Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.09.1950
  • SAYFA MİLLİYET X EYLÜL 155» tiân AM* Kanlı Httisetoft Site» Ota» HÂŞİMİ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA No.44 Yazan Ziya SAKİR Hz.Ali taraftarları ni valiyi Muaviye ile arkadaşları,dünya adamlarıdır,işlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Günün Resimleri Dün saat 16 da Ayeuağaf daki Süvari Binicilik Okulunda diploma tevzii töreni yapılmış ve törende Vali ve Belediye Başkanı da hazır bulunmuştur.Yukaıdaki resimde diploma alan subaylarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Herşeyi kendine has bir memleket Amerika'da ana ve babalar,kızlarının yavuklularını evlerine memnunlukla kabul ederler,kızlarının onlarla ıniiiiaka evlenmelerini düşünmezler,kızlarını aşka,eğlenceye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Almanyada komünizm Müttefik işgal komisyonu batı Almanyaua»komünist partisine karşı sert tavır takınıyor Bunların hareketi müsamaha ile kargılanmıyacak Bonn,31 A.A.Afp)Müttefik Yüksek Komisyo nu mütte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Hicaz'a gidecek sıhhî heyet Ankara,31 A.A.Kızılay derneği bu sene Hacca gidecek urtdaşlarımızın sıhh duruınlariyle alâkadar olmal ü?ere bir doktorun başkanlığında bir hemşire,bir sıhhiye memuru,bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Feci bir uçak kazası Kahiıe,31 A.AtUnit.Press)T^a kumpanyasının içindeki 55 kişi ile dündenberi Kayıp bulunan yolcu uçağı bugün Tanta'nın 38 kilometre kuzeyinde Nil vadisinde tarnamiyle yanmış olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • m YAPI ve KREDİ BANKASİ 1950 İkramiye plânı Üçüncü kuras;Yann saat 14 de Aflas sinemasında Çekilecektir.İkraıniyeli Aile Cüzdanı sahipleri bu çekilişe davetlidirler Çekilişten sonra ırünun filmi göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Karar okunmadan evvel ben ebedî karanlığa karışmış olacağım.Kur'anın bana çıkacağını biliyor gibiyim.Rüyamda gördüm.Hiç şaşmaz.Benim rüyalarım çıkar.Sonra başının mütevekkil bir hareketiyle ilâve etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Vagonlardaki yazılar meselesi Koreyc gidecek askerlerin vagonlarına kimbilir kimler tarafından yazılan yazılar hakkındaki tahkikatın neticesini her kes merakla bekliyor:Ordumuzu siyasete karışıyor gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Attlee'nin beyanatı Subayların maaşı artliijlacak Askerlik müddeti 24 aya çıkarılacak Kararlar Ingilereye 70 milyon İngiliz lirasına malolacak Londra,31 A.A.Lps)İngiltere Başbakanı Attlee,radyo ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Amerikalı mütehassıslar İskenderun,31 A.A.Amerikan pamuk uzmanı Mr.David Killouck,memle ket,pamukçuluğu ve Çırçır fabrikaları tesisi,Amerikanın Ankara Büyük Elçiliği tarım ataşemi Mr.Leranton da umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Bakanların tetkikleri Eskişehir,31 A.A.Şeh rimizde bulunan Çalışma Bakanı Hasan Polatkan,Ulaştırma Bakam Seyfi Kurtbek,İşletmeler Bakanı Profesör Muhlis Ete,bu sabah erkenden Şeker Fabrikasında işçi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1950
  • Trabzona giden R.Dor bir konuşma yaptı Karadeniz bölgesinde mısır ziraatı için Amerikadan uzmanlar getirildi Trabzon 31 Milliyet)Karadeniz bölgesinde bir seyahat yapmakta olan Marshall yardım plânı Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.09.1950
  • SAYFA:MİLLİYET 1 EYLÜL 105(1 Sulfaıa «1261» de de «Kostantr niye Lâtin imparatorluğunu» kurmuşlardı!Bundan mı endişe ediyorsunuz?Ondan.Biri İmparator,öteki vezir olduklarını unutarak oda içinde ayrı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Seçim için Vilâyetin tebliği istanbul Valilisinden tebliğ olunmuştur:5545 sayılı kanun gereğince.Belediye seçimleri dolayısiyle yapılmakta olan propaganda 30/8/950 çarşamba günü akşamı sona ermiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Navlun konferansı Ba« tarafı 1 incide)disın teklifini' muvafık bulmuştur.Bu teklife göre,halen Avrupa deniz nakUyatı için biri Almanlar tarafından,diğeri de Evgenidis tarafından tanzim ve idare oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • 3 Büyükler toplanıyor «Ba^tarafı 1 inrıde larının yakında yapacakları konferansı hazırlamak üzere Amerikan,İngiliz ve Fransız diplomatları arasında ipcıdaî mahiyette görüşmeler olduğu hakkında bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Halkevlerine C.H.P.nin yardımları ıBaştarafı 1 incide)zan 4 milyon lirayı bulmaktaydı.Bu suretle 1935 ten 1950 ye kadar olan yekûn 26 milyon liradır.Ayrıca hususî idare bütçelerinden yapılan yardımın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Yeni dış ticaret rejimi Ba$ tarafı 1 incide)dir.Yeni rejimin ihracat ve ithalât formalitelerini tamamen kaldırması,yalnız,tahsis ve kambiyo muamelelerinde Merkez Bankasını vazifeli kıl ması ticarî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Güvenlik Konseyi toplantısı Lake Success 31 