82900)1 Gençlerin sevgilisi renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1950
  • ÇEKLER Sterlin 7.84 100 Dolar 280 00 lilt)Kra.i»i7 Kr.Oöü-080 100 iret 044.128 100 İsviçre Hr.64.03 100 Belçika K*r 5.60 i 00 İsveç Kronu 54.1250 100 Escuâos 9.7390 Serbest Pivasada dövizler Unlar laK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Bir dersten dönen talebe Bastarafı 1 incide)üst sınıfa devam etmeleri ve bu sınıfın imtihanları meyanında döndükleri alt sınıf dersin,den de imtihanlarını vermek mecburiyetine tâbi tutulmaları kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Nişantaşı faciası Baştarafı 1 incide)kat balkonundan düşerek ölmüştü.O zamanlar kadının oğulları ilgililere müracaatla annelerL nin bir müddettenberi birlikte yaşamakta olduğu Ali Koçlu ismindeki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Akdeniz Paktı ı Bas ır»fofı 1 incide ı gibi büyük devletlerin Türk i yenin ehemmiyetli rolünü göz önünde tutarak Genelkurma yımızm Atlantik Paktı askerî komitesiyle işbirliği yapması hususunda verdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Amirallerin içtimai Cagliari,30 A.A.AFP)Doğu Atlantik Amerikan deniz kuvvetleri başkomutanı Amîral Connolly,Akdeniz Amerikan deniz kuvvetleri ba.c komutam Amiral Ballcntinr Akdeniz İngiliz filosu başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Casusluğun ı Bas t aralı 3 üncüde)mak da mümkündür Bunlar için ayda 20 lirayı gözden çıkarmak lâzımdır.Peşin ve götürü olarak koca almak da mümkündür.En yüksek fiatı beş yüz bin lirayı bulmuştur.İki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • 0 Halis Hakikî Urfa Yağu Alabilmek iç:n.perakende kiloluna 550 kuruş vermeniz lâzımdjr.Anlayanları bekleriz.Fn birinci kahvaltılık hususî inek Tereyağı »00 Krş,Eminönü otobüs durağı:3UYI-K BAKLACIOGLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • r—Sayın doktorlarımızla bilûmum Hastahanelerimizin nazarı dikkatine En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz,aynı zamanda rakipleri arasında en ucuz ÇEKOSLOVAK M AMOLATI Unit,Fotöy,Diş Röntgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:S.N.Senesi Hs.N.Mükellefin adı Mükellefin isi Mükellefin adresi Kazanç Buhran Muvazene H K.Y.F.Z.Karne K Ceza Yekûn îhbar N.Nevi Ko.Ka.T.Nsoyadı 1 *ira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Sümerbank pamuklu f iatlarını yükseltiyor mu Başmakaleden devam ihracata müsaade ederse fiatlar tabiatiyle birden mühim miktarda düşecek ve bunun akisleri şüphesiz Türkiyede de derhal hissedilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Çorum vapuru faciasının sorumluları serbest bırakıldı Çorum vapurunda vukubulan infilâk hâdisesinden sanık olarak mahkemeye verilmiş olan Akif,Ziya,Celâl ve Ahmedin duruşmasına dün 1 inci ağırceza mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • General Mac Arthur Baştarafı 1 incide)Yetkili çevreler,general Mac Arthur'ün teklif edeceği şartlan açıklamamışlardır.An tak bunların kuvvetli olacağı ve Kızıl KoneJilerin muhtemel olarak kayıtsız şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • Güvenlik iBaştarafı 1 incide)Şark memleketleri gıupu adına seçiıocek olan üçüncü devletin konseye girmesi ise bir mesele oldu.Bilindiği gibi Orta Şark devletleri adına Türkiye ile Lübnan namzetlik ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • İstanbul Asliye Yedinci Hukuk Yargıçlığından:950/419 Mehmet kızı Münevver:Adapazarında Hamidiye mahallesinde Dip sokağında 76 Noda.Abdullah tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasın,dan dolayı adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • I sala Belediye Başkanlığındar 1 Ipsah.Belediyesine ait Topçukonak ve Sarıkam] mer'asında şimdiye kadar ziraat edilmemiş olan ve tahmine:600)dekar mikdarında bulunan bir parçası 200)şer yü dekar üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1950
  • İstanbul Belediyesi Hânları Tahmin veya keşif İlk bedeli Lira Kuruş 14160 00 teminatı Lira Kuru* 1062 00 Cerrahpaşa ilastahanesi ihtiyacı iı satın alınacak üç kaleni penisilin,12301 00 922 58 Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • Almanlarla yapılacak güreş temasları arefesmde Yaşar Doğu ve Celâl Atik'in durumları hala bir karara bağlanamadı Önümüzdeki hafta içerisinde şehrimize gelecek olan Alman güreş takımı,7-8-10 Ekim tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • İngilterede lig maçlarım Londra.30 Ankara Aıansı)İngiltere lik maçlarının en mühim karşılaşmalarından birisi olan Charlton Athletik Sunderland arasındaki mac bugün yanılmıştır.Mac ezici bir oyundan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • İkinci ve üçüncü küme maçları tehir edildi Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:30 eylül ve 1 ekimde yapılacağı ilgili kulüplere ve hakemlere bildirilen 2.nci ve 3üncü küme lig maçları görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • Millî Atletleri Davet B.T.İst.Bölgesi Müdürlü,günden:Belçika Türkiye Millî At letizm karşılaşmasına katılacak olan aşağıda adları yazılı milli takım atletlerinin 2 ekim 950 günü iki fotoğrafla atletiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • Dün.yapılan takım maçları Dün.Şeref stadında oynanan «B-lakım maçlarında,Beşiktaş Emniyetle 0-0 berabere kalmış,İstanbulspor da Feneıi 3-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • Bugünkü lig Maçjgrı Beşiktaş Emniyetle,Fenerbahçe le Istanbulsporla karşılaşıyor iki «jöhretli takımımız Fenerahçe ve Beşiktaşı bugün 1950-1 lifinde ilk olarak seyredeeğiz.Geçen seneki kadrosunu ayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • I İNÖNÜ STADINDA:I Saaî I a 15 Beşiktaş Emniyet i 17 F.Bahçe Ist.Spor I ŞEREF STADINDA:I 10 Vefa B Beykoz B 12 Galatasaray B Kasımpaşa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.10.1950
  • jig mı».V.wcJ Galatasarayın 2 O galibiyeti ile neticelenen Kasımpaşa karşılaşmasından enteresan bir an 1950-1951 Hainin i karşılaşmal Dün oynanan maçlarda Vefa Beykozu 1-0,Galatasaray da Kasımpaşayı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6