Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Rusya,Makedonyada bir devlet kurmaya çalışıyor Bulgaristana silâh gönderiliyor New York 4 Nafen)Pa-ı Amerikanın dün Akdenizdeki.Vaşingtonda neşredilen bir tebsifikteki donanmasını süratle I donanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Gazetemizin ballığında neşrettiğimiz hediye kuponlarını muntazam olarak 1 numaradan 45 numaraya kadar)toplayan okuyucularımızdan 2000 kişiye noter huzurunda çekilecek kur a neticesinde 25.000 lira değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Subaylık üresi indiriliyor Meslek okulları,köy Enstitüleri mezunları yedek subay olamıyacak.Bu sene okula talebe alınmayacak Ankara 4 Milliyet)Haber aldığıma göre Yedek subay Okulundaki eğitim müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Ekmek 5 kuruş ucuzluyor Aynı zamanda şimdikinden daha beyaz olarak yeni şekliyle ve yeni fiatla Bayramdan evvel satışa çıkartılacak Ankara 4.Milliyet)Undan alınmakta olan Muamele Vergisi nin kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Seçimlerin arefesinde Kızılayın valilere verdiği 3 70000 lira meselesi Ankara 4 Milliyet)Kızılay Cemiyeti,şubat ayı içinde İçişleri Bakanlığı emrinde olmak üzere Ziraat Bankasına 370 bin lira yatırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Fenerbahçeli Erdal geldi Kıymetli kalecimizin yüzü yapılan estetik ameliyat neticesinde eski şeklini aimış bulunuyor Geçen yıl İnönü Stadında «Vienna» Avusturya lakımı il« yapılan futbol maçında surat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Fransız kabinesi Paris 4 A.P)Yeni Fransız kabinesi Mecliste 221 e karşı 334 reyle ekalliyette kaldığı için yeni hükümet ige bağlamadan istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Yeni af kanunu Meclisin Cuma günkü ruznamesine alınması muhakkak gibidir Ankara 4,Milliyet)Af Ka nunu tasarısının Bakanlar Kurulundan Büyük-Millet Meclisine sevkedildiğini bildirmiştim.Meclis Başkanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Cenubî Koıeliler Komünistlerden I öyle kaçıyorlar omünistler Korede ilerlediler Güney Kore kuvvetleri çenber içine girmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar Tokyo 4,A.P.Generali ymlanan son tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • ^ftOOftOflpooıflrıCiinonnTîrıno^ I Ara seçimleri I 1951 yılında I yapılacak f Ankara 4 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 te İzmir milletvekili Ekrem Hayri Üstündağın başkanlığınca top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Sovyet Başkonsolosu hususî bir vapurla Rusyaya döndü Busyaya döndüğü için ağlayan bir memur «ovyet bas konsol.su meuleketlne gitmek Ux«»e vapura btaiyo*.Dün,1939 dan beri ilk defa olmak üzere limanımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Kayalıbayın ölüm hâdisesi Muzafferin babası Halil Kayalıbay'ın avukatları Ömer inönü'nün tevkifini talep ettiler.Ancak müddeiumumîlik bunu henüz mevsimsiz buluyor ve Ankaradaa gelecek dosyaya intizar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Russel Dorr Russel Dorr şehrimize dun dondu Avrupa İktisadî İşbirliği İdaresi Türlüye İcra Komitesi Baş-Devamı Sa:5 Sü 5 te|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Türkiye İsrail arasında modüs v.vendi akîediBdi Türkiye ile îsrail arasındaki ticari ahit«,Q„-1 a heyetleri bir arada 5 IU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1950