Radyo)Güvenlik Konseyi Rus deleg sinin başkanlık devresinin b gün son-toplantısını yaptı.Gi demin kabulü hakkındaki m uakaşalar sert ve uzun sürd Gündemde F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Yeni yıl bütçesi hazırlanıyor Ankara 31 Ankara Ajans Bakanlıkların ve umum mi düdüklerin gelir ve gider bü çelerinin hazırlanması,taman lanmak üzeredir.Bütçelerin he si eylülün ilk haftası sonun kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Sanki ben hoşlanırmışım'' diye söylendi.Hem sana ne o* İliyor?Yanında değilsin ya.Rahatsın sen burada!mutfağında.Ben her zaman yanında Bayınım,Bütün düşüncelerimi,kafamdan geçenleri okum'ası doğru mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Âske terfi listesi Evvelki günden deram)Binbaşılığa yükselen tabib Yüzbaşılar:İhsan Günalp,A.Ertuğrul Kutluk,A.Fuat Onat,A.Nazrai Çağıs,M.Sait Akdem,O.Faruk Kmaytürk,Y.Seîâmi Birgen,M.Saim Üllâpağlu,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • Avrupa devletlerine Amenkan Bas iarafı l incide j Tahmin edildiğine göre bu-kredi ve bundan evvel açıi mış olan iki kredi gibi yüzde üç buçuk faizle verilecek-ür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1950
  • TRUMANIN İSTEDİĞİ YENİ TAHSİSAT Vaşington,31 A.A.Aıp)Başkan Truman,âcil bir durum zaruri kıldığı takdirde hükümet dairesi olarak kulla,nılm'ak üzere,başkentten bira^ uzakta bürolar kurulması için kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.09.1950
  • Tews Turnuvasında çetin maçlar f%S* roda dün iürkü neticelerden sonra tek erkek dömifinalini larper,Cucelii,Gardini,Kovalevski oynayacak Milletlerarası tenis turnuva sının dünkü karşılaşmaları da büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • ft.W life Mi,Brükseldeki 100 metre koşuyu Fransa kazanıyor.Avrupa müsabakasında;24 Ağuslosta yapılan erkekler 100 metrenin sonu Soldan sağa;E.Bally 'Birinci».Yugoslav P.Pecelli 5 inci)İtalyalı F.Lecce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • {iter.iî ii-'v ¦ar.GÖZ MÜTEHASSISI I Dr.Lûtfi Müftüler Haseki Kastahanesi Baş İ hekimi ve göz mütehassısı I Muayenehane;Türbe,Di-Sa vanyolu.No,103 yjfl Ih'ı.ı.ı ı 11;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Gazeller Balosu 1950 Güzellik Kraliçesi şerefine tertip edilen balo bazı zarurî sebepler yüzünden talik edilmiştir.Bilet alanlar bunları aldıkları yerlere aötürürlerse paraları iade edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Sahibi!A.N.K A IÎ.A C A N Bu nüshada yazı işlerini fiilen iderö eden;Vahid'Ramiz iliç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.Kgazetecilik kolleküf şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • N^rîycır Resimli Güreş Mecmuası Aylık olarak çıkmağa başlayan Resimli Güreş Mecmuası,nın ilk sayısında Koca Yusuf,Çolah Molla pehlivanların güreşleri,îstanbulda eski güreşler,Abdülâzizin sarayında huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklenen Hassas Otomatik Terazileıi çok yakında gelecektir SAHİBİNİN SESİ VAİİRAM GESAR ve ORTAKLARI İstiklâl Caddesi,302 Beyoğlu İstanbul w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahilî hastalıklar mütehassisi.Pazardan başka her gün saat 14 den 17 ye kadar İstanbul Divanyolu N.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Muharrem Candaş evlendi Kıymetli millî güreşçimiz ve şampiyonumuz Muharrem Candaş'm dün îzmirde bayan Süheylâ Candaş'la evlendiğini haber aldı.Değerli güreşçimizi ve eşini tebrik eder,saadetler dileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • San mı,Doreo mu?16 kiloluk 3 sıkleti bir yarışta vermekle,lıandikapörler jokeylerin de ağırlıklarını bilmediklerini ispat eylemişlerdir.Bu kilolarla kim binecektir?10 uncu hafta İstanbul yarışlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • r Nimet Erim Aiie Biçki Dikiş Yurdu Talebe kaydına başladı.Yıllarca Yuıd idare etmiş olan NİMET EKİM,tecrübesi ve en ilen metodu ile biçki,dikişi talebesine kolaylrkla öğretir.Millî Etiğimden tasdikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadesiz Jasarruf hesapları 29 Ağustos 1950 çekilişinde" İstanbul'da,Bostancı'daki ev Akhisar'da 1790 numaralı hesap sahibi HASAN'a Ankara'da,Kavaklıdere'deki ev P.T.T.Memurları Yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 3175 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.03 100 Belçika Fr 5.60 100 İsveç Kronu 73 68.40 100 Escudos 9.73.90 Serbest Pivasada DÖVİZLER Dolar takas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • s;«j 4 IsKLv.Asker i JCîtü öf 9I£1ü |P Aaşağıöa cins ve mıkdarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksilmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko.da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1950
  • Açık eksiltme İle onarma işi)istanbul Defter:arlığından!Keşif bedeli Keçici teminatı Lira K.Lira K.4997 84 374 84 Kadıköy Maliye Şubesi binasında yaptırılacak onarma işi.Dosya No.519—2592)Yukarda yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor