Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • T.Rüştü Arasın yeni vazifesi Ankara,31 A.A.Öğren diğimize göre,Filistin uzlaştırma komisyonundaki TürkU ye delegeliğine,eski Dışişleri Bakanlarından doktor Tevfik Rüştü Arasın tâyini takarrüı etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Kore savaşı en ciddî safhasında meri 'Hilar takviye aldılar Kızıl kuvvetler dün yeniden ilerlediler.Dün karaya çıkan Amerikan takviye kuvvetleri en mühim anda savaşa katılmış bulunuyorlar Chinju 31 A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Bozguncuları tasfiye zamanı gelmiştir!Kore cephesindeki Kızıl tecavüzü önlemek üzere Birleşmiş Milletler Kurulunca yardıma çağırılan Türk Hükümetinin 4500 kişilik bir silâhlı kuvveti yola çıkarmak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Hindistan Basın Ataşesinin dünkü toplantısı Millî Türk Talebe Federasyonu temsilcileri dün Dünya Gençlik Birliğinin İstanbulda yapacağı toplantı münasebetiyle dün Hindistan Elçiliği Basın Ataşesinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Müthiş cinayet Bir kadın Öz kızını boğup öldürdü,sonrada ağaca asarak intihar susu vermek istedi Balıkesir,31 Milliyet)Edremitin Altınoluk bucağına bağlı Avcılar köyünde feci bu cinayet işlenmiş ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • çika Kralı Leopold tahttan çekiliyor Sosyalistlerin içharp oğlu lehine tahtı Brüksel.31 A.P.Belçika Başbakanı Jean Duvieusrat bugün.Kral Leopoldun muvakkat bir zaman için krallık yetkilerini veliaht P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • lizabeth'in ikinci çocuğu dünyaya geliyor Londra 31 A.P.Krallık sarayı mahfillerinin bugün yap tıkları tahminlere göre Prenses Elizabeth'in ikinci çocu ğunun önümüzdeki haftanın so nuna doğru dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Marmarada yabancı denizaltıyoki Millî Savunma Bakanı şayiaları resmen tekzip etti Son bir haftadır Marmara denizinde yabancı bir denizaltı mevcudiyeti efkârı umumiyeyi meşgul etmekte idi.Zaman zaman ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Koreye Türk yardımı Her tarafta toplantılar yapılıyor ve hükümete bağlılık telgrafları çekiliyor Ankara 31 Milliyet)Dünya suihünü sağlamak gayesiyle Koredeki kızıl tecavüzü önlemeğe çalışan Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Amiral Ginderin beyanatı Donan takviye Pazar günü,Ankaradan şehrimize gelen Amerikan Askerî Yardım Kurulu,Deniz Grunu Başkanı Amiral Ginder dün ken dişiyle konuşan bir arkadaşımıza,Türk donanmasının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Dün limanımıza gelen Amerikan harp gemileri Amerikan filosu dün sabah geldi 5 parçadan mürekkep bir filoda Izmiri ziyaret etti Leyte uçak gemismin dün l-zmirde alınmış resmi Vis amiral John J.Ballenti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1950
  • Köprülü Pariste Paris 31 A.A.Bugün öğleden sonra Parise gelen Türkiye Dışişle'i Bakanı Fuat Köprülü 3 ağustos perşembe günü Strasbourg'a vardıktan sonra dış siyaset ile ilgili muhtelif meseleleri Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunun takviyesine karar verilmiş ve dünden itibaren ortaokul ve lise mezunlarından memur yetiştirmek üzere stajyer kaydına başlan mıştır.Emniyet Müdürlümü fuhuşla yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Okuyucularımız tarafından büyük bir alâka ile takip edilen Baştan başa bütün dünya» tefrikamız şimdiye kadar beşinci sayfamızda neşredilmekte idi.Bazı teknik zaruretler do layısiyle okuyucularımız tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Bunaltıcı sıcaklar başladı İki günden beri İstanbul,sayılı sıcak günlerinden birini daha yaşamıştır.Sıcaklardan bunalan halk,bilhassa pazar günü biraz serinleyip ferahlamak maksadiyle plajlara ve mesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Marshall yardesin Balıkçılığımızı kal kındır* mak için malzeme geliyor Yeni gemiler sipariş edilecek Memleket balıkçılığını kal kındırmak ve modern vatkalarla teçhiz etmek için Marshall yardımından ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Öpmeyi ve öptiirmeyi pis ve vahşi bulan Japon kızı başka lıer şeye razıdır.Japonya'ya ayak basan bir adamı hayrete düşüren nokta orada harp zamanının tahditlerinden eser kalmamış olması dır.Öyle ya,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Bir terzi sevdiği kızı bıçak ve tabanca ile yaraladı Beyoğlunda kanlı bir hâdise olmuş ve polisin zamanında müdahalesile bir cinayet önlenmiştir.Tepebaşında Premeci sokağında oturan Aysel Özektin imin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Hububat mubayaası Ofis ba sene Trakyadan 40 bin ton hububat almağa karar verdi Toprak Mahsulleri Ofisi,bu sene Trakyada 40 bin ton hububat mubayaa edecektir.Bu nun 26 bin tondan fazlası buğ day olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Kalay fiatları Dünya kalay Hatlarının yükselmesi karşısında,memleketimizdeki kalay fiyatları da yükselmiştir.Fakat,dahilî piyasadaki bu yükseliş,Ticaret Ofisinin satış fiyatlarını aşmamıştır.Hâli tasf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Kahve piyasası Kahve piyasası gevşemeğe başlamıştır.Tüccarın elinde mühim miktarda kahve stoku vardır.Böyle olmakla beraber piyasaya yeniden kahve gelmeğe başlamıştır.Bu ithalât,bilhassa Brezilya ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Yağ istihsalâtı azaldı Havaların ısınmasından dolayı yağ istihlâki azalmıştır.Bir müddettenberi piyasada ucuz ofis tipi yağ satışları yapan Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde 60 ton sade yağ bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Klanı Aleninde Kann Hâdiselere Sebep Olan HÂSİMÎ-EMEVÎ Rekabeti TEFRİKA NO:14 Yazan Zıya ŞAKÎR Muhammede ölürken bir şiir okudu Bu sıralarda Hazreti Amine)nın rahatsızlığı son derecede istidat etmiş;a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Mahud tahtelbahir hikâyesi.Haftalardanberi İstanbul,hayalî bir tahtelbahirin maceralı hayatını yaşamaktadır.Güya Boğazların altından ve bir şilebin altına saklanarak bir tahtelbahir içeri girmiş ve gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Liberal Köylü Partisi Müstakiller Birliği ile birleşerek Liberal Köylü Partisini kurmağa karar veren Emlâk Partisinin yaptığı bir toplantıda kendi kendini feshettiğini bildirmiştir.Dün Emlâk Partisi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Bir intihara teşebbüs vakası Dün Büyükderede bir intihara teşebbüs hâdisesi olmuştur.Büyükderede Şetaret sokağında oturan ve zengin bir Rum ailesinin kızı olan Dina,bir bardağa doldurduğu tendürdiyotu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Göğüs Hastalıkları Kongresine biz de katılacağız Kornada toplanacak olan Milletlerarası göğüs hekimleri kongresine memleketimiz den Ord.Prof.Tevfik Sağ lam ile bazı tanınmış hekimlerimiz iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Izmirde müessif bir hadise Kocaeli Valisi Burhanettin Teker imzasile aldığımız aşağıdaki tekzibi Basın kanunu icabı aynen veriyoruz:22 Temmuz 1950 gün ve 82 sayılı gazetenizin 3.sayfa 2.sütununda inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • IHALKINSESH 1 î Kok kömürleri nasıl t m çtilımyor x Beyoğlu,Nişantaşı,Kur-tuluş,Şişli ve Mecidiye,köyünde oturan ve kok kömürlerini Kuruçeşmeden alan kimseler yollarda aldatılmaktadır.Vak'anm cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • ir Demokrat Parti Yeniköy ocağının Boğaziçi balosu.5 ağustos cumartesi akşamı saat 21 de Tarabyada Saray Parkta verilecektir.SERGİ ir Güzel Sanatlar Akademisi tarafından bu ay içinde biı resim sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • Bir derece terfi ettirilen öğretmenler K)dem sürelerini dolduran cehrimiz ilkokul öğretmenlerinden 37 sinin aylıkları birer derece yükseltilrrhştir.Karar,dün Mail Eğitim Müdürlüğün ce ilgililere tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1950
  • W*$n nan û t* Pi û C %2 43 u UJ$ w Adliye binası ve 2 nci ağır ceza mahkemesi dün Öğleden sonra heyecanlı bir hâdiseye sahne olmuş ve bir cinayet dâvasının duruşmasın,takip edenler «Yaşasın adalet,yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Berlinin ingiliz kesinimde 500 sosyalist Reich Partisi mensubu bir nümayiş yapmışlar ve polis tarafından dağıtılmışlardır.Izmiri ziyaret eden Amerikan filosu komutanı resmî ziyaretlerini yapıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Rusyada darlık Seferberlik vaziyeti iktisadî hayatı felce uğratıyor Londra 31 Nafen» Ta nınmış Sovyet işleri uzmanı Crankshav'ın Observer gazetesinde yazdığı bir makalede be lirtildiği gibi,4 milyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Otomobil yarışında gene 4 kişi öldü Cenevre 31 A.A.Dün Cencvrede yapılan otomobil yarışının en son dakikalarında bir yarış otomobili halkın bulunduğu tribünlere dalarak 4 kişinin ölümüne ve 15 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Talebe!yurtlarının müstakbel şekli dün tesbit edildi Yüksek tahsil talebe yurtlarına yeni bir veçhe veriline si için şehrimizde bir haftadır devam eden yurtlar müdürlerinin toplantısı dün sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • flIHIIIIIIIIIMHimi ItlHHIIItHnnttlltlltHitUHU'g 1 Teşkilât-ı esasiyye)1 İ ile Anayasa)ara sındaki tenakuz I I 20?Nisan 1340 tarihli 491 sayılı Teşkilâtı e-esasiyye)kanununun j-kinci maddesi aynen şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Bir ölümden meydana peJen garip hâdise Kansas City 31 A.A.Dün.Missuri nehrinin iki sahili arasındaki münakale bir saat Kadar inkitaa uğramıştır,Kansas City'nin döner köprü,sü,geçit vermek için döndükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Âvrupanın istikbali Millard «Evvelâ Avrupayi silâhlandırmak «lâzım» diyor Vaşington.31 A.P.Dün beyanatta bulunan Ayan Meclisi silâhlı kuvvetler komisyonu başkanı senatör Millard Batı Âvrupanın daimî s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Kominiarm ajanlarına yeni talimat verildi Avrupadaki beşinci kol faaliyefi Rusların istediği gibi olmuyor Londra 31 Nafen)Doğu Almanyadan alınan raporlara göre.Sovyetler doğu Berlinde yapılan son Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Gemlikte bir kaza Bir infilâk sonunda iki işçi zehirlenerek öldü* ikisi de yaralandı Bursa 31 'A.A.Gemlikteki Sun'î ipek Fabrikasında dün vukubulan infilâk neticesinde iki amele oksijen ciha zının neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • ]3 numaranın uğuru!Paris 31 Nal'en)Dün Biarrtizd'te 13 numara üzerinde oynıyan bir şahıs bir milyon franktan fazla para ka zanm.'fjtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Batı birliği Dışişleri Bakanları bu gül] La Haye'de