  • Varlık vergisi hatâsı tamir edilmelidir Maliye Bakanının Meclisteki beyanatı münasebetiyle Kostümünün her cebinde bir önerge tanıdığı anlaşılan ve Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin tarihine bir gün ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • ^TROÇKİYİ Böyle öldürdülerT Tefrika No 46 J General Sanchez Salazar Eskj Meksika Millî Emniyet Amiri masasına oturup makalemi okudu Aynı gün,öğleden sonra,sorgu hakiminin müsaadesi ile,Jacson Mornard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Geçen yıl doiıu.yc yalnız 10 kuruştu)Hayat pahalılığı şikâyetlerini ortadan kaldırmak,hayatı ucuzlatmak isterken istanbul sergisine gidenlerin karşılaştıkları ii yatlar bazı kimseler üzerinde i/i tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Bazı esn ıfııı kazam;vergileri Lesbit edildi İstanbul ticaret ve sanayi o dası şehrimizde,kendilerine Maliye Bakanlığı tarafından Kazanç vergisi nisbetleri tayin edilem:yen esnafın ödiyeceği vergi cıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Koreye yardım cemiyeti Polis ve Adliye bunu bir suç telâkki etmekte ve müteşebbis hakkmda takibat yapmaktadır istanbul Mületvekillermucn Senihî Yürüten'in oğlu Tevı.k Yürüten bir kaç gün önce,bir cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Memleketimizi ziyaret etmekte olan Pakistan'ın en kıdemli generallerinden Tümgeneral Ağa Mehmet Raza dün saat 18 de.Türk ordusuna ait hususi bir nakliye uçağıyle ve Pakistan Büyük Elçisi Ekselans Mian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Amerikan o lei mütehassısı dün geldi Mr.Taylor yapılacak asrî olel hakkında tetkiklerde bulunacak Amerikahiri tanınmış otelcilerinden Mr Charles Taylor ve eşi dün Ankara vapuriyle şehrimize gelmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Türk Ocakları ve Halkevleri Ei-ki bir Ocaklı milletvekili bu mesele hakkında Meclise bir kanun teklifinde bulundu Türk Ocaklarının,menkul ve gayri menkul emlâkini geri almak maksadiyle geçenlerde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Adliye Be?milyon liralık mühim ltir dâva Adiiye\e,beş milyon lirayı geçen bir emlâk ve arazinin tasarrufuna ait enteresan bir hâdise intikal etmiş ve bu hususta açılan dâvanın duruşmasına 6 ncı Adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Müteferrik Washington Elçisi dün Ankaraya ^itti Mezunen memleketimize gelmiş olan Washington Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin evvelki akşam ekspresle Ankaraya gitmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • •fc Galata Gençlik Kİ bünün yıl lık kongresi 9.7.950 pazar günü saat 11 de,Galatada Tersane cad.Buğulu Sokak 15 No;lu binada yapılacaktır.Türk Musikisi Yüksek Sanatkarları Cemi ti Umumi Heyeti 7 temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Liman «Ankaıa»,Batı Akdeniz Belerinden döndü «Ankara^ vapuru dün saat 14 te 503 ycicu,16 otomobil ve 314 ton yükle limanımıza dönmüştür Gemi ile gelenler arasında Londra elçilik müsteşarı Sadi Kavur.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • «xTarsus» gitti Ta)sus vapuru dün 151 yolcu ile Akdeniz turistik seferine çıkmıştır.Gemiye Beyruttan 100,iskendenyeden 120 yolcu temin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • VALİNİN ZİYARETİ Vali ve Belediye Reisi Di.Fahrettin Kerim,dün öğleden sonra savcı Nail Özkan'ı makamında ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • HALKIN SESİ Memur çımacı,memur bHetç»!Denizyolları İdaresi gibi,E.T.T.gibi âmme hizmetleri gören müesseselerin vatman,biletç',çımacı,gişe memuru vesaire gibi müstahdemlerini devlet memuru saymanın mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Ecnebi tabaalı garsonlar Türk vatandaşlığına geçmek için müracaat edenler çalışabilecek,diğerlerine iğ yasak!Ecnebî tabaasından olan garsonların çalıştırılması messlesı nihayet Bakanlar Kurulu taralın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Ulaştırma işlen Dışarıdan gelecek yolculara tenzilât ve kolaylıklar Denizyolları,İskenderiye ve BeyruHan istanbul,İzmir ve Pireye gelecek yolculara bütün mevkilerde o 30 nispetinde tenzilât yapmağa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Valinin emriyle süâh arama hız verilecek Üzerinde silâh bulunanlar kanunun 1/abgetttiği en ağır cezaya çarj»t;r Iacak Son günlerde şehrimizde sı lâhlı tecavüz ve cerh vakaları bir hayli artmıştır.Vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • iki ay önce işlenen cinayet meselesi İki ay kadar önce Şehreminind'j feci bir cinayet işlenmiş ve Hamdi isminde jandarma gedikliliğinden emekli yaşlı bir zat,evinde kİi'aC3 olarak oturan Mahbube ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Çakırın gazinosunda hâdise çıkaranlar tevkif edildi Pazar gecesi saat 24 sıralarında Yenikapıda Çakırın gazinosunda kanlı bir arbede olduğunu ve bu arada gazino sahibi Mehmet Çakırla,Cin Mehmet namiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1950
  • Günün notları Nezaket!Belki nâzik olanlarımız,kaba olanlarımızdan daha çoktur.Fakat ne yazık ki» memleketimize gelen yabancıların,bizde «kaba» laıın ekseriyette olduğunu zannetmesi için ortada pek çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Turtada tehcir Bu hareket derin bir esrar perdesi altında ve bir tedhiş havası içinde cereyan ediyor Belgrat 4 A A.Alp)Belgrad radyosunun dün akşam bildiıdiğine göre,Tuna ile Tisza arasında Yugoslav M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • İç Cibalide,Kadıçeşmede oturan Hikmet isminde 57 yaşla rmda bir adam,şoför Recaının i daresindeki kamyonun altında kalmış ve derhal ölmüştür.Adliyeye teslim edilen şoför Recaî birinci sulh ceza yargıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Mangal kömürü narhtan bile aşağı satılıyor Belediye perakende kömür fiatlarım 21 kuruştan 17 kuruşa indirmiştir Bu sene odun ve kömür Lol olduğundan bazı esnaf mangal kömürünü narhtan da aşağı fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • I Kız Kulesindeki Süvariler E Tez hazırlayan bir Üni-S versite me'zunu benden E başlıca me'haz olarak han-E gi eserlere müracaat ede-E bileceği hakkında mâlû-E mat istedi;seçtiği mevzu E ğj itibariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Yuııanistana bir talebe kafilemiz gidiyor Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluğu kuvvetlendirmek maksadiyle 50 kişilik kafile halinde 22 temmuzda vapural Pireye hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Harici kısa haberler AMERİKADA fc Amerikan Bahriye makamları bir tebliğ yayınlayarak Florida'nm batı kıyılan açıklarında yabancı bir denizaltı görüldüğü bildirilmesi üzerine Meksika körfezinde fev kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Çekoslovakya ve Macaristanda tevkifler yapılıyor Londra 4 Nafen)Çekoslovakya ile Macaristanda komünist partileri içine muzır kimselerin girdiği yeniden anlaşılmış olacan:ki tekrar bir temizlik lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Ruslar,şimdi de Alman donanmasını kuruyorlar Balı Almanya Başbakanı,Batılı devletlerden Almanya giivenîiğinin teminat altına alınmasını istedi Londra 4,Nafen)Sovyetlerin Doğu Almanyada bir kara ve hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Mısırda muhalifler Meclisi terketti Kahire 4 A.A.Afp)Ayan Meclisinde muhalefete mensup 11 üye,yeni senatör tâyinine ait son Kıral kararnameleri üzerinde münakaşa açma teşebbüslerinin akim kalması üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Süveyş için bir karar Koreye silâh taşıyacak bütün gemiler Süveyşten serbestçe geçebilecek Kahire 4 A.A Afp)Kahire basını Mısırın yakında Süveyş Kanalında tam tarafsızlık statüsünü tatbik edeceğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Basın-yayın i muauru Bu vazifeye.Halim Alyot tâyin edildi ve işe başladı Ankara 4,A.A Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğûne tâyin edilmiş olan doktor Halim Tevfik Alyot dün akşamdan itibaren vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Odanın önünde büyük bir balkon