toplanıyorlar La Haye.31 CA.A.Batı Birliği memleketleri Dışişleri Bakanları yarın La Haye'de top lanacaklardır İyi ha'ber alan çevrelerdeki kanaate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Af Kanunundan faydalanacağını sanan bir bir muhtelis Eskişehir 31 Milliyet)Eskişehir elektrik işletmesinden on bin küsur lirayı zimmetine geçirip 5 aydır kaçak bulunan tahsildar Şakir Cengi/alp Af Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • ikramiveli Aile Cüzdanı Sahiplerine Eu yılın I evincb 2 Eylülde len 2 Arolıkta 3 EV ve Para ikramiyeleri 1 EV ve Para ikramiyeleri Kura ile hediye edilecektir,2 Aralık kurasına girebilmek için 5 Ağusf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Müstemlekeler tasfiye edilirken halini aldı Hastcrhane gemisi haline sokulan Atlantis Endonezyadan kalkan ve hiçbir limana uğramadan RoUerdam'a gelen Atlantis»,yolcu vapuruna,yolda 150 can eklendi.Vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Hayreddin Ozansoyun Amerikadaki demeci New York 31 A.A.Türk İktisadî Heyeti Başkanı Hayreddin üzansoy dün Amerikaya varmıştır.Başkanın beraberinde karısı ve kızı da bulanmaktadır.Hayreddin Ozansoy dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1950
  • Bunu birdenbire merak etti.Kaç gündür gazete görmemişti.Acaba bu endişe Nevzat beye ondan mı,karısından mı geliyordu?Nazirenin sözlerinden,bu karı koca arasında karanlık hislerin çarpıştığına hükme üi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • mJ^ ff A s Isa h ft O v'l AYHAN,Tefrika No.91 Baskına 'giden Bizans fedaîleri neye uğradıklarını anlıyamadılar Namazlardan sonra damak tathlamak âdeti olan delıkan la hünkâr şerbet içiyordu.Hu SAirun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.45 Şarkı ve türküler Okuyan:Semiha Coşar.Çalanlar;Hakkı Derman.Şerif İçli.Selâhaddin Pınar 14.20 Konuşma)14.30 Türküler ve oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • Soldan Sağa:1 Bir kuru yemiş ve Kadıköyde bir ma'hal.2 Bir san dalcı tâbiri,Tersi)Bu sıcakta soğuğu insanı serinleten bir içki.3 Hastanın içkisi.Bir göz rengi.4 Bir nota.Geniş lik.5 Tersi)İnhisara.Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • İ Hie.i 1 AĞUSTOS Ru.l 1 i 17 19 î Şevva 1 9 5 0 Temro 1369 i Salı 1366,VAKİT VASATİ EZANI Güneş 5.51 9.22 öğle 13.20 4.51 ikindi 17.16 0.47 j Yatsı 22.19 1.50 i Akşam 20.29 12.00 İmsak 3.50 7.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • Dedi.Bir dikişte bardağı boşalttı,sonra bir ikinci bardak ısmarladı ve:«Belki de seni başkasına benzetti,herif» diye ilâve etti Callaghan:«Önce ben de öy le sandım.Ama,şimdi başka lüriü c'üşünüyorum.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • 7^ İÜ)Az sonre kale kapılarında doludizgin çıkan atlılar,efrajı taramaca koyulmuşlardı.Allah yolunuzu açık efsm 1 u-Kilisenin hazinesinj Vasileos ur\çaldırdığını şehirde duvurmağa al&.Yalnız ihtiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1950
  • Beyoğlu ALKAZAR 42562)1 Kılıçların Gölgesinde,2 Kabadayılar Kiralı.AR 44394^ 1 Vatan Kurtaran arslan Renkli)2 Martanın aşkı.ATLAS 1 44460)1 Sinemacılar kralı 2 Monte Kristonun mirası.BEŞİKTAŞ BAHÇESİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Tasarruf tedbirleri Bakanlar kurulu bu hususta prensip kararları aldı Ankara 31 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün saat 15 de Başbakanlıkta toplanmıştır.2,5 saat süren toplantıda büt çe konusu üzerinde du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Ahmet.Yılmaz bu sözleri ga yet vazıh duymuştu.Halbuki Ahmet efendinin dudaklarına dikkatle bakıyordu ve işte bu dudaklar sımsıkı kapalıydı.Bunun karnından konuşan o acaip tiplerden olmadığını da çok ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Koreye Türk yardımı Baçtarafı 1 incmv telgrafın çekilmesine ittifakla karar Yenilmiştir:«insanlık hak ve hürriyetini ve dünya sulhunu teminat altında bulundurmak gayesiyle ve aynı zamanda beynelmilel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • "Milliyet,in 25000 liralık müsabakası Okuyucularımız kuponlarını 12 ağustos akşamına kadar değiştirebilirler 1 a Milliyet» in 2000 okuyucusuna vereceği 25 bin liralık hediye müsabakasının kuponları 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Belçika Kralı Baştaraf)1 incide)lantıdan sonra Sosyalist Par tisi Başkanı Max Buset «Kat'î bir şekilde müdahele edilemezse,yarın sabah dahilî harp çı kabilir» demiştir.Sosyalistler Başbakanın odasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • İViiüî Piyangoda kazananlar Milli Piyangonun 31,Temmuz.950 çekilişi dün Anka-ada saat 13 te yapılmıştır.300.000 lira 291073 100.000 lira 352040 20.000 lira 179944,497521 10.000 lira 019112,054526,1600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Amerikan filosu dün sabah geldi Bagtarofı 1 incide)lâmlamış.Yavuz da ayni atım topla mukabele etmiştir.Saat 8.50 de deniz komutanlığı adına müteakiben donanma komutanlığı adına iki vizita sabayı Sale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Kore sav 'Baştarafı 1 incide)smdan bildiriliyor.Kore 31 A.A.Tamamiyle modern silâhlarla mücehhez yeni Amerikan kuvvetleri Güney Koreııin bir limanına çıkmış bulunmaktadır.Bu askerler A merikadan doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Çifte ve İkiii abis kalktı Istanbul at yarışları,Valinin cumartesi günü imzaladığı bir emirle yeni bir şekle gitmistir.Hâdiseyi okuyucularımda üç gün evvel bildirmiş ve alınacak tedbirleri de günü gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Üffüfhiş cinayet Baştarafı 1 inci sayfada)zun zamandanberi köyden bir delikanlı ile sevişmekledir.Unzile ve delikanlı müteaddit defalar evlenmek teşebbüse geç m işlerse de her seferinde Sabriyenin müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Amerikadaki komünist pan i si hakkında bir iddia Moskova 31 A.P.Pravda gazetesi dünkü bir yazısında küçük,fakat kuvveti gittikçe artan Amerikan komünist partisinin tarihle kat'î bir rol oynamağa namze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Millî menfaatlere aykırı hareket edenler Dün 4 kişi daha tevkif edildi Sanıkların tahliye taleb Ankarada askerî m Milli menfaatlere aykırı,milli menfaatleri bozacak ve millî mukavemeti sarsacak hsre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Bozguncuları tasfiye zamam gelmiştir T Başmakaleden devam] rak kabul etmek istiyoruz.Bu toprakları Moskof efendilerine hazır lokma gibi takdim etmek için akıl almaz derece gözleri kararmış bütün fesat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Zehirli aiom bombası Vaşinglon 31 A.P.Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonu,bugün bir zehirli atom bombası imali üzerinde incelemelerde bulunduğunu açık lamıştır.Komisyon,ocak ayındanberi atom bomb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Ingilferede Rus elçiliği binasını faşlaya/lar Londra 31 A.P.Sir Oswald Mosley'in Faşist Partisine mensup iki kişi bugün,Lon dradaki Sovyet sefareti bina sının camlarını kırmak suçun dan 3 er İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Amerikanın yeni yardım kararı Vaşington,31 A.A.Bu sribah Beyaz Sarayda Başkan Truman ile Dışişleri ve Savunma Bakanları ve Parlâmento liderleri arasında yapılan toplantıda Almanya ve Japon yanın muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Amiral Ginder'in beyanatı Baş tarafı 1 incide mek ve mekanik eğitim görünüş personel demektir.Biz orduya alman askerleri evvelâ mekanik bir tahlile tâbi tutuyor ve ondan son 11 da kendilerine kullana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1950
  • Köprülü Parisfe Bastarafı 1 fncids)Fuat KöprülüParis isCr.3y nunda Türkiye Büyük Elçisi Numan Menemencioğtu ila Büyük Elçilik erkânı ve Baf konsolosluk mensupları tarafından karşılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • Hiçbir traş sabunu,nattâ Amerikanın en mükemmel ve en pahalı traş sabunu dahi PURO Traş Sabunu kadar bol ve sönmiyen köpüğe sahio değildir.TRAŞ SABUNU ¦İti pu •URO„ PU •URO PU •URO pu »URO w Bol köpük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • ı. lY.ic.k l.ıKlııı j\ ıkaranın Türkler eline geçtiği taııhten Mustafa Kemal P.ışû'nın Ankara'ya ayak bastığı ilk günlere kadar İstanbul Üniversitesi emekli profesörü Avram Galaı ti,¦Ankara Tarihi adi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • AYDA 20 LİRA TAKSİTLE SATILIK ARSALAR Uzatılan Sergi müddetince,peşin 540 lira!ALTIN EVLER İNŞAAT Kollektif Şirketinden:Istanlbul Florya Soğuksuyun 4 dakika ilerisinde,Yarımburgaz tren istasyonunda,12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 789 100 Dolar 280.25 100 Fransız Fr.080-080 100 Liret U44.128 100 isviçre Fr.63.03 100 Belçika Fr.0.60 100 İsveç Kronu 54.12.50 100 Escudos 9.73.90 Serbest Piyasada DÖVIZLEB Dolar tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • VADESİZ TASARRUFHESAPLARI İKRAMİYELER!tft" 1';v,EYLÜL 5 Odo 1 HOI 1950 BU 2 EV AYRICA 15adet 1000 İRA para İkramiyesi vakdir 'ÇEKİLİŞİ NDEjsl BÂKIRKÖYUNDE 7ağustos.1950 Akşamina kadar Bankalarımıza 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • Fransızca yi Bihakkın bilen genç,Fransız Liseleri talebesini ikmale kaldıkları veya zayıf bulundukları derslerden mutedil ücretle hazırlar.Lütfen A.C.rumuziyle İstanbul 176 posta kutusuna yazılması ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • üp değiştiren oyuncuları bildiriyoruz Sporcu transferi dün sona erdi Beşiktaşlı Büleııd Adalete,Galatasaraylı İslendiyar Vefaya geçtiler.Galibin durumu halâ belli değil Spor âlemimizi heyecana boğan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • Dr.Hafız Cemal LOKMAN HEKİM hastalıklar mütehassısı.Pazardan başka her aat 14 den 17 ye kadar istanbul Divanyolu N_104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N.Bu nüshada Yazı işlerini lülen idare eden:N.BaytokDizildiği yer:N.A.ve A.N.Kgazetecilik kollektif şirketi matbaası Basıldığı yer:Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden î Açık eksiltme suretiyle levazım amirliğinde mahfuz numunelerden 250 şer adet operatris enstrüman parçası alınacaktır.2 Tahmin bedeli 2850.00 geçici güvenmesi 213.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünden 1 îdare ihtiyacı için şartnamesine ilişkin fennî şartnamelerinde vasıfları yazılı beş adet bir fabrika,tonluk kapalı kamyonetle,altı adet 2,5 fabrika tonluk karosenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.08.1950
  • İst.Lv.Amirliği As.Kıtaaf İ ânları jü —«teiSf.lBBSttıiMi;1 Aşağıda miktarı yazılı bulgur kapalı zarfla satın alınacaktır.Azı Kilo 500 000 Çoğu Mu.tutarı Kilo Lira Kr.625.000 281250 00 Geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6