vardı.Bu balkonun parmaklıkla rından bir yığın sarmaşık sarkıyor,ağaçlar görünüyordu.Hafif rüzgârın altında bütün yapraklar kıpırdıyor,hanımellerin,güllerin ve diğer çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Istanbul Üniversitesi rektörü geçenlerde Amerikaya gitmiş,Amerikan'ın beli.uash irfan müesseselerin jzmişti.Dr.Sarç,Amerikada bulunduğu sırada Massachusette'e bağlı olan Cambridge'deki Teknoloji Ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Kore harbinin tevlid ettiği mesele Üçüncü dünya harbinden kurtulmanın yolu nedir?Tanınmış Amerikan ricalinden biri,3 üncü Dünya Harbinden kaçınmak için bir tek çık«»r yo] olduğunu söylüyor ve şöyle di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1950
  • Koreden sonra Asyada komünistlerin tecavüz listesinde Koreden sonra «ıra Tibet'te imiş Kalküîa 4,Nafen)Asya'da komünistlerin «tecavüz listesinde Koie'dtn sonra sıranın Tibet,te olduğu zannedilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1950
  • Mektubu vererek Nik,dedi,saat ona kadar burada kalacaksın saat iki olunca çıkarsın.Taksiye atlar Scotland Yard'a gider,müfettiş Cringalli görürsün.Bu mektup doğrudan doğruya onun eline verilmelidir Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1950
  • Eroinci Kemeraltı sokaklarında ona sık sık rastlardım.Elleri cepte,sigarası ağızda,güzleri tetikte hep do laşıp dururdu.Uzun zamandır onu tanırdım.Seneler onun sıska vücudunun üzerinde hiç iz bırak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1950
  • SOLDAN SAG/1 Kusurlu,Cemi)2 Meram,Hacının arkasından gelir,3 Ayağa ve başa giyilir.Sülük misâli,4 Biv taşıt vasıtası,5 Bir kadın ismi,6 işkence,7 Uzak işareti.Yarıda kalmak,8 Bir diktatör,İşlemek,9 Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1950
  • r:"i.vj-iTana3G FA Hicrî 19 Ramazan 1369 5 TEMMUZ 19 5 0 Çarşamba R umı 22 Haziran 1366 VAKÎT VASATI EZANÎ Beyoğlu ALKAZAR 42C62)1 Son kahraman Türkçe)2 Pastırmaçıyan ve şürekâmı AR 44394 1 Ümitsiz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1950
  • y.m FATİH Tozan ı AYHAN ffİl^ Sultan Mehmet*^ mm u Tefrika No.64 Sarkık bıyıklı bir adam,imparator,diye kekeledi.Bir kupa şarap daha devirip kalktı.Sol elini kılıcının haçlı kab zasına dayayarak sağ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Kore harbinin tevlid ettiği meseleler Baş tarafı 3 üncü sayfada £ hio Cumhuriyeti mümessili John Worys son günlerde şöyle söylemiştir;Ya Amerikada,ya demirperde arkasında bir değısiklik olmazsa harp k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Doktorlar için kirahk aprtman Uç büyük oda banyo vesaire Müracaat:BeyoğlUı Sakız ağacı caddesi No.2,kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • uaızesiie Âlım Şuyesmtîen 1 Tekti Büyükdeıe Kibrit Fabrikası Fidanlığında mevcut 525 ağaç şeftali ağacından çıkacağı tahmin ojunan 10 500 kilo şeftali yerinde pazarlıkla satılacaktır.2 Pazarnk 11.7.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Amerikanın istiklâl bayramı merasimi Ankara i A.A.Amerika İstiklâl Bayramı münasebetiyle bugün saat 18 de Amerika Büyük Elçiliği tarafından Elçilikte bir kokteyl parti verilmiştir.Kokteyl partide B.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Sovyet Başkonsolusu Baştarafı 1 incide)ve hattâ bu muvaffakiyetinden ötürü İstanbula tâyin edilmiş bulu nan Başkonsolos Arkadi Grosnukh,son zamanlarda Stalin'in hışmına uğrayan Politbüit âzasından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • HİKÂYE Eroinci Baştarufı 4 üncüde)ket başına yarım kâğıt vardı.Kazancımı akşamları beraber eziyorduk.Böylece altı ay geçindik.Günün birinde 'Sen benim ayarım değilsin» diye bıraktı gitti Meğer nüfusum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Komünistler ilerliyor Baştarafı 1 inci sayfadan Suven'un Güney Doğusunda gjj niş bir çevirme hareketine seçmişlerdir.Bu komünist hareketi neticesinde Suvon İncin Seoul üçgenindeki Güney Kore'li kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Amerikan filosu Bastarafı 1 incide)Amerikan filosuna 45.000 tonilâtoluk Midway uçak gemisiyle 4 torpidonun gönderileceğini bildirmiştir.Midway uçak gemisin,de 5 avcı iilosu bulunmaktadır Bu filo 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • C.H.P.yaeıi idare heyeti dün seçildi Ankara,4 Milliyet)C.H.Pdivanı bugün Genel Başkan ismet înönünün bakanlığında toplanarak genel idare kurulu seçimini yap mistir.Genel idare kuruluna şu zevat seçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • İL Â N As.Tıbbiye Okulu Pütürlüsünden:1 Ordu Sağlık Müesseseleri için 3433,321ö ve bu kanunların muaddel hükümleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirilmek üzere öğrenci alınacaktır.2 Öğrencilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Yedek subaylık süresi indiriliyor Baçfarafı 1 incide» Yedek subaydan mezun olup asteğmen olarak orduya iltihak edenlerin 6 aylık müddetleri yukarda zikredilen 6-12 aylık muvazzaflık müddetinin harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Amerikada izli ve mühim bir toplantı Washington 4 A.A United Press)Başkan Truman,hükümet ve ordu ileri gelen şahsiyetleriyle pazartesi günü öğleden sonra «Blaırhouse» da bir saat süren gizli bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • 10 yıl hasıraitı edilen bir muamele!Ankara 4 Milliyet)Bundan İÜ sene evvel lâğvedilen «Türk Yükselme Cemiyeti» nin Yenilenirde Vali konağı karşısında 12 oüalı ve bahçe içindeki merkez binası,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Russell Dorr geldi I Bas ta.^ü 1 incide} kanı Dr.Russell Dorr uçakla şehrimize dönmüştür.Mr Dorr gazetecilere demiştir ki:«Yeni vazifesi başına hareket edecek olan Mr.Harriman'la görüşmek üzeie Parise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Muhtelif piyasa hareketleri Yapağının durumu Yapağı ihracı son günlerde azalmıştır.Bu da dünya iktisadî vaziyeti ve Türkiyedeki iktidar değişmesinin bir neticesi olaıak ileri sürülmektedir.Bununla ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Insaal malzemesi satan 1 »ir kooperatif kuruldu Halka ucuz kereste ve inşaat malzemesi satmak ve küçük esnafı korumak maksadiyle birkaç müteşebbis tarafından «Istanbul kereste ve inşaat malzemesi is t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • ÇEKLER 1 Sterlin 791 100 Dolar 28U 100 Fransu Fr,0.80 100 Liret 044.128 100 isviçre Fr.64.3 İUO Belçika Fr.U.öO 100 Drahmi Fr.01.370 100 Escudos 9.7890 Seruost Pivasadd DÖVİZLER Dolar takas Sterlin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Piyasadoki durgunluk Bütün ihraç maddelerimizi/l son günlerdeki piyasası durgundur.Bundan mütevellit tacirler sıkıntılı bir duruma düşmüştür.Geçen sene bu mevsimde piyasası gayet canlı olan yapağı,tif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Sanay c er Anlcaraya bir heyet gönder.y&r Ekonomi ve Ticaret B j kanlığında,yeni dış ticaıet rejimi ve serbest ticaıet mevzuu etrafında 6 temmuz perşembe günü yapılacak toplantıya İstanbul Bölgt;i San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • Varlık vergisi hatası tamir edilmelidir [Başmakaleden devam!ran bu derece ağır bir hatâ izlemiştir.1950 de,gene Türkiye ı'umhuriyeti hükümetlerinden başka biri,hattâ başka bir par üye mensup olsa dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • İktisadi ticari h tic Anlaşma 10 ay müddetledir,lecektir.Yakında bir ticaret aklolunacak israil ticaret izahat verdi Ankara 4 A.A.İsrail devleti temsilcileri ile bir müddet tenberi Ankarada Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1950
  • meclisi Devlet işletmeleri meselesi görüşüldü.Fakat asıl münakaşa sergideki vaziyetten çıktı.İstanbul ticaret ve sanayi odası umumî meclisi dün saat 15 de aylık toplantısını yapmış ve bazı mühim karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.07.1950
  • V-v HİÇ BİR BAKIMDAN TENKİT EDİLEMEYEN MEŞHUR P R A G A R N KAMYONLARINI TAKDİM EOİYORUZ ÖNEMLİ VASIFLARI 1 2 3 4 FABRİKA TONAJI MOTOR t DİNGlL MESAFESİ:ŞASİ UZUNLUĞU 3 ton asgari,Benzin 6 silindir 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • tiLlIRMf WTASitRRUF HESAP1AR1 JLmk BOSTANCI!'r\AYRICA KS1000 LIRA Wt/ıakJ(m 7 Temmuz 1950 aksamına kadar 150 liralık bir hesap açtırmakla bu parayı 29 Ağustos 1950 akşamına kadar çekmemek lâzımdır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • HUUhjet ABONE FÎATLERİ Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FJATLERİ i Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 üncü 4 4 üncü 2,5 »ilân sayfalan santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • İlân Yeşilköy Fıkaraperver Cemiyetinin umumî kongre ve yeni heyeti idare seçiminin 9 temmuz 1950 pazar günü saat 11 de Yeşilköy Kalemkar sokak 8 Noda Derneğimizin binasında yapılacağını azalarımıza bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:N.Bay t ok Dizildiği yer:N.A.vo A.N.Kga*etocilik kollektif glrketiı matbaacı Basıldığı yer;Son Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • Göre] e Asliye Hukuk Yargıçlı Görele Orman İdaresinin Görelenin Koculu köyünden Karaibrahim oğlu Ali ve diğer arkadaşları aieyhine açmış olduğu tazminat dâvasının yapılmakta olan yargılamasında:Yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • Hiçbir traş sabunu,hattâ Amerikanın en mükemmel ve en pahalı traş sabunu dahi f~ PURO Traş Sabunu kadar bol ve sönmiyen köpüğe sahipdeğildir.TRAŞ SABUNU wo™ tam Bol köpüklü Nefis kokuludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • 1st-Lv.Amirliği As.Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 13 kalem elektrik malzemesi ihalesi 13.temmuz 950 günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutan 8550 lira olup teminatı 641,25 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • İ.E.T.T.İşletmelerinden Avrupa fabrikalarında imâl ettirilecek olan 4/4" ilâ 2" iç kuturda ceman J40ÜÜ metre gaz çebk borular mubayaa edilecektir.Bu kcnuya ait şartname Metro han 4 üncü kat Harici Lev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • Ya myamların îç yüzünü öğrenip okuyuculara bildirmek için vakaların cereyjın ettiği yerlerde günlerce pek güçlüklerle elde ettiği malûmatı yamyamların kendi ağızlarından muharrir Sadutf Tanrı öner oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • İLÂN Selimiye Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Daireye 100 lira aylık ücretle bir daktilo alınacaktır.2 İsteklilerin iyi okur yazar ve iyi daktilo kullanır olması ferttir.3 Memurin kanunundaki vasıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • ez £25 cem i 350 JAWA 250 cent e cem En Üstün Evsaflı En Mütekâmil En Ucuz ÇEKOSLOVAK motosikletleri dünyada kendi sınıflarında dainıa birinciliği muhafaza •tmektedir.Türkiyenin büyük vilâyellerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:Vâris ve hissedarları arasında taksimi kabil olmamasından satılarak bedellerinin paylaştırılmasına karar verilen Eminönü Rüstempaşa mahallesi,Asmaaltı sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • H-ANKARA BÜYÜKDERf DAN HAD D DÜNYANIN EN EKONOMİK OTOMOBİLİM ORTA SARK TİCARET T.A.Ş.Beyoğlu Meşrutiyet cad.No t 40 Tel.43610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.07.1950
  • sfanbul Sergisi Komiserliğinden Sergi Komi t sinin 80.Ocak 950 tarihli kararı gereğince haftanın yalnız Çargamba gUn leri sergiye istisnasız 10 kuruş mukabilinde girileceği İlân olunur. 8&89